Bosch 1644-24 User Manual

Browse online or download User Manual for Circular saws Bosch 1644-24. bekijk - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 208
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.8 / 5. Based on13 customer reviews

Summary of Contents

Page 1 - © 2008 dbnl

Nieuw Nederlandsch biografischwoordenboek.Deel 7redactie P.C. Molhuysen en P.J. BlokbronP.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.),Nieuw Nederlandsch biografi

Page 2 - [Woord vooraf]

5of leekebroeder te worden in de middelburgsche abdij. Met hunne hulp wist hij deandere bandieten in bedwang te houden. Zij togen later met hem ten kr

Page 3

nakomelingen erfelijk te verklaren. Zijn wapenbord hing (of hangt) in de kerk teAnjum.Hij was in 1688 gehuwd met Anna Dodonea thoe Schwartzenbergen Ho

Page 4

6221692 keerde hij eindelijk naar Stockholm terug, waar hij zich vestigde als arts. Alspoedig werd hij benoemd tot secr. en thesaurier van het Coll. M

Page 5 - [Adriaans, Maria]

623heeft aangewend, voor zoover dat aan het spaansche hof in de gegevenomstandigheden mogelijk was. Maar veel kwaad heeft hij toch niet kunnenverhinde

Page 6 - [Aefferden, Frans Adam van]

624Maartensbosch bij Geeraardsbergen. Van 1448 tot 1457 was hij als vicarius belastmet het geestelijk bestuur van de nonnen der chartreuse van Sint An

Page 7

625den ductus thoracicus bij den mensch ontdekte. Bekend zijn ook zijn studies overden bouw van het geslachtsapparaat; zijn vondsten moeten hierbij ec

Page 8

626Vitringa en Rhenford volgde. In 1710 had hij zijn studiën voltooid en daar het driejaren duurde, voor hij een beroep kreeg, stelde hij zich in 1713

Page 9

geprofest. Hij was een der eersten, die in deze toen kortelings gestichte chartreusehet habijt van Sint Bruno hadden aangenomen. Vele jaren leefde hij

Page 10 - [Aelstius, Joannes (1)]

627treffelijke en vrome monnik, zooals de kroniek van het klooster verhaalt. Enkelejaren bestuurde hij zijn klooster als prior en ook is hij een der e

Page 11 - [Aelstius, Johannes (2)]

waar hij 1605 gouverneur van Ambon werd, wat hij tot 1611 was. In 1616 werd hijRaad van Indië en gouverneur der Molukken, wat hij tot zijn terugkeer n

Page 12

628karsche spraken met alderhande woorden ende namen, ghestelt naar ordre vanden A.B.C. alles int Nederduytsch verduytst. Noch syn hier bygevoeght de

Page 13 - [Alberts, Theodorus]

HUARD (Nicolaas), kartuizer, overl. omstreeks 1603. Omstreeks 1556 trad hij in deorde der kartuizers. Hij bestuurde als prior achtereenvolgens de char

Page 14

61Aug. 1714, dochter van George Wilco en van Helena Maria van S. enH. Zij hertrouwde met Edzard van Burmania, grietman van Ferwerderadeel,van wien zij

Page 15 - [Alewijnsz., Hendrik]

6291593, toen de stad wederom door prins Maurits was gewonnen, waren de monnikenvan S. Bruno genoodzaakt om voorgoed elders een vreedzaam onderdak te

Page 16 - Doopsgezinde Bijdragen

De oudste zoon Samuel Huppe, geboortig van Luik, sculpteur, trouwde voor detweede maal 17 Mei 1655 in de Waalsche kerk te Dordrecht met Jeanne JeanHub

Page 17 - [Allardi, Christiaan]

630Sara naar Tholen. Margaretha gehuwd met den goudsmid Josua Offermansschijnt te Dordrecht gebleven te zijn.Bij Houbraken vindt men vermeld: Aemilius

Page 18 - [Amandus van Zierikzee]

Zie:Publ. Soc. Limb.(1884), 204, 289, 291-293; Jan Verzijl,Het adellijkgeslacht Huyn vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 19 - [Amshoff, Johannes Petrus]

631Amstenrade en GeleeninNieuwe Venlosche Courant(16 Juli 1925).Verzijl[Huyn van Geleen, Arnold Wolfgang]HUYN VAN GELEEN (Arnold Wolfgang), overl. te

Page 20 - [Amsterdam, Herman van]

632Aldenbiesen bij Maastricht sedert 1634; hij streed in den dertigjarigen oorlog metandere limburgsche veldoversten, nml. de graven van Gronsveld en

Page 21

631I.[Idema, Hermanus Arnoldus]IDEMA (Hermanus Arnoldus), ingeschreven 9 Juni 1768 te Groningen als geboortigvan Oldenzijl in de Ommelanden, werd 1774

Page 22 - [Andreae, Daniël Guillaume]

632so plotseling is vervallen’. Hij kreeg 6 comp. militairen mee. Op Ceylon ontwikkeldev.I. een buitengewone werkzaamheid: hij herstelde de rust, hief

Page 23 - Nederl. Patriciaat

633door Bewindhebbers onmiddellijk weer in het bezit van stok en degen gesteld eneervol onthaald. 24 Nov. bood nu v.I. aan Heeren-XVII zijn zeer uitvo

Page 24 - Ned. Patric

634dochter van Anthony Huysman, directeur-generaal, en JohannaCatharina Pelgrom. Uit dit huwelijk werd een zoontje geboren, Jan WillemBalthazar, geb.

Page 25 - (1784-1807)

nalatenschap van zijn zuster zie men het artikel over zijn vader H.D.E.v. Aylva (kol.59).Zijn portret, door Vinkeles, komt voor in hetVervolg op Wagen

Page 26 - [Anthonisz, Aert]

klooster Maria-Weide te Venlo 1637, Mechtildis (ged. 24 Sept. 1629) huwde 26Nov. 1656 Godefridus Ronden.Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. De

Page 27 - [Anthonisz, Anthonis]

635Zie: schutbladen overdrachtsregister 1626-1653 van Venlo op het RijksarchiefMaastricht;Maasgouw1901, 17, 1906, 28; overdracht van Venlo dd. 13 Febr

Page 28 - [Appel, Willem]

INGENHUYS (Joannes) (3), overl. te Venlo 28 Augustus 1629, zoon van Godefridus(zie art.), deed den eed als accijnsmeester in plaats van den overleden

Page 29 - [Appelius, Johannes Conradus]

636der St. Martinuskerk was 1666-1688, verschillende beneficies had in 1669 en rectorwas van St. Jacob in het manhuis.Zie: Stadsarchief no. 1449: schu

Page 30 - [Appelius, Mr. Jean Henri]

oorlog was nog niet verklaard), werden zij 23 Maart 1672 ter hoogte van het eilandWight plotseling door den engelschen schout-bij-nacht, sir Robert Ho

Page 31 - [Appels, Thomas]

637du Bois in den avond van 24 Maart de linkerhand werd afgeschoten, gaf hij het bevelover aan van Isselmuden, die al vechtende, de Smyrnasche vloot b

Page 32

tot Helbergen en van Geertruid Agnes Vygh). In ieder geval overleedvan Isselmuden kinderloos.Zijn portret geschilderd door een onbekend kunstenaar in

Page 33

638Zie: Scheltema,Staatk. Nederl.; H.H. Röell,Geneal. van I.inMdbl. Ned. LeeuwXX (1902), 161.Regt[Isselmuden, Hendrik van (3)]ISSELMUDEN (Hendrik van)

Page 34

verkreeg tweemaal octrooi, 30 Nov. 1704 en 9 April 1717, om daarover bij uiterstenwil te beschikken.Hij overleed als lid van Gedeputeerden in 1732, ou

Page 35 - Biogr. Wdb. van

639geslacht van Dedem bracht, en Geertruid Agnes, die met Jan ArendGodert de Vos van Steenwijk was gehuwd.Zie: Röell,Het Gesl. van IsselmudeninMbl. Ne

Page 36 - [Arendonck, Daniel van]

62Baerdt v. Sminia,N. Naaml. v. Grietmannen, 74, 75.Regt[Aylva, Sjoerd van (1)]AYLVA (Sjoerd van) (1), Sjurd of Siward v.A., overl. 1509, zoon van Epo

Page 37 - [Arentsz, Cornelis Lighthart]

graveerde hij; voorts teekende hij menig fraaie joodsche huwelijksacte (Ketoeba).Hij woonde in een gang op Uylenburg.Zie: Lucien Wolf,Menasse ben Isra

Page 38 - [Arkel, Jan I van]

640den Raad van State, 13 Mei 1598 aangesteld als commandant van vaan no. 24; hijhad toen 100, later 80 harquebusiers onder zijn bevelen en werd in 16

Page 39 - Analecta

Hij was gecommitteerde wegens de ridderschap ten landdage van Overijsel 1631,trad in militairen dienst, werd 13 Maart 1624 vaandrig, in 1631 kapitein,

Page 40 - [Arkel, Jan IV van]

641van het regiment Wijnbergen (vuurroers), Oprichter van het eerste vaste overijselscheregiment (zooals wordt beweerd) zal hij wel niet geweest zijn,

Page 41

642Adelsb.1914, 436;WapenherautIV, 125;Alg. Ned. Famitiebl.X, 248. Lamberty,MémoiresIV, 188, 189, 190, 193, 211, 426; Hora Siccama,Aant. Regist.Huygen

Page 42 - [Arkel, Jan van (5)]

B. heer van Nyenhuis en van Maria Françoise barones van AerssenBeyeren van Voshol. Hieruit sproten 5 kinderen, o.a. Adolph MariusNieuw Nederlandsch bi

Page 43 - [Arnoldsz, Jan]

643Karel Wolphgang baron v.d., oud-inspecteur-generaal van den rijkswaterstaat diein dl. IV, kol. 801 voorkomt.Zie:Jaarb. Ned. Adel, I, 185;Nederl. Ad

Page 44 - [Asperen, Petrus Schols van]

ITTERSUM (Jacob van) tot Nijenhuis, overl. 1499, vierde zoon van Johan(1) en van Agnes van Camferbeeke.Hij was heer van Hekeren, in 1477 kastelein van

Page 45 - Kerkelijke Redenvoering

644[Ittersum, Jan Willem Cornelis baron van]ITTERSUM (Jan Willem Cornelis baron van), geb. te Kampen 29 Jan. 1803, overl.te Groningen 23 Januari 1880,

Page 46 - [Assendelft, Albertus van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 47 - Reg. Hann

Zie:Tegenw. St. van Friesl.II, 252; B v. Sminia,Nieuwe Naaml. v. Grietm.,124;NavorscherLXIX (1920), 136, 137.Regt[Aylva, Tjaard van (1)]AYLVA (Tjaard

Page 48

645[Ittersum, Johan van (1)]ITTERSUM (Johan van) (1), geb. 1380, overl. 1464, zoon van Roelof, die volgt,en van Margaretha van Tybencamp.Hij was heer

Page 49 - [Assendelft, Cornelis van]

Zie:Overijs. Volksalm. voor Oudh. en Lett.1847, 184-200;Riddersch. van Veluwe,49, 130.Regt[Ittersum, Johannes Gerardus Julianus van]ITTERSUM (Johannes

Page 50

646Spanje. Hij onderscheidde zich aldaar in den slag bij Medellin aan de Guadiana, 28Maart 1809, waar Victor met 12000 man het driemaal zoo sterke leg

Page 51 - [Assendelft, Dirk van (1)]

[Ittersum, Mr. Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van]ITTERSUM (Mr. Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van), geb. te Wijk bijDuurstede 17 Febr. 1837

Page 52

647rechter pl. v.v.; van 1871-1883 commies ter griffie van het Hoog Militair Gerechtshof;van 1883-1892 griffier daarbij en sedert 1892 lid van dit ger

Page 53 - [Assendelft, Dirk van (3)]

Hij was gehuwd met Johanna Mulert, dochter van Hendrik, tot den Ordel,en van Johanna van Appeldoorn. Behalve Albert en Ernst (1), die voorgaan,sproten

Page 54

648Rengers, en Johanna, echtgenoote van Johan van Arnhem, raad vanGelderland.Zie:Overijs. Alman. v.O. en L.1847, 184-200;Nederl. Adelsboek, 1914, 436;

Page 55 - [Assendelft, Gerrit van (1)]

Regt[Ittersum, Robert van (6)]ITTERSUM (Robert van) (6) tot Nijenhuis, geb. 30 Mei 1645, overl. 7 Febr.1705, hegr. te Wijhe, zoon van Ernst, tot Nijen

Page 56 - [Assendelft, Gerrit van (2)]

649Overijsel in 1669, commandeur der Duitsche Orde te Tiel, was in 1681 dijkgraaf vanSalland. Hij werd in Febr. 1690 tot kolonel der cavalerie benoemd

Page 57 - [Assendelft, Gerrit van (3)]

Bij den dood zijns vaders (1464) kreeg hij naar aanleiding der nalatenschap metzijn zwager Wolter van Keppel hoogloopende geschillen over een tiend bi

Page 58 - [Assendelft, Gerrit van (4)]

63A., die in 1416 te Witmarsum woonde, wordt vermeld als in 1441 in Westergoowoonachtig.Tot welke partij, Schieringers of Vetkoopers, hij behoorde is

Page 59 - Kron. Hist. Gen. Utr

650vaardigden uit de drie groote steden over te laten en men zou daartoe in Deventerbij elkaar komen. Op weg daarheen werd echter v.I. door Wolter v.K

Page 60 - [Assendelft, Hugo van (2)]

RegtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 61

651J.[Jacobs, Abraham]JACOBS (Abraham) was een der eerste en voornaamste Joden van Deventer inde 17de eeuw. In 1653 klaagde de Meente te vergeefs bij

Page 62 - [Assendelft, Mr. Jacob van]

Pauwelsken,geboeren met eenen enkelen hazemont. 3e Truyken Jan Harwaertshuysvrouwe, out omtrent 40 jaeren, oock gebroken sijnde met eenen affgryselijc

Page 63

652soon van drije jaer gebroken sijnde aen d'een sijde. 5e Dries Joesten met eenensoen van drie jaeren van gelijcken aen d'een sijde gebroke

Page 64

653berg,Ned. Bibliographie van1500-1540 ('s Grav. 1923), blzz. 802 v., 826 vv., 831v., 834, 849 v.: verder A.M. Ledeboer,Alfab. lijst der boekdru

Page 65

1923), blz. 791. Verder N. de Roever inOud- HollandII (Amst. 1884) 181-182;C.P. Burger Jr. inTijdschrift voor boek- en bibliotheekwezenVI (Antw.-&apos

Page 66

654(1925), 236; B. Kruitwagen,ald.XIII (1924), 48-50 en M.E. Kronenberg.ald.321 en 331.M.E. Kronenberg[Jager, Herbert de]JAGER (Herbert de), beroemd o

Page 67

[Jansenboy, Henricus]JANSENBOY (Henricus), geb. te Zierikzee, predikheer, in het klooster te Antwerpengeprofest, overleed als pastoor-missionaris te S

Page 68

655van den provinciaal Pater Verjuis, 1660, was P.H. Jansenboy te Utrecht als assistentom den een of anderen zieken of afwezigen confrater te vervange

Page 69

daarna met Margaretha barones van Gendt Johansdr., vrouwe vanWaardenburg en Neerijnen, geb. in 1656, overl. 15 Jan.Nieuw Nederlandsch biografisch woor

Page 70

656senius toegelaten als lector bibliae aan de universiteit (H. de Jonghe,l'Anciennefaculté de théologie de Louvain1432-1540, 62). Verbleef hij s

Page 71

657pastoor in Sint Maarten van de Noordportie te Kortrijk, niet door benoeming deruniversiteit, maar door verwisseling met Mich. van den Berge, 1547.

Page 72

658veerd. De overige jaren gewoonlijk slechts een twee- of drietal (Val. Andreas,Fasti academ.Lov. 1650, 117). De promotie had plaats in Augustus. De

Page 73

659Hopperus, van Margaretha en koning Pilipsh blijkt duidelijk, dat hij voor dien tijdbenoemd was.Drie jaren duurde het, eer hij bezit van zijn bisdom

Page 74

660II, 19). Eindelijk kwam een behoorlijke regeling van het traktement van den nieuwenbisschop tot stand en kon hij bezit nemen van zijn bisdom. 29 Au

Page 75

661afkondiging in de universiteit van Leuven van de veroordeeling der dwalingen vanBaius op uitdrukkelijk bevel der vereenigde bisschoppen geschied wa

Page 76

662zoek der stad en van Hulsterambacht om ter stede het H. Vormsel toe te dienen,wat in twintig jaar niet was geschied. De stad en het ambacht boden h

Page 77

663en de dood beletten den werkzamen bisschop deze opdracht uit te voeren.Bisschop Jansenius moest zich ten laatste onthouden van het preeken in dever

Page 78

664en Margaretha Jansens, Cornelius van Dalen en van Adrianus de Paeu, zoo hijkinderen zou hebben bij den dood van den bisschop. Zijne handschriften,

Page 79

665predikanten op de katholieke leer. (Biogr. Nat. BelgeIV, 722-732; Sommervogel,Bibliothèque de la Comp. de JésusII, 1844-1853). De kunstminnende en

Page 80

641741. Uit het eerste huwelijk één zoon, Ulbo Hessel v.A., in 1701 grietman vanRauwerdehem en ontvanger generaal der consumptiën; uit het tweede huwe

Page 81

666Vergier, teleurgesteld, omdat het verdedigen zijner theses over de theologiegeweigerd was, keerde naar zijn geboortestreek Bayonne weer, waar de bi

Page 82

667beginnen te streven naar de uitvoering hunner plannen, vinden zij tegenover zichde machtige Societeit van Jezus, met haar groote geleerden en als o

Page 83

668vinden bij het verschijnen van het werk, dat zooveel opspraak zou verwekken.Geheel gerust was Jansenius nooit over zijn werk, zooals uit die briefw

Page 84

669koning van Frankrijk, die de Protestanten hielp de Katholieken, onderdanen vanden Koning van Spanje, te onderdrukken. Met kracht worden aan de Fran

Page 85

670gen van zijn vriend Petrus Roose, president van den Raad van Brabant en van denkanselier van Brabant, bewerkten zijne benoeming door den Koning 28

Page 86

671van zijn werkAugustinus. Op bevel van den Paus werd deze zerk weggenomen,alsook een volgende; zie: A. Legrand,Jansenius' grafzerken te IJperen

Page 87

672phische woordenboeken vindt men een enorme bibliographie over Jansenius in deDict. de théologie Cath.(Paris 1924), 330, 522-529, en in A. de Meyer,

Page 88

673studiën voltooien. Dit plan van Jansenius ging niet door. De jonge Jansenius bleefin het Oratorie te Leuven, en woonde later in bij zijn oom den pr

Page 89

674twaalfde, zooals bij Paquot,Mémoires litt.(Analectes hist. eccl.IV, 247).Hij volgde den cursus der theologie in het Pauscollege van Adriaan VI, waa

Page 90

675en Jacobus Bajus, meende men, waren zijn helpers. De censuur der stellingen, alssemi-pelagiaansch, was opgemaakt uit de aanmerkingen van Jansonius,

Page 91

in de kamer van Westergoo en werd meermalen wegens Friesland naarstaatscommissies afgevaardigd, o.a. naar de Groote Vergadering te 's Gravenhagei

Page 92

676Jansonius, die, zegt hij, veel te hoog geprezen worden door den supprior van deabdij Park in: J. Masius,Etogium et vita Ex. D. Jac. Janssoniien doo

Page 93

677diens teleurstelling bij de Jezuïeten, die geweigerd zouden hebben hem in deSocieteit op te nemen. Op theatralewijze toont hij Jansonius met Jansen

Page 94

678teren, zegt, dat Jacobus Jansonius bekend stond door heel het land om zijn heiligleven. Dadelijk na zijn dood stroomde niet alleen de studentenwere

Page 95

679regii... S.S. Patrum interpretis solidissimi commentarium in Genesim(1604-22 Oct.1610);Commentaria in quatuor evangelia auctore exim. D. Jacobo Ja

Page 96

680gevangen genomen priesters in vrijheid te stellen, zoodra de gemaakte kostenzouden zijn betaald. Bij zijn terugkeer in Helmond (Oct. 1710), had Jan

Page 97

Ian zoen) van Woerden (Woirden). Ook alleen: Hugo (Hughe) Ian soen(Ians soon, Ianssoen) en één maal: Huych van Woorden. Een enkelekeer wordt de naam v

Page 98

681twee verschillende huizen bewoond te hebben; in de jaren 1497-1498 geeft hij alsadres op ‘aen die visch marct’ en ‘aen (of “by”) die visch capelle’

Page 99

6821500 hoofdzakelijk M.F.A.G. Campbell,Annales de la typographie néerland. auXVe siècle, avec Supplém.I-IV (la Haye 1874-90); na 1500 W. Nijhoff en M

Page 100

Zie: Berlière,Suppliques de Clément VIno. 1579, 1784, 2328; dez.,Lettresde Clément VI(Rome 1924) no. 611; dez.,SuppliquesNieuw Nederlandsch biografisc

Page 101 - [Aylva, Sicco Douwe van]

683d'Innocent VI, no. 1844; Brom,Bullarium Trajectenseno. 1357, 1438, 1487.Fruytier[Jonckers, Franciscus Ferdinandus]JONCKERS (Franciscus Ferdina

Page 102 - Vervolg op Wagenaar

65hooge achting, zou hij stellig een man van beteekenis zijn geworden, wanneer dedood hem niet op jeugdigen leeftijd had weggerukt. Hij was omstreeks

Page 103 - [Aylva, Sjoerd van (2)]

bewerking van Becker'sWereldgeschiedenis(met inlasschingen, o.a. overgrieksche muziekNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 104 - [Aylva, Tjaard van (1)]

684en middeleeuwsch bijgeloof). Voorts leverde hij correspondentiën in de NieuweRotterdamsche Courant. Doch deze veelzijdige arbeid viel hem weldra zw

Page 105 - [Aylva, Tjaard van (3)]

685termen uitdrukte, zoowel naar zijn bekend beginsel van de ‘schalckheydt Jacobs’,d.i. naar het voorbeeld van Jacob, toen hij Izak bedroog, als naar

Page 106

686school bij David de ketterij. Dat hij zelf die derde was heeft hij altijd ontkend, zijnaanhangers hebben het immer geloochend. Maar zijne bestrijde

Page 107 - [Aylva, Ulbo van (1)]

687Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles C. van Sichem, J. Houbraken, F. vanBleyswijk, R. de Hooghe, H. Pfenninger en een onbekend kunstenaar.Zi

Page 108

688ning in den aanvang van den slag bij Novi (ten n. van Genua), waarin aan hetfransche leger, na zijn sneuvelen door Moreau aangevoerd, door den russ

Page 109 - [Aylva, Ulbo van (2)]

689hij, om den volgenden dag (15 Januari) het hoofdkwartier van het fransche hulpkorps,dat door Beurnonville in 1796 van Gorcum naar Utrecht verlegd w

Page 110 - [Aylva, Wybren van]

690onverwachts als hij gekomen was. Zijn vertrek hield geen verband met deomstandigheden hier te lande. Hij werd door het fransche Directoire naar den

Page 111 - [Backer, Jacob]

691zweite Koalition(Gotha 1905) II, Personen verzeichnis 368.Koolemans Beijnen[Joubert, Louis]JOUBERT (Louis), geb. 3 Nov. 1762 te le Mans (Sarthe), z

Page 112

JUNCKERS (Antonius Tilmanus), begr. te Venlo 3 Juni 1773, zoon van HenricusConrardus J., die volgt, en Anna Margaretha Kerckhoven, was J.U.L. enAdvoca

Page 113 - [Backer, Jan Auke]

6predikant te Sédan:De eerste thien...Predicatien... (Amst. 1666);De tweedeDecade... (Amst. 1665);De derde Decade... (Amst. 1660). De opeenvolging

Page 114 - [Bähler, Louis Henry]

66[Aylva, Watze van]AYLVA, (Watze van), zoon van Tjaard, grietman van Wonseradeel, en van dienstweede vrouw Renck of Rints van Galama.Hij was een der

Page 115

692van St. Johannes en St. Mathijs te Roermond, deed den eed als schepen van Venlo2 October 1733, nam zijn demissie 9 April 1773, was regeerend burgem

Page 116 - [Bakker, Jan]

Verzijl[Junius, Hadrianus]JUNIUS (Hadrianus), eigenlijk Adriaen de Jonghe, geb. in 1511 te Hoorn,gest. in 1575Nieuw Nederlandsch biografisch woordenbo

Page 117 - [Bakker, Jan de]

693te Middelburg. Hij studeerde in de medicijnen en werd in 1540 te Bologna tot doctorin de medicijnen bevorderd. Daarna hield hij verblijf in Parijs

Page 118 - [Balen, Pieter]

694Jaq. Greuin, verscheen onder den titel:Les Emblesmes du S. Adrian le Jeune,médecin et historien des Estats de Hollande. Faicts Françoys et sommaire

Page 119

693K.[Kamp, Jean de]KAMP (Jean de), Camps of Camp, was uit Sedan en liet zich, 26 jaar oud, alstheoloog te Leiden inschrijven den 19 Sept. 1651. Op de

Page 120 - [Baltensz, Frans]

694kantsambt te ordenen, gelijk geschiedde, waarna hij zijn bestemming volgde. Sindswas er een nauw verband tusschen de gemeente aldaar en onze Waalsc

Page 121 - Knipscheer

695verdienstelijk gemaakt, en de synode van April 1657 te Breda heeft de eigenaarsvan slaven op het eiland dringend aangemaand dat werk te bevorderen

Page 122 - [Barbiers, Willem Frederik]

696eenige korte kanalen nabij Groningen tot verbinding van het Eemskanaal en hetReitdiep met het Boterdiep en het Damsterdiep aangelegd. De beide laat

Page 123 - 1925), 13 v

naar een rijk van waarheid en liefde, waarvan getuigen de door hem geredigeerdeVriend vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 124 - [Barneveld, Willem van]

697Armen en Rijkenen het ter verheffing van het volk door hem uitgegevenVolksblad.Gehuwd met Maria Aletta Hulshoff, had hij een zoon Barend (dl. V, 29

Page 125

67B.[Baars, Antonius Wilhelmus Bernardus van]BAARS (Antonius Wilhelmus Bernardus van), geb. te Tiel 1 Jan. 1824, overl. teDeurne 27 Jan. 1886, zoon va

Page 126 - [Barnevelt, Martinus van]

hij nl. met zijn kloosterbroeders wegens het Utrechtsche schisma de wijk nemennaar hetNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 127

698klooster Ludingakerke in Friesland, vanwaar hij in 1431 als ‘socius’ van zijn broederJohannes en als biechtvader werd aangesteld in het vrouwenkloo

Page 128 - [Battiljé, Johan Lodewijk]

699den woerden to horen ende die to spreken(ed. Pohl, III, 325-329), werd in hetDietsch opgesteld.Het meesterwerk van Th. à K. vormen de vier traktate

Page 129 - Catechetische onderwijzing

700(vóór 1194), Jacobus van Vrede, enz. Voor geen enkele der andere naar vorengebrachte candidaten (Gerson, Gersen, Hendrik van Calcar, enz.) heeft me

Page 130 - [Bautersem, Hendrik van (2)]

701van Helmond in 1690 was de pastoor genoodzaakt de wijk te nemen en liet hij deparochie tijdelijk aan zijn mede-kanunnik G. Vincqx over. Toen hij 8

Page 131

702[Kerckhove, Jan van]KERCKHOVE (Jan van), geb. te Utrecht 1592, uit een protestantsche familie, gingover tot de Katholieke kerk. Hij trad in de stre

Page 132 - [Beausar, Abraham Theodorus]

gelegen in het Ven, met den bijbehoorenden moeshof, daar de vorige eremietLudovicus Wennekens (zie het art. in dit deel) daarvan afstand had gedaan, o

Page 133

703Ludovicus Wennekens vroeg of laat naar genoemde kluis mocht terugkomen, ofwel voor dezen plaats maken, of wel in geval van samenwoning hem als den

Page 134 - [Becol, Adrianus]

Verzijl[Kessel, Hendrik II graaf van]KESSEL (Hendrik II graaf van), zoon van den voorgaande, in oorkonden vermeld1121-1144, komt 1129 voor onder de ge

Page 135 - [Becx, Adolf]

704Lotharius, 1121 als getuige van Frederik I, aartsbisschop van Keulen, 1135 en 1136als getuige van Bruno II aartsbisschop van Keulen, 1139 als getui

Page 136 - [Becx, Jan]

in het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht en werd aldaar geprofest. Menkoos hem - wellicht inNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel

Page 137

en Willem, proost van Soest enz. 24 Augustus 1271 doet hij in tegenwoordigheidzijner broeders ten gunste van het aartssticht Keulen afstand van hetopp

Page 138 - [Becx, Lijsken of Elisabeth]

705zijner echtgenoote en kinderen, vrijdom van tol te Dobach en te Gulpen; 15 October1275 draagt hij met toestemming zijner echtgenoote Gertrud is voo

Page 139

verkochten, 's Zondags na St. Victor 1364 bekenden Mathijs van Kessel en dienszoon Johan, wegens de groote en de smalle tiende van Kessel en wege

Page 140 - [Beeckman, Abraham (2)]

706hielden van den hertog van Gelder schuldig te zijn aan Johan van Meurs, ridder,de som van tachtig alde golden schilden.Zie:Publ. de la soc. hist. e

Page 141 - [Beeckman, Isaac]

Gladbach. Hij overleed 20 October 1305, als de laatste van zijn geslacht, zondernakomelingschap en werd vóór het hoogaltaar der door hem gestichte klo

Page 142 - Compendium Musicae

7071139 als getuige van aartsbisschop Arnold I van Keulen voor, 1141 en 1143 vandenzelfde, in zake de abdij St. Pantaleon, in 1144 als getuige der abd

Page 143 - Figuris isoperimetris

Zijn kinderen waren: Johan, ongehuwd overleden, beleend met Kessel 1469en 18 Oct. 1473, Mathijs III, die voorgaat, Catharina, die huwde moet Cornelisv

Page 144

708slacht later in 1541 de heerlijkheid Kessel kwam, Wilhelma, gehuwd met Dirkvan Pollart.Zie:Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbour

Page 145 - [Beeckman, Jacob]

[Keverberg, Charles Louis Guillaume Josephe de]KEVERBERG (Charles Louis Guillaume Josephe de), geb. 13 Maart 1768 op hetkasteel Aldengoor gem. Haelen

Page 146 - [Beekman, Daniël]

709de Weichs de Roesberg. Hij paste zich aan de moderne toestanden aanevenals zijn vader, die president is geweest van het kiescollege (collège électo

Page 147

681466 - als opvolger van Nicolaas Gerritsz. (zie art.) tot prior van dit huis, welk ambthij tot 1470 heeft bekleed. Hij is toen opgevolgd door Adrian

Page 148 - [Beeltsnijder, Quirinus]

710hij vele jeugdige kunstenaars aangemoedigd en door zijn welwillende tusschenkomstbij den Koning hun de middelen verschaft tot ontwikkeling hunner g

Page 149 - [Beerstraten, de familie van]

711verzekert, dat Jan Keyaerts 1506 rector was in het klooster St. Margriet in het dalvan Josaphat te Bergen op Zoom. Dit klooster, eerst van de orde

Page 150

712treden, mogelijk wel om mee te helpen aan de bevordering der calvinistischehervorming, die er destijds aanmerkelijken voortgang maakte. Maart 1567

Page 151

713zich mengde in de zgn. grumbachische Händel van dien tijd, een twist die begonals een particuliere botsing tusschen Wilhelm von Grumbach en den wür

Page 152 - Kerkelijk Handboek

714[Klerk, Reynier de]KLERK (Reynier de), gedoopt te Middelburg 9 Nov. 1710, overl. te Batavia 1 Sept.1780, zoon van Reynier de Clerck en Elisabeth Ja

Page 153 - [Belgrado, graaf Carlo]

715verneurs-Generaal en Commissarissen-Generaalenz. ('s Grav. 1891), 107; F. deHaan,Priangan, passim en A. Huysers,Het Leven van Reynier de Klerk

Page 154 - [Bellaart, Nicolaas]

KLOETINGEN (Joannes van) of de Cloetingke, magister der philosofie, kreegdoor pauselijke begeving 19 Juni 1342 de reservatie eener kanunnikdij in deMa

Page 155 - Hij schreef:

716tegenstaande hij eene kanunnikdij met prebende in de Mariekerk te Utrecht en deparochiekerk van Hoedekenskerke in bezit had. De aanvraag werd met e

Page 156 - [Bellevois, Jacob]

te Delft, waar hij in 1862 het diploma van burgerlijk ingenieur behaalde. Na eenigentijd bij de bedijking van den Kerkhovenpolder in den Dollard werkz

Page 157 - 1676 in Rotterdam, in 1673

717waarvoor hij eerst te Groningen en van 1867 te Hoogeveen woonde. Toen deze lijngereed was, kwam hij in 1869 te Leeuwarden bij den aanleg der lijn v

Page 158 - [Bemme, Johannes Adriaansz.]

69lingen uit mijn portefeuille in Proza en Poëzij(Amsterdam 1794).Zie: Frederiks en van den Branden in voce; te Winkel,Ontwikkelingsgang, 2e dr., V (1

Page 159 - [Benetru, Johan de]

718handelingen K. Inst. v. Ing.1889-90, blz. 132;Over den terminus der Hollandscheijzeren spoorwegmaatschappijinGedenkboek Koninklijk Instituut van In

Page 160 - [Berg, Laurens Jacobus]

719geweest was, dus in dit moeilijke vak ervaring opgedaan had, schijnt dit met Kockniet het geval geweest te zijn. Wel werden hem de ringvaart, het a

Page 161 - Waterloo

720Hervormde kerk toegelaten. Omtrent dezen tijd schijnt A. den kring van van denEnden (zie dit woordenboek deel VI, 480) te hebben leeren kennen en m

Page 162

721denkbeelden besmet was, werd te gelijkertijd voor den rechter gedaagd. Vanmedeplichtigheid aan de z.g. misdaad zijns broers was men niet overtuigd.

Page 163 - [Berg, Izaak van den]

[Kok, P.P.]KOK (P.P.), van wien verder niets bekend is, gaf uit:Historie van Enkhuizen, inrijm,, van den jare1353tot1603 (Enkhuizen 1603, 4o). Het boe

Page 164 - Mécanique appliqué

722Zie: de Wind,Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, 376.Brugmans[Kokens, Aleidis]KOKENS (Aleidis), geb. te Harderwijk, eerste priorin van het klo

Page 165 - [Bergh, Willem van den]

timmerman en molenmaker, en Cornelia van Es. Hij werd in het vak zijnsvaders opgeleid en legde zich, toen het bemalen van polders met stoom meer enmee

Page 166

723Daar deze werken goed slaagden, werden hem vervolgens verschillende dergelijkeopdrachten verstrekt. Het vertrouwen, dat in hem gesteld werd, breidd

Page 167 - [Bergman, Jean Théodore]

724pen, de weduwe; 's Gravenhage, Sted. Museum: ‘La fille du héros’, ‘lecture de labible’; Haarlem, mus. Teyler: een confidentie. Een zijner beke

Page 168

7252 Sept. 1880 tot kolonel bevorderd, werd hij hoofd der afdeeling genie aan hetdepartement. Eindelijk werd hij 4 Mei 1886 benoemd tot generaal-majoo

Page 169 - [Berkenbosch, Hendericus]

[Bakhuyzen, Hendricus van de Sande]BAKHUYZEN (Hendricus van de Sande), behoort tot die leden van het geslachtvan de Sande Bakhuyzen uit de 19de eeuw,

Page 170 - [Berkhout, Anna Christina]

726dat de gouverneur van Groningen aan den minister van Binnenlandsche Zakenvoorstelde, een van beiden te verplaatsen. De laatste besliste ten voordee

Page 171 - [Berlaer, Jan van]

Edam, eens en andermaal overkoomen, door het afbranden van de Groote Kerken Toorn, op den24February1602.En van den Toorn dier kerk, op den5Maart1699,t

Page 172 - Noord-Brab

727werd herdrukt onder den titel:Historisch Geschied-Verhaal van de opkomst, oudheid,welgelegentheid, bloeistaat en voorrechten der stad Edam, gepaart

Page 173 - [Bernardus]

mede in de scheuring en ongehoorzaamheid aan den Paus. Zijn naam komt op depriesterlijsten van dien tijd niet voor onder de geestelijken van Utrecht,

Page 174

728baccalaureus in de theologie, overleed als pastoor te Wateringen (Z. Holland) 31Juli 1735. Hij was eerst eenige jaren kapelaan te Gouda en werd daa

Page 175 - [Berthout, Jan]

gunst bij de hertogen Albrecht en Willem vermeld. In 1404 was hij hoogschout in 'sHertogenbosch. 31 Maart 1407 was Floris v.K. onder de edelen di

Page 176 - Noord-Brabantsche Al

729mans-kinderen-ambacht (van Micris, IV, 272). 12 Febr. 1414 (1415) behoordehij onder de ‘mannen’ van den graaf bij de overdracht van het ambacht Zij

Page 177 - [Bertken, Zuster]

730de steden van Holland 5 Maart 1435 (1436) om een verlaat te Gouda te maken,staat hij als getuige (a.v. 1073) en 12 Juli 1436 stelt de hertog ‘onsen

Page 178 - Noord- Nederl. Bibliogr

731[Kijfhoek, Zeger van]KIJFHOEK (Zeger van), of Seger Florisz, geb. omstr. 1350, overl. in 1399,zoon van eenen Floris, vermoedelijk uit het huis van

Page 179 - [Bertling, Wessel]

732X, 288-290;NavorscherXLV (1895), 478 noot 1.Regt[Kijper, Albert]KIJPER (Albert), geb. te Koningsbergen, overl. te Leiden 15 Sept. 1655. K. studeerd

Page 180

70Hendricus v.d.S.B., landschapschilder, schilder van dieren, marines, wintergezichten,etser en lithograaf, werd geboren te 's Gravenhage 2 Jan.

Page 181 - [Bervoets, Hendrik Karel]

KYSPENNING (H.), geb. te Venlo in de 16e eeuw. Hij was kanunnik van het kapittelte Xanten. Hij schreefAquae vitae de fontibus salvatoris, h.e. doctrin

Page 182 - (preek) (Utr. 1875);

733L.[Laar, Antonius van de]LAAR (Antonius van de), geb. te Helmond 4 Sept. 1832, overl. te 's Hertogenbosch20 Mei 1902 zoon van Hendrik van de L

Page 183 - [Betz, Gerardus Henri]

en Hake). In een kort daarna te Amsterdam verschenenBrief van eenen Heer aanzijnen vriendwerd dit werk zeer ongunstig beoordeeld. HetNieuw Nederlandsc

Page 184

734rotterdamsche archief bezit van Lagendaal een bundel brieven over de jaren1774-1776. Na dien tijd is niets van hem bekend.Zie:Hedendaagsche vaderla

Page 185 - [Betz, Hendrik Johan]

LANGENCRUYS (Mattheus van den of van), priester, geb. te Hilvarenbeek1584, overleed te Antwerpen 18 Maart 1662. Hij behaalde aan de universiteit teLeu

Page 186 - [Beuningen, Gerrit van]

735Hij zal wel een bloedverwant zijn van Joannes van Langencruys (dl. V, kol. 308).Zie:Graf- en gedenkschr. van AntwerpenVI, 497; Coppens,Nieuwe besch

Page 187

eenvoudige jongen, die noch lezen noch schrijven kon, heeft jaren lang van zichdoen spreken en heel wat pennen in beweging gebracht. Na den dood van z

Page 188

736van den Raad van State, 1 Febr. 1731, werd den pastoor aangezegd te zorgen, datde minderjarige jongeling weer binnen Helmond en in handen van den k

Page 189 - Amerika en Japan

Zie:Graf- en Gedenkschriften prov. Antw.II, blz. XLVI; Grijpink,Register opde parochiën en alt.I Scald. 56, 96.FruytierNieuw Nederlandsch biografisch

Page 190 - [Beuningen, Koenraad van]

737[Leenders, Maurits Gerard Hubert]LEENDERS (Maurits Gerard Hubert), geb. te Venlo 9 Maart 1833, overl. in hetbuitenland, zoon van Philip Jan (die vo

Page 191

71[Bakker, Joannes Nicolaus]BAKKER (Joannes Nicolaus), 25 Maart 1833 te Slooten bij Amsterdam geb. enoverl. 26 Aug. 1890 op het melaatschen-etablissem

Page 192

In 1653 hield hij de auctie van Joh. Smetius' bibliotheek; in 1655 van de boekerijvan Daniel Heinsius, Leidens beroemden hoogleeraar; in 1656 van

Page 193 - hij als

738Uit het feit, dat hij de uitgave van hetMemorieboekondernam, mag men besluiten,dat van Leffen niet tot de R.-K. kerk behoorde. Zijn uitgave van Cal

Page 194 - [Beuningen, Willem van]

in getal. Zij vonden te Eersel een toevlucht in het huis van de familie Kerkhoven. 27Maart 1801 betrokken de nonnen met hun geestelijken bestuurder, e

Page 195

739dius Momaerts, die zich weder bij haar gevoegd had, het slotje Henkenshagete St. Oedenrode. De priorin kon dit na drie jaar door tusschenkomst van

Page 196 - Les Volontaires

Het testament van Hendrik IV schonk aan diens weduwe een ruim jaargeld, datbetaald moest worden uit de inkomsten der heerlijkheid: volgens de berekeni

Page 197

740abdij St. Bernard a.d. Schelde (welke daarvoor uitgestrekte eigendommen in bezitkreeg, voornamelijk te Gastel) en waarschijnlijk zelfs geheel de he

Page 198 - La révolution

741kwijnende tot aan zijn dood in 1533, volgens van Mander door het vergif hem opde reis uit afgunst toegediend. Zijn dochter huwde met den schilder D

Page 199 - [Beusekamp, Hendrik Jan]

742testament, 34-125 uit het nieuwe, 140-174 profane voorstellingen en drie portretten,126-139 mythologische en geschiedkundige voorstellingen, dan vo

Page 200 - [Beverland, Adrianus]

743in het Louvre te Parijs; omstr. 1515 H. Hieronymus in het Kaiser Friedrich Mus. teBerlijn; omstr. 1520 twee miniatuurachtige portretten uit de verz

Page 201 - Vox clamantis in deserto

744zijn prentwerk; van zijn schilderijen zijn er vele bedorven, andere verdwenen. Hetbegin van zijn loopbaan als kunstenaar was schitterend; later wer

Page 202 - [Beverningk, Hieronymus van]

72Luthersch was hij stellig niet, veeleer geestverwant van Hinne Rode, van die nogweinig belijnde richting dezer jaren, die evangelisch-bijbelsch heet

Page 203

van St. Marie te Utrecht (Archief aartsb. Utrecht4 (1924) 107). Zeer waarschijnlijkis dit slechts bij een blooten titel gebleven, daar de prebenden in

Page 204

745der Protestanten waren. Liaucama kreeg een kanunnikdij in Paderborn en wasproost te Osnabrück, toen hij voor de oprukkende legers der Zweden moest

Page 205

Zie:Taxandria(1926) XXXIII, 46.Juten[Liedekerke - de Beaufort, A. graaf van]LIEDEKERKE - DE BEAUFORT (A. graaf van), geb. 1792 te Celles, bij Namen,ov

Page 206 - [Beyhaerts, Jan]

746dene folianten omvattende, geraakte eertijds door diefstal in handen van eenopkooper, die op zijn beurt ze overdeed aan iemand, die de papieren opk

Page 207

747[Liefkens, Jacobus]LIEFKENS (Jacobus), overl. te Venlo 28 Juli 1673, zoon van Christianus envan Anna Bolwaters, werd 6 Mei 1648 aangesteld tot kerk

Page 208 - Kunstkroniek

[Lievens, Jan]LIEVENS (Jan), schilder en etser, werd geb. 24 Oct. 1607 te Leiden en begravenin de Nieuwe Kerk te Amsterdam 8 Juni 1674. Hij was de zoo

Page 209 - [Bierman, Johannes]

748man, bij wien hij twee jaar bleef. In 1629 of 1631 ging hij naar Engeland, 6 Febr.1632 woonde hij te Leiden; in 1634 trad hij te Antwerpen in het g

Page 210 - [Biestkens, Abraham]

749lende een jonge vrouw, die een jongen leert lezen.Teekeningen van zijn hand bevinden zich te Amsterdam, 's Rijks Prentenkabinet:Jac. van Campe

Page 211 - [Biestkens, Nicolaes (1)]

750S. Savry, Luc. Vorsterman, R. Vinkeles, P. Pontius, R. Cooper, P. de Jode, A.H.Payne, A. Blooteling, Krüger, M. Oesterreich, J. Suyderhoef, J. de F

Page 212 - [Biestkens, Nicolaes (2)]

751Gemälde Gallerie Kaiser Friedrich MuseumII, 193, 194; H. Walpole,Anecdotesof painting in EnglandII, 363; P. Seidl,Gemälde alter Meister im Besitz d

Page 213 - [Bigato, Marcus Antonius]

geprofest. Toen dit klooster in 1580 door de Geuzen werd verwoest, moest degeheele communiteit uitwijken. Hij stierf en werdNieuw Nederlandsch biograf

Page 214

752ontslagen als ingenieur van den waterstaat en tegelijk benoemd tot adjunct-ingenieurbij den aanleg der Staatsspoorwegen op Java. Kort daarna verand

Page 215

RegtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 216 - [Blancx, Jan Adriaanszoon]

753[Limburg en Bronckhorst, Herman Otto graaf van]LIMBURG EN BRONCKHORST (Herman Otto graaf van) heer van Stirum, Gemenen Borculoo, erfbaanderheer van

Page 217 - [Blasius, Gerardus]

754burg Stirum-Vehlen en Ghemen sproot; en Maurits graaf vanLimburg Stirum overl. 1664, geh. met Marie Bernardine gravin vanLimburg Stirum, waaruit de

Page 218

zoon Joost had in 1583 den moed aan de Staten te laten verzoeken ‘gerestituirt temogen worden in syn guederen’. Daar de stad Zutphen korten tijd daarn

Page 219 - [Bleyswijk, Mr. Diederik van]

755van de Staten handlichting en sauvegarde, onder voorwaarde dat ze haar zoonsuit 's vijands dienst zal terugroepen en het huis Wildenborch zal

Page 220 - [Bleyswijk, Johan van]

756Zie het belangrijk artikel van B.L. Snelting, inGelreVII (1904), 235; voorts:Stamtafel der Gr. v.L. St., 7, 8, 24;Nederl. Adelsboek, 1915, 135; d&a

Page 221 - [Blom, Cornelis]

[Limburg Bronckhorst Stirum, George Albrecht graaf van]LIMBURG BRONCKHORST STIRUM (George Albrecht graaf van), of AlbrechtGeorge graaf v.L.B.S., gedoo

Page 222 - 1749. Hij schreef

757Hij was 2 Februari 1684 te Scheveningen gehuwd met Elisabeth Philippinavan den Boetzelaer (nakomelinge van Jacob Cats), geb. omstr. 1660, reedsvóór

Page 223

758om binnen 4 of 6 weken, voor den tijd van 3 maanden, 2000 duitsche voetknechtenen 200 of 300 ruiters te werven. Deze krijgers moesten dienen om Oos

Page 224 - [Blondel, David]

AERSSEN (Jaque Michael Hubert), geb. te Etten 3 Nov. 1803, overleden te Handel,huize Padua, 27 Juni 1878, zoon van den burgemeester Mich. Aerssen, med

Page 225 - [Boachi, Aquasi]

73begraven in de chartreuse van St. Barbara te Keulen. Pieter Balen was de langstlevende professus van het klooster Zonneberg. Petreïus (VI, 1110), di

Page 226

LIMBURG STIRUM (Constantijn Willem graaf van), geb. op den huize Vaartzicht(onder Oudwoude) 17 Maart 1836, overl. op den huize Nyenburgh te Arnhem 30A

Page 227

759waard, waarom hij ook later lid werd van de commissie ter voorziening in geval vanwatersnood. Van 1863-1867 was hij burgemeester der gemeente Weste

Page 228

760rechtbank en 25 Oct. 1878 kamerheer der Koningin. Hij was gehuwd met jkvr.Henriëtte Frederique Jeanne Pauline Sandberg totEssenburg, overl. te &apo

Page 229 - [Boeles, Pieter (2)]

Erfprins. Bij K.B. van 28 Aug. 1814, no. 14 werd hij geadmitteerd onder de edelenvan Friesland. Gezondheidsredenen en familie-aangelegenheden noodzaak

Page 230

7611821 kwam hij weer naar Holland en werd in 1823 aangesteld tot commandant van's Hertogenbosch. Bij K.B. van 23 Dec. 1825, no. 122, benoemd ond

Page 231 - [Boermans, Jan]

762nagedachtenis naars vaders gewijde, Mr. Jan Pieter Adolfstichting te Barneveld.Zie:Adelsarchief, 1901, 225;Nederl. Adelsb.1915, 145;Dagbladberichte

Page 232

763Styrum (1763-1848), dochter van Mr. Jan, schepen, raad en hoofdofficier vanHaarlem, en van Anna Maria Visschers. Uit het tweede huwelijk sproot een

Page 233 - [Boermans, Johan (3)]

dit kasteel in 1781 op aan Damiaan Hugo Staring en Sophia WynandaVerhuell (ouders van den bekenden dichter).Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Page 234

764Hij trad in milit. dienst, werd 8 April 1776 luitenant-kolonel bij de garde van Holland,15 Oct. 1787 kolonel, 8 Mei 1789 kolonel-commandant, daarna

Page 235 - [Boermans, Maria Magdalena]

765den Prins van Oranje en werd op den 16den Juni, 's avonds, door den majoor Ducala(eveneens adjudant van Z.K.H.) zwaar gewond op het slagveld g

Page 236 - Hendrik de Pas de Feuquières

Knipscheer[Bange, Jacobus Johannes Henricus]BANGE (Jacobus Johannes Henricus), zoon van Jan Jaques Bange (die volgt),geb. te Wildervank 9 April 1816,

Page 237 - [Boers, Jan Conradus]

766gen tijd schoolopziener in het arrondissement Leiden, maakte een reis van vier jarenin Nederl. Indië, was secretaris der commissie voor de gouverne

Page 238

Zie:Adelsarchief, 1901, 202, 203, 214, 215;Nederl. Adelsboek1915, 148, 149;vooral:Milit.Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 239

767Spectatorserie IV, dl I, 619 en vlg.;Stamtafel18, 27.Regt[Limburg Stirum, Samuel John graaf van]LIMBURG STIRUM (Samuel John graaf van), geb. op het

Page 240

Hij werd page des Konings 1837, 1e luitenant der artillerie 10 Sept. 1852, kapitein29 Dec. 1860, op verzoek gepensionneerd in 1870 met den rang van ma

Page 241

768nes van Tuyll van Serooskerken (1833-1857), dochter van baron Mr.Ernst Louis, heer van Vleuten, staatsraad,en van Wilhelmine PhilippineWillink. Uit

Page 242

Frederik Albert Govert heer van Noordwijk Offem, Langeveld en de Lugtis geworden.Zie:Adelsarchief, 1901, 205, 206, 220, 221;Nederl. Adelsboek, 1915, 1

Page 243

769[Limmerlaan, Nicolaas]LIMMERLAAN (Nicolaas), apotheker te Delft, wenschte na den dood zijner vrouwpriester te worden. Hij begaf zich 1652 in de con

Page 244

losgemaakt van het burgerlijk recht. In zijnRegtsgeleerd Praktikaal enKoopmanshandboek(Amst. 1806) geeft hij aan hetNieuw Nederlandsch biografisch woo

Page 245 - [Bogaers, Julianus Egidius]

770handelsrecht een afzonderlijk hoofdstuk naast burgerlijk recht en strafrecht. Reedsspoedig na zijn promotie schreef hij met D. Lulius en P. en R. v

Page 246 - [Bogaerts, Siardus]

771voleindigen (ingeschreven 2 Dec. 1629), zeker wel omdat zijn grootvader daarhoogleeraar was geweest en zijn vader daar was gepromoveerd; hij studee

Page 247

74diker te Leerdam in Maart 1844, luthersch predikant te Sappemeer 27 April 1851,emeritus 1 Mei 1888. Zijn gelijknamige zoon was ook predikant, geb. 2

Page 248 - [Bohl, Mr. Joan]

772gen, werd 29 Nov. 1560 als erfgenaam zijner moeder, met het huis Grebben, dehalve heerlijkheid Grubbenvorst en Velden en een deel van den tol van V

Page 249 - (geb. 21 Maart 1844 te

773en diens echtgenoote Catharina van Huls een verdrag, waarbij hij het huis Blijenbeek,met de heerlijkheid Afferden, het goed te Niffterich, gelegen

Page 250 - [Boissevain, Jan]

774tium’ naar zijn abdij weerkeeren. Bij besluit van het bredasche stadsbestuur, 10Febr. 1666, werd hij met nog twee andere reguliere pastoors uit de

Page 251

[Lom, Arnold van]LOM (Arnold van), overl. te Venlo 1521, zoon van Johan en van Catharinavan Eyl. Hij werd als erfgenaam zijns vaders 11 October 1473 e

Page 252

775huwde met Margaretha van Brempt. Zijn zoon Johan volgt.Zie:Maasgouw(1881), 443, (1902) 4, (1906) 37;Limburg's Jaarboek(1896) 35;Publications d

Page 253 - [Bol, Jacob Jacobsz.]

[Loo, Johan Berthout van]LOO (Johan Berthout van) was in 1631 suppoost van de Generaliteits-Rekenkamerin den Haag; waarschijnlijk was hij van vlaamsch

Page 254

776Paryen, 't innemen van Roome, door den Heere Philibert de Chalon etc. Hoe de17Nederlanden bij den anderen gekommen sijn, mette beroerten, oorl

Page 255 - [Bolwerck, Jacobus]

oud) in Deurne terugkwam, want dadelijk werd er gedreigd met sluiting der kerk.PastoorNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 256 - [Bomme, Bastiaan]

777en drost togen naar Antwerpen; het meisje kwam terug naar Deurne, ontvluchtteweder en het gevolg was, dat voor eenige weken de kerkschuur werd gesl

Page 257 - [Bonte, Jan]

der europeesche talen en in het beoefenen der schilderkunst. Zij deed harenleermeester, Gerard Honthorst, eer aan. Mevr.Nieuw Nederlandsch biografisch

Page 258 - [Bonte, Hugo de]

Zie: J. Loosjes,Naaml. v. predikanten ... der Luth. Kerk in Ned.('s Gravenh.1925), 13 v.KnipscheerNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. De

Page 259 - [Boogaard, Jacobus Fredrik]

778Bosboom-Toussaint heeft in:Het Huis Honselaarsdijk, menige romantische bladzijdeaan Hontorst en Louise gewijd.Louise maakte in den kring der wetens

Page 260

779Nostre Dame la Royale en behoorde tot de orde der cisterciënsers. 25 Maart 1659ontving Louise het witte ordenshabijt. Zij was reeds 37 jaar oud. Bi

Page 261

780werd een tijdperk van vrede en onderlinge liefde in het klooster. Langzamerhandkon zij de schulden delgen en de gebouwen herstellen; 1680 begon zij

Page 262

7811884); H.J. AllardCharlotte Flandrina van Nassau en Louise Hollandine vanBohemeinStudiën op Godsd., wetensch. en lettk. gebied, 2e jg. (1869) IV, 2

Page 263 - [Boon, Cornelis]

oorkonde van hem, 14 Febr. 1411, noemt hij zich onderdeken en kanunnik dercollegiale kerk van St. Paulus. Of hij dezelfde per-Nieuw Nederlandsch biogr

Page 264 - ('s Hertogenbosch 1853);

782soon is als de familiaris van kardinaal Rosini, blijkt niet.Zie: U. Berlière,Suppliques d' Innocent VI(Rome 1911), no. 543; A. Fierens,Suppliq

Page 265 - [Boot(t), Cornelis]

Zie: Doop- en Poorterboeken, archief Amsterdam; Joh. Breen,De Regeeringvan Amsterdam gedurende den Franschen TijdinJaar-Nieuw Nederlandsch biografisch

Page 266 - Bibliothecae

783boek Amstelodamun1914, 1 e.v.; C. van der Vijver,GeschiedkundigeBeschrijving van AmsterdamIII, 281 e.v.; Vaillant,Wapenboek derAmsterdamsche Regeer

Page 267 - [Borch, Gerard ter]

als de dat jaar grasseerende ‘chocolaad-ziekte’, met hevige galbrakingen, razernijen snel verloop.Zie:Album Stud. ac. Gelro-Zutph., uitg. van Epen, 92

Page 268

784Harderwijk ingeschreven als ‘Zutfaniensis Th.’ (Albumuitg. D.G. van Epen, blz.2a), stond een poos te Doesburgh, ging 1650 naar Indië en werd 26 Jul

Page 269

75[Barger, Gerrit]BARGER (Gerrit), geb. te Amsterdam 10 Sept. 1817, overl. te Utrecht 12 April 1877.Hij studeerde te Amsterdam en te Utrecht en werd p

Page 270

voor, doch Adhemar baron van Linden, een degelijk historicus en genealoog,voert inNavorscher1921 (88, 89) de stamreeks vier generatiën hooger op. (Deb

Page 271

785tot gade Agnes van Herlaer (zooals oude genealogieën beweren), doch dithuwelijk is tot heden niet uit oorkonden gebleken.Als vaststaande mag worden

Page 272 - [Boreel, Jacob (1)]

786gedragen, richt met vele andere edelen 25 Januari 1359 den Landvrede op enbezegelt 7 Febr. 1359, als raad der beide hertogen, de oorkonde waarbij z

Page 273 - Staatk. Zeeland

787kol. 387) luwde. Goossen zelf leeft nog in 1448, maar hij is dood in 1455; zijnweduwe Derrica hertrouwde in of vóór 1457 met Johan van Bemmel, graa

Page 274 - [Boreel, Pieter]

beschouwde voor de kinderen van Adolf en als buiten voorkennis der Statengeschied. Toen zijn tegenkanting en die der Staten den storm niet kon afwende

Page 275 - [Boreel, Willem]

788Neuss (in Juni 1475 ontzet). Hij verkreeg van keizer Frederik van Oostenrijk dentitel van raad en kamerling. Na den dood van Karel van Bourgondië w

Page 276 - Beschr. v. Amsterd

789lain de Waroux, ridder, huwde (zie afkomst, 1e huwelijk en kinderen vanCatharina v.d.M. inNavorscherLI, 74).Als huwelijksgift gaf Everard v.d.M. aa

Page 277 - [Bort, Pieter]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 278 - [Bos, Adriaan]

790[Lijnden, jhr. Mr. Dirk Reinhard Johan van]LIJNDEN (jhr. Mr. Dirk Reinhard Johan van), geb. te 's Gravenhage 17 Februari1779, ged. Gr. kerk 21

Page 279 - [Bos, Hendrik]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 280

opende, maar zelfs verscheidene geleerde genootschappen op zijn lidmaatschapprijs stelden. Hij werd lid der Holl. Mij. v. Wetenschappen te Haarlem en

Page 281 - [Bos, Pieter]

791[Lijnden, Ernest van]LIJNDEN (Ernest van), geb. omstr. 1585, overl. in 1636, zoon van Herman v.L.,die volgt, en van Maria van Halmale.Zijn vader He

Page 282 - [Bos, Pieter Adrianus]

der stad Grave, welk ambt hij tot zijn dood waarnam en waarin hij werd opgevolgddoor Godard v.L., die volgt.Over zijn nalatenschap werd 20 April 1742

Page 283

792van het land van Montenaken en regeerend burgemeester van St. Truyen. Hij hadzijn opvoeding genoten aan het hof van Emanuel Philibert, hertog van S

Page 284 - [Bosch, Jacob]

Hij werd in 1862 2e luit. bij het 4e regt. vesting-artillerie en werd tweemaal op zijnverzoek voor 5 jaar gedetacheerd bij het leger in N. Indië. De e

Page 285

793op Atjeh. Drie jaar nadat kapitein v.L. van zijn 2e detacheering in het moederlandwas teruggekeerd, volgde in 1892 zijn benoeming tot majoor bij he

Page 286 - [Bosch, Pieter van den]

Zie: Nijhoff'sBijdragenVI, 213;Navorscher(1900), 332, 333;Alg. Ned.Familiebl.VII, 45.RegtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 287 - Petrus Hofstede

794[Lijnden, Jacob Carel van]LIJNDEN (Jacob Carel van), geb. te Utrecht 20 Mei 1738, overl. ongehuwd 19Juni 1801, zoon van Mr. Frans Godard v.L. van H

Page 288 - [Bösken, Johan Herman]

Hij was vermoedelijk de oudste zoon, ridder, heer van Lienden, Leede, Oudeweerten Ommeren, en komt in 1379 voor als erfschenker van Gelre. Hij werd de

Page 289 - In Memoriam

795in den ongelukkigen veldslag bij Tiel, 25 Mei 1361, zwaar gewond, met zijn vorstgevangen genomen en op het huis te Rozendaal gebracht, uit welkekri

Page 290 - [Bosvelt, Jacob van]

796Johan en zijn nakomelingen handeltNavorscher(1921), 40.Zie: Adh. baron von Linden, inNavorscher(1904), 163-172, (1921), 88, 89;Wittert van Hoogland

Page 291

76van 't Algemeen en werd lid van het hoofdbestuur; zijn redevoeringen inlaatstgenoemde hoedanigheid uitgesproken zijn gedrukt te vinden in dl. I

Page 292 - [Boudewijns, Pieter]

Jan v.L. trouwt met Anna van Galen, uit het land van Munster, dochter vanOtto en van eene van (der) Hoevelick. Zij was sedert 1537 weduwe vanJoris van

Page 293

797was gehuwd. Bij haar tweeden man had zij vijf kinderen, waarvan Carel v.L.v.d.Musschenberg volgt (kol. 812), Elisabeth met Bernt van Voorst totRijk

Page 294 - [Bouman, Hermanus]

Zie:Jaarb. Ned. AdelV, 461;Geneal. Herald. Bl.X, 373;Nederl. Adelsb.(1915),220.Regt[Lijnden, Jan Carel Elias graaf van (3)]LIJNDEN (Jan Carel Elias gr

Page 295

798ritmeester 27 April 1868, majoor 27 Januari 1877, luitenant-kolonel 18 Nov. 1882en als zoodanig later gepensionneerd. Daarna werd hij hofmaarschalk

Page 296

Hij was luitenant in de ordonnans-compagnie te paard van Karel de Brimeu, graafvan Megen, en eerste stalmeester van kardinaal Gerard van Groesbeeck,pr

Page 297 - [Bouwensch, Johannes]

799volgt (kol. 812), en van Alyd van Zuylen.Jasper, heer van den Musschenberg, was in zijn jeugd page bij Willem, hertogvan Gulik, Cleve en Berg. Omst

Page 298 - [Bouwensch, Menso Johannes]

Egbertha Angélique Falck. Uit dit huwelijk 7 kinderen, o.a. Jan Carel Elias(3), die voorgaat.Zie:Geneal. Herald. Bl.X, 371;Jaarb. Ned. AdelV, 459;Ned.

Page 299 - Ned. Leeuw

8001798, zoon van Godard, die vóórgaat, en van Adriana Cornelia vanLijnden.Hij verkreeg de Voorst na den dood van Otto Frederik graaf van Lijnden (kol

Page 300 - [Boxel, Hugo van]

Hij was officier der cavalerie 1832-1846; kamerheer der Koningin, later des Koningsin buitengewonen dienst. Zijn oudste zuster was gehuwd met den haag

Page 301

801T.C.R. Huydecoper; door dezen zwager werd hij voor den strijd tegen densterken drank gewonnen. Als voorzitter der haagsche afdeeling van de Vereeni

Page 302 - [Brant, Johan Arnold]

77een ontwikkeld man was, die niet beneden het gewone peil der regenten stond.In 1773 gaf J. Ploos van Amstel in het licht:Rivierkundige waarnemingen

Page 303 - [Branteghem, Joannes van]

viel, toen deze laatste stad van spaansche troepen ontbloot werd, in handen derbur-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 304 - [Brasser, Jacobus Jaspersen]

802gerij, die hem aan Willem van Oranje overleverde. Om zijn losprijs te voldoen heefthij toen verscheidene rijke landgoederen moeten verkoopen.Hij ve

Page 305

waarborgt. Hij belooft 25 Mei 1372 graaf Jan van Blois schadeloos te zullen houden‘wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren Rutgher van

Page 306 - [Bray, Guido de]

803Lewenborch. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 een oorkonde ten behoeve van de St.Jansheeren te Arnhem. Hij bezegelt met Jan heer van Lijnden en Goessenvan

Page 307

verdedigde hij te Leiden 12 Juni 1802 een dissertatie:Disputatio Historico-Critica,de Panaetio Rhodio, Philosopho Stoico. Deze beroemde dissertatie we

Page 308

804werd hij bij zoogen. promotio more majorum met den meesten lof tot doctor in debeide rechten bevorderd na verdediging van een proefschriftExhibensi

Page 309 - [Breckling, Friedrich]

Diederik, die volgt, en van Justina Geertruid van Borssele totGeldermalsen.Hij werd 31 Oct. 1761 poorter te Goes, pensionaris der stad, hoogbaljuw der

Page 310 - [Breda, Hendrik III van]

805en lande van Hulster-ambacht en gedeputeerde wegens Zeeland terStaten-Generaal. Bij resol. van 14 Mei 1777 benoemd tot extraord. envoyé inZweden, k

Page 311 - [Bredehoff, Mr. François van]

controleur der directe belastingen, in- en uitg. rechten en accijnsen, ingevolge K.B.van9Maart1846, no. 79.Als manuscript gedrukt. (Arnhem 1846).Edwar

Page 312

806van Susanna Tak. Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen, t.w. Mr. Dirk RijnhardBernard baron v.L. heer van den Cannenborch, president der arrond. rech

Page 313 - [Brederode, Jan van]

78Jansenisme in de abdij van Orval binnengedrongen. De rust en vrede werd enaanhoudend verstoord. Tijdens eene visitatie 1725 weigerden een vijftienta

Page 314

Zie:Geneal. Herald. BladenI, 41-46, X, 335, 336;WapenherautXX, 414;Geld.Volksalmanak(1882), 33;Alg. Ned. Familiebl.XI, 187;Jaarb. Ned. AdelV, 423;Beel

Page 315

80711en heer van Hemmen, die volgt, en van Charlotta van Brienen.Hij was de 12e heer van Hemmen, heer van Blitterswijk (1712), Clörath enWanssum; gead

Page 316

van 2 April 1672 majoor in het regiment gardes van Gelderland, kreeg in 1672 vanprins Willem III den rang van luit. kolonel, zonder aanwijzing van reg

Page 317

808commandant van het fort Sint-Andries. Den dienst verlaten hebbende, werd hij in1675 beschreven in de ridderschap van Gelderland, kwartier van Nijme

Page 318

hoogschout van de stad en de Meyerij van 's Hertogenbosch, president van denraad van domeinen van prins Willem V, en gouverneur der beide jonge p

Page 319 - Nederlandsche muziek in de

809Hij overleed, op reis zijnde, op het kasteel IJselmonde en werd te Hemmen begraven.Een marmeren gedenkplaat in den kerkmuur te Hemmen, voor hem en

Page 320 - [Brem, Cornelis]

en van Johanna Jacoba Graafland. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waarvanDirk Wolter en Frans Godard Willem volgen en Jan Carel Elias voorgaat (kol. 797),

Page 321 - (1903) I, 606-608

810Zie:Geneal. Herald. Bl.X, 367;Jaarb. Ned. AdelV, 454;Nederl. Adelsb.(1915),217.Regt[Lijnden van Hoevelaken, Dirk Wolter van (2)]LIJNDEN VAN HOEVELA

Page 322 - [Breuk, Hendrik Roelof de]

Hij was heer van Hoevelaken, Geerestein, Mijnden, Loosdrecht e.a., van 8 Febr.1661 tot 11 Febr. 1668 rentmeester-generaal en raad der domeinen van het

Page 323 - Dagblad van Leiden

811Jacomina Maria erfde bij magescheid van 5 Mei 1680 de heerlijkheid Hoevelaken(die Steven mee ten huwelijk kreeg) en werd 3 Aug. 1681 daarmee beleen

Page 324 - [Brez, Jacques]

(1735; 5de dr. vermeerderd door J. Klap, 1790); en van C. Diederich,Catechetische onderwijzing(2 deelen, Amst. 1736/1737).Zie: J. Loosjes,Naaml. v. pr

Page 325 - [Brienen, Arent van]

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waarvan de eenige zoon Albert Adriaan hier voorgaat(kol. 784).Zie:Geneal. Herald. Bl.X, 380;Jaarb. Ned. AdelV, 468; Bossc

Page 326 - [Brienen, Hendrik van (1)]

812[Lijnden van Lunenburg, Balthazar Constantijn van]LIJNDEN VAN LUNENBURG (Balthazar Constantijn van), geb. te Nijmegen 2October 1731, overl. op Lune

Page 327 - Staatk. Nederl

LIJNDEN VAN OLDENALLER (Herman Willem Jan van), heer van Oldenaller,geb. te Arnhem 4 Sept. 1729, ged. 8 Sept., overl. op het huisNieuw Nederlandsch bi

Page 328 - [Brienen, Jacob van]

813Oldenaller (te Putten) 18 Dec. 1803, zoon van Jaspar Hendrik heer van Ressen,die volgt, en van Geertruid van Dedem, vrouwe van Oldenaller.Hij was c

Page 329

[Lijnden van de Parck, Dirk van]LIJNDEN VAN DE PARCK (Dirk van), geb. in 1679, overl. 16 Oct. 1735, zoon vanSteven Hendrik, die volgt, en van Josina v

Page 330 - [Brienen, Lambert van]

814gouverneur en later opperhofmeester van den Prins van Oranje-Nassau (WillemIV) en werd in Febr. 1732 met den opperstalmeester van Aylva, als twee v

Page 331

LIJNDEN VAN DE PARCK (Steven Hendrik van), geb. omstr. 1647, overl. teNijmegen 30 Nov. 1680, begr. te Elst met 8 kw., jongste zoon van Dirk van L. van

Page 332 - [Brienen, Wolter van]

815van Druten, vrouwe van den Leeuwenberg. Behalve een dochter CorneliaMachteld v.L., die de vrouw werd van Johan Rabo van Keppel, sprootuit dit huwel

Page 333

LIJNDEN VAN RESSEN (Caspar Antonie van), heer van Ressen, geb. in 1631,overl. 8 Nov. 1718, begr. te Ressen, zoon van Dirk v.L.v. Hemmen, die voorgaat,

Page 334

816Dirk, Bernhard, Jan en Frans Carel in dit deel voorkomen en Adriaan graaf van L.in dl. II, kol. 859, wordt vermeld. Een dochter, Heilwig v.L. huwde

Page 335

7Piot van Leuven. Priester gewijd te Roosendaal 25 Maart 1839 werd hij benoemdtot kapelaan te Oudenbosch 30 Mei 1844; zijne benoeming tot kapelaan teS

Page 336 - [Brill, Willem Gerard]

79referentis, contra recent. dubitationes fides historica. Hij werd predikant te Jaarsveldin 1848, te Geervliet in 1850, te Zutphen in 1854; emeritus

Page 337

Groenesteyn verkreeg hij na den dood van zijn tante Isabella Eliana vanLijnden (overl. 1851).Hij studeerde sedert 1 Sept. 1818 te Utrecht in de rechte

Page 338 - [Brink, Rudolf Arend ten]

817Amsterdam 14 April 1842 met Catharina Melvil (1805-1882), dochter vanRobert en van Elisabeth Skurray. Uit het eerste huwelijk vier dochters enéén z

Page 339

Hij was lid van de ridderschap van Nijmegen 1723, houtvester van het kwartiervan Nijmegen, woonde meest op den Swanenburg te Gendringen en huwde te El

Page 340

818overl. 1 April 1738, dochter van Dirk v.L. van de Parck, die voorgaat, en vanHeilwig van Lijnden. Van een tweede huwelijk, zooalsJaarb. Ned. Adelme

Page 341 - [Broeck, Johan van den]

te 's Gravenhage, in haar woning in het Voorhout, 9 Mei 1811, begr. te Nederhemert,dochter van Steven (dl. VI, 440) en van Theodora Odilia Doys.D

Page 342 - Rosenstein

819over wier doop (Waalsche K. 's Grav. 28 Jan. 1773) zij als peter en meter haddengestaan. Zij was de dochter van Arend Willem (dl. III, 1001) e

Page 343 - [Broek, Willem van den]

820van slagen kon worden ondernomen. Dat land en Spanje leefden in goede harmonie;kostbare oorlogsschepen ter bescherming van den handel waren dus onn

Page 344 - Patriciaat

819M.[Maas, Gerard Brandt]MAAS (Gerard Brandt), geb. te Utrecht in 1787, overl. te Gouda 30 Mei 1847. Hijstudeerde aan het seminarie der Remonstranten

Page 345 - [Broese van Groenou, Herman]

820der Universitas Ruperto-Carolina was Bartholomeus in 1408 dekaan der theologischefaculteit, 1412-1413 bekleedde hij de rectorale waardigheid, in 14

Page 346 - [Broos, Joannes Baptista]

821toen Dionysius de Kartuizer in 1423 zijn intrede deed in het roermondsche klooster.Kort daarna verkreeg hij tevens de waardigheid van visitator der

Page 347 - [Brouwer, Jan Daniel Beman]

teruggetrokken in het door haar gestichte Augustinessenklooster Bethanië bijMechelen tot haar afsterven 7 Maart 1437.In den oorlog tegen Gelre was hij

Page 348

822[Macropedius, Georgius]MACROPEDIUS (Georgius), eigenlijk geheeten Joris van Langhveldt, geb.te Gemert 1475, gest. te 's Hertogenbosch 1558, ta

Page 349 - [Bruce, Eduard]

823Grammaticis Georgii Macropedii Exemplorum loco passim assumuntur Germanicainterpretatio(Antv., J. Loens, 1552);Fundamentum Scholasticorum(Utrecht,

Page 350 - [Bruggen, Diederik]

824grafschrift werd in 1584 genomen door den toenmaligen griffier van Damme, J.B.van Belle, die blijkbaar niet wist, wie Maerlant was, en die den stee

Page 351 - [Bruistens, Adrianus]

825is geweest, voor wie hij zijn ridderroman vertaalde. Van dit werk bestaan er enkelekleine fragmenten en een volledig handschrift uit de 14de eeuw t

Page 352 - [Brummel, Johannes]

826werken Maerlant's beginselen en persoonlijkheid kunnen leeren kennen. In ditgedicht worden tien los van elkander staande kwesties in vragen en

Page 353 - [Bruna, Hendrik Magdalenus]

827die Aristoteles aan zijn leerling geeft; later schrijft Maerlant deHeimelijcheit derheimelijcheden, welk werk men als een handboek voor vorsten kan

Page 354

828antwoording het gedichtVan der drievoudichededan een terugslag zou kunnenzijn. Uit het groote aantal handschriften en fragmenten van handschriften

Page 355 - [Bruschenus, Thomas]

829Valk inTschr. voor Ned. taal- en letterkundeXXX (1911), 274, XXXII (1913), 304;G. Beumer inBloesem en vruchtV (1915), 545-565; J.J.A. Frantzen inTs

Page 356 - [Brussaerts, Catharina]

Fransch-Vlaanderen. Hij werd daar geboren omstr. het midden der 16e eeuw enoverleed te Egmond a.d. Hoef in 1624. Op de lijsten der ballingen uit Doorn

Page 357 - [Bruyne, Diederik]

830velen zijner geloofs- en landgenooten terugvond. Het ging hem daar voor den wind,en toen de tijd aanbrak der z.g. Compagnieën van Verre, verrees me

Page 358

80werd in 1404 door de hertogin-weduwe aangesteld tot een der drie regenten, omhaar in het landsbestuur bij te staan.Onder zijn bestuur werd Bergen op

Page 359 - [Budach, Johan Godfried]

831over hun land liep. Geen wonder, dat de persoon van den franschen Koning endiens koloniale staatkunde een man als le Maire moest aantrekken. Daar i

Page 360

832‘Hier legt begraeven Sr Isaac le Maire Coopman die geduirende syn Handelinge opmeest alle quartieren van de weerrelt van Godt den Heere soo rijckel

Page 361 - [Buddingh, Huibert Jacobus]

Walraven. Slechts korten tijd kan hij in de Zuidelijke Nederlanden hebbendoorgebracht, daar zijn vader na den val van Antwerpen als vurig CalvinistNie

Page 362 - (Gorinch

833met de zijnen de wijk nam naar Amsterdam. Toen deze den stoot gegeven had totde oprichting der Australische of Zuid-Compagnie, werd de zoon aangewe

Page 363 - [Buffel, Hendrik]

834straat van Magalhaẽs gestevend was. Ongelukkigerwijs was daar juist de G.G.Reynst, waarop hun hoop gebouwd was, gestorven. Hoe vriendelijk ook door

Page 364 - [Bührmann, Frans Christian]

835verscheen bij hem het werk van den beroemden dordtschen geneesheer Johan v.Beverwijck: de vele malen herdrukteEpistolica questio de vitae termino v

Page 365 - [Burch, Mr. Johan van der

836vijand in Rome en Madrid; het vuur der geuzenkanonnen vernielde de spaanscheschepen en veroverde het spaansch koloniaal bezit in Oost en West. Als

Page 366 - [Burgersdijck, Franco]

Zie:Biogr. nat. Belg.XIII, 418; Foppens,Bibliotheca Belg.I, 356; Trithemius,Cathalogusen G.D. Franquinet,Beredeneerde inventaris der oork. enbescheide

Page 367

837[Marcelis, Jacob]MARCELIS (Jacob), geb. te Amsterdam in Mei 1637, was aldaar koopman enzeepzieder. Evenals Scaliger, kwam hij tot de meening, dat h

Page 368 - [Burgersdijck, Pieter]

838Zie:Bijdr. bisdom HaarlemII, 261, 321, 355, 358, III, 204, V, 115, XVII (1891), 149,152, XXXVII, 40, 78;Archief aartsb. Utr.XXV (1898), 393-394;Ker

Page 369

Hij was gehuwd met Adriana Cornelia van Duuren; bij zijn dood liet hijzijne weduwe met 9 kinderen na.Zijn zoon Nicolaas Godfried, geb. te Groot-Ammers

Page 370 - [Burmania, Bocco van (2)]

indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen bloedraedt.Midsgaders die vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 371 - [Burmania, Claes van]

839bijzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers eninwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien van den jaere1567t

Page 372 - [Burmania, Douwe van]

840mentarium in Pentateuchum(Col. 1621 fol.);Amstelredams eer ende opcomen(Antw. 1639);Een Catholyck antwoort tegen Simon Episcopius(Antw. 1641).Nic.

Page 373

841werd overgebracht, bij gelegenheid van zijn huwelijk met de engelschekoningsdochter. Als gouverneur genoot hij een jaargeld van 2600 gld., dat hij

Page 374 - [Burmania, Douwe Bothnia van]

842naam van het geslacht Marlot uit onze geschiedenis. In onze dagen werd degemeente 's Gravenhage door aankoop eigenares van het landgoed van di

Page 375 - [Burmania, Duco Martena van]

MARTINIUS (Dithmar Bernardus), ged. te Harderwijk 13 Juli 1770 als oudste zoonvan Franciscus Martinius en diens eerste vrouw GeertruidOosterbaan. Hij

Page 376 - [Burmania, Eduard Marius van]

843marineloopbaan en komt voor op den Staat van Oorlog van 1794 als luitenant terzee. Oranjeklant gelijk zijn oom Ds. Bernardus, die voorgaat, vinden

Page 377 - [Burmania, Edzard van]

844(Harderwijk 1654), die door zijn weduwe zijn uitgegeven en uitmunten door zuiveren onberispelijk Latijn. Voor Dr. J.C. van Slee vormden dezeEpistul

Page 378 - [Burmania, Feye van]

845[Matham, Theodorus]MATHAM (Theodorus), graveur, werd geb. in 1606 te Haarlem en is gest. in 1660te 's Gravenhage. Hij was de tweede zoon van J

Page 379 - Stamboek

846en van Margaretha Vervloet, overl. 25 Jan. 1786, en beiden onder één zerkbegraven in de kerk der Wilhelmieten te Huybergen. Jacoba overleed te Turn

Page 380 - [Burmania, Gemme van (2)]

81Zie: Visscher en van Langeraad,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. inNederl.I, (1903), 361;Kerkelijk Handboek(1907) Bijl. 105, 120, (1909) Bijl. 142,

Page 381

8471638, herdrukt te Franeker, 1647, 4o), bevattende 144 disputationes, waarvan velereeds vroeger gepubliceerd waren.Een volledige lijst van zijn gesc

Page 382

848Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de Universiteit te Utrecht.Zie nog:Allgemeine Deutsche BiographieXX, 617.van Heijnsberg

Page 383 - [Burmania, Hero van]

stond. Eveneens nam hij voor hem waar de administratie van de suikerplantage laSimplicité (het vroegere Zandpunt), die de G.G. in 1743 gekocht had.Hij

Page 384 - [Burmania, Jan van]

849[Mauricius, Jan Floris]MAURICIUS (Jan Floris), broeder van den voorgaande, geb. te 's Gravenhage 1713,gest. te Paramaribo 1754. Op jeugdigen l

Page 385

850Kort daarna werd hij tot pensionaris voor zijn leven en tot burgemeester benoemd.In 1723 stond hij op de voordracht voor raadsheer in den Hoogen Ra

Page 386 - [Burmania, Jarich George van]

851rendsche periode van zijn leven hem aanzien en geluk en vriendschap verschaft,had de hamburgsche hem zelfvoldoening geschonken en genegenheid enhoo

Page 387

852zoening onmogelijk te maken. Toch wekt het onze bewondering dat hij nog zooveeltot stand heeft weten te brengen bij al die tegenwerking en ondermij

Page 388 - [Burmania, Laes van (1)]

853lingen van M. in zake den vrede (1749) met de boschnegers werden miskend. Debepalingen van het gesloten verdrag werden opzettelijk geschonden, waar

Page 389

854dat zijn ingediende requesten als niet ingekomen zouden worden beschouwd. Ookwerd hij veroordeeld tot betaling van alle kosten, terwijl den fiscaal

Page 390 - [Burmania, Laes Ulbo van]

855later van haar, dat zij een nederlandsch hart bezat en onze taal zeer zuiver enzonder vreemd accent sprak.Den 21sten Maart 1768 is hij daar na een

Page 391 - [Burmania, Poppe van (1)]

te Amsterdam(Amsterd. 1766); na zijn dood verscheenBundel van godgeleerdemeest Katechetische verhandelingen, nagelaten door Adrianus Becol..., uitgeg

Page 392 - [Burmania, Poppe van (3)]

856Zijn portret is vervaardigd door A. Schouman, een gravure daarnaar door P. Tanjékomt voor in het werk van C.A.v. Sypesteyn. De bekende schilder J.M

Page 393 - [Burmania, Rienck van (1)]

857familiegraf werden hij en zijn echtgenoote begraven.Zie: v. Sypesteyn,Mr. J.J. Mauricius('s Gravenh. 1858).Bartelds[Mauricius, Pieter]MAURICIU

Page 394 - [Burmania, Rienck van (2)]

dat hij tot aan zijn dood heeft bestuurd. De kroniek dezer chartreuse is vol lof overzijn godvrucht en deugden.Zie: le Vasseur,Ephemerides Ordinis Car

Page 395 - [Burmania, Rienck van (3)]

858[Mellinus, Abraham]MELLINUS (Abraham) was afkomstig uit Vlissingen en predikant te St. Antonispolder.Hij gaf uit:Groot Rechtgevoelende Christen Mar

Page 396 - [Burmania, Sjuck van]

Zie: Helena Poppers,De Joden in Overijsel(Nagelaten dissertatie Utrecht;Amsterdam 1926), 13 vgl.Zwarts[Merica, Johannes de]MERICA (Johannes de), of va

Page 397 - [Burmania, Steven van]

859in het nonnenklooster zijner orde Zwyvike te Dendermonde. Daarna is hij celliergeweest en prior in Bethlehem, priorij te Wateringen, welke hij vóór

Page 398

[Merula, Angelus]MERULA (Angelus), eigenlijk Engel Willemsz. van Merlen, geb. in denBriel 1482, gest. te Bergen 1557, zoon van Willem, die tot de aanz

Page 399 - [Burmania, Tjaert van (1)]

860de oudste was, de anderen heetten Paulus, Hubert en Catharina. De eerstewerd opgeleid voor het hooger onderwijs en trok op zijn 22ste jaar naar de

Page 400 - [Burmania, jhr. Mr. Ulbo van]

861een toekomstig vertegenwoordiger aldaar der utrechtsche Kerk. Echter niet roemen eer, doch smaad en vervolging wachtten den nu 70 jaren ouden man.

Page 401 - [Burmania, Ulbo Aylva van]

862geleerdheid en overredingsgave een bres hadden kunnen schieten in den muur vanbeginselvastheid van dezen aanzienlijken ketter, daar restte slechts

Page 402 - [Burmania, Upco van (2)]

82gedoopt (1628, 1636). Nadat hij meerdere jaren den schepenstoel te Helmond hadbekleed, was hij van 1636 tot 1648 president der stad. De veranderdeti

Page 403

863ten is nog veel aan de handen der Inquisitie kunnen onttrokken worden. Verderheeft de auteur gebruik gemaakt van Haemstede'sMartelaarsboeken v

Page 404 - [Burmania, Watze van]

864hem; Mathijs, kanunnik van St. Jan te Luik; Margaretha, echtgenoote vanMathijs Beersz., welke kinderen 26 Juni 1569 de nalatenschap hunner oudersde

Page 405 - Aaltje Simons

Anna van Lijnden, dochter van Antoon, heer van Croonenberg enz.en van Cornelia Anna van IJsendoorn tot Cannenburg, met welkehij 2 Juni 1723 zijnNieuw

Page 406 - [Busing, Johann Christoph]

865testament maakte, dat 10 Mei 1729 werd geopend; zij maakte als weduwe 25 Febr.en 13 Nov. 1728 haar testament, dat 4 Nov. 1738 werd geopend. Zijne k

Page 407

18 Nov. 1566 te Brussel afgevaardigd naar Margaretha, hertoging van Parma, enwas drossaard van het ambt Montfort sedert 7 April 1570-1571.Nieuw Nederl

Page 408 - [Busschius, Michiel]

866Hij huwde 1 Juni 1563 Sandrina van Wees; daarna 1 Aug. 1570 JohannaHillen (overl. 1 Juni 1625), dochter van Johan en van Catharina van de Grind. Ui

Page 409 - Mém. litter

den tol, met den hof op den Grave en Snaterbeecksgoed beleend; meerderjarigbeleend 3 Aug. 1741; 15 Nov. 1752 beleend met den hofNieuw Nederlandsch bio

Page 410 - [Buurt, Adriaan]

867te Put te Kessel. Hij werd 20 Juli 1743 tot Raad van het hof te Gelder benoemd,was Raad Costumier te Roermond 1743-1794. Daar zijn huwelijk met Mar

Page 411

Hij huwde 29 April 1749 met Dorothea Boxwilder, ged. 18 Aug. 1714, overl.19 Nov. 1795, dochter van Joannes Boxwilder en Sibilla Theunissen.Uit dit huw

Page 412 - [Buydts, Helena]

868Venlosche Courantvan 5 Aug. 1922; Jan Verzijl,Genealogie der Venloscheorganistenfamilie Messemaeckers en de aanverwante componistenfamilie Fodor.Ve

Page 413

Becx was gehuwd eerst met Gertrude van Berthout van Bistervelt,bij wie hij een zoon won, Lambertus, die huwde metNieuw Nederlandsch biografisch woorde

Page 414 - [Buyser, Jan Gerritsz.]

1593 zond hij een kopie van zijn handschrift naar Duitschland om tegen den tijd deruitgave een stel koperen platen gereed te maken. Buiten den auteur

Page 415 - [Buysrogge, Cornelius]

869mit höchstem fleisz beschrieben durch D.M.M.(Neurenberg 1593, 1596, 2 dln. fol.)enHistoria Belgica nostri potissimum temporis Belgii sub quatuor Bu

Page 416 - [Buyze, Daniel]

870hage 1614, 2 dln. fol.). Op den titel staat: ‘nu de laestemael by den autheur voorsijn doodt merckelijck verbetert’, wat wel de waarheid, maar niet

Page 417 - [Bijsterveld, Hermannus]

871na eenige jaren bij de vesting-artillerie gediend te hebben, bij de veldartillerie. Op21 Sept. 1823 werd hij tot 1en luitenant bevorderd. Daar hij

Page 418 - [Cabel, Adriaen van der]

872voorwerpen uit zoogenaamde‘fonte malléable’, inNotulen K.I.v. ing.1850-51, blz.145;Over den nadeeligen invloed van het lichtgas op den plantengroei

Page 419

873een merkwaardig werk, waarvan het alleenis te betreuren, dat het niet verder dan1576 loopt. Dan schreef hij:Athenae Batavae sive de urbe Leidensi e

Page 420 - [Cabeliau, Abraham]

naar een leven van contemplatie en versterving, omstreeks Februari 1518 over naarde kartuizers en trad hij in het klooster Nieuwlicht buiten Utrecht.

Page 421 - [Caesarius, Henricus]

874Ultrajectigewaagt van zijn liefde voor de gewijde letteren, die hem bijbleef, totdathij door ouderdom en zwakheid van gezicht zich niet meer kon be

Page 422

Deze burgerrente ontving hij gedurende de jaren 1320-1327 van de stad Keulen;25 Maart 1327 kwamNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 423

875hij als getuige voor bij een uitspraak omtrent de verdeeling der erfenis van Reinoudgraaf van Gelder.Uit zijn huwelijk met Catharina van Boychstel

Page 424 - Maria en Martha

83Margaretha Tielens en de vader werd o.a. van Mr. Jacob (die voorafgaat). Zijntweede huwelijk sloot hij met Johanna de Bever van Berlicum en zijn der

Page 425 - De Dertiende

876van Gaesbeek 1702), opdracht aan Joanna Barbara de Journo. 7o.HetHoute Sleutelken tot openinge van het Menschen Hert, gepast op eenige woordenvan d

Page 426

MOLEWATER (Dr. Jan Bastiaan), geb. 16 Aug. 1813 te Rotterdam, overl. 9 Dec.1864 aldaar, zoon van Adriaan Molewater en Johanna Cornelia vanAlphen. Na 3

Page 427

877door de welsprekendheid, waarmee hij zijn overtuiging wist te verdedigen, grooteninvloed. Na 1 Juli 1840 op een proefschrift:De typho abdominali si

Page 428 - getrouwd

878benoemd. Hij woonde het concilie van Florence bij en trad meermalen op alsafgevaardigde voor Paus Eugenius IV en Nicolaas V, enz.De proost Walter b

Page 429 - [Callenbach, Cornelis Carel]

hadden en er thans nog voortbestaan. Volgens Schutjes was hij met de nonnen,die 13 November uit haar klooster waren verjaagd, 17 November van Diest na

Page 430 - Zeeuwsch-Vlaanderen

879Diest, 382, 386; van Bavegem,Martelaarsboek der Belgische geestelijkenV,49; Schutjes,Gesch. bisdom 's He togenboschV, 330.Fruytier[Mont, Jan]M

Page 431 - [Calraet, Barend van]

Hij had een zomerverblijf te Hauberg bij Elten en kwam er daardoor toe, een studiete maken van de wijzigingen, die de verdeeling van den Rijn in den l

Page 432

880tweede zijner hieronder te vermelden boeken zegt J.W. Welcker (De Noorder Lekdijkbovendams, blz. 19): ‘Het is een bij de studie der bovenrivieren o

Page 433 - [Camerlingh, Joannes]

rechten, doch toen in 1789 de revolutie uitbrak en de nationale garde georganiseerdwerd, richtte hij eene compagnie kanonniers op. 10 Sept. 1791 werd

Page 434

881voordracht van Pichegru, reeds twee maanden daarna (14 April 1794) totdivisie-generaal bevorderd. De 2e divisie, waarvan hem het commando wasopgedr

Page 435 - [Camhout, Johannes]

notaris te Helmond en schout van Gemert, overl. 1662 te Helmond, was 3 Juli 1616te Helmond gehuwd met Catharina Jansdr. van BellefeldNieuw Nederlandsc

Page 436

882brengen tusschen hem en mej. Hulot, eene creoolsche, dochter van een grootgrondbezitter op Isle de France en Bourbon. Twee dagen na het sluiten van

Page 437 - Verhandelingen

883gedurende het verdere verloop van den veldtocht door Vandamme gevoerd.18 December viel de felle vorst in, die den toegang tot het hart der Republie

Page 438 - [Camp, Willem Frederik]

884In Februari 1796 werd de medewerking van den franschen opperbevelhebberingeroepen om den tegenstand in de provinciën Friesland, Groningen en Zeelan

Page 439 - Proeven omtrent

Moucheron (zie ald.), vestigde zich in 1530 te Middelburg, maar keerde in 1545naar Antwerpen terug. Balthasar was de vierde zoon uit diens huwelijk me

Page 440 - [Canel, Johannes]

885geboren; overl. na 1609. De zonen van Pierre de Moucheron bleven ook na diensdood in Antwerpen, waar zij de tradities van het handelshuis, reeds te

Page 441 - [Canin, Jan]

886deze tochten geen verdere resultaten op, maar Balthasar liet het denkbeeld nietvaren. Hij bleef overtuigd, dat de N.O.-passage moest bestaan. Doch

Page 442 - [Cannegieter, Hendrik]

887die zelfstandig verdragen had afgesloten met de Staten-Generaal, die zijn eigenconsul had in meer dan één plaats, die het initiatief had genomen to

Page 443 - [Cannegieter, Hendrik Gerrit]

888In 1655 ging hij naar Parijs om zijn studiën te voltooien, van daar naar Antwerpen.Vervolgens keerde hij naar Amsterdam terug, waar hij in 1686 ove

Page 444 - [Cantzius, Johannes]

MOUCHERON (Melchior de) geb. te Antwerpen, 1557, gest. allerwaarschijnlijkstte Amsterdam, na 1617. Jongste zoon van Pierre (1508-67), die volgt, en va

Page 445

889als handelaar-diplomaat ruimschoots zijn sporen verdiend. Toen deze, nog tijdensde vestiging te Antwerpen, het plan beraamde van een expeditie naar

Page 446 - [Capaccini, Fr.]

Voor hij zich omstreeks 1684 te Helmond vestigde, schijnt hij in Asten gewoondte hebben. Zijn notariaat had blijkbaar niet veel te beteekenen, niet ta

Page 447 - [Capito, Johannes]

84(overl. 8 Dec. 1687); en Mr. Cornelis, priester.Zie: L. Houben,Geschiedenis van EindhovenI, 102;Bossche BijdragenIII,118; J. Heeren,Biogr. Wdb. van

Page 448 - [Cappelle, Jan van de]

890Staten-Generaal van 10 Oktober 1617 was aan de orde een schrijven van ridder(écuyer) Melchior de Moucheron, waarin hij beloofde te openbaren een do

Page 449 - [Caron, Noël de]

891patricische geslachten bloeiden daar door de negotie of reederij; geen wonder, datde jeugdige Pierre, ondernemend van aard, zich weldra thuis voeld

Page 450 - Geuzen op Tolen in

892langen duur. Toen in de zeeuwsche hoofdstad zijn jongere broer Balthasar (zie art.)al spoedig de groote drijfkracht geworden was voor onzen overzee

Page 451 - [Carp, Willem]

893groote Balthasar, zou er later van gebruik maken om Drake en Cavendish inondernemingszin te evenaren.Toen hij eindelijk zijn zaken te Londen aan ka

Page 452

1564 is het contract bewaard, waarbij Arnoldus Nicolai, Cornelis Muller en Gerardvan Kampen op zich namen de prent-Nieuw Nederlandsch biografisch woor

Page 453

894jes voor deEmblemataSambuci in hout te snijden, in 1566 en daarna werkte hijmet Gerardus van Kampen voor deHistoria frumentorumvan Dodonaeus, in156

Page 454 - [Casembroot, Jehan de]

mand met vruchten naar B. Spranger; S. Paulus, die een adder in het vuur werpt,S. Caecilia, arme en rijke voor crucifix, boer met kip op knie; allegor

Page 455

8951570 naar C.v.d. Broek; reeks architectonische cartouches naar F. Floris. Vooralde prenten naar ontwerpers als Spranger, in wier werken ronde lijne

Page 456 - [Casembroot, Leonard de]

896gens trouwde met Cornelis Dircksz. Cool. Vele van zijn prent-uitgaven zijnlater door dezen schoonzoon op nieuw in het licht gegeven; andere hebben

Page 457 - [Casembroot, Reinier de]

Aug. 1624 Jan H. Muller zijn testament maakte. Zijn broer heette Adriaen; zijnzusters:Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 458 - [Cate, Jacob ten]

[Beeckman, Isaac]BEECKMAN (Isaac), geb. te Middelburg 10 Dec. 1588, gest. te Dordrecht 19 Mei1637, oudste zoon van Abraham (1) (zie hiervoor) en Susan

Page 459 - [Cateau, Benjamin]

897Lysbeth, Hillegont en Marietje. Men heeft wel eens het vermoeden gehad,dat hij in 1595 in Italië was. Bij Obreen vindt men een afbeelding van hem o

Page 460 - [Cats, Jacob]

898de Roever,Jan Harm. MullerinOud- Holland(1885) III, 266; A. Bredius,Künstlerinventare, P. 81n, P. 82n*; C. Kramm,De Levens en werken der holl. envl

Page 461

MULLER (Pieter Lodewijk), zoon van Ds. Christiaan Muller en Isabellade Clercq, geb. te Koog aan de Zaan, 9 Nov. 1842, gest. te Gardone (Riviera)25 Dec

Page 462

899voordat hij in 1861 als student in de letteren te Leiden werd ingeschreven. Hijstudeerde onder Cobet en Pluygers, maar volgde ook de colleges van G

Page 463 - [Cats, Joost Boudewijnsz.]

9002e druk in hetz. jaar); zijn voornaamste werk was evenwel de grootebronnenpublicatie met Alph. Diegerick:Documents concernant les relationsentre le

Page 464 - [Cazius, Gijsbert Diederik]

901[Munro, Andries of Andrew]MUNRO (Andries of Andrew), geb. 11 Nov. 1762, opgevoed in het gereformeerdweeshuis te Rotterdam en overl. te Rotterdam 4

Page 465 - [Cazius, Mr. Jan Hendrik]

MUS(CH) (Joris), geb. te 's Hertogenbosch 28 Maart 1691, overleden te Helmond12 Mei 1731, trad 8 Nov. 1711 in de orde der norbertijnen en werd ge

Page 466

902naam Hieronymus. Nadat hij 21 Dec. 1715 te Antwerpen priester gewijd was,werd hij 16 Juni 1718 kapelaan te Mill en ontving 3 Mei 1726 van den vic.-

Page 467

903ranglijst. Hij bleef te Batavia wonen. Aan de haven dier stad kreeg hij, nog slechtsenkele maanden als hoofdingenieur in dienst, een hevigen koorts

Page 468

904teruggevonden in het Staatsarchief te Munster. Naar dit handschrift, dat autograafbleek te zijn, zijn de gedenkschriften uitgegeven door S. Muller

Page 469

85stud. hon. litt. ingeschreven. Ten gevolge van de twisten van zijn vader met depredikanten (zie boven) weinig kans hebbende om zijn doel te bereiken

Page 470 - [Ceulen, Ludolph van]

903N.[Nanninksz., Pieter]NANNINKSZ. (Pieter), uit Benningbroek, was na Koppen Cornelisz. en diens zoon,Nanning Koppens (zie dit deel kol. 722) het der

Page 471

904op de pijnbank liet leggen. Gelukkig dat men ten slotte zijn toevlucht nam tot denPrins. De rechtszaak werd nu aan den Bloedraad van Sonoy onttrokk

Page 472

905gest. midden 1595 te Dordrecht. Te St. Winoxberge legde hij zich onder leiding vanPaulus Leopardus op de oude letteren toe. Vervolgens studeerde hi

Page 473

906Behalve aan het reeds vermelde boekje van Schotel is het bovenstaande ontleendaan: H.Q. Janssen,De Kerkhervorming te Brugge(Rott. 1856), register i

Page 474

Nazareth, waar hare nichten woonachtig zijn. Uit het jaargetijdenboek van Nazarethblijkt, dat Catharina v.H.Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Page 475 - [Chais, Charles]

907overleed 18 Mei 1538 en ‘maey’ was der zusters van Nassau en ‘oumey’ van zusterEleonora van der Noot, overl. 6 Sept. 1583. Ook Maria van Haestrecht

Page 476 - [Chandon, Daniel]

908bijna uitsluitend composities van grooter omvang, o.a.Das Lied von der GlockeenDe Zweedsche Nachtegaal, gedicht van Julia de Geyter, gecomponeerd v

Page 477 - [Chapelle, Armand de la]

24 Dec. 1526. Sinds 1468 was hij pastoor van Oisterwijk bij Tilburg, parochie zijnerabdij, toen hij 1514 tot abt werd verkozen. Hij trof de abdij in b

Page 478 - [Châtelain, Maria Louise de]

909nog veel en stichtte verschillende nieuwe gebouwen. Reeds in het eerste jaar vanzijn bestuur kwamen afgevaardigden der universiteit hem de waardigh

Page 479 - Amsterdam

910sius nog als Fabio Chigi, toen hij nuntius te Keulen was, gekend heeft. Hij nam daarzijn intrek bij de wed. Maarten van Papenbroeck op de Heerengra

Page 480 - [Claessen, Johannes]

86van ernstige bezigheden afdwalende verstand tot betere dingen teruggevoerd. Indienderhalve eenmaal iets, wat wellicht niet geheel te verachten is, v

Page 481 - Genaderoem

911Portretten, geschilderd door onbekende kunstenaars, zijn in het BisschoppelijkMuseum te Haarlem en het Groot-Seminarie te Warmond; gegraveerde port

Page 482 - [Claesz, Jan]

912dorst bijna niet meer met zijn naam voor het licht komen’. Verlaten en armoedigstierf N. den 28en Aug. 1803 in het St. Pietersgasthuis te Amsterdam

Page 483

913Deze laatste 4 stukken vormden het 2e deel van deNederlandsche DichtkundigeSchouwburg, terwijl in het 3e deel (1791) volgden:Zingha, Koningin van A

Page 484 - [Clager, Thomas]

914over het treurspel Zoroaster(1769);Mohammed of de hervorming der Arabieren,een politiek-godsdienstige roman (2 dl. 1780);Aanteekeningen op alle zij

Page 485

tijd niet verwend waren, grooten bijval, dank zij de actueele onderwerpen, welke hijbehandelde en dank zij zijn technische bekwaamheid, welke aan de d

Page 486 - [Clessius, Mr. Henricus]

915klaarblijkelijk in de kliniek, zoodat hij zelfs de hem door de curatoren opgelegdeleiding der exercitia practico-medica in het gasthuis verzuimde.

Page 487 - [Clockegieters, Conrardus]

916Nuyts was in 1666 secretaris, in 1670 stadhouder, en bij brieven van 12 Sept. 1673schout der vrijheid Etten, Leur en Sprundel. Hij bewoonde daar he

Page 488 - [Cluts, Godfried]

917O.[Obrecht, Jacob]OBRECHT (Jacob), of Hobrecht, geb. te Utrecht in 1450 (dit jaartal bij Köstlinen Combarieu; Riemann geeft 1430), werd kapelmeeste

Page 489 - [Cock, Gerardus Theodorus de]

OEIJEN (Johan van) (1), geb. omstreeks 1595, overl. te Venlo in 1646, zoon vanWinandus en Maria van Vogelsanck, was licentiaat in de rechten, werd21 N

Page 490 - [Cock, Helenius de]

918voogd der kinderen van wijlen zijn neef Wolter van Oeijen, werd 1 Januari 1639 totschepen van Venlo aangesteld, regeerend burgemeester 1640, 1641 e

Page 491 - [Cock, Hendrik de]

87om aan dit vermoeden, waaraan hij nog andere grieven verbond, in twee brieven(Sept.-Oct. 1630) aan B. uiting te geven. Uit de thans bekende bronnen

Page 492 - [Cocq, Christianus]

OEIJEN (Seger Willem van) (1), ged. te Venlo 26 December 1628, overl. te Leuth(Pr.) 7 Juni 1671, zoon van Johan (1) en Elisabeth Moeitz, werd met paus

Page 493

919Maria Lindemann), dat hij opnieuw liet opbouwen. In zijn testament van 6 Juni 1671vermaakte hij Dückershof aan zijn gelijknamigen neef Seger Willem

Page 494 - [Coenen, Frans]

nonnenklooster Neuwerk en werd daar in 1744, toen er onder de nonnen tweedrachtheerschte, tot abdis gekozen. Deze waardigheid bezorgde haarNieuw Neder

Page 495 - Elia op Horeb

920veel verdriet. De vorige abdis Clara Sophia von Bönninghausen was nl. op 24 April1744 van haar ambt ontzet, wilde echter niet wijken en riep de bes

Page 496 - [Coenen, Johannes Meinardus]

ophetRijksarchiefteMaastricht;Leopold Henrichs und Johann Finken,Geschichte der Herrlichkeit Leuth209, 231-232.Verzijl[Oeijen, Winand van]OEIJEN (Wina

Page 497 - [Coenen, Louis jun.]

921werd 10 Sept. 1646 na den dood zijns vaders voor zich en zijne broeders met diensgoederen beleend. Hij hield evenals zijn vader, daar hij in het be

Page 498 - [Colen, Lambert]

OLIVIERS (Arnoldus) of Oliverius, monnik van de orde der eremieten van St.Augustinus in het klooster te Leuven, droeg zijne eerste H. MisNieuw Nederla

Page 499

922op 28 Juni 1556 en overleed te Maastricht 14 Apr. 1600. Gedurende 52 jaar washij een voorbeeld voor zijne medebroeders. Hij was prior van het kloos

Page 500 - [Colenbrander, Hermanus]

werd hij ook herhaaldelijk aangewezen om zitting te nemen in de vergadering vanden landdag, zoowel van de Staten van Gelderland als van het zutfensche

Page 501

923van Zutfen de benoeming tot servies- en billiëtmeester; een jaar later die totontvanger der stad; terwijl hij in 1628 voor den tijd van 3 jaren ben

Page 502 - [Collier, Peeter Simonszoon]

88Chr. Huygens is geweest. Evenals zijn broeder Jacob overleed hij aan de tering. Bijzijn dood gewaagde Hortensius in een brief aan Elia Diodati te Pa

Page 503 - Mengelingen

Hij was in 1704 te Deventer gehuwd met Erlandina Nilant (geb. 1672),dochter van Dr. Hendrik N., schout van Colmschate,Nieuw Nederlandsch biografisch w

Page 504 - [Colonia, Adam de (1)]

924en van Bartha ten Nuyl. Zij schonk hem 2 dochters en was reeds in 1720overleden.Zie: Wijndelts,Het geslacht Op ten Noort.Bartelds[Op Ten Noort, Flo

Page 505 - [Colonia, Isaac de]

Tot aan de omwenteling van 1795 is hij burgemeester van Zutfen gebleven. Ookbekleedde hij het ambt van gecommitteerde tot het beneficeeren van den Ned

Page 506

925teerden ter Staten-Generaal van wege de provincie Gelderland. Nog was hijgecommitteerde raad ter Admiraliteit van Friesland.Hij trouwde in 1756 te

Page 507 - [Colyear, Alexander (2)]

926zet, vluchtten zijn moeder, vrouw en kinderen naar Holland, waar zij zich lang inAmsterdam opgehouden hebben en waar ook zijn moeder, Reinera van B

Page 508

in dat van agent van 's rijks schatkist. Van 1825 tot zijn overlijden was hij lid derProvinciale Staten van Gelderland.Nieuw Nederlandsch biograf

Page 509 - [Colyear, David (2)]

927In 1795 was hij te Hierden bij Harderwijk gehuwd met Maria Catharina deVries, dochter van Mr. Johan Cornelis François de Vries,oud-secretaris van H

Page 510

Zie: Wijndelts,Het Geslacht Op ten Noort; Nijhoff,Gedenkwaardighedenuit de ge-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 511 - [Commaker, Jan]

928schiedenis van GelderlandVI (2e st. 1862); Verdam,Middelnederl. Handw. boek('s Gravenh. 1911), onder ‘ort’.Bartelds[Op Ten Noort, Johan (2)]OP

Page 512

Brienen en van Helena Everwijn. Tot deze echtverbintenis verleende hetHof van Gelderland in dat jaar dispensatie wat betrof het voortgaan derhuwelijks

Page 513 - [Conflita, Nicolaas de]

89en West-Friesland. Oct. 1676 werd Samuël B. ook bewindhebber der West-IndischeCompagnie. Hij overleed te Middelburg 3 Aug. 1689.de Waard[Beeckman, A

Page 514 - Inventaris Middelburg

929gestorven arnhemschen tak, die Op ten Noorth, dus met achtergevoegde h,geschreven heeft.Zijn zoon Reynder, geb. te Arnhem 1660 en aldaar overleden

Page 515 - [Conradi, Cornelis]

[Op Ten Noort, Joost (1)]OP TEN NOORT (Joost) (1), zoon van Johan (2) en van W. Ruiters, gest. teZutfen in 1636 aan de pest, die daar toen vreeselijk

Page 516 - Lijkrede

930ters en 2 zoons: Johan of Jan (4) en Gijsbert (1). Op 12 November 1618 werd dezeJoist upten Nohrtt Johanssohn met het erve en goed Stickerslach bel

Page 517 - [Conraetz, Willem]

[Op Ten Noort, Joost Jan]OP TEN NOORT (Joost Jan (2), oudste zoon van Jan Gijsbert Reinder (kol. 927)en van Eliz. Theod. Sib. Wentholt, geb. te Kampen

Page 518

931mulierum. Weldra werd hij burgemeester van Kampen, later vice-president van derechtbank te Zwolle, uit welk ambt hij op verzoek in 1822 eervol onts

Page 519 - [Cool, Pieter]

verleend tot het voeren van een wapen omschreven als: van keel, beladen met 3winkelhaken vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 520 - van sterken drank

932goud, geplaatst 2 en 1; het schild gedekt met een helm van zilver; als helmteekeneen winkelhaak geplaatst tusschen 2 kanonnen van goud. (In deze be

Page 521 - [Coopmans, Laurentius]

933lid van den Gemeenteraad benoemd. Tot 1823 is hij als lid der Gedeput. Statenaangebleven, in welk jaar hij door de Staten zijner provincie tot lid

Page 522

934van Henegouwen bevalen hun gunsteling Nicolaus van Dordrecht aan.J. de Oratorio komt voor op de lijsten vanHist. ep. Ultraj.I, 75 bij Matthaeus,Hoy

Page 523 - [Coppello, Servaas van de]

Zie: Isacker-Berlière,Lettres de Clément VI(Rome 1924), no. 635;Berlière,Suppliques InnocentVI (Rome 1911), no. 800; A. Fierens,Suppliquesd' Urba

Page 524

BEELOO (Adriaan Johan Hendrik), geb. te Medemblik 29 Aug. 1830, overl. te Dieren20 Sept. 1907, was de zoon van A. Beeloo (V, kol. 28) en J.C.H. Schad.

Page 525 - [Cops, Jacob]

9351914), no. 623; R. van Waefelghem,Le nécrologe de l'abbaye du Parc360-361;de Raedt,Sceaux armoriésIII, 76;Analectes hist. eccl. Belg.XXVII, 45

Page 526

Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, waar hij bleef tot 1658, toen hij hoogleeraarin de wiskunde te Nijmegen werd. Van SchootenNieuw Nederlandsch biogr

Page 527 - [Cordatus, Adrianus]

936spreekt nog in zijneExercit. math.(1657) enWisconstige oeff.(1659). blz. 281 overde vondsten van O. betreffende de mechanische beschrijving van keg

Page 528 - [Cordes, Balthasar de]

Zie: Kesteloo,Gesch. en plaatsbeschr. van Arnemuiden(Midd. 1876), 312-313;dez.,Domburg en zijn gesch.(Midd. 1890); Nagtglas,Levensber. van ZeeuwenII (

Page 529 - [Cordes, Simon de (2)]

937overleed te Thienen 22 Sept. 1550. Bij zijn intrede schonk hij het klooster eenigejaarlijksche inkomsten te Oudenbosch. Hij bekleedde gedurende zes

Page 530

938aannemen van geschenken. Sedert 1795 kwamen geen schepen meer uit hetvaderland aan, terwijl de Engelschen, aangemoedigd door de brieven van denex-s

Page 531 - [Cortenbach, Adolf van]

937P.[Pachen, Henricus]PACHEN (Henricus), geboren te Maastricht, kanunnik-regulier van de orde van St.Augustinus, pastoor te Wanfercée, werd 7 Oct. 16

Page 532 - Biogr. Wdb. v

938en gaf als zoodanig fransche conversatielessen aan de hollandsche en talrijkevreemde studenten, die de leidsche hoogeschool bezochten. Tot dit doel

Page 533 - [Cortenbach, Charles van]

939algemeene staatkundige geschiedenis der 15e en 16e eeuw. Ook dit werk sloeg in;in 1666 kwam de 10e druk uit; het werd ook in het Nederlandsch en he

Page 534

940tijdgenooten en nakomelingen hebben ze genomen voor wat ze waren: franscheonderhoudende lectuur over de hollandsche zeden en gewoonten, over Leiden

Page 535 - [Cortenbach, Jan van (1)]

90weder Vlissingen. Eene volgende overplaatsing geschiedde naar Amsterdam tegelijkmet zijne bevordering tot ingenieur der 1e klasse bij Koninklijk bes

Page 536 - Heeren van Helmond

secretaris van Ceylon en van Geertruy Susanna Spannijt (of Spanuit).V.d. Parra achtte zichzelfNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 537 - [Cortenbach, Jan van (3)]

941verwant aan het zeeuwsche geslacht der van de Perre's en voerde hetzelfde wapen.Reeds zijn overgrootvader was naar Indië getrokken en, behalve

Page 538 - Tijdens diens voogdijschap

942Albertus, die op zijn 23e jaar, als visitateur-generaal van Indië, overleed. Dedouairière v.d. Parra stierf 18 Febr. 1787 op haar landgoed Weltevre

Page 539 - [Cortenbach, Jan van (4)]

Hij werd daarna lid van den Souvereinen Raad van Brabant te 's Gravenhage enin later tijd president van de Rechtbank van eersten aanleg aldaar. B

Page 540 - [Cortenbach, Joost van]

9431795 te 's Gravenhage behoorde Steyn Parvé tot het z.g. ‘Committé revolutionair’en nam bij dat comité een vooraanstaande plaats in. In het laa

Page 541

944gerdagscholen en 13 burgeravondscholen in werking waren, samen met 2700leerlingen - en 38 hoogere burgerscholen (24 met 5-jarigen cursus, inbegrepe

Page 542 - [Costius, Cornelis]

945P. ook, dat het onze waardig vertegenwoordigd was op de wereldtentoonstellingente Weenen (1873), te Philadelphia (1876) en te Parijs (1878).Twintig

Page 543

946[Parvé, Daniel Couperus Steyn]PARVÉ (Daniel Couperus Steyn), geb. te Batavia 27 April 1812, overl. teLonden in 1882, zoon van Jan Adriaan S.P., lid

Page 544 - [Costius, Johannes]

PATRAS (Abraham), geb. te Grenôble 22 Mei 1671, overl. te Batavia in den nachtvan 2 op 3 Mei 1737, zoon van Antoine Patras, notaris te Grenôble en van

Page 545

947Amsterdam en vertrok 4 Jan. 1690 als soldaat in dienst van de Comp. naar Indiëmet het schip ‘Hobré’ van de kamer Enkhuizen. Al spoedig na aankomst

Page 546 - [Coudenberghe, Jan de]

91Ida van Rossum, bij welke gelegenheid hij als advocaat te Meppel wordtvermeld, en vestigde zich na zijn huwelijk als advocaat te Rolde. Naar aanleid

Page 547

948met uitzondering van een aantal legaten, aan zijn neef Anthony Patras, zoonvan een doctor medicinae te Grenôble. Deze jonge man, in 1734 als adelbo

Page 548 - [Court, Mr. Pieter de la (2)]

[Peetersen, Johannes]PEETERSEN (Johannes) of Petri, regulierkanunnik van de orde van St. Augustinusin Mariënhage te Woensel bij Eindhoven, waar hij de

Page 549 - Interest van Holland

949het klooster Bethlehem te Leuven en tot secretaris zijner Windesheimschecongregatie. 1618 bracht hij met den prior van Groenendaal het college zijn

Page 550

Hoogmogenden in het geval gemoeid, vooral toen de questie naar voren werdgebracht, dat de molenaar te veel ‘schepte’, m.a.w., de ingezetenen bedroog.

Page 551 - [Crabel, Nicolaus]

950geschillen in der minne trachtte te schikken, het baatte niets. Eerst op het einde van1739, twee jaar na P.'s vertrek, kwamen de gemoederen wa

Page 552 - Levensber. van Zeeuwen

verliet daarna de H.B.S. en zijn vader gaf hem verder les in Latijn en Grieksch metde bedoeling van een latere studie aan de universiteit in theologie

Page 553 - [Cramer, Joseph Hubert]

951Dit voorbereidend onderwijs werd gestaakt na een bloedspuwing op 26 Febr. 1878;een plan om een tocht mee naar de Noordpool te maken, in Mei 1878,zo

Page 554

952bedankte hij voor deze rubriek, daar het hem hinderde een auteur pijn te doen. InMaart 1881 verschenen nog in denSpectatornaar aanleiding van de to

Page 555 - [Crap, Mr. Joan Abbekerk]

9531881 in denTijdspiegel. Perk wordt gewoonlijk de directe voorlooper der N.Gidsbeweging genoemd. Er bestaat echter slechts weinig verwantschap tussc

Page 556 - [Crom, Jacob]

954naar de abdij Tongerloo. Schoeffer en Neefs, in hunne beschrijving vanLeliëndaal stellen verkeerd zijn sterfjaar op 1798.Het portret van den proost

Page 557 - Levensber. v. Zeeuwen

8H.H. Mog. om strenge maatregelen te nemen, teneinde zijn dochter, die in hetbuitenland verbleef en aldaar tot den roomschen godsdienst was overgegaan

Page 558 - [Croonenborgh, Mathias van]

92's Hertogenbosch: het oude stadhuis te 's Hertogenbosch; Arnhem, Bronbeek:zeeslag; Utrecht, Museum: Mariakerk aan zuid-kust; 's Grave

Page 559 - [Cruqius, Ioannes]

aan Marnix' betoog- en schrijftrant deed denken. Onder den verkorten titelApologiedesNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 560 - [Cup, Willem]

955Protestansnam hij het in zijn werk op. Tot opheldering der gebeurtenissen in dattroebele jaar 1566 is le Petit's werk, door de uiterste schaar

Page 561

Zie: S. van Dissel inKerkh. ArchiefII, (1859), 406 vlg.; dez.,Eenige bijz.betr. de voorm. luth. gem. op Curaçao(Leid. 1865), 45 vlg.; J. Loosjes,Naaml

Page 562 - [Cuser, Coenraad]

956intrede zet op 17 Dec. en P. ontslag laatontvangen).L. Knappert[Philips]PHILIPS, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië, Brabant, Lothar

Page 563

957en Bourgondië, het huwelijk werd vastgesteld van den dauphin met Margaretha, dezuster van Philips. Deze zelf moest, volgens een afzonderlijk artike

Page 564 - [Cuser, Willem (1)]

958Het was in deze periode (waarover o.m. Diegerick in deAnn. de la Soc. d' Emul.de Bruges1855-56), dat Max., met weinig gevolg te Brugge vertoev

Page 565 - [Cuyck, Pieter van]

959deLuyster an Brabant, naar aanleiding van een geval uit de dagen van Maria; zieLuyster v. Br.II, kol. 9). Hiermee was het Groot Privilege de neksla

Page 566

960die scheen hun toe vrede met Frankrijk te moeten insluiten, wat ook Max. mochtbeproeven om zijn zoon en ook anderen mede te krijgen tegen dat land.

Page 567 - [Cuyp, Aelbert]

961Engeland in tegenstelling tot de neigingen van den althans ten deele franschgezindenhoogen adel in het Zuiden.Doch als het fransche overwicht door

Page 568 - Beschrei

962Zoowel deze spaansch-habsburgsche als de reeds genoemde, maar later geslotenspaansch-engelsche huwelijken moesten in Frankrijk indruk maken. Doch h

Page 569

93O. Granberg,Inventaire général des trésors d'art en Suède(Stockholm 1912)II, 25; O. Granberg,Catalogue raisonné de tableaux anciens, inconnus j

Page 570 - [Cuyp, Benjamin]

963reeds vroeger bedongen door Philips en wel bij het boven bij de handelskwestiesreeds vermelde samenzijn van hem en Hendrik VII, waar in de kerk van

Page 571 - [Cyrus, Jan Jacob]

964luit.-gen. van den aartshertog in Vlaanderen en Artois, dien hij, gedurende zijnafwezigheid, aanstelde tot luit.-gouv. over de gewesten (gelijk hij

Page 572

965moeder voorloopig ‘opgescheept’ zat. Maar het door haar met geweld doorgezetteweerzien van haar echtgenoot in Vlaanderen, was niet van dien aard om

Page 573 - [Dam, Anthony van]

966tilië krachtens het testament van Isabella na haar dood. Wat Frankrijk aangaat, hetvoor dit land nadeelige verdrag werd er geweten aan den invloed

Page 574

967Burg. Zentr. Beh.100). De toen gunstige verhouding tot Frankrijk verhoogdeevenzeer de kans van den eerste als zij die van den laatste verkleinde. T

Page 575 - [Dam, Johannes van]

968zorgd als tijdens de eerste reis, zich met doña Juana te Vlissingen in, niet zonderdat hertog Karel hem de poets had gebakken om er, na zijn jaarge

Page 576 - [Daniels, Alexander Polak]

969van Luxemburg met Maria, jongste dochter van Hendrik VII, als van Margarethavan Savoye met den engelschen koning zelf, waartoe ook reeds vroeger Ma

Page 577 - kenschetst hem als ‘een

970spilling door Philips' jacht op feest en vermaak. Bovendien profiteerden van de meestwinstgevende posten nederlandsche edelen, aldus begunstig

Page 578 - [Dapper, Olfert]

971niet geldig bleef; immers in 1495 heeft Philips het verpachten weer ingesteld. Na1495 is het over het algemeen uit met den gulden tijd der privileg

Page 579 - Naukeurige beschrij

972begrip, schoon besluiteloos, noemt (zie bij dezen scherpzinnigen waarnemer deverdere opmerkingen over het karakter van Philips, waarmee beschouwing

Page 580

Als emeritus keerde hij in Nederland terug en vestigde zich te Amsterdam. Hijschreef:Feestrede gehouden bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe ke

Page 581 - [Dardenne, Charles Ambroise]

973Philips van Oostenrijk is in een kartuizerklooster buiten Burgos begraven (vgl. denbetreffenden wensch in zijn testament), zijn hart werd te Jerusa

Page 582

974nuto (Venezia 1879-1896), van genueesche en vooral venetiaansche gezantenmet name in de bekende uitgaven: Alberi,Relazioni degli ambasciatori venet

Page 583 - leger was toegekend (15

975(1482-1488) (Brux. 1865) (Mém. Acad.) en: R. Kneschke,Zur Gesch. der Niederl.Kriege und Kämpfe am Ausgange des XV Jahrhunderts(Zellan 1892) zijn va

Page 584

976omstandigheden hebben verkeerd: in 1592 was het zelfs niet uitgesloten, dat hij omzijn armoede er zijn dienst geheel zou moeten verlaten. Te Haren

Page 585 - [Dautzenberg, Johan Michiel]

977Bij de wet van 13 ventose an 3 (3 Maart 1795) werden de legers van den Rijn envan den Moezel weder tot één leger samengevoegd onder den naam vanRij

Page 586

978gelegenheid van de royalistische samenzwering van Georges Cadoudal werd hijnaar Parijs gelokt, in verbinding gebracht met Moreau, ongeveer tegelijk

Page 587 - [Deeleman, Charles Théodore]

979aangevoerd door generaal Lemaire, is voor Bergen-op-Zoom en in Brabant gebleven.De IVe divisie, aangevoerd door gen. Despeaux, die spoedig vervange

Page 588

980De omwenteling, de verandering in de regeeringscolleges, werd nagenoeg overalop kalme wijze tot stand gebracht; en voor ‘de vrijheid en onafhankeli

Page 589 - [Dekingen, Isaac]

981hem op te dragen ‘Sinte Pouwels epistelen geprent by Doen Pietersz.’ te verbranden.Voor de nieuwe leer heeft hij dus zeker gevoeld. Behalve godsdie

Page 590

98255;Corpus documentorum inquisitionis haeretic. pravitatis Neerland., etc. uitg. doorP. Fredericq en zijne leerlingen IV (Gent - 's Grav. 1900)

Page 591 - Geïll. joodsche

94[Begeman, Frederik Adolph]BEGEMAN (Frederik Adolph), geb. te Detmold (graafschap Lippe) in Maart 1753,overl. te Midwolde 11 Dec. 1823; broeder van C

Page 592

983en hij heeft niet alleen bedoeld droogdok, maar ook een ander dok naar genoegender portugeesche regeering hersteld. Ook heeft hij voor de stad Liss

Page 593 - [Delen, Dirk van]

PIPART (Ds. Daniël), Pipard of Pipardus, geb. te Antwerpen omstr. 1583,gest. te KampenNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 594 - [Demetrius, Daniel]

9841651. Zijn vader Jaspar Pipart, afkomstig uit Templeuve bij Doornik, was vandaar om den geloove naar Antwerpen gevlucht en kreeg na den val dezer s

Page 595 - Kerk. Dordr

985in de Hofstraat kocht. Haar nalatenschap werd verdeeld in 1679.Een neef van Ds. Daniël Pipardus was Ds. Jacques Pipart, ged. teMiddelburg 6 Jan. 15

Page 596 - [Deventer, Herman van]

Gijsbertsz. P. (één der kapiteins, die in 1672 met den baljuw te Nieuwkoop deFranschen terugsloegen) en van Aegje Pieters Povillon of Paviljoen.Nieuw

Page 597 - [Dickbier, Wilhelmus]

986Misschien heeft hij aan de academie te Leiden of Utrecht gestudeerd, maar in 1680was hij koopman te Leiden en woonde hij op de Hoogewoerd. In 1707

Page 598 - Historia episc. Sylvaduc

aan de Leede in Warmond en hield in dit laatste huis gewoonlijk zijn verblijf. EvenalszijnNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 599 - [Diepenbeeck, Abraham van]

987vader was hij de kabeljauwsche partij toegedaan, was in 1465, 1466, 1475, 1494tot 1497 burgemeester, in 1486 tot en met 1493 schout van Leiden. Hij

Page 600 - 1582 in de St. Jacobskerk

Volgens S.v. Leeuwen in diensBatav. Illustr.had Dirk een oom Hermanv.P., waarvan overigens niets wordt meegedeeld. Dezen oom vinden wij in (eenweinig

Page 601 - [Dilenus, Joannes]

988Alg. Ned. Familiebl.I, no. 16, bl. 2, terug als eigenaar van het huis Spieringshoekbij Schiedam, door hem in 1229 gekocht van Jan Spierinck en welk

Page 602 - [Dircksz, Adriaan]

95door inmenging van den Staat zouden worden geschaad. Een officieuse kennisgevingvooraf zou derhalve, vooral op aandrang van B., tijdig worden gedaan

Page 603 - [Dircksz, Jacob]

989ris, III, 568). Met Wouter van Mathenesse en eenige andere edelen belooft Dirkvan Poelgeest 1 Aug. 1393 het huis te Rivier bij Schiedam gedurende m

Page 604 - [Doerne, Elisabeth van]

990vens de heerlijkheid van Almonde en Dubbelmonde (v. Mieris, II, 732, 733). Hijwas de hoeksche partij toegedaan en komt dan ook 23 Mei 1350 voor op

Page 605 - Kerkelijke Geschiedenis

991raad van den graaf van Holland. 14 Augustus 1367 staat heer Gheryt v.P. met heerWouter van Heemskerk en heer Bartholomeus van Raephorst als mannen

Page 606 - [Doerne, Everard van]

992Pietersz.) 23 Oct. 1440 verlijd worden met haar moederlijk erfgoed (Reg. VoorneD.1430-1470, Mengelingen fol. 55; ItemLeenhove v. Voorne en van Bors

Page 607 - [Doesborgh, Michael van]

Mr. Gerrit Pietersz. v.P. kanunnik van St. Pancras te Leiden, fundeerde 3Januari 1417 de eerste vicarie in St. Pieter en werd bij zijn dood in 1431 in

Page 608 - [Dögen, Lodewijk]

993Hij had twee zusters t.w. Clara, overl. in 1436 en in 1400 gehuwd met Boudijnvan Swieten, overl. in 1418; ouders van Dirk (2) v.S., waarnaar inNavo

Page 609 - [Dompeling, Jan Boudewijn]

9941445 verwisselde met het kasteleinschap van Schoonhoven. Denkelijk heeft hij dezewaardigheid bekleed tot zijn dood in 1458.Hij huwde, waarschijnlij

Page 610 - Nederlandsch

volgensBatav. Illustr.acht kinderen t.w. Gerrit (7) die volgt: Dirk, Herman enJan, kinderloos overl., Machteld, non te Rijnsburg, Maria, nonNieuw Nede

Page 611 - [Dormido, David Abrabanel]

995ter Lee, Bartha, non te Warmond, en Margaretha, de gade van WillemSpiering, schildknaap; deze laatsten zijn de ouders van den abt Spiering.Dirk, zo

Page 612

996Jacob van P. hiervoor, staat in deBatavia Illustratavermeld als gehuwd met JosinaPijlijser, uit Brabant en daarna met Adriana van de Lindt, uit Dor

Page 613 - [Dorp, Filips van]

in 1761. Hij deed veel voor de classis Buren, welke toen tot Zuid-Holland behoorde.Hij schreef:Davids vreede-wensch over JerusalemNieuw Nederlandsch b

Page 614

huwde hij te Zalt-Bommel met Goyaert van Malburg dochter van Otto, uitGelderland (die drie torens in zijnNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. D

Page 615 - [Doubleth, François]

997wapen voerde) en van juffer Peter (ken) van Echtelt. Gerrit zegelt hethuwelijksverdrag met het gewone wapen van Poelgeest, met den opvliegendenaren

Page 616 - [Doubleth, Philips (1)]

998overleed op 25-j. leeftijd ongehuwd. Drie andere dochters Maria Helena enIsabella woonden in 1622 te Koudekerk (WapenherautXIII, 262). Volgens v.Le

Page 617 - [Doubleth, Philips (3)]

Naar schatting bedroeg bij zijn overlijden het tekort circa drie ton gouds; hij had zichzelfs niet ontzien de diaconiegelden der Hervormde kerk, op he

Page 618

999kasteel gedeponeerd, ten eigen bate aan te wenden. Zijn weduwe zag zichdiensvolgens genoodzaakt, als boedelhoudster en voogdes van haar zoon, desch

Page 619 - [Doudyn, Jan]

1000zekere tienden in Warmonderbroek (v. Mieris, II, 143).Onder den naam Hendrik van Poelgeest komt hij voor in een acte van31 Mei 1320, waarbij Dider

Page 620 - Zijne dochter Maria

vreemden krijgsdienst hebben begeven. Denkelijk hebben zij hun diensten aan Janvan Blois aangeboden bij wienNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Page 621 - [Douveren, Johan Jacob van]

1001zij in groote achting stonden. Op O.L.V. dag ter Lichtmisse 1363 gaf Jan van Blois‘aan J.v.P. zijn knape, om gedane en nog te doenen diensten 16 p

Page 622 - [Douwen, François van]

1002van haar dochter Willemijne, gade van den ridder Brustijn van Herwijnen spreektWapenherautV 142); voorts Gerrit (2), die hiervoor gaat; dan Willem

Page 623 - [Douwen, Willem van]

1003leenen wij hoofdzakelijk aan S.v. Leeuwen,Batav. Illustr.). Adriaan gaat hiervoor;Dirk v.P., schout of burgemeester te Leiden in 1471 en 1472, ove

Page 624 - [Drappentier, Johannes]

96uit Psalm CXXII:8,nader uitgebreid en over de loffelijke stad Haarlem uitgesprokenin eene leerrede gedaan in de Groote Kerk des avonds22Dec.1726, me

Page 625

het lezen en schrijven van het Portugeesch toeleggen, wat hem later als zeevarendtolk op ned. schepen goed te pas zou komen. In 1568 voer hij op de Sa

Page 626 - [Drelincourt, Charles]

1004Johanna Willemsdr., geb. te Brussel. Zijn inkomen was weliswaar gering,maar met den handel had hij er wat weten bij te verdienen vooral op een gel

Page 627 - [Drenckwaert, Johan van (1)]

1005wichtig genoeg om zijn landgenooten daarheen te lokken.Zie: A. Wichmann,Dirck Gerritsz. Ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte des16ten u.17ten Jah

Page 628

maarNederl. Adelsb.acht deze ouders onbewezen. Hij is evenwel begraven alsMach-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 629

1006giel Pompen Pietersoon; zijn zoon had volgens de kwartieren op zijngrafzerk Schetz tot grootmoeder paternel (zieNavorscher, als beneden, de zerken

Page 630

land van Strijen, alsmede baljuw van Wieldrecht 1661, dijkgraaf van deZwijndrechtsche Waard 22 April 1661 en commissaris (bezorger) van de stedelijkeb

Page 631

1007Alida van Beveren, geb. ald. 13 Juli 1640, overl. 16 Nov. 1680 en in deMeerdervoortskapel begraven, dochter van Jacob Cornelisz. heer vanZwijndrec

Page 632

POMPE VAN SLINGELAND (Mr. Matthijs), geb. te Dordrecht 3 Aug. 1621, en overl.22 Aug. 1679; zoon van Michiel (1), heer van Meerdervoort, hiervoor, en v

Page 633

1008student (philos.), werd schepen van Dordrecht 1642, 43, 46 en 47, veertigraad 1653,kerkmeester 1673, bewindhebber der O.I. Comp. ter kamer van Ams

Page 634

PON (Henricus du), geb. te Leiden en aldaar in de Hoogl. Kerk gedoopt 23 Nov.1662, overl. te 's Gravenhage 1 April 1705, zoon van Abraham en van

Page 635

maal huwde hij 3 Sept. 1656 met Maria 't Hart. In 1671 woonde hij te Gouda, in1676 in Rotterdam, in 1673Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboe

Page 636

1009tewaal en van hier te Brielle, waar hij, na bevestigd te zijn, 19 Aug. 1703 zijn eerstepreek hield. Op 13 Febr. 1705 werd hij te 's Gravenhag

Page 637

1010zich als representante van het nieuwe huis van Hengel en van der Muelen teAntwerpen; haar vriendin van Ulsen en Potgieter gingen mede in den zomer

Page 638

1011bevat. Klijn, Willems noch de Vries zijn voor hem leermeesters geweest; hij leerdeveel bij hen, maar hij bleef wie hij was en behoefde meer dan zi

Page 639

1012De grond voor deze stemming was waarschijnlijk de liefde. Het meest is hij bekoorddoor Hilda Prytz, het mooiste meisje uit Gothenburg, die ook doo

Page 640

1013fie. Eenige van de gedichten moeten reeds in Zweden zijn ontstaan.Na den vroegen dood van Drost hebben Potgieter en Bakhuizen diensPestilentiete K

Page 641

1014ende Liedekens van Bontekoe. En intusschen vertaalt hij naar Beckford, Hazlitt,Leigh Hunt, enz.In 1848 komt er een verandering van beteekenis inDe

Page 642

1015Hetzelfde verschijnsel zien wij in een ander zeer breed opgezet werk van dezentijd, dat ongelukkig niet voltooid is,het Leven van R.C. Bakhuizen v

Page 643

1016II, 108; S.A. Naber,Twee trouwe vriendeninGids1903, II, 6. Voor de interpretatievanPotgieter-tekstenvindt men verscheidene opstellen van Terwey, d

Page 644

1017zijn trouwe diensten met de hofstede ter Loo in het ambacht van Voorburg (hetlatere Klein Loo aan den Bezuidenhoutschen weg), die hij met alle toe

Page 645

1018Latijn verstaat, van logica en wijsbegeerte houdt hij niet, wel van grammatica,ofschoon het hem liever zou zijn, als hij daarvan meer wist. Veel h

Page 646

97in Hamburg, waar de schilder Jan Voorhout hem kende. Zijn leermeester isonbekend, misschien was het S. de Vlieger, van wien hij vijf schilderijen be

Page 647

1019een vrije vertaling van een italiaansch werk,Fiore di virtu, een 14de eeuwscheomwerking van een boek, dat in de 13de eeuw door Tommaso Gozzadini w

Page 648

1020treft Potter een ochtendstemming; het best zijn zijn boerderijen met dieren; hij muntbijzonder uit in de stofuitdrukking; de kleinste details bijv

Page 649

1021P. Potter vele teekeningen door Camphuyzen en C. Sachtleven, ook zou deteekening in Bremen niet van P.P. zijn, maar van iemand, die verschillende

Page 650

1022G 1237, G 1248*, G 1586, K 1591; A. Bartsch,Le peintre-graveur(Vienne1803-21) I, 38; F. Muller,De Nederl. geschiedenis in platen(Amsterdam 1863),1

Page 651

1023den een aanhanger van de kabeljauwsche partij. De bekende kroniek vanFroissart is door hem uit het Fransch vertaald, waarschijnlijk in zijn geheel

Page 652

1024van Rotterdam door een ‘bezending’ van amsterdamsche afgevaardigden bezworente hebben, stelden de Staten bij resol. van 23 Juli 1675 hun voorwaard

Page 653

1025lemmerden het bouwen van woningen. Een 60-tal landverhuizers kwam om doorziekten. Tweedracht begon te heerschen: men eischte medezeggenschap en ve

Page 654

1026[Put, Arent Jansz. van der]PUT (Arent Jansz. van der), geschut- en klokkengieter, goot reeds in het beginvan de 17de eeuw klokken. Sinds 1613 onge

Page 655

moed in te spreken, omdat zij uit gehoorzaamheid Gods wil volbracht. Zij was eenbegaafde vrouw, kende Fransch en Italiaansch en leerde spoedig Poolsch

Page 656

1027hare drie medezusters terugkeerden, haar vaderland begeerde weder te zien.Moeder Christina a St. Trinitate, zoo was haar kloosternaam, overleed 9

Page 657

98Teekeningen van zijn hand bevinden zich in sommige kabinetten, o.a. in 's RijksPrentenkabinet te Amsterdam; ook zijn de portretten van P.H. Kla

Page 658

den titel:Predicatorum decus. In 1697 werd hij priester gewijd, in 1699 begaf hijzich naar Turnhout, om daar onderwijs in de wijsbegeerte te geven. Ve

Page 659

1028definitor, in 1723 wederom gardiaan te Antwerpen, in 1726 custos, in 1729 voor dederde maal gardiaan te Antwerpen, in 1732 nogmaals custos. In Aug

Page 660

wakker te houden, en toen de Franschen zich ook in die streken begonnen tevertoonen (Februari 1795), werd hij andermaal tot commandant der stad Zwolle

Page 661

1029geroepen tot de hoogste staatsbetrekkingen bij de nieuwe regeering. In Maart 1795vinden wij hem in den Haag als lid van het ‘Militair Departement’

Page 662

1030(Overgedrukt uit deMil. Spectator1891-1895).Koolemans Beijnen[Pijman, Jan Adolph]PIJMAN (Jan Adolph), geb. te Zwolle 30 Dec. 1759, overl. 1812, zo

Page 663

1029Q.[Quassie]QUASSIE geb. 1692 aan de kust van Guinea, overl. te Paramaribo 11 Mei 1787.Reeds op heel jongen leeftijd was deze later zoo bekend gewo

Page 664

1030leg. Ook bij ziekten en diefstallen werd zijn hulp ingeroepen, zelfs wist de fiscaalmet zijn medewerking gevallen van vergiftiging aan het licht t

Page 665

1031Sandick, een gouden borstplaat ten geschenke kreeg met de inscriptie ‘Quassietrouw aan de blanken’. Op een van die tochten ontdekte hij datzelfde

Page 666

1032Zie:Naamregister der predikanten onder de Bataafsche Republiek(1806), 155; S.van Dissel inKerkh. ArchiefII (1859), 378 vlg.; Hamelberg,De Nederl.

Page 667

Van 1715-1721 heeft hij te Rotterdam gewoond. Burgemeesters stelden 31 Dec.1715 aan de vroedschap voor om hem, ‘een seer uytmuntent Meester op de fioo

Page 668

Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III,676 v.;Doopsgezinde Bijdragen1899, 77 v., 90 v., 138; 1908,Nieuw Nederlandsch bio

Page 669

99Wat er verder van hem is geworden, is niet bekend.Zie: J.C.A. Hezemans, 's Hertogenbosch van1629-1798, 348, 359 en 360; J.Heeren,Biogr. Wdb. va

Page 670

1033296 en 441) en van J. de Haes (Rotterdam 1719, 753) ‘op het kunstig spelenvan J. Quicklenberg’ gold hij in dien tijd voor een zeer bekwaam musicus

Page 671

1034broeders waren blijkt niet. Tot hunne familie behoorden zeker de twee studentender hoogeschool van Dôle in Bourgondië, die 1665 waren ingeschreven

Page 672

1033R.[Raetsen, mgr. Godefridus]RAETSEN (mgr. Godefridus), geb. te Heijthuysen 16 Januari 1817, overl. te Venlo30 Maart 1884, zoon van Mathias en Hele

Page 673

1034een onderneming vanzelf sprak, met weinig voorspoed. Ramann trok zich in 1857uit de directie terug, terwijl Müller in het volgende jaar de directi

Page 674

10351865 werd ook op de Adriatische Zee gevaren.Nadat de brochure van M.H. Jansen (dl. II, kol. 629),Een brug over den Oceaan,de aandacht op de groote

Page 675

1036voogdijen 13 Jan. 1633), een tweede, Egbert Jansz. van Randen, stierf12 Juni 1640 te Rome (notarieel archief Rotterdam Inv. nr. 263, fol. 160), te

Page 676

1037Priester der selve Sociëteyt(T' Antw. by Mich. Knobbaert 1691, 4o, 336 blz.) (vgl.Sommervogel,Biblioth. de la Compagnie de JésusIV, 542). Toe

Page 677

1038salem in de kerk bij daag’ en dat hij zich bij deze gelegenheid ‘vertoonde in eenwolke’. Handig zei hij alleen gekomen te zijn ‘om coopmanschap te

Page 678

die als gemachtigde van de directie voortdurend de belangen der Sociëteit tegende raden van het Hof van Politie had voor te staan. In gevolge het verd

Page 679

1039nisten o.a. de verplichting op zich genomen een voldoend aantal slaven af te staanom aan de vestingwerken te arbeiden en jaarlijks zestigduizend g

Page 680

Margaretha Beker. Hij beoefende de dichtkunst, en schreef o.a.Waterlooherdacht(Dordr. z.j. 4o.).van Dalen[Berg, Dr. Franciskus Johannes van den]BERG (

Page 681

steeds te voet, beladen met de benoodigdheden voor het opdragen der H. Mis.Noch de vele gevaren voor zijn leven, noch de talrijke gevangennemingen,mis

Page 682

104040 jaren vele wankelmoedigen getroost en gesterkt. Streng van leven, arm, nietsvoor zich eischend, werd hij zelfs door de Protestanten aangezien a

Page 683

1041episc. Ultraj.90;Bijdragen bisdom HaarlemI, 217, VIII, 3, XVIII, 69, XIX, 155, XX,439, XXVII, 70, 88, 90; XXX, 2, 300;Archief Aartsbisdom UtrechtI

Page 684

Van zijn werken zijn te noemen:Hortus musicusvoor 2 violen, viola en bas (1687,uitgeg. door J.C.M. van Riemsdijk, Mij tot bevord. der Toonkunst, Veree

Page 685

1042deze uitgave bevat een portret van den componist);Partite diverse(in dezelfdereeks). Verschillende composities zijn nog in manuscript bewaard.Zie:

Page 686

1043sonen in te lasschen in de geschiedenis der abdij, deze willen verheffen en deneenvoudigen stichter Bartholomeus, zijn dochters en al de personen

Page 687

1044nie betreden te hebben, alles regelde, op alles toezicht hield, van alles tot hetgeringste toe op de hoogte was. Toen de Republiek der Vereenigde

Page 688

moedig de zaak van het civiel gezag tegenover de landvoogdes, voor wie hij mettwee burgemeesters gedaagd was op aanstoken van genoemden kanunnik.Zie:

Page 689

1045[Resen, Pieter van (1)]RESEN (Pieter van) (1) uit een geslacht, dat reeds in de 15de eeuw in Bergen opZoom en Tholen voorkomt, zoon van Pieter van

Page 690

medicus, Dr. Jacobus Barra. Nadat hij, door mislukte speculatiën, zijn geheelekapitaal had verloren, werd R. 4 Sept. 1645 weer tot Raad ordinair benoe

Page 691

100surnumerair van den waterstaat, en behaalde het eerste nummer. Er was besloten,het korps met vier surnumerairs (een rang, die voor dien tijd niet b

Page 692

1046zoek ontslag, ‘wegens de gansch kwade despositie van zijn gezondheid’. Indien R.dit verzoek niet had gedaan, zou hem toch ontslag zijn verleend. U

Page 693

1047De dichter de Barrios noemt hem ‘hijo del gran Doctor Michael Reynoso’. Hij werkteo.a. mede aan den gedachtenisbundel, die deze gemeenschap in 165

Page 694

aan liefdadige doeleinden. Hij liet twee handschriften na, nl.:Kelalé hahoraa(rabbinale decisiën) enKelie ha Golah, een commentaar op de Mischna.Zie:J

Page 695

1048hem onder bevoegde rabbijnen Talmoed en andere joodsche wetenschappen lietenstudeeren. Toen werd hij in onderscheidene italiaansche plaatsen huisl

Page 696

1049wanah (religieuze gebedsverheffing). Daar in het Hebreeuwsch de lettersgetallenwaarde hebben, vormt het aantal Massechtoth (112) den Heiligen Naam

Page 697

10501818; 7. Egidia Cornelia, geb. 3 Dec. 1754, overl. 2 Nov. 1756; 8. AdriaanCornelis, geb. 3 Dec. 1755, overl. 5 Sept. 1758; 9. Catharina Louise, ge

Page 698

van de grootere mogelijkheden, die de beroemde hebreeuwsche typographie vandit vermaarde joodsche centrum hem kon bieden. Dit bezoek vond na 1646 plaa

Page 699

1051[Rithovius, Joannes]RITHOVIUS (Joannes), kartuizer, overl. te Roermond 14 Sept. 1631. Aanvankelijkwas hij kanunnik te Antwerpen. Uit verlangen naa

Page 700

de St.-Generaal den uitdrukkelijken last dien vorst te verzoeken voor R. eenuitzondering te willen maken. In 1636 viel hem als erkenning zijner groote

Page 701

1052Hendrik luidde: ‘... il aura a procurer que ledit nostre fils soit élevé et instruict en lacrainte de Dieu, en bonnes moeurs, et en toute modesti

Page 702

101steld. Daar hij, ook door deze betrekking, volkomen op de hoogte van de wiskundigeliteratuur was, waarbij zijn verbazend geheugen hem een groot gem

Page 703

1053[Rocamora, Abraham]ROCAMORA (Abraham), geb. te Amsterdam 1682, werd in 1705 als ‘AmstelodomoBatavus’ aan de leidsche universiteit voor de studie i

Page 704

Studiosorumvan Leiden en Utrecht; J.S. da Silva Rosa,Geschiedenis derPortug. Joden te Amsterdam(Amsterdam 1925), 65, 66.Zwarts[Rocha, David da]ROCHA (

Page 705

1054bladeren is koning David, de harp bespelendegebeeldhouwd te midden van blaas-en strijkin, strumenten en van muziekboeken, waarvan hij een op zijn

Page 706

In 1608 verloofde hij zich bij notarieele acte met de haagsche juffer Maria Vos,die deze verbintenis eenige jaren later (1613) verbroken heeft. Een zi

Page 707

1055nomen als proeve van briefstijl in zijnPoëtens Borstweringh. Ook heeft hij zijnliefdesgeschiedenis later gedramatiseerd in de drie deelen vanKeize

Page 708

1056neske handeling schijnt eigen vinding te zijn;Alexander(1618) uit deHistoria VIIsapientium;'t Quaedt sijn meester loondt(1618) uit het Spaans

Page 709

1057kon. Ook Willem van den Hove beschouwde hem als iemand, die in financieelezaken vooral zeer onbetrouwbaar was.In 1632 woonde hij op het ‘slot van

Page 710

1058bloedcirculatie mogelijk gemaakt. Voor de joodsche zaak maakte hij zichverdienstelijk door paus Paulus IV te bewegen, het lijden der marranen te A

Page 711

Zie:Jewish Encyclopaedia(New York, Londen 1905) X, 441; Mendes dosRemedios,Os Judeus Portugueses em Amsterdam(Coimbra 1911) 119 en 209;Hofstede de Gro

Page 712

1059uit een portugeesche familie, trad in de orde der Karmelieten ofLieve-Vrouwebroeders in het klooster zijner geboortestad, waar hij 17 Mei 1716 dek

Page 713

102Zie: de Chalmot,Biogr. Woordenb.II; van Abkoude en Arrenberg,Naamr. van Nederl. Boeken.Rosenstein[Bergen, Jean Isidore Eugène van]BERGEN (Jean Isid

Page 714

hebreeuwsche grammatica en een hollandsch-hebreeuwsch enhebreeuwsch-hollandsch woorden-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 715

1060boek met een arameesch-hollandsch woordenboek als appendix (Amsterdam 1741,1744);Magische Minchah(Amst. 1728-29), een joodsch-duitsche bijbelverta

Page 716

1061zijn redactie van het N.I.W. had de reorganisatie van het ‘Ned. Israël.Kerkgenootschap’ zijn aandacht, die eerst in 1870 haar beslag kreeg. Ook oe

Page 717

1062nutritione corporis humani(Leiden 1744). Na zijn promotie werd hij 14 Juli 1744poorter te Amsterdam, doch hij vestigde zich aldra als geneesheer t

Page 718

meldt, ook eenige gedichten opgenomen van zijn zoon Harm PhilippusRogaar. Deze was als Harm Filippus Ro-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. De

Page 719

1063gaar geb. te Veendam 28 Dec. 1809, huwde te Groningen 11 Nov. 1835 metElizabet de Wolf en vestigde zich later als verificateur te Delfszijl; zijn

Page 720

verlucht met verdienstelijke teekeningen, o.a. in hetTijdschr. voor Noordbrab. gesch.onder redactie van Aug. Sassen.Zijn huwelijk, 12 Sept 1849 te Ber

Page 721

1064Regina Stennekes, overl. 14 Nov. 1847 te Bergen op Zoom. Hij trad in dienstbij de artillerie, werd als kolonel gepensionneerd, benoemd tot burgeme

Page 722

1065zijner geschriften dit wel zouden doen vermoeden. Hij vertaalde hetN.T. van onzeHeer Jezus Christus, uit het Grieksch(Amsterdam 1694) en dePsalmen

Page 723

1066excell. Senhor Principe senescal de Ligue, Marquez de Arronches(zonder plaats,jaar of adres). Aan den stadhouder en diens gade wijdde hij, nadat d

Page 724

103van 13 April 1888 werd hij bevorderd tot ingenieur 1e klasse.Door hevige zenuwpijnen geplaagd, moest hij weder verlof naar Europa verzoeken,dat hem

Page 725

Amsterdam met het doel daar openlijk Jood te worden. Hij nam toen den naamJacob aan en praktizeerde te midden van de amsterdamsche portugeesch-joodsch

Page 726

1067geven:Poculum Poeticumter eere van zijn vrien Dr. Zacuto, gedrukt in diensDeMedicorum Principum Historia(Amsterdam 1629) enPanegyricus in Laudem E

Page 727

een armenhuis en een krankzinnigengesticht. Volgens zijne plannen is een grootterrein aan de westzijde van Rotterdam van een moeras tot een bewoonbaar

Page 728

1068met schoonen parkaanleg en zijn de Veerhaven en de Westerhaven gemaakt. Hetwaterproject, tot verbetering van de polderstad binnendijks, dat veel g

Page 729

1069kig geweest, misschien was hiervan mede de reden, dat men nog leefde onder deuitspraak ‘Kunst is geen regeeringszaak’. Daardoor was van de regeere

Page 730

10701866, bij wie hij 4 zonen (onder wie H.S.J. Rose (IV, kol. 1166) en 2 dochters had.Eene zeer warm gestelde levensschets van hem door J.J.C. de Wij

Page 731

zijn bibliotheek als geschenk aan de gemeente Amsterdam, voor haaruniversiteitsbibliotheekNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 732

1071aangeboden, onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat dit vorstelijk geschenk teneeuwigen dage bijeen in haar gebouw moet worden ondergebracht, onder

Page 733

Verzijl[Rousseaux, Gerardus]ROUSSEAUX (Gerardus), geb. te Groot-Zundert omstreeks 1719, pastoor teRuddervoorde, en teNieuw Nederlandsch biografisch wo

Page 734

1072Lophem, in Vlaanderen, overleed aldaar 9 of 19 Juni 1815, oud 95 jaar en 8maanden. Elf jaren had G. Rousseaux de parochie Ruddervoorde bestuurd, t

Page 735

Frederik H.v.d.B., kapitein bij het leger hier te lande, zijn moeder JohannaGeertruida Alouisia Kleynefeldt. In de residentie vond hij aan hetgouverne

Page 736

1073in het museum bewaard. Zijn bibliotheek, waarin veel kostbare en zeldzame werken,werd in April 1771 in het Heerenlogement te Middelburg verkocht,

Page 737

1074Nagtglas,Levensberichten van ZeeuwenII, 551 vv.Versprille[Ruiter, Gerardus de]RUITER (Gerardus de), geb. te Rhenen 26 Aug. 1801, overl. te Helmond

Page 738

[Rumpf, Christian]RUMPF (Christian), geb. in 1580 te Lasphe, of Laasphe (een stadje in het graafsch.Wittgenstein), overl. 24 Juni 1645, zoon van Herma

Page 739

107521 Aug. 1607) en was later lijfarts geworden van paltsgraaf Frederik V (later koningvan Boheme) in wiens aanzienlijk gevolg hij zich bevond, toen

Page 740

1076merckenswaerdigh voorgecomen is sint 23 Martij ao1672, sijnde den dagh van 'tvertreck van syne Exc. d'heer amb. Pieter de Groot’. Onder

Page 741

1077venhage; hij had toen een inkomen van ƒ 10.000, bewoonde een huis van ƒ 650huurwaarde, hield 5 dienstboden en een koets met 2 paarden. Hij had ƒ 3

Page 742

RUMPF (Mr. Isaäc Augustinus), geb. te 's Gravenhage 21 Nov. 1683, overl. teColombo op Ceylon 11 Juni 1723, zoon van Christiaan Constantijn (1) hi

Page 743

1078Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar 21 Febr. 1704 tot J.U. Dr. op eenDisp. Jur. ad Legem Juliam Majestatis, die hij aan zijn vader opdro

Page 744

1079van Engeland tot ridder geslagen. Van hem, als ‘gegageerde doctor in de médicinevan Z.H. den Prince van Oranje’, kwam op 20 Jan. 1673 een request

Page 745

RUSSEL (Frans Ferdinand Joseph Hubert), geb. te Sittard 19 Maart 1829, overl.te Smeermaas 9 November 1888, zoon van Frans Erwin Joseph R. en vanMaria

Page 746

104kennis’, welk genootschap hij meermalen vergastte op zijn luimige, soms sarcastischedichtproeven. Het benoemde hem in 1834 tot lid van verdienste.

Page 747

1080van baron de Loe d'Imstenrade te Mheer, en kreeg in 1862 eene betrekking aan deredactie van het dagbladLe courrier de la Meusete Maastricht.

Page 748

[Ruys, Arnoldus Emmanuel]RUYS (Arnoldus Emmanuel), geb. te Venlo 1 Febr. 1711, aldaar overl. 19 en begr.in de Minderbroederskerk 22 Jan. 1760, zoon va

Page 749

1081raad van de abdis van Thorn, huwde te Venlo 26 Febr. 1742 met MariaAntoinetta Maximiliana Margaretha Theresia van Son (geb. teRijswijk 17 Januari

Page 750

1082vermelden: Tilmanus Antonius (ged. 29 Juli 1725, begr. 25 Aug. 1730), AnnaHelena (ged. 24 Oct. 1728, begr. 20 Nov. d.a.v.) en Anna ChristinaConsta

Page 751

oprichting van het standbeeld van Admiraal de Ruyter, werd in 1837 voor de 3emaalNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 752

1083gedrukt. Zijn laatste gedicht:Vooroordeel tegen Zeeland, zag in 1871 te Zwolle hetlicht.R. huwde eerst met Levina Johanna Stevens, overl. 1851, da

Page 753

1084te Middelburg zijn verscheiden kaarten van de westindische kusten, door hemgeteekend.Zie:Navorscher(1878); Nagtglas,Levensberichten van Zeeuwen(18

Page 754

1083S.[Sadocks, Mordechay]SADOCKS (Mordechay), rabbijn bij de hoogduitsche joodsche gemeente teAmsterdam om streeks 1695, geeft als zoodanig met zijn

Page 755

1084maker, door de Zweden uit zijn abdij te Paderborn verdreven, die dit heldenwerkaandurfde. Hij nam zijn intrek bij van Nes, die hem opnam ondanks h

Page 756

1085gen leeftijd werd hij naar het Collège de Clermont in Parijs gezonden, waar hij alsleeraar Pater Canaye had, aan wien hij, in een beroemden dialoo

Page 757

de Isocratis Areopagitico. Reeds eerder was zijn antwoord op een prijsvraag overde letteren bij de Romeinen bekroond (1817). Voor het schoolonderwijs

Page 758

1086stuur, maar weinig wetend van de kiesche genoegens en beschaafde manieren’.Ondertusschen is hij vol lof voor den Haag, ‘dat de reizigers bekoort n

Page 759

1087ken kon men nauwelijks merken dat hij gevoelens koesterde, die men in zijnOeuvresposthumesdaarna heeft aangetroffen. Hij veronderstelde het bestaa

Page 760

1088werff,De twee Reizen van Cosimo de' Medici door de Nederlandenetc.WerkenHist. Gen. Utr.3e r. no. 41, blz. 239).Wanneer verliet de schrijver d

Page 761

1089een priester, die hem op zijn doodsbed vroeg of hij zich niet wilde verzoenen,antwoordde de zieke: ‘van ganscher harte. Ik zou me wel willen verzo

Page 762

SALDAÑA (Felix de) was geneesheer bij de portugeesche Joden van Amsterdamin het midden der 18de eeuw. Vooral als spaansch dichter heeftNieuw Nederland

Page 763

1090hij zich onderscheiden, hoewel al zijn geschriften alleen in handschrift zijn bewaardgebleven. In 1748 schreef hijLa carnisida, een spaansch gedic

Page 764

in het leger van Napels onder Macdonald. In den slag aan de Trebia (18 en 19 Juni1799), waar laatstgenoemde generaal door Suwarow werd geslagen, werd

Page 765

1091werd hij 2 October 1801 aangewezen om deel te nemen aan de expeditie naar St.Domingo onder generaal Leclerc. Toen hij zich aldaar evenwel te openh

Page 766

1092Den 16. Oct. ontving generaal Salme bevel om de troepen van de divisie-Bonneau,die Grave insloten, te gaan aflossen en die vesting te belegeren. D

Page 767

109319en in den ochtend komen dan Moreau en Salme met een grooter aantal troependaar binnen; den 20en tegen den avond doen Pichegru met de franscheRep

Page 768

105studeerde en hielp anderen bij hun studie; daarbij werd hij 26 Juni 1827 ‘tweedeonderbibliothekaris’ der Universiteit, vervolgens in 1834, toen Jac

Page 769

[Sanchez, Antonio Ribeyro]SANCHEZ (Antonio Ribeyro) of Sanches, geb. in Portugal 1699, gest. te Parijs1783. Deze russische hofarts behoort tot een mar

Page 770

1094en Holland te bereiken. Op 12 Maart 1730 werd hij aan de leidsche universiteitingeschreven onder het rectoraat van prof. Herm. Boerhaave, die hem

Page 771

1095rina Brimeu. Zij is voor hem gestorven, 15 Oct. 1512. Drie jaar later werd het lijkvan Adriaan naast haar ter ruste gelegd in de kapel van het H.

Page 772

Voor den notaris, J. de Bruyn te Antwerpen, beschikte hij, 30 Juli 1719, overeenige goederenNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 773

1096tot het stichten van eenige studiebeurzen voor zijn bloedverwanten of bij gebrekedaarvan voor ‘knegtien ofte meysken van Wouw’. Zijn naaste bloedv

Page 774

[Santvliet, Servatius van]SANTVLIET (Servatius van), geb. te Boxtel, priester, kanunnik van St. Dimphnate Gheel 1638-39, overleed te Gheel 22 April 16

Page 775

1097Gheel tot pastoor van St. Amands aldaar en, benoemd door den vicaris van 'sHertogenbosch, 1669, deed hij voor notaris en getuigen afstand van

Page 776

en twee als opperkoopman dienen zou. Zijn optreden te Basra, zijn weinig krachtigehouding na het verbranden van het schip de ‘Schelvis’ wettigen de vr

Page 777

1098van waaruit Cunaeus (dl. I, kol. 657) een tocht zou ondernemen (1651-52) naar hethof van den Koning van Perzië te Isfahan ter beslechting van de h

Page 778

SASPORTAS (Isaac ben Jacob), rabbijn der portugeesch-joodsche gemeente teAmsterdam, kabalist en uitgever in de eerste helft der 18de eeuw en zoon van

Page 779

916, 62;Catalogus van de Bibl. der Ver. Dpsg. Gemeente te Amsterdam(Amst.1919), 99.Knipscheer[Allardi, Christiaan]ALLARDI (Christiaan), geb. te Gronin

Page 780

106Leerrede over het hooge gewigt eener25-jarige evangelieverkondiging voor denleeraar en zijne gemeente(Beverwijk 1861).Zie: Visscher en van Langeraa

Page 781

1099Garmontuit, die de tweede zou drukken en waarvan het contract bij notaris P.Schabaalje te Amsterdam te vinden is. De oplaag was 3000 exemplaren, d

Page 782

1100portas door de spaansche regeering ontvangen, die hem door den hertog van MedinaCoeli den gevraagden steun toezegde. De verdrukking der moorsche J

Page 783

1101heid had hij niet eerder een rabbinaatsambt gewenscht. Het volgend jaar nam hijmet Aboab ook tijdelijk het opperrabbinaat der hoogduitsche gemeent

Page 784

heeft hij met veel onderscheiding aan alle oorlogen van de Republiek en het Keizerrijkdeel-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 785

1102genomen. Onder Dumouriez maakte hij de verovering der oostenrijkscheNederlanden in 1792 en den inval in onze Republiek in 1793 mede; 5 Aug. 1794we

Page 786

1103Den volgenden dag trekt die afdeeling bij gedeelten naar Delft, waar zij overnachten daarna den tocht voortzet naar den Haag. Dit voorste gedeelte

Page 787

1104zijner procurators om zijn rekening te verantwoorden voor de Camera apostolica(Berlière,Diversa Cameralia, p. 222-224).Ten onrechte wordt bij Matt

Page 788

schoonouders te Maarssen bezoeken, alwaar hij met Jozef Israëls bevriend werd,die later met Aleida Schaap gehuwd is. Deze schijnt toen een jeugdliefde

Page 789

1105componist Berlijn gehuwd is. Jozef Israëls, op wien de opperrabbijn grootenindruk heeft gemaakt, teekende diens portret als litho en schilderde la

Page 790

1106gende jaar ontslag te vragen, hetgeen hem in Juni van dat jaar eervol verleendwerd. Hij vestigde zich bij zijn terugkomst in Europa te 's Gra

Page 791

107Ons Troepje(3e dr. 1915);Regen en Zonneschijn(3e dr. 1915);Robbedoes(3edr. 1915);Roodkapje en Asschepoester;Vroolijke Japanneesjes. In 1899:Kruidje

Page 792

Faase met een lied en een latijnsche ode door T. van den Boer, alles volgensden smaak van dien tijd, werden gedrukt:Aan den weleerwaarde Heer, den Hee

Page 793

1107rooms pastoor en aartspriester over Kenmerland, op zijn weleerwaardensvijf-en-twintig-jaarig priesterschap, geviert binnen Overveen den XII. van H

Page 794

Erkelenz in de orde der minderbroeders en werd in 1772 te Roermond priestergewijd. In 1787 werd hij pastoor van Curaçao in de plaats van pater Theodor

Page 795

1108in datzelfde jaar 1802 vertrok hij naar Suriname, waar hij te Paramaribo overleed.Zie: de kerkelijke courantKatholieke Nederlandsche Stemmenno. 91

Page 796

geteekende kaart van landerijen van leidsche kloosters aan den dijk in Abcoudebewaard gebleven (Catal. van de Prentenverzameling te Leiden, 3e Afd. (1

Page 797

1109no. 8599). In Aug. 1613 kreeg van S. een belooning voor het laten maken van vierhouten instrumenten voor zijn wiskundig onderwijs, en werd, ondank

Page 798

1110‘nevens derzelver gebruyk in 't uytrekenen van rechtlinische en klootsche driehoeken(Amst. 1712).Van zijn portret is in 1744 door H. van der

Page 799

1111tes, III (1899), p. 167), aan wier nieuwe uitgave van S. weldra een werkzaamaandeel zou nemen. Inmiddels gaf Descartes hem tegen den zomer van 164

Page 800

1112opgenomen als 4e Boek van deExercit. math.enMath. oeff.) ...cui subnexa estAppendix de cubicarum aequationum resolutione(Lugd. Bat. 1646) (later

Page 801

1113doel, tot wier verbreiding hij met Raei een nieuwe volledige uitgave bij de Elzeviers(Amst. 1656) verzorgde (zie boven). Zijne correspondentie met

Page 802

andere vrouwen, een aantal bastaarden, die zich van Helmond noemden.Betreffende deze bastaarden deelt Aug. Sassen in denNoord-Brab.Nieuw Nederlandsch

Page 803

1114tweede uitgave zijner gecommentarieerde editie derGeometriedeed verschijnen,nog uitvoeriger dan de eerste, en als zoodanig een werkelijk leerboek

Page 804

1115wilde maken aan de afpersingen van de tolgaarders op de Schelde en de Striene.Bij het opmaken der huwelijksovereenkomst tusschen Floris (V) van Ho

Page 805

portret van Abraham Heydanus. Op het Stedelijk Archief te Leiden zijn zes schetsenvan 1650 voor zijn schutterstuk, aanwezig in het Stedelijk Museum (n

Page 806

1116portret, geëtst door zijn broeder Frans (1), zie aldaar. Zijn weduwe verkocht in 1663het mede daar genoemde huis op de Garenmarkt.Zie: Orlers,Besc

Page 807

1117Bij een gevecht met zekere eilandbewoners zocht hij onder een bank van de sloepeen schuilplaats. Op de hoogte van N. Guinea wilde de leider, J. le

Page 808

1118van burgerlijk ingenieur. Hij werd toen tijdelijk opzichter aan het kanaal Gent - terNeuzen, en werd 21 Oct. 1850 benoemd tot boekhouder voor de c

Page 809

1119Hij trad in 1530 in het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht en werd aldaargeprofest. HetChronicon Cartusiae Ultrajectiprijst zijn buitenge

Page 810

[Schut, Jan Ernst]SCHUT (Jan Ernst), ged. 4 Mei 1783 te Amsterdam, overl. 28 Oct. 1836 aldaar,begr. 30 Oct. 1836 in de Noorderkerk, zoon van Jan Schut

Page 811

1120argeloos de politieke, economische, moreele toestanden in Frankrijk tijdens KarelX beoordeelen; eenzelfde opzet dus als men vindt in Montesquieu&a

Page 812

1121Mij. Letterk.XXXVII, 81; Potgieter,Galama, of de Bevrijding van Friesland,geschiedkundige roman door J.E. SchutinKritische StudiënI, 1; Recensies

Page 813

108Alm.1890 (blz. 377-379) een en ander mee. Zijn dochter Catharina, uitMargaretha van Stakenborg geboren, werd bij het huwelijk gewettigd. Dit huweli

Page 814

verdedigingswerken aan den Diefdijk en de Lingedijken. Bij dat van 26 Sept. 1878werd hij luitenant-kolonel.Hij was specialiteit in het bouwkundig deel

Page 815

1122werken te Amsterdam, de aandacht voor de benoeming van diens opvolger opSchuurman gevestigd. Hij werd in de vergadering van den gemeenteraad van 2

Page 816

1123vervolgens lid van den Raad van State. Ridder der orde van St. Michel. Hij bezatde kerspelen en dorpen Groot en Klein Borsum en verkocht deze met

Page 817

opvoeding en zijn meer dan gewone bekwaamheden deden hem meermalen inaanmerking komen voor het bekleeden van ge-Nieuw Nederlandsch biografisch woorden

Page 818

1124zantschappen of andere voorname bedieningen. Doch hij bedankte steeds, tevredenmet zijn grietenij te besturen en verkiezende liever in een kleinen

Page 819

Zijn portret is gegraveerd door J. Schweizer.Zie:Stamboek v.d. Fr. Adel; Bosscha,Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 820

1125Neerl. Held. te Land2II, 126, 142, 143, 472, 478, IV, 656; ten Raa en de Bas,Staatsche LegerV, passim.Regt[Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg

Page 821

verdedigen. De bezetting bestond uit drie bataljons. 7 Juli opende de vijand zijnloopgraven en reeds 10 Juli d.a.v. deed de bevelhebber de witte vaan

Page 822

1126mislukte. Eenige uren later stelde hij zijn troepen in slagorde op de heide te Nispen,doch moest ook hier aftrekken door de dreigende houding der

Page 823

Hij was in zijn jeugd page van prins Willem V, werd grietman van Wonseradeelen van 't Bildt en werd bij besluit van 28 Aug. 1814, no. 14, benoemd

Page 824

heeft hij dus in 1411 het prioraat van het utrechtsche klooster verwisseld met datvan het luiksche. Na zijn overlijden werd hij hier opgevolgd door Wi

Page 825

1127der posterijen. In 1830 en volgende jaren trok hij uit als kapitein bij de frieschemobiele schutterij van den eersten ban; hij verwierf toen de Mi

Page 826

Zie:Stamboek v.d. Fr. Adel; Baerdt van Sminia,Nieuwe Naaml. v. Grietm.,274, 275; Blok,Gesch. Ned. Volk2III, 603.Regt[Schwartzenberg en Hohenlansberg,

Page 827

1128de heerlijkheid Ameland. Hij werd 18 Juli 1689 grietman van Barradeel, was in 1695lid van Gedeputeerden, had zitting in verscheidene hooge college

Page 828

met het volgende:Practica chirurgiae brevis et facilis omnibus hujus artis studiosisapprime necessaria singularem et facilem modum extrahendi olea ex

Page 829

1129was opgedragen aan M. Arn. Barzio Domino in Riddervoorde et FranconatusBrugensis.Zie: Sweertius,Athenae Belgicae, 197; Foppens,Bibl. Belg.I, 218;

Page 830

van zijn grootvader, den geleerden Jan Tyvets (overl. 20 Sept. 1592, kanunnik enofficiaal van het bisdom den Bosch),Nieuw Nederlandsch biografisch woo

Page 831

1130een prebende vroeg, welke hem niet verleend werd. Tyvets werd 1638 pastoor vanhet begijnhof te Diest, maar overleed reeds 15 Sept. 1639. Nu volgde

Page 832

1131behouden te Batavia aangekomen. Vernemende wat er gebeurd was, zond deoverheid onmiddellijk een schip om de ongelukkigen af te halen van Batavia&a

Page 833

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 834

1132[Sels, Johan]SELS (Johan), tweede zoon van Paul en Elis. v. Apeldoorn, geb. te Zutfen,1636, gest. in O.-Indië 1697. Hij studeerde aan de Ill. scho

Page 835

109heid, was predikant te Brielsch-Nieuwland van 1862 tot 8 April 1866 en studeerdedaarna in de filosofie te Utrecht. Hij vertaalde:Parker of ervaring

Page 836

[Sels, Maurits (1)]SELS (Maurits) (1), zoon van Johan, die voorgaat, werd de stamvader van den takvan Löben Sels, geb. te Zutfen 1668, gest. aldaar 17

Page 837

1133zee als adelborst onder kapitein Elsevier. In 1693 1e luit., in 1696 commandant vaneen oorlogsschip, maakte hij als zoodanig den Spaanschen succes

Page 838

[Sels, Peter (1)]SELS (Peter) (1), geb. te Gladbach omstr. 1555, gest. te Zutfen 1634, oudste zoonvan Paulus Sels, chirurgijn te Gladbach, en Catharin

Page 839

1134meen rentmeester der geestelijke goederen in Stad en Schependom, en in 1598secretaris van Gedeputeerden der Graafschap werd.Hij huwde te Wezel in

Page 840

daarna werd hij benoemd tot boekhouder in de Wisselbank der stad Amsterdam entot auditeur-militair van het garnizoen daar ter plaatse. Zijn ambtsbezig

Page 841

1135den druk gereedmaken zijner dichtoefeningen. Voor bijzondere aangelegenhedentot een reis naar Drente genoodzaakt, is hij daar ongehuwd overleden.

Page 842

1839-42) enProeve van bezuiniging op de begrooting van oorlog. Vooral het eerstewas een zeer belangrijk werk, waarin schr. overtuigend wijst op de gro

Page 843

1136van het boek is daarom ook in het Fransch vertaald.In 1834 huwde hij met Henriëtte Swaving (zuster der vrouw van MauritsJacob), die in 1889 te Ell

Page 844

de rechten aan de utrechtsche hoogeschool, werd hem, naar de gewoonte diertijden, als regentenzoon een betalend ambt geschonken door zijn benoeming to

Page 845

1137ambtenaren. Dit viei niet gunstig uit: in 1796 volgde zijn ontslag. Na het luwen vanden revolutionnairen storm werd hij benoemd tot rechter van Ba

Page 846

Keerbergen. Op Vrijdag na den feestdag van St. Petrus en Paulus 1314 ruilde hijeenige renten welke hij te Lier en omstreken in leen bezat, met Jan III

Page 847

1138de aanplanting van de nepalplant, een cactus waarop deze schildluis leeft.Een half jaar later (7 Juli 29) werd hij belast met de directie en het t

Page 848

1139volkomen aan het doel beantwoord en de daar gevormde ambtenaren konden naardie residenties van Java gezonden worden. waar de velerlei te Krawang b

Page 849

1140vroeg hij een tweejarig verlof naar Europa aan, na het korte verblijf in Rembang nogbenut te hebben door de invoering van een nieuwe organisatie v

Page 850

1141over N. Ind.(Brussel 1846); E. de Waal,Het Ind. Magazijnno. 12 (Batavia 1844);Extrait des programmes de la société hollandaise des sciences à Harl

Page 851

1142uit rekeningen, dat hij ook den winkel ‘op die oude brugge’ nog had aangehouden;tot 1537 betaalt hij er de huur van. Twee drukkersmerken van hem z

Page 852

kloosterschool geplaatst van den H. Frederikus te Mariëngaard. Deze voldeed lateraan het vurig verlangen van den jongeling en nam hem onder zijne witt

Page 853

1143werd Siardus eenstemmig tot abt, de vijfde, van Mariëngaard gekozen. Nederig enzachtmoedig van harte, bestuurde hij zijne kloosterlingen meer door

Page 854

1144gebleven Friezen, Ruyto Aigda en Siardus Hensema, die na bekomen verlof derkerkelijke overheid, 1594, de looden kist met het gebeente overbrachten

Page 855

1145In het obituarium der abdij Prémontrè vindt men op 13 Nov.: ‘domni Siardi abb.sancte Marie in Orto’, met een verwijzing naar een later bijschrift:

Page 856

1146ciones in Matth.18:1-14 (Dav. 1647; Amst. 1669);Schole der goddelijkeversoeckingen in31predicatien over de historie van Abrahams offerhande(Dev.16

Page 857

110manak(1889) 198 e.v., (1890) 371 e.v.;TaxandriaXXI, 8; Moes enSluiterman,Nederlandsche kasteelen en hunne historieII, 163; KromenSassen,Oorkonden b

Page 858

1147Na zijn aftreden bleef S. veel invloed behouden; vooral in Daendel's eersten tijdwas hij een van diens voornaamste voorlichters. Hij gold dan

Page 859

1148vangen zat, onder borgtocht te worden vrijgelaten. Belast met zes kleine kinderen,zijn drukkerij verlaten staande, terwijl zijn zaak verloopt, kan

Page 860

kostschool van Glons bij Luik. In 1838 was hij te Hasselt en in 1839 en 1840 teMaastricht, als klerk op het bureau van den bewaarder van het kadaster

Page 861

1149rentmeester der freules de Keverberg, die het kasteel Aldengoor te Haelen bijRoermond bewoonden, welken post hij gedurende twintig jaren met ijver

Page 862

[Smeth, Mr. Pieter baron de]SMETH (Mr. Pieter baron de), heer van Alphen en Rietveld geb. te Amsterdam 21Juni 1753, overl. op den huize Vollenhove aan

Page 863

1150dorus, die volgt, en van diens tweede vrouw Agatha Alewijn.Hij was een voornaam koopman en bankier, lid der firma Raymond en Theodoorde Smeth, en

Page 864

1151gelegenheid door Ds. Taco Sibelius in de kerk gehouden leerrede (over Jes. XXIIIvs. 8b) werd in 4o. uitgegeven en vormt een eigenaardige bijdrage

Page 865

1152woording geroepen vicaris P. Codde. Hij weigerde deze formule te teekenen. Nazijn schorsing 17 Nov. 1703, benoemde de door den Paus aangestelde pr

Page 866

opleiding te Utrecht, keerde, na het overlijden van zijn vader, aanvankelijk naar zijngeboorteplaats terug, maar werd weldra door zijn moeder ter volt

Page 867

1153wijdde hij zich aan letterkundige studiën, doch verliet laatstgenoemde plaats wegensde pest om zich naar Marburg in Hessen te begeven, waar hij 29

Page 868

Zie: de genoemde uitgave door mej. Snellen en de daar vermelde oudereliteratuur (blz. XXVII noot); Nijhoff-Kronenberg,Noord- Nederl. Bibliogr.1500-154

Page 869

1154en verhuisde hetzelfde jaar naar een woning op de Koepoortsgracht, waarna bijhem nagenoeg in het geheel geen inwonende studenten meer worden genoe

Page 870

1155leidsche universiteitsbibliotheek ze niet bezit. Wij noemen:In EthicamCorneliiValerii (Francof. 1565);Commentarii in aureumPh. Melanchtonisde Anim

Page 871

1156overlijden van Vieta (23 Febr. 1603). Weldra is hij echter teruggeroepen door zijnvader, die zich toen (zie vorig art.) aan het hof van den landgr

Page 872

1157duo cum commentariis(Lugd. Bat. 1613); eveneens gaf hij uit een aan Hugo deGroot opgedragen werkje over de waarde der geldsoorten en munten bij de

Page 873

1158math., t. III (1857), p. 89 vv.), al wordt de oplossing, zij het ook voor een anderetoepassing, ook reeds gevonden bij Ptolomaeus (Oudemans inVers

Page 874

1159het tweede heeft S. die evenmin als bij zijn graadmeting aan zijne bepalingendienstbaar gemaakt, waardoor de waarde ervan sterk verminderd is; bov

Page 875

1160f. lat., nouv. acq.1637, gedrukt in GassendiOpera, t. VI (1658), p. 391-393) entwee brieven van Gassend aan S. dd. 15 Febr. en 14 Aug. 1625, gedru

Page 876

1161de schrijver zich hierin een leerling van Vieta. Wat de vlakke driehoeksmeting betreft,geeft S. hetzelfde bewijs als deze voor den sinusregel, dat

Page 877

1162huysen,Bronnen tot de gesch. der Leidsche universiteitII (1916), blz. 125). Veeluit de wetenschappelijke nalatenschap moet in handen gekomen zijn

Page 878

1163d'imprimerl' Optiquede Snellius, si elle estoit demeurée imparfaite et que personnede l' Académie ne la voulust achever, que nous l

Page 879

111M.E. Kronenberg,De eerste uitgave van het Boecxken gemaket van SusterBertken(1516) inHet Boek1925, blz. 209 vlg.; D.Th. Enklaar,Zuster Bertkenen de

Page 880

1164Bourgondië, waar zijn vader, Willem S., ontvanger der domeinen was van hertogPhilips den Goede. Diens zoon, Karel, werd de peter van den jongen K.

Page 881

1165Kon. bibliotheek te Brussel bezit een exemplaar, dat eveneens naar Parijs wasgevoerd en als het vorige, keurig gebonden met de cijfers van Napoleo

Page 882

binnen Leiden en een boete. Exemplaren van deze liederen zijn tot nu toe nietteruggevonden. Nog 2 andere drukken van hem uit Leiden zijn bekend, een n

Page 883

1166dat weer te Delft, nu ‘op dye Watersloot’ is gedrukt. In deLegende van S. Margrietekomen aan het slot 3 wapens voor, misschien als drukkersmerk be

Page 884

1167Hamelberg,De Nederlanders op de W.- I. eilandenI, 95 vlg.; Troostenburgde Bruyn,Biogr. Wrdbk., 407.L. Knappert[Speeleveldt, Theodorus]SPEELEVELDT

Page 885

L. Knappert[Sporon, Apollonius Adrianus]SPORON (Apollonius Adrianus), zoon van Jean Isaäc (die volgt), en SusannaJacomina van Deinse, ged. te Aardenbu

Page 886

1168Ravenswaay, doch geeft hem 43 jaren. Hij was dus van 1768 en de andere Daniëlvan 1765.Zie: Ms. Geneal. strookjes Bibl. Wall. te Leiden;Alb. Stud.

Page 887

misschien haar broeder. Van hem dus waarschijnlijk de naam van den genoemdenPierre Fasseel Sporon.Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 888

1169Zie: Ms. Genealogische strookjes Bibl. Wall. te Leiden;Livre Synodalop Avril 1751,artt. 4, 8, 15 en 23, Août 1751, art. 24, Juin 1752, art. 21, Ma

Page 889

de stille kloostercel en trad in de chartreuse Monnikhuizen bij Arnhem, waar hij nazijn noviciaatsjaar de professie aflegde in de strenge orde van S.

Page 890

10Men zie omtrent hem:Annal. acad. Groninganaevol. VIII (1822/23), 5-8;De VrijeFriesVII (1856), 164, noot 32; W.B.S. Boeles,Frieslands Hoogeschool en

Page 891

een bestuursambt bekleedde, en Adelheid Krull. Na te Bevergern het eersteonderwijs te hebben ontvangen, werd hij met zijn broeder Hendrik in 1647 op h

Page 892

1170hem vermeld als prior van dit klooster en tevens was hij toen als convisitatormedebestuurder van de nederduitsche ordesprovincie. Vele jaren schij

Page 893

Admiraliteit in Zeeland. In 1716 overleed hij te 's Gravenhage, waar hij eenstaatscommissie waarnam. Deze plaats van overlijden geeftNederl. Adel

Page 894

1171(Ned. Adelsb.), begr. bij haar man, dochter van Mr. François en vanMargaretha de Bije. Uit dit huwelijk vier kinderen, waarvan Johan (3), François

Page 895

zoodat de middelburgsche afgevaardigden zelfs de Statenvergadering verlieten ende Prins ten slotte een ander, den heer J.A. van de Perre, als zijn ver

Page 896

1172zen. DeGedenkschr.van v. Hardenbroek spreken weinig waardeerend overzijn karakter. Heet het in dl. I, kol. 329 dat hij bekend stond ‘voor iemant d

Page 897

Regt[Steengracht, Mr. Galenus Dignus]STEENGRACHT (Mr. Galenus Dignus), heer van Moyland, Till, Ossenbruck,Grijpskerke en Poppendamme, gedoopt te Midde

Page 898

1173Hij studeerde sedert 22 Sept. 1782 te Leiden en promoveerde aldaar in 1783 opeenSpec. jur. inaug. ad legem30pand. de usuris. Hij werd raad en thes

Page 899

‘een voedsterheer der deugd, een geesel voor het kwaad, een vaste Steenegrachtvol wijsheid, raad en daad’. Doch zijn politieke tegenstanders in den fe

Page 900

1174Hij huwde te Middelburg 8 Aug. 1657 met Barbara Veth, geb. aldaar 29 Maart1641, en overl. 1 Juli 1689 en in de Oude Kerk begraven; dochter van Mr.

Page 901

Hij huwde te Vlissingen 29 Mei 1718 met Anna Catharina van Pere (vanmoederszijde afstammelinge van M.A. de Ruyter), vrouwe vanNieuw Nederlandsch biogr

Page 902

112aan hetzelfde gymnasium, academisch onderricht werd gegeven. Spoedig werd hijde beminde leerling van zijn aanverwant Wern. Pagenstecher. Sedert 165

Page 903

1175O.- en W.-Souburg, geb. te Vlissingen in 1700, overl. te Middelburg 9 Oct. 1723,begr. in de Oude Kerk, dochter van Cornelis, heer van O.- en W.-So

Page 904

Steengracht, groot kunstkenner en zelf in het bezit van een vermaardeschilderijenverzameling, werd bij K.B. van 26 Juni 1816 benoemd tot directeur van

Page 905

1176neman als onderdirecteur. Hij nam dit ambt waar tot 1841, toen hij werd opgevolgddoor J.Z. Mazel, secretaris-generaal van buitenlandsche zaken.Ste

Page 906

Oct. 1811, werd de prefect van het paleis, baron de Bausset, bij Steengrachtgehuisvest. Bij Kon. Besl. d.d. 28 Aug. 1814, no. 14 werd hij benoemdNieuw

Page 907

1177in de ridderschap van Zeeland. Hij werd lid van de Eerste Kamer der St.-Gen. enstaatsraad i.b.d. en huwde te Middelburg 29 Nov. 1777 Johanna Petro

Page 908

STEGEN (Servatius van der), geb. te Breda, priester, baccalaureus in detheologie, overleed te Norderwijck 30 Nov. 1656 op St. Andries. Gedurende 18 ja

Page 909

11781635 als onderpastoor van den gasthuispastoor, Petrus van Hees, van 'sHertogenbosch, en na diens vertrek 1643 als deservitor, omdat over de b

Page 910

de hoede stond van den gezant van Venetië, en steeds met zijn vadersnaamWillemsens genoemd werd.Zie: de Jonghe,Belgium Dominicanum103, 239;Graf- en Ge

Page 911

1179Archief gesch. aartsbisdom UtrechtVI, 14, XI, 99, XII, 206, XXVII (1911);Devoormalige statie der Dominicanen te Groningen, 168-172, 252.Fruytier[S

Page 912

volksstam op de Philippijnen, vijandig tegen de Spanjaarden. Het is niet duidelijk,of hij met de Spanjaarden hen bestreed of dat hij tot hen overgeloo

Page 913

Hij schreef:Rede van den Evangeliedienaar voor zijne gemeente, afscheidsredete Zwolle (Zwolle 1867);Petrus liefde voor en volgzaamheid achter den gena

Page 914

1180in het vaderland teruggekeerd deed hij een korte mededeeling over de Philippijnen.Zie:De reis van Mahu en de Cordes door de straat van Magalhaẽs n

Page 915

uit. Deze betuigde, dat ‘hem mijn avancement hartelijk lieff en aangenaam was,maar teffens hemNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 916

1181seer leed deed een sijner beste officieren te moeten verliesen’. Na een ruim zeventienjarigen militairen dienst nam hij zijn ontslag als officier

Page 917

1182omtrent den onhoudbaren toestand van weerloosheid der kolonie. Na verleendverlof en behouden overkomst bood S. de Vergadering te Middelburg een ui

Page 918

1183legde hij in 1753 zijn plannen ter bevordering der welvaart dezer kolonie aan dezeeuwsche kamer voor, die in haar groote behoudzucht er geen oogen

Page 919

1184gelaten; wel mocht hij moedeloos uitroepen: ‘word het disput over de colonie noytten eynde gebragt? Moet ik oud en affgeslaaffd daar onder leyden?

Page 920

1185deels rondkomen met zijn traktement van 500 gld. 's jaars, dat later ongevraagd op800 is gebracht, benevens enkele kleine emolumenten. Zijn w

Page 921

1186De dochters waren Maria Catharina (1734-71), geh. in 1756 met haar neefLaurens Lodewijk van Bercheyck (1731-64), den tweeden commandeurvan Demerar

Page 922

1187wenII (1893), 716; Kesteloo,Domburg in woord en beeld(Middelburg 1913).Bartelds[Stouten, Simon]STOUTEN (Simon), scholaster van de St. Servaaskerk

Page 923

orde staan en de hervorming van de H. Theresia streng doorvoeren. Hierin werktemen haar met kracht tegen. Zij werd bemoedigd door deNieuw Nederlandsch

Page 924

113Woorden ter nagedachtenis van J.H. Bösken(Utr. 1873). Voorts schreef hij eenvoorrede in J. Ashworth's uit het Engelsch vertaalde werk (door S.

Page 925

1188priorin Anna v.d.H. Bartholomeus, hare vroegere overste, priorin te Antwerpen, enAnna van Jesus, priorin te Brussel, beiden gezellinnen der H. The

Page 926

[Stuers, Joseph Pierre Adrien Louis ridder de]STUERS (Joseph Pierre Adrien Louis ridder de), geb. te Roermond 15 Sept. 1783,overl. te Santa Fé de Bogo

Page 927

1189Jean Joseph Bernard, die volgt, en van P.J.A. de la Court.Hij was eerst auditeur bij den staatsraad van het koninkrijk Holland, werd 25 Sept.1809

Page 928

1190loos leven en werd 20 Dec. 1846 in den belgischen adelstand verheven met dentitel van ridder, overgaande bij recht van eerstgeboorte. Uit hem stam

Page 929

Zie: Latomus-Hoybergius,Corsendonck origo et progressus(Antv. 1644),31; Sanderus,Chorographia Sacr. Brab.II, 110; Welvaerts,Gesch. vanCorsendonckII, 1

Page 930

1191[Stuyvesant, Petrus]STUYVESANT (Petrus), geb. te Scherpenzeel, grietenij Weststellingwerf, omstr.1610, gest. in Nieuw-Amsterdam (New York) 1682. E

Page 931

1192terstond zon zij op maatregelen om dien steeds wassenden stroom te stuiten ennog tot 1652 zou het duren voor de W.I.C. in haar baatzuchtige politi

Page 932

1193ging gesteld, naar Curaçao zeilree liggende schepen werden aangehouden,levensmiddelen alom aangekocht, Rensselaerswijck om geld verzocht, buskruit

Page 933

1194de rechte lijn van S. of diens tijdgenooten geldt nog altijd als een adelbrief in demachtige Unie onzer dagen.Zie: Schuyler - van Rensselaer,Histo

Page 934

1195Zijn portret, in 1770 geschilderd door L.B. Coclers, is bij Mr. U.W.L. Dijckmeesterte Tiel; een gegraveerd portret bestaat door een onbekend kunst

Page 935

Betz was een autodidact. Hij bezocht het instituut Provily te Moerdijk, later teIJsselstein en werd op 15-jarigen leeftijd op een notariskantoor gepla

Page 936

[Swoll, Christoffel van]SWOLL (Christoffel van), geb. in 1663 te Amsterdam als zoon van HermanStoffelse van Swoll, overl. als G.-G. van Ned. Indië 12

Page 937

1196kwam hij te Batavia aan, waar hij tot zijn dood, ruim 34 jaar aaneen, gevestigd bleef.Zijn eerste plaatsing als assistent was al bij de Alg. Secre

Page 938

1197venh. 1891) en de daar genoemde bronnen; F. de Haan,Priangan, passim (vooralII, bl. 416 e.v. en III, § 816-820); v.d. Wall,Vrouwen uit den Comp.&a

Page 939

eeuw de kunst van het afschrijven en versieren van boeken. Ook hij heeft zichdaarmede beziggehouden. In de Universiteitsbibliotheek te Utrecht wordt n

Page 940

1198lijk is ook hs. no. 264 door hem geschreven. Zijn graf bevond zich aan de westzijdevan het groote claustrum bij den buitenwand. Hij is een der 4 m

Page 941

de St.-Gen. hem als hun commissaris naar Keulen om te trachten een verzoeningtot stand te brengen tusschen deze stad en keurvorst Maximiliaan Hendrik.

Page 942

1199rampjaar 1672 aanvaardde hij den post van wagenmeester-generaal bij het staatscheleger. Te velde gewerd hem de tijding dat den 4den Juli van dat j

Page 943

baljuw en houtvester van de landen van Brederode. In 1773 stelden de staten vanHolland hem aan tot ontvanger van 's Lands gemeene middelen. Zeer

Page 944

1200de kinderen echter meenden hun toestemming te moeten onthouden.Hij was gehuwd met Elisabeth Anna Slicher, geb. te 's Gravenhage 1726,gest. te

Page 945

gerekend te behooren tot het bisdom Utrecht, nochtans liepen de grenzen van ditgewest en het graafschap Holland daar wonderlijk door elkaar. Evert&apo

Page 946

114Betz trouwde in 1841 te Amsterdam met Johanna Catharina vanStaveren, geb. in 1813 te Leiden en vestigde zich toen te Rotterdam, waar hij,daar de fa

Page 947

12011899 is jhr. C.W. van Sypesteyn begonnen met de ontgraving en herstelling vanslot en omgeving.Zie: Veegens,Hist. StudiënII ('s Gravenh. 1884)

Page 948

‘importuyn te vallen, om geen rechtvaerdige blasme ende invidie op den hals tehaelen’. Niet hem, maar den schoonzoon van den amsterdamschen burgemeest

Page 949

1202dood weer een compagnie vacant kwam, werd ditmaal Jan v.S. aanbevolen, maarde meerdere aanspraken van den luit. dier compagnie Robert Raveschot, n

Page 950

Zie: Fruin,Gesch. der Staatsinstellingen('s Gravenh. 1901).Bartelds[Sypesteyn, Maarten van]SYPESTEYN (Maarten van), zoon van Evert (die voorgaat)

Page 951

1203zag hij zich door prins Willem benoemd tot commies der vivres. Hij toonde zich vanganscher harte de zaak der vrijheid toegedaan en heeft bij versc

Page 952

1204wet moesten vaststellen. Kort voor zijn overlijden werd hij met zijn nakomelingen inden nederlandschen adelstand verheven, waarmede aanspraken erk

Page 953

1203T.[Tasman, Abel Janszoon]TASMAN (Abel Janszoon), geb. te Lutjegast in 1603, overl. te Batavia in 1659, gingal jong naar zee en had als varensgezel

Page 954

1204Nu volgde de onderneming, waaraan hij zijn grooten roem te danken heeft: 14 Aug.1642 vertrok hij als schipper-commandeur over twee schepen tot ont

Page 955

1205afbreuk te doen en met Siam handelsbetrekkingen aan te knoopen. De resultatenvan dezen tocht bleven beneden de verwachtingen en na terugkeer werd

Page 956

1206orde als buitengewoon commissaris naar Schotland gezonden om daar den Koningte spreken en het kartuizerklooster ‘Vallis Virtutis’ te Perth te visi

Page 957

115Zie: Frederiks en van den Branden,Biografisch Woordenboek61 enNederland's PatriciaatVIII, 55.Wiersum[Beudt, Gijsbert]BEUDT (Gijsbert), ged. te

Page 958

1207Bij Koninklijk besluit van 14 Aug. 1884 werd Telders met ingang van 5 Sept. d.a.v.benoemd tot hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft. H

Page 959

1208ijzeren liggersinVerhandelingenvan genoemd Instituut (1883-84, blz. 49);Verslagomtrent de beproeving van de brug over den Rijn bij RheneninNotulen

Page 960

1209als mevrouw Duvoisin was zij een der heftigste en ijverigste leden der z.g. cabale,een partij ter hoofdplaats opgericht, met het doel den gouverne

Page 961

de kerkeraad nogmaals, dat zij zich bij die catechisatiën van Ds. T. zeer welbevinden, die opNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 962

1210verscheiden plaatsen binnen en buiten de stad wekelijks 8 à 9 maal gehoudenworden (het Portugeesch was nog krachtig) en dat de gemeente ‘in een vr

Page 963

1211raal van Ned.-Indie('s Gravenhage 1891) en de daar genoemde bronnen; deHaan,Priangan, passim en van denzelfde:Platenalbum Oud-Batavia, H. 20.

Page 964

1212uitstekend voortbrengsel op kunstnijverheidgebied.Zie: A.C. Kruseman,Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederl.boekhandelII (Amst. 1887).Ba

Page 965

er voor, dat de spionnen van fransche zijde, die hem in zijn kwaliteit van baljuw endijkgraaf bespiedden, geen vat op hem kregen.Hij huwde te Kockenge

Page 966

1213Zie:Stamboek van de familie Thierens(m.s.); H.T. Colenbrander,Gedenkst.der Alg. Gesch. van Nederl.(1775-1840), 557; Koolemans Beynen,Histor.Gedenk

Page 967

gecommitteerde raad, en van Maria van Hoogenhouck. Uit dit huwelijk éénzoon.Zie:Stamb. der Familie Thierens;Rotterd. HistoriebladenIII;Mdbl. Ned. Leeu

Page 968

Hij was gehuwd met Sara Cruydenier. Zij maakten 9 Nov. 1594 eentestament, hij gezond, zij ‘sieckelijck te bedde liggende’, waarbij zij elkanderwederzi

Page 969

1214te Naarden 10 Nov. 1840, zoon van Jacobus Hendrik T. en van AnnaJacoba de Cock. Hij werd student te Leiden, waar hij 18 Sept. 1777 voor derechten

Page 970

TIERENS (Simon), geb. te Gorinchem 6 Apr. 1788, overl. te Utrecht 19 Sept. 1856,was de zoon van Seger Tierens, kapitein der genie, en Anthonia Adriana

Page 971

1215rant-ingenieurs. Op 15 Nov. d.a.v. werd hij benoemd tot ingenieur 2e klasse en teHarlingen geplaatst. Hij was belast met de zorg voor de westelijk

Page 972

TOUR VAN BELLINCHAVE (Mr. Marc Willem baron du), geb. te Leeuwarden 29Juli 1835, overl. op het landgoed ‘De Hassink’ onder Gorssel 26 Juli 1908, zoonv

Page 973

121614 Sept. 1852 (en nogmaals 11 Aug. 1853) en promoveerde te Utrecht 1859 totdoctor in de rechten, op proefschrift:Geschiedenis der regtsmagt van Ge

Page 974

1217[Tulden, Hendrik van]TULDEN (Hendrik van), omstreeks 1580 te 's Hertogenbosch geboren en 27 Sept.1617 te Antwerpen overleden.Hij was een zoon

Page 975

1218leven. Slechts een enkele van zijn drukken is gedateerd; zijn werkzaamheid moetongeveer tusschen 1517 en 1531 hebben gelegen. Hij heeft weinig ged

Page 976

1217V.[Vaillant, Everhard Maurits]VAILLANT (Everhard Maurits), geb. te Amsterdam 30 Juni 1842, overl. te 'sGravenhage 24 Nov. 1904, was de zoon v

Page 977

1218koninklijke fabriek van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, en werd in 1868benoemd tot adjunct-ingenieur voor de tractie bij de Hollandschespoo

Page 978

1219en in 1902 associeerde hij zich met A.C. Sluyterman, die na zijn overlijden zijnezaken voortzette.Hij huwde 13 Juli 1871 A.C. Muysken, die hem ove

Page 979

116het openen van den gesloten brief der Compagnie, waarbij Pieter Dircksz Keyserals schipper op de ‘Hollandia’ werd aangewezen in de plaats van den o

Page 980

VALCKENIER (Adriaan), geb. te Amsterdam 6 Juni 1695, als zoon van Mr. PieterRanst Valckenier, secretaris en schepen der stad en bewindhebber derCompag

Page 981

1220Valckenier vertrok op 19-jarigen leeftijd in den rang van onderkoopman naar Indiëmet het schip ‘Linschoten’ en kwam 21 Juni 1715 te Batavia aan, w

Page 982

1221min iets gedaan om den gruwel te beëindigen. Maar evenzeer van Imhoff c.s. hebbenvan uit hun posten aan de poorten de ‘massacre’ aangezien, zonder

Page 983

1222In twistgesprekken met predikanten verdedigden zij vooral twee leerstukken, aaniederen Katholiek van overtuiging dierbaar: de Eucharistie en het P

Page 984

1223ofte Houwelyks WederwraakenVirginia of de standvastige kuischheid(beidetreurspelen in 5 bedrijven) benevens enkele Verjaars-, Bruylofts-, Lijk- en

Page 985

1224Bruydt-lofs ende Zegezangen(t'Amsterdam bij Everard Cloppenburgh 1642). ‘Defeylen, ons door d'overtredinge Adams geworden’ zijn hier ‘do

Page 986

1225hem met Const. en Chr. Huygens en met Fullenius bewaard. Zijn bovengenoemdezoon huwde 1683 met Anna Maria van Vierssen, werd dit jaar grietmanvan

Page 987

een boek:Reis in Palestina en Syrië, 2 dln., bij Kemink te Utrecht, met een engelschevertaling te Edinburg en Londen in 1854 en een duitsche vertaling

Page 988

1226tina, zoowel in den vreemde als in Nederland. Als dokter was hij vroeger op deparijsche klinieken voorbereid, wat hem bij zijn reizen herhaaldelij

Page 989

Juten[Veltwijck, Gerardus van]VELTWIJCK (Gerardus van), geb. te Ravenstein of volgens sommigen in Utrecht,overleed te Brussel 5 of 6 Jan. 1555. 19 Maa

Page 990

117niets te vinden. Die Fydalgo was natuurlijk een spion. Nadat van Beuningen tweenachten in het fort doorgebracht had, was hij ‘seer vermoeyt’ en gin

Page 991

1227Leuven als student van het Verken plechtig tot primus uitgeroepen. Hij voltooidezijne studiën in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit, werd la

Page 992

cloeck van Elslo. Den 14en Mei 1488 goot hij, bijgestaan door zijn jongeren broeder,ook Jan genaamd, een klok voor het kapittel der O.L.V. kerk te Maa

Page 993

1228toegewijd aan de H. Barbara. De kosten beliepen 72 rijnsche guldens aan daghuur,waarvan 30 voor Jan den Jongere. Deze werden hun van wege het kapi

Page 994

1229Henri H.H. Uyttenbroeck,Bijdragen tot de geschiedenis van VenloI, 152-153;Jos. Habets,Middeleeuwsche klokken en klokinschriften in het Bisdom vanR

Page 995

Willem van Diest, den grisailleschilder, tot leermeesters in deze kunst. Ofschoon hijals schilder en graveur van tafereelen en portretten en niet mind

Page 996

1230lijke dichters uit de eerste helft der zeventiende eeuw. Toen Anna Roemer Visscher(V, 1031) na het verlies van haar vader (1620) zich langen tijd

Page 997

1231bed, waarnaar J. Verstraelen een thans zeldzame gravure deed verschijnen, werdhem in 1625 door de St.-Gen. 36 gld. toegekend, nadat H.H.M. hem en

Page 998

1232ned. letterk.IV (Gron. 1909); v. Riemsdijk,Catal. der schilderijen in het rijks-mus.te Amsterdam(Amsterd. 1903); Bremmer,Bedelaar naar een teekeni

Page 999

Bartelds[Venray, Jan van]VENRAY (Jan van), of Johannes Ceporinus, geb. in 1541, overl. teZalt-BommelNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1000 - [Hopperus, Joachim]

1233omstreeks 1 Aug. 1626. Zijn naam wordt ook geschreven: Venraedt, Venraide,Venroy, Venroe, Venro(o), Venradius. Hij was kapelaan, maarhervormingsge

Page 1001 - [Horinck, Arnoldus]

Titelmannus, die er een ander geschrift van Amandus aan toevoegde:De LXXHebdomadibus Danielis lib.I. In een voorrede gaf T. een biografie van A. en de

Page 1002 - [Horne, Johannes van]

118haar klanten uitstekende waar te leveren en de prijzen niet al te hoog te doen stijgen.Tot 1904 was van Beuningen de ziel dezer maatschappij, toen

Page 1003 - [Horstenius, Henricus]

1234met wat ijver en hartelijke devotie het H. Evangelie, in 't openbaar gepredikt doorJohannes Ceporinus, te dier tijd de eerste gereformeerde p

Page 1004 - [Hotman, Jacob]

1235dien van Nijmegen met het verzoek om vrijheid tot het beroepen van JohannesCeporinus voor de gemeente aldaar. Dit schrijven was om advies doorgezo

Page 1005

Jacob te Leuven. Overal wist professor Verbeek de achting zijner collega's te winnen.Zesmaal werd hij tot rector-magnificus gekozen. Hij wilde ve

Page 1006 - [Houtman, Cornelis de]

1236siteit, doch beging de fout eerst de regeering te raadplegen, die hem gunstig gezindwas. Zijn plannen leden schipbreuk bij het bestuur der univers

Page 1007

er het leven afgebracht had, op Madagascar door koortsen aangetast, waaraan zoogoed als allen, ook V., stierven. Slechts vier kwamen de ziekte teNieuw

Page 1008 - [Huard, Nicolaas]

1237boven en werden later op het fransche schip ‘la Maréchale’, onder admiraal de laRoche Saint-André naar de Kaap teruggebracht. Van Riebeeck betreur

Page 1009

VERBURGH (Nicolaas), geb. waarschijnlijk omstreeks 1620. Hij kwam in 1624 alsonderkoopman in dienst der O.I.C. en reisde in 1646, vergezeld van Willem

Page 1010 - [Huppe, Gillis Goossensz.]

1238naar Perzië tot bijlegging van de geschillen omtrent den zijdehandel, die hunoorsprong vonden in de pogingen der compagnie om een der bepalingen t

Page 1011

1239en het Goenong-Sahariekanaal. In die rivier kwamen hevige bandjirs voor en dedaardoor afgevoerde slib zette zich op velden van Batavia en in de na

Page 1012 - [Huyn van Amstenrade, Werner]

1240Deze betoogen zijn nimmer beantwoord. Onderwijl was O. van Rees bij Koninklijkbesluit van 20 Jan. 1884 tot gouverneur-generaal en de Gelder bij da

Page 1013 - Het adellijk

groote algemeene ontwikkeling een geschikt vertegenwoordiger bij de geleerdekoningin Christina geoordeeld. Hij keerde echterNieuw Nederlandsch biograf

Page 1014 - [Huyn van Geleen, Godfried]

[Vereul, Mr. Abraham]VEREUL (Mr. Abraham), geb. te Paramaribo 1770, gest. te Amsterdam 1817. Dezedichterstaatsman was reeds op driejarigen leeftijd in

Page 1015

1241van 12 coupletten werd opgeluisterd en waarin de auteur als ‘Cato van uw vaderland’werd toegesproken. Daarna vestigde hij zich als advocaat te Ams

Page 1016 - [Idema, Hermanus Arnoldus]

1242gezind, had de landvoogd gemeend, het nieuwe bataafsche bewind als zijnrechtstreeksch oppergezag te moeten erkennen. Natuurlijk werd in den geest

Page 1017

1243romance in zeven zangen, in den omvang van een epicum’. In denzelfdenvierregeligen strophenvorm gaf V. met zijnReinouteen verhaal in zeven zangen,

Page 1018 - Platenalbum

VERHOEVEN (Petrus), meer bekend onder zijn latijnsche naam Petrus deManso, priester, deken van den Briel, rector der nonnen van Thabor en pastoorvan h

Page 1019 - [Ingenhuys, Henricus]

1244van Couwenberghe, deken van Abbenbroek, eiland Putten, en pastoor vanReimerswaal, die in zijn beide kerken een schilderij van O.L. Vrouw had gepla

Page 1020 - Nov. 1656 Godefridus Ronden

1245was voorzitter - gekozen als plaatsvervangend lid van het vertegenwoordigendlichaam des bataafschen Volks (districtsvergadering) en behoorde later

Page 1021 - [Ingenhuys, Joannes (3)]

5 stuivers (de peso toen ƒ1.33, de reaal 15 centen), dat de erfgenamen in Februariuitkeerden.Zie: Hamelberg,De Nederlanders op deNieuw Nederlandsch bi

Page 1022

1246W.-I. eilandenI, 96 vlg., 223; S. van Dissel inKerkh. Archief(1859) II, 373.L. Knappert[Vermaes, Arie]VERMAES (Arie) Wzoon, geb. te Hellevoetsluis

Page 1023 - [Isselmuden, Gerlach van]

1247laten vallen, werd in Febr. 1880 een proefzuiging met de Adam II te Duinkerkenbegonnen, en vervolgens een groot werk aldaar door Volker en Bos aan

Page 1024

119na twee jaar onverrichter zake terug, daar Zweden het voorstel van de hand wees.In 1656 ging hij opnieuw naar het Noorden, maar ditmaal naar Denema

Page 1025 - [Isselmuden, Hendrik van (2)]

Fruytier[Vermuyden, Cornelius]VERMUYDEN (Cornelius), geb. te St. Maartensdijk (eiland Tolen) omstreeks 1590,overl. inNieuw Nederlandsch biografisch wo

Page 1026

1248Engeland 4 Febr. 1656, was de zoon van Gilles Vermuyden, schout zijnergeboorteplaats, en Sara Werkendet. Hij was wellicht van een oude familie;een

Page 1027 - [Isselmuden, Joan van (2)]

1249muyden begon met te trachten, eenig toezicht in te voeren. Hij ging wonen op heteilandje Sandtoft, midden in de droog te maken streek, en niet ver

Page 1028

1250daarvan afgesloten, genaamd het Oude Bedfordkanaal. Evenwijdig daaraan is laterhet Nieuwe Bedfordkanaal, met een grooter profiel, aangelegd. Beide

Page 1029 - [Italia, Salomon]

1251De zoon van den bovengenoemden graaf Frans van Bedford, Willem, later hertog,die hem in 1641 opvolgde en met wien Vermuyden evenals met den vaders

Page 1030 - [Ittersum, Albert van]

1252is af te leiden, dat hij een Engelschman was. In 1635 hadden zij 7 kinderen, allengeboren in het district, waar hij zijn woning had. In 1624 werd

Page 1031 - [Ittersum, Ernst van (2)]

1253[Vernaechten, Wilhelmus]VERNAECHTEN (Wilhelmus), Vornachten (door Brom verkeerd Vemaethengenoemd), pastoor te Hulst (Z. VI.), overl. 20 of 21 Sept

Page 1032

1254Sara van Gheel, zuster van Pieter en Magdalena, gehuwd met Gilles Kuffeler,broeder van Abraham (II, kol. 735) en Johannes Sibertus (II, kol. 736),

Page 1033 - Het Staatsche Leger

1255Zie: le Vasseur,Ephemerides Ordinis Cartus.III (Monstrolii 1891), 440-441;Analecta BollandianaXIV, 79; A. Raissius,Origines Cartusiarum Belgi(Duac

Page 1034

wederom eenige maanden te Amsterdam, maar vestigde zich daarna voorgoed teParijs. Volgens haarMémoireswoonde zij naNieuw Nederlandsch biografisch woor

Page 1035

120ningen niet om den Koning met de snedige woorden: ‘At ego claves ligneas hujusFreti in portu Amstelodamensi vidi’, van antwoord te dienen.Dat hij z

Page 1036 - [Ittersum, Jacob van]

1256haar huwelijk te 's Gravenzande, waar zij echter met haar echtgenoot door denhertog van York gevangen werd genomen; na allerlei omzwervingen

Page 1037 - Mdbl. Ned. Leeuw

1257verscheen o.a. van haar:Les soirées d'automne(Paris 1827, 2 dln.);Fragments etépisodes contemporains(Par. 1828);La contemporaine en Egypte(Pa

Page 1038

1258damschen raad verwijderd. Na dien tijd heeft hij zich uitsluitend aan zijn zakengewijd. Hij trok zich daaruit in 1825 terug om buiten te gaan wone

Page 1039

VESTE (Nicolaas van der) was pastoor en deken van de collegiale kerk te Kapellebij Goes, 1571. Volgens P.v. Lommel, naar een document in het brusselsc

Page 1040 - [Ittersum, Johan van (3)]

1259getuigenis, geteekend door ‘Nicolaus van der Veste, decanus et pastor Collegiataeecclesiae B.M.V. in Capella’, dat hij den nieuwen vicaris aangest

Page 1041 - Riddersch. van Veluwe

1260terecht is gekomen in de bibliotheek van den raad-pensionaris van de Spiegel (V,kol. 786). Thans is het in het Rijksarchief. Het is uitgegeven doo

Page 1042

zij een eigen bedeplaats, aan S. Bernard gewijd. ‘De Hoeck’ werd in de 17e en 18eeeuw het bestuurscentrumNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. D

Page 1043

1261van het voormalige haarlemsche diocees; eerst in 1852-53 is de statie opgeheven;de archieven gingen grootendeels naar het bisschoppelijk museum; d

Page 1044 - [Ittersum, Robert van (2)]

Zie: Val. Andreas,Fasti acad., 266;Analectes hist. Belg.XXI, 154; Habets,Gesch. bisdom RoermondIII, 636.Fruytier[Vincken, Joannes Antonius Lambertus]V

Page 1045

1262Westphalen) 25 Mei 1809, zoon van Thomas Franciscus en Maria JoannaLibert, trad in de orde der minderbroeders, werd geprofest te Erkelenz 7 Februa

Page 1046 - [Ittersum, Robert van (4)]

121[Beuningen, Samuel van]BEUNINGEN (Samuel van), geb. in 1760, overl. te Utrecht 13 Febr. 1834. Hij werdpredikant te Woudenberg 26 Mei 1782, te Oud-B

Page 1047 - [Ittersum, Robert van (6)]

titelprentontwerp voor het werk van J.v.d. Velde, riviergezicht met schepen enboerenwoningen, 5 kleine landschappen, roos met insekten 1618; Amst, Arc

Page 1048 - [Ittersum, Wolf van]

1263Fodor (atlas Splitgerber); Rotterdam, Boymans, twee; Maartensdijk, coll. Lugt,gezicht op Londen; Weenen, Albertina, Katharinakerk te Amsterdam.Pre

Page 1049

1264VII, 261; A.M. Hind,A short history of engraving and etching(London 1911) 355;E.W. Moes, Aant. 's Rijks Prentenkabinet, afd. prenten; A.D. de

Page 1050 - [Ittersum, Wijnand Coert van]

Daardoor ontstond een breuk met het kapittel van Utrecht, dat de scheuring vanRome doorzette. Van Heussen inBat. Sacr.enHist. episc. Harlem.Nieuw Nede

Page 1051

1265vermelden niets over de Visscher dan den naam, plaats en datum zijner benoeming.Jacobus, broeder van Theodoor, geneesheer te Amsterdam, huwde metR

Page 1052 - [Jacopssen, Reinier]

Malakka; hij wordt op dien dag opontboden en 8 Januari 1647 tot gouverneur vanAmboina benoemd. In 1649 bestormde en veroverde hij het zeerooversnest R

Page 1053

1266penen wordt. 11 Nov. 1650 wordt besloten de V.v.O. als commissaris naar Amboina,Ternate en Banda te zenden, waar door het uitroeien der nagelboome

Page 1054 - [Jacobsz., Bartholomeus]

12671653, later drossaard van het Land van Valkenburg.Zie: Levinus Bor,Amboinsche oorlogen, door A. de. V.v.O. als Superintendentvan de Oostersche Gew

Page 1055 - [Jacobsz., Jan]

tegen de opdracht van het grafelijk gezag aan Willem van Oranje, werd gedeputeerdin het college ter Admiraliteit in Holland 4 Febr. 1587, doch wilde h

Page 1056 - Het Boek

1268intendent-college der Admiraliteit, nevens prins Maurits, niet aanvaarden. Hij werder echter door de Staten van Holland toe gedwongen en nam zitti

Page 1057 - [Jansen, Henricus Wilhelmus]

bij het regiment van Ile-de-France. In 1789 van het eiland van dien naam in Frankrijkteruggekeerd, aanvaardde hij spoedig daarop de beginselen van de

Page 1058 - [Jansenboy, Henricus]

1269zijn vrouw door de oprichting van een grafmonument in de oudshoornsche kerk. Ditmonument, door den kunstenaar Barthol. Eggers vervaardigd, werd in

Page 1059 - [Jansenius, Cornelius]

1270Catal.no. 356 en 357) en berustten toen bij de familie Waller. Zijn portret, geschilderddoor B.v.d. Helst in 1642, bevindt zich bij den heer J.D.,

Page 1060

1271het Leprozenhuis te Amsterdam in het Rijksmuseum, geschilderd in 1674 door J.Ochtervelt.Zie: Elias,Vroedsch. v. Amsterd.I, 230, 231;Stamboek der f

Page 1061 - Biogr. nat. Belg

[Vlies, Bernhard van der]VLIES (Bernhard van der), geb. te Nieuwpoort (Zuid-Holland) 8 Apr. 1770, overl.te Odessa (Rusland) 28 Mrt. 1846, was de zoon

Page 1062

1272vader bracht het tot kolonel en overleed 16 Mrt. 1796 te Kimburn tegenover Ostsjakofaan den mond van den Dniester. De zoon ging als zijn vader in

Page 1063

Maria Troon met St. Martensdal te Leuven, was Vlimmerius aldaar huisbezorger,procurator. De kroniek van het klooster prijst hem als: ‘vir doctus, prud

Page 1064 - Synodicon belgicum

1273Vlimmerius even vermeld in Aquoy,Klooster te WindesheimII, 208, III, 153, 194.Sweertius,Athenae Belg.(Antv. 1628), 482-483 geeft de titels van de

Page 1065 - Analectes hist. eccl. Belg

1274Stoombootreederij opgericht, waarvan hij ook directeur was, en voor haar eenstoomboot, genaamd Prins Frederik, op stapel gezet. De machines werden

Page 1066

1275stoombooten naar het buitenland zenden. De Beurs van Amsterdam werd vanRotterdam op Duinkerken in de vaart gebracht, en dit bleek tijdelijk een ze

Page 1067 - Opera omnia van

1276taal tot de helft terug te brengen. Daarentegen ging het de Koninklijke fabriek vanPaul van Vlissingen en Dudok van Heel tamelijk goed; zij deelde

Page 1068

122naar het noorder-leger gezonden, met geheime opdracht om den aanvoerder,generaal Dumouriez, gevangen te nemen, liet deze, van hunne komst verwittig

Page 1069

1277drijven. Verder is van Vlissingen te laat begonnen, ijzeren schepen te bouwen enheeft hij te laat ingezien, dat zij meer paardekrachten moesten he

Page 1070 - Augustinus

en werd omstreeks 1700, nadat zij een paar jaar vicares geweest was, tot moedergekozen. Bij gelegenheid van haar vijftigjarig jubileum, 28 Aug. 1735,

Page 1071

1278Voel, gewesene eerweirdige Moeder Ancilla, twintich jaeren betoont, op haerenvijftighjarigen jubité in het vermaert klooster der Annunciaten binne

Page 1072

Knipscheer[Voet, ridder Paulus]VOET (ridder Paulus), vader van Gisbertus Voetius, zoon van Nicolaas (1) Dirkz.Voet (zie op dat art.), gesneuveld in 15

Page 1073

1279militie, gecommandeerd door Heusdens gouverneur Floris van Brederode, heer vanKloetinge. Met deze ‘Heusdensche militie’ voegde hij zich omstreeks

Page 1074

van het Staten-collegie en Voetius, wat inzonderheid openbaar werd nadat Gisbertuszijne godgeleerde studiën had aangevangen. Trouw volger van het rech

Page 1075

1280kon Heusdens gedenomineerde alumnus blijkbaar zijne tong niet voldoende inbedwang houden tegenover Bertius' ‘vaste resolutie’. Voordat hij Le

Page 1076 - [Jansenius, Johannes]

1281Daechs-vaerdicheytenz. (14 Juni 1630), volgde van gereformeerden kant (24 Juni1630):Naerder openinghe van de manifeste bij de vier predicanten bin

Page 1077 - [Jansonius, Jacobus]

1282bewaard in de universiteit te Utrecht, en hiernaar gegraveerd door J. Munnickhuizen,geteekend en gegraveerd door S.v. Lamsweerde, gegraveerd naar

Page 1078

VOLKACH (Henricus de), van de orde der Carmelieten, werd 20 Juni 1352 doorPaus Clemens VI tot titulair-bisschop van Megara verheven enNieuw Nederlands

Page 1079

123Mémoires(III, 362) onder de maarschalken, wier keuze ergernis wekt, in plaats vante bevredigen.Tijdens zijn verblijf hier te lande heeft hij zich e

Page 1080

1283door Petrus, kardinaal van Palestrina, gewijd. Brom denkt, dat hij wijbisschop wasvan den utrechtschen bisschop Jan van Arkel. Als zoodanig komt h

Page 1081

1284Analectorum Theologicorum DisputationesCCCXXI (Leiden 1653, zie PosthumusMeijes,Joh. ReviusXVI); v. Hattum,Geschied. Stad ZwolleIV, 70, V, 128;Eli

Page 1082

broederschap der H. Besnijdenis. Hij ging over naar het bisdom Kamerijk, waar hijaartsdiaken werd. VolgensBijdr. Brab.V, 574 zou hij in het jaar 1665

Page 1083 - [Janssen, Petrus]

1285de St. Janskerk 24 Febr. of Aprii 1612 (Tax.XXVI (1919), 285, 286), overleed teAntwerpen 8 Oct. 1659. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven,

Page 1084 - [Jansz., Hugo van Woerden]

om Donderdags in het lof van het H. Sacrament te branden. De kanunnik Gijsbrecht,die 1534 voorkomt, kan nog dezelfde zijn.17 Juni 1508 werd te Utrecht

Page 1085 - Ghetiden van o.l. vrouwen

1286Zie:Archief Zeeland(1910), 216;Archief Aartsb. UtrechtXXIII, 419;Bijdragen bisdomHaarlemXXV, 431, 437.Fruytier[Vos, Joannes]VOS (Joannes), kartuiz

Page 1086

handels-etablissement te vestigen. Om den makassarschen handel weer op dreefte brengen, welke sinds eenigen tijd kwijnende was, doordat Boegineezen de

Page 1087 - [Joannis, Egidius]

1287begonnen te verdringen, vatte hij het plan op, de vestiging aan de oost kust, m.n.aan de baai van Kendari, te bevorderen van de Orang-Badjo's

Page 1088 - Suppliques

Amsterdam, waar hij opziener der stedelijke bibliotheek werd. Hij vertaalde vanReyd'sHistorie der Nederlandsche oorlogen(Arnhem 1626, 4o) in het

Page 1089 - [Jongeneel, Jacob]

1288que gentium annales auctore Everardo Reidano Dionysio Vossio interprete(Lugd.Bat. 1633, fol.). Door deze vertaling is het werk van van Reyd ook bu

Page 1090 - Wereldgeschiedenis

124armée seront commandées par un général de division (d.w.z. niet meer door eengénéral en chef, zelfstandig commandeerend generaal); art. 3. Le génér

Page 1091 - [Joris, David]

't leven en bedrijf der graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van vrouwJacoba toe ... vertaelt doorN. Borremans (Gorinchem 1677, 4o

Page 1092 - Cromwell

1289Zelandiaeque ... Altera hac editione ex ipsius Vossii autographo auctiore ... curaA. Borremansii (Amsterdam 1680, 4o). Na de uitgave van de eers

Page 1093

van keizer Josef II en der overbrenging der universiteit naar Brussel, gingVandervrecken naar Douai de studiën in de rechten voortzetten. Eerst 1790 k

Page 1094 - Epistole de privilegiis

1290revolutie vernietigde zijn vooruitzicht om lid te worden van den hoogen raad teMechelen, 1795. Na het land eenigen tijd te hebben verlaten vestigd

Page 1095 - Corr. de Napoléon

[Vredeman, Jaques]VREDEMAN (Jaques), geb. 1558 of 1559, waarschijnlijk te Antwerpen, overl. teLeeuwarden in 1621. In 1589 verkreeg hij het burgerrecht

Page 1096 - Navorscher

1291gium Musicorum, eene particuliere muziekvereeniging van volwassen personen,die in de kunst werden onderwezen en voorts bijeenkwamen ter beoefening

Page 1097 - Republiek

getrokken, vanwaar hij naar de Noordelijke Nederlanden uitweek. In 1586 vindt menhem te Leiden, waar het huwelijk van zijn zoon Michiel, die voorgaat,

Page 1098 - [Junckers, Antonius Tilmanus]

1292een jaarwedde van 72 gld. verplichtte, gedurende vijf jaar, iedere maand een nieuwlied of een psalm op het klokkespel te stellen, de melodieën op

Page 1099

1293woordig was bij het huwelijk van zijn zoon Paul. Later vestigde hij zich te 'sGravenhage. In 1604 deed hij een vergeefsche poging om toegelat

Page 1100 - Maasgouw

1294publiceerde. In 1577 kwam Vredeman'sTheatrum vitae humanaebij P. Baltens teAntwerpen in 6 platen uit, en in hetzelfde jaar gaf hij het werk,

Page 1101 - [Junius, Hadrianus]

125Tijdens zijn verblijf alhier werd de betrekking van chef van den generalen staf bijhet fransche noorder-leger (en het bataafsche leger) vervuld doo

Page 1102

VREDENBURCH (Mr. Adriaan van), geb. te Delft 18 Januari 1680, ged. in deNieuwe kerk 19 Januari, overl. te Delft 5 Nov. 1759, begr. in de Oude kerk 10

Page 1103

1295van welk ambt hij in 1714 afstand deed en waarin hij door zijn broeder Mr. Willemv.V. (1689-1717) werd opgevolgd. Hij werd vervolgens veertigraad

Page 1104 - [Kamp, Jean de]

1811, secretaris van het depart. van Waterstaat en Publ. Werken 1814; referendaris1e kl. 1819; gouverneur der prov. N. Brabant 1823, van Zeeland 1826

Page 1105

1296dat ambt ontslagen 1 Januari 1853. Staatsraad i.b.d. 28 Sept. 1832.Bij Kon. besl. van 9 Januari 1821, no. 93, werd hij in den nederl. adelstandver

Page 1106 - [Kater, Jan]

1698, kerkmeester 24 Jan. 1699, gecomm. ter Auditiekamer van Holl. en W.-Friesl.1704, baljuw en dijkgraaf van Delfland 1708, gecommitt. in den Raad va

Page 1107 - [Katerken, Antonie]

1297In 1695 was hij gedeputeerde te velde bij het beleg van Namen.Hij huwde te Delft 8 Oct. 1670 met Catalina van der Goes, overl. te Delft18 Oct. 170

Page 1108 - Vriend van

Vredenburch huwde te Rijswijk 19 Juli 1820 met Maria Adriana van derPot (1795-1861), vrouwe van Groeneveld (de bekende heerlijkheid vanOldenbarneveld&

Page 1109 - [Kempis, Thomas à]

1298Penningen op hem en zijn echtgenoote worden op het Gemeente-museum te Delftbewaard; een paar waren op de Herald. Tentoonst. (1880) ingezonden.Zijn

Page 1110

verkreeg, opening der academie onmiddellijk na nieuwjaar, waartoe besloten werd.Verder verklaarde zij zich voor vrije studie, en dit beginselNieuw Ned

Page 1111

1299werd dan ook, gelijk het reeds aan de universiteiten gold, neergelegd in de wet ophet middelbaar onderwijs van 3 Mei 1863. De directeur werd bij d

Page 1112 - van het eerste

V[Woord vooraf]Bij het verschijnen van het vorige deel spraken wij de hoop uit, dat de voltooiing vanhet volgende minder tijd zou vorderen. Hoewel ook

Page 1113 - [Kennis, Paulus Norbertus]

11adjunct-predikant te Hellendoorn 23 Nov. 1788, predikant te Ulsen 6 Mei 1789 ente Emmen 6 Nov. 1808. Emeritus geworden 31 Dec. 1844, woonde hij in z

Page 1114 - [Kercken, Hendrik]

126niet met opzet geoefend hebben tegen den schadelijken invloed van de schriftender hedendaagsche bestrijderen van den christelijken godsdienst’. Zij

Page 1115 - [Kersten, Henricus]

1300fusie met de Rijnspoorwegmaatschappij, aankoop van de lijnen van laatstgenoemde,enz. Hij had een ongeduldige natuur; dat geen der opvolgende minis

Page 1116

1301van geboorte. Hij komt als verblijvend in ons land voor in een viertal oorkonden,uitgegeven inOorkondenboek van Groningen en Drentheno. 1027, 1165

Page 1117 - [Kessel, Hendrik I graaf van]

1302abdijen Vinea te Leuven en Nazareth bij Lier. Daarna keerde hij naar de abdij weerals prior, om eenigen tijd later als provisor in de abdij werkza

Page 1118

1301W.[Waalwijck, Paulus van]WAALWIJCK (Paulus van), kapelaan van den bisschop van Roermond, Willemvan der Linden, vermoord 23 Juli 1572. Na het innem

Page 1119 - [Kessel, Hendrik V graaf van]

1302Zie:Analectes hist. eccl. Belg.XII, 290, XIV (1877), 286, 290, 298, XXVII (1898),393, 416.Fruytier[Waesberghe, Ludovicus Josephus Maria van]WAESBE

Page 1120

1303en werd steeds herkozen. 1882 werd hij benoemd tot kantonrechter-plaatsvervangeren 7 Febr. 1888 tot burgemeester van Hulst. Toen hij 10 Nov. 1893

Page 1121 - [Kessel, Mathijs I heer van]

1304[Waeywel, Daniël]WAEYWEL (Daniël), geb. te Middelburg 2 Febr. 1654, overl. te Amsterdam 14 Febr.1736, zoon van den onderschout Adriaan en Rachel Q

Page 1122

1305meegewerkt aan den goeden naam, dien de republiek op cartografisch gebiedgekregen heeft; hierbij ook niet te vergeten de van Keulens, die de kaart

Page 1123 - [Kessel, Walram van]

1306nemens een armengasthuis met kapel voor een rector te stichten te Doorn, of in destad Utrecht, zooals de bisschop zou beslissen. 16 Febr. beveelt

Page 1124 - [Kessel, Waltergraaf van]

Zie: Eubel,Hierarchia CatholicaI, 496, II, 306, 311; Matthaeus,Vet. aevianalectaV, 378.Fruytier[Wamel, Joannes van]WAMEL (Joannes van), 12 Juli 1643 g

Page 1125 - [Kessel, Willem I heer van]

dergelijks te zullen schrijven, een boete van 100 zilveren dukatons, schrapping vanzijn naam uit de rol der studenten en verbanning buiten Holland en

Page 1126

1307zijn geboortestad, later te Oirschot. Evenals zijn schoonvader had hij grooten naam,werd o.a. in Mei 1696 ontboden naar Spanje ter behandeling van

Page 1127 - [Keuller, Petrus]

[Wassenaer, Abel]WASSENAER (Abel) was in 1583 met zijn vader uit Waesmunster in Vlaanderennaar Zeeland gevlucht en vestigde zich in 1613 te Utrecht op

Page 1128

1308leenden als landmeter (register van acten en commissiën der Staten). Bij een nieuwetitel uit gaaf van de in 1633 en 1637 door Nienrode (I, kol. 13

Page 1129 - Journal de

1309werden gepubliceerd. Echter schijnt later eenige verkoeling tusschen dezen en W.te zijn ingetreden. Met Ez. de Decker (I, kol. 690) vervaardigde W

Page 1130 - [Keyaerts, Johannes]

1310[Weert, Johannes de of van]WEERT (Johannes de of van), of van Werd, norbertijn der abdij St. Michiel teAntwerpen, overleed aldaar 18 Mei 1499. Bij

Page 1131 - [Klebitius, Willem]

uitmaakte, na een driedaagsch debat gestruikeld was over het wetsontwerp, dateen zeer beperkte uitbreiding van hetNieuw Nederlandsch biografisch woord

Page 1132

1311kiezerspersoneel beoogde, de z.g. censuswet, ging hij als minister van oorlog overin het kabinet-Heemskerk (1874-77). Hij slaagde er in deWet tot

Page 1133

1312hàd. Aan W.'s ministerschap is toen voor goed een eind gekomen.Toen de begrooting van uitgaven van Nederl.-Indië door de 2de Kamer verworpenw

Page 1134 - [Klerk, Reynier de]

WENDELBERCH (Wilhelmus), Windelberch, bernardijn, geboren te Middelburg,tradNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1135 - [Kloetingen, Joannes van]

13131 Juni 1506 in het cistercienserklooster St. Salvator te Antwerpen, tegelijk metGerardus Houtmarct van Eersel in N. Brabant. Beiden werden 1507 to

Page 1136

127leidsche Universiteit. In 1680 gaf hij (een herdruk van?)Justinianaei de StolataeVirginitatis jure, Lucubratio Academica(Lugd. Bat.). Uitgeweken na

Page 1137 - [Kock, Anne Willem Theodoor]

ook den maker wilde leeren kennen. Hij kwam van der Werff te Rotterdam opzoekenen van dien tijd af tot zijn dood in 1716 dateeren de gunstbewijzen, di

Page 1138

1314der van zijn zijde ten deel vielen. Niet alleen overlaadde hij dezen met bestellingen,met diamanten en zilveren tafelserviezen, maar bovendien nam

Page 1139 - der tollen op

1315niet in onzekerheid. Herhaaldelijk heeft hij zichzelf afgebeeld, zoowel op jongenleeftijd met zijn knap, levenslustig gezicht en natuurlijk krulha

Page 1140 - [Kock, Pieter]

1316beschrijvingen der Ned. konstschildersIV, 68; Immerzeel en Kramm (ookhet Aanhangsel op Terbrugghen);Oud-HollandV, 67;Zondagsbtad,hoofdzakelijk gew

Page 1141 - [Koerbagh, Adriaan]

de oorkonde, inHist. ep. Ultraj.563-564, dat ‘anno millesimo trecentesimo’ aangeeltis nog een getal weggelaten.De geschiedschrijvers der dominicanen,

Page 1142

1317waarschijnlijk een benaming naar zijn geboorteplaats. Hij overleed in 1422.Zie: Eubel,Hierarchia Cath.I, 272;Revue Bénédictine(1904), 58, 278, (19

Page 1143 - [Kok, Jacobus]

WESSELMAN VAN HELMOND (Pieter Adriaan), zoon van den voorg., geb. teHelmond 6 Mei 1824 overl. 7 Maart 1880 te H., ging bij zijn huwelijk van het kaste

Page 1144 - [Kok, P.P.]

1318geb. te Arnhem 11 Juli 1856, geh. te Helmond 14 Juni 1880 met den bankier Arn.Willem Lotichius; Carel Frederik, geb. 20 Febr. 1859 te Helmond, ove

Page 1145 - [Korevaar, Pieter Adrianus]

norbertijnercollege te Rome. 1734 werd hij vicaris in Zoerle, 1737 te Nispen enEsschen. 1740 keerde hij terug in de abdij en bekleedde den post van su

Page 1146

1319zorg en ijver zijn parochie. Een nieuwe steenen schuurkerk werd door hem opgericht.1778 werd hij door den bisschop van Antwerpen tevens tot deken

Page 1147

de belangrijke opdracht om te trachten een vergelijk met dit land te treffen. v.B.'shouding tijdens deze onderhandelingen heeft heel wat stof opg

Page 1148 - [Kromhout, Joachim Hendrik]

Zie: van Goor,Beschrijving van Breda('s Gravenh. 1744); Hollestelle,Gesch. beschr. v. Tholen(Middelb. 1897).Bartelds[Widmarius, Abdias]WIDMARIUS

Page 1149 - [Kros, Arie Christiaan]

132030-jarige oorlog (die van de 350 predikanten slechts 30 overliet) deed hem naarons land vluchten. Te Amsterdam oefende hij zich in de hollandsche

Page 1150 - [Kros, Simon]

daar deze echter te veel geld vroeg kreeg van Wieringen de opdracht. Zijn zeldzameschilderijen kenmerken zich door een grauwe,Nieuw Nederlandsch biogr

Page 1151

1321koele tint. S. Ampzing spreekt van een schilder Klaes van W., een zoon vanCorn. van Wieringen, die in 1636 in Haarlem was en naar men meent 24 Oct

Page 1152 - [Kufferath, Louis]

1322en acht in afwijking van andere gezaghebbenden zijn beteekenis niet daarin dat hijals ‘voorlooper der Remonstranten’ zou moeten aangewezen worden.

Page 1153 - Batavia Sacra

1323jaarlijksche contributie zouden zij ontslagen zijn van gedwongen levering aan hetgouvernement tegen abnormaal lage prijzen. Tot administrateur wer

Page 1154 - [Kijfhoek, Floris van (1)]

1324waar hij zich vestigde te Baarn op het landgoed Pijnenburg. Thans, een eeuw nahet gebeurde, is het nog aandoenlijk het relaas te lezen van Willem

Page 1155 - Gr. Ch. boek

1325mannen in groote beroering; ook Philips kwam het ter oore, die, naar het schijnt,zijn vroegeren gunsteling schuldig bevonden heeft. Hij werd altha

Page 1156 - Bijdragen

Zie: Schutjes,Gesch. bisdom den BoschII, 251, 271; v.d. Does deWillebois,StudiebeurzenIV, 534-544;Analectes hist. eccl. Belg.XVII (1881),195, 204;Val.

Page 1157 - [Kijfhoek, Floris van (2)]

1326[Willems, Mattheus]WILLEMS (Mattheus), of Guliëlmi, is meer bekend onder den naam Drunaeusvan Drunen, naar zijn geboorteplaats in de Langstraat, w

Page 1158 - [Kijfhoek, Zeger van]

128als anti-oranjegezind en als aanhanger van de Witt bekend stond, ervan verdachtCromwell de Acte van Seclusie in den mond te hebben gegeven; van dez

Page 1159 - [Kyspenning, H.]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1160 - (Antv. Plantijn 1583)

1327[Willemszoon, Dirk]WILLEMSZOON (Dirk), geb. waarschijnlijk te Asperen, gest. aldaar 16 Mei 1569.Reeds als jongeling was hij te Rotterdam tot het p

Page 1161 - [Lagendaal, Jan of Johannes]

Hij huwde te Zutphen 28 Nov. 1822 met Gerharda Barbara CatharinaTheben Tervile (1796-1861), dochter van Joost Christiaan T.T. en vanCornelia de Veye.

Page 1162 - Brief van eenen Heer aan

1328en zich in 1632 in de omstreken van Toela bezig hield met het winnen van ijzerertsen het vervaardigen van geschut. De zoon, Andrej Andrejewitsj, v

Page 1163 - [Lampe, Barend]

1329in 1862, pastoor te Nederweert in 1860, pastoordeken te Venlo in 1884.Zie: zijnbidprentje.Verzijl[Winter, Jan de]WINTER (Jan de), meester, komt vo

Page 1164

1508 (Archief aartsb. UtrechtXXIII, 416) en komt een Corn. Henrici de W. voor bijde begeving van een vicarij te Baasdorp en te Middelburg.Zie:Oudheden

Page 1165 - [Leemans, Arnoldus]

1330weest van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. In 1409 was hij alszoodanig dom Bernardus (kol. 108) opgevolgd, die het prioraat te Utr

Page 1166

[Wittem, Arnold heer van (3)]WITTEM (Arnold heer van) (3), overl. in 1325, zoon van den voorgaande, hieldvan den hertog van Brabant ter leen het huis

Page 1167 - [Leenaerts, Petrus]

1331genoote Aleidis, dochter van Raes Mascherel van Schönauwen, vanhet kapittel der akensche munsterkerk de heerlijkheid Gulpen; ook schonk hij aande

Page 1168

Simon en Judasavond (27 Oct.), kreeg hij van Philippina, vrouwe van Montjoie enValkenburg, de dorpen Mechelen en Wahlwyler in leen; in 1361 werd hij r

Page 1169 - [Leffen, Pieter]

129Van Beverningk, wiens zinspreuk luidde: ‘Ne te quaesiveris extra’, wordt door vóór-en tegenstanders als een man van buitengewone talenten geroemd.

Page 1170 - Délices de la Hollande

1332van Bautersem, dochter van Willem v.D., heer van Oosterhout en Breda; zijhertrouwde met Arnold van Melun, slotvoogd van Tervueren.Zijn zoon Jan (2

Page 1171 - [Lemmens, Augustina]

[Wittenhorst, Johan van (1)]WITTENHORST (Johan van) (1), overl. 3 Juli 1569, begraven te Horst (Limb.),heer van Horst, zoon van Johan, heer van Sonsfe

Page 1172

1333gesteld; 6 Nov. 1524 verpandde Karel, hertog van Gelder, hem de halve heerlijkheidHorst zooals hij die van Eduard van Bocholtz had ingelost, welke

Page 1173 - [Leuven, Arnoud van]

13347 April 1570 werd hij als drost van Montfort vervangen door Willem van Merwijck(1) (kol. 865).Hij was gehuwd met Margaretha van Brederode (dochter

Page 1174

Walraven van Wittenhorst huwde volgens huwelijksverdrag van 15 Mei 1575 metMargaretha van Deurne, dochter van Johan en van Josina van Erp,en na haar d

Page 1175 - [Leyden, Lucas van]

1335ter van Vincent Voss van Schwarzenberg en van Jacoba vanWittenhorst.Uit deze huwelijken 12 kinderen, o.a. Johan (3), die vóórgaat; Wolfart Evert,h

Page 1176

in ons land en verkregen door dezer gunst vele beneficies. Georgius de Wolkensteynwas kanunnik van Brixen en van Trente. Hij behaalde aan de uni-Nieuw

Page 1177 - Traiectens

1336versiteit te Bologna den doctorstitel in 1476. In 1483 verkreeg hij een kanunnikdijin de Sint Janskerk van 's Hertogenbosch. Hij was raadshee

Page 1178

van 100 pond sterling, het andere werd gekocht door Fop Smit te Rotterdam voor1200 gulden. Op zekeren dagNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. D

Page 1179 - [Liaucama, Sixtus]

1337gaf de schilder Bourçe hem den raad zich toe te leggen op het schilderen vanzeegezichten. Wolters deed nu studies op de oevers van de Schelde; hij

Page 1180 - Archief aartsb. Utrecht

130de grootste achting voor zijne werkkracht, bekwaamheid en eerlijkheid.Op 1 Apr. 1902 werd hij tot lid der Eerste Kamer gekozen door de Staten derpr

Page 1181 - [Liedekercke, Philips van]

van Dalen[Worzel, Cornelius]WORZEL (Cornelius), geb. te Antwerpen, overl. te Brussel 22 Augustus 1622. TeLeuvenNieuw Nederlandsch biografisch woordenb

Page 1182 - Taxandria

1338behaalde hij als student van de Lelie 21 Febr. 1566 den titel van ‘meester in de vrijekunsten’, later, 5 Mei (jaar onbekend), het licentiaat in de

Page 1183

Zie: C. de Visch,Compendium Chron. abb. B.M. de Dunis(Brux. 1660), 100,120;Cron. etNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1184 - [Lier, Barbara Maria van]

1339Cart. de Dunis, 98; F.v.d. Putte,Chronique et Cart. de Groeningen(Brug. 1872),p. LCV.Fruytier[Wurffbain, Johan Sigmund]WURFFBAIN (Johan Sigmund),

Page 1185 - [Lievens, Jan]

1340Valentijn zijn licht daarover ontsteken kon. Het werk droeg naar de gewoonte dierdagen den volgenden omslachtigen titel:Joh. Sigmund Wurffbain Vie

Page 1186 - Künstlerlexikon

1341hujus ecclesiae’. Als zoodanig werd hij te Rome door het hoofd der missie, P. Codde,voorgesteld.Het regende aan het adres van van Wijck en zijn me

Page 1187

1342aan van Wijck bekend was, gaf hij nieuwe geschriften uit tegen de stellingen vanverschillende hollandsche priesters. Deze, zooals de vorige, werde

Page 1188

1343dagen, of de baljuw deed een inval, terwijl van Wijck de H. Mis opdroeg en voerdehem gevangen naar Utrecht. Pastoor Jansen werd 24 Juni daarop vol

Page 1189

1344de daerby aengewezen een rechtmaetige overeenkoming tusschen de leere dergereformeerden ende leer der soo genaemde Jansenisten rakende die selve s

Page 1190

1345aan de Dyle te Mechelen, die volgens het zeggen van zijn vrienden aan de zichtegen Rome verzettende partij veel schade berokkende door zijn talloo

Page 1191

Vervolgens werd hij in 1838 2e praeceptor in het Latijn aan het Gymnasium te 'sGravenhage, later leeraar in de Nederlandsche taal en ge-Nieuw Ned

Page 1192

1346Brom,Archiv. in ItaliëIII, no. 131-150, 521, IV, 49, 357, 391, 394.Fruytier[Wijck, Cornelius van]WIJCK (Cornelius van), of van Wijk, magister, pri

Page 1193

groote deugd en eenvoud uitblonken. In Smallen Ee wenschte men na den doodvan den abt Paulus een degelijk en bestuurder: een vijand van wanorde, pronk

Page 1194

1347of wel vreesde hij, dat een ander in Rome met zijn abdij zou begiftigd worden, zooalsin dien tijd meer gebeurde, wanneer men in Rome de bevestigin

Page 1195 - Ned. Adelsb

door die keuze verkregen. 24 Jan. 1606 werd hij tot proost van het kapittel benoemden 5 Mei daarop in bezit gesteld van zijn ambt, echter niet zonder

Page 1196 - Zutphen, was voorheen

1348dit ambt, en werd in de St. Lambertuskerk begraven, waar hij voor zijn oom eengraftombe had doen oprichten.Zie:Analectes hist. eccl. Belg.VI (1869

Page 1197

163, in de Valk. De brieven zijn 1572 op het stadhuis te Edam gekomen. In 1799was het meer dan een eeuw geleden, dat de beurs was vergeven, zoodat de

Page 1198

1349X.[Xanten, Gosuinus de]XANTEN (Gosuinus de) of de Zanten, regulier-kanunnik van St. Augustinus inde priorij Mariënborn bij Arnhem. Toen de eerste

Page 1199

1350hem 1419 buiten Amersfoort in Birkes verplaatst werd op verzoek van hetstadsbestuur. Daarna werd hij bestuurder van het nonnenklooster Jerusalem b

Page 1200

1349IJ.[IJsbrandsz., Jan]IJSBRANDSZ. (Jan), kartuizer, overl. 24 Dec. 1559 te Amsterdam. Hij trad te Leuvenin het kartuizerklooster, doch ging later o

Page 1201

1350Catholiecke Kercke(Antw. 1681) 8o, 272 blz. De eerste bladzijde bevat:SeyndtbriefAen Mijn Heer Gvilliam de Beveren Praedicant vande Ghepretendeerd

Page 1202

131schiedenis en in 1862 rector. In 1878 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als docent entrad als rector af.Na zijne komst in den Haag had Beijnen zich

Page 1203

1351Z.[Zilgens, Antonius Leo]ZILGENS (Antonius Leo), geb. 14 Juli 1783 in 's Gravenhage, overleed teAntwerpen 27 Mei 1850, waar hij gedurende vel

Page 1204 - Bescherming van

[Zumbach van Koesfeld, Lotharius]ZUMBACH VAN KOESFELD (Lotharius), geb. te Trier 27 Aug. 1661, gest. te Cassel29 Juli 1727, zoon van Carl, ontving op

Page 1205 - Dagbladberichten

1352zich om zijn vrijzinnige denkwijze in 1688 te Leiden, waar hij 16 Maart 1689 isingeschreven als stud. med., in 1690 op zijn naam deFlorae Lugduno-

Page 1206

1353Gouverneur van Ceylon. Na 23 Juni 1699 benoemd te zijn tot Directeur van Suratte,werd hij in 1703 naar Batavia opgeroepen om als secretaris van de

Page 1207

1354bekend. Uit dit huwelijk werden een dochter Hillegonda en een zoon Hendrikgeboren. De eerste is gehuwd geweest met Mr. Cornelis van Berendrecht,di

Page 1208 - Nederl. Adelsboek

Zie: Hoynck v. Papendrecht,Analecta BelgicaIII, p. II, 15, 92;Analecteshist. eccl. Belg.XIV (1877), 291.FruytierNieuw Nederlandsch biografisch woorden

Page 1209

1355[Zijl, Johannes van]ZIJL (Johannes van), deken der collegiale kerk op het kasteel Zandenburg bijVeere en der Lieve Vrouwekerk in Veere, overleed 1

Page 1210 - Willem II

1356bisd. HaarlemVIII, 149). Hij verkreeg de parochie van Oost-Souburg; zij was 1515vacant door zijn dood.In het register der broederschap van de vier

Page 1211

132gevallen der Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid binnen Leijden,gedurende het tweede jaar van derzelver bestaan(Leijden 1835);Sententi

Page 1212

door le Vasseur, prijst zijn buitengewone godsvrucht en vermeldt, dat hemvoortdurend vrijen tijd was toegestaan tot het afschrijvenNieuw Nederlandsch

Page 1213 - Stamtafel der graven van

133phetie van Habakuk(Utr. 1713);Heilige keurstoffen(Utr. 1714);Heerlijkheid desEvangeliums boven de wet... (Amst. 1723); enkele dezer werken zijn na

Page 1214

[Biestkens, Nicolaes (1)]BIESTKENS (Nicolaes) (1), afkomstig uit Diest, zoon van Nicolaes, begravente Amsterdam 26 Maart 1585. Hij was boekdrukker, al

Page 1215 - Leidsch Jaarboekje

134dam in het poortersregister ingeschreven als boekverkooper, komende uit Hoorn.Wellicht was hij of zijn vrouw daarna nog in Emden, waar dan in 1581

Page 1216 - [Linden, Joannes van der]

135Intusschen kennen wij hem ook als rederijker: reeds in den bundelNieu JaarLiedekensvan 1581 tot 1608, door de oude kamer ‘In liefde bloeyende’ in 1

Page 1217 - Koopmanshandboek

136als circator, doch werd 7 Maart 1654 benoemd tot pastoor te Diessen N.-B. Negenjaar bestuurde hij deze parochie, die een schuurkerk had opgericht o

Page 1218

hand. Ook werden zijn colleges druk bezocht en algemeen geroemd. Hij begon zichthuis te voelen in het vreemde land, waar de eerbewijzen hem overvloedi

Page 1219

137met Clara Wilhelmina Laumayer in het huwelijk.De belgische revolutie van 1830 verstoorde op hardhandige wijze zijn gelijkmatigeloopbaan. Birnbaum b

Page 1220 - Hoensbroeck

138's Gravezande,Unie van Utrecht herdacht74, 185;Zelandia IllustrataI, 457, II,334.Mulder[Blancx, Nicolaas]BLANCX (Nicolaas), zoon van den voorg

Page 1221 - [Loemans, Joannes Baptist]

anatomicum, commentario ... auctum(Amst. 1666), heeft hij van zijn eigen handuitgegeven:Oratio de iis quae homo naturae, quae arti debet(Amst. 1660);

Page 1222 - [Logteren, Jan van]

139compendium, disputationibus duodecim, in illustr. Amstelodamensi atheneo publiceventilatis, absolutum(Amst. 1667);Miscellanea anatomica hominis bru

Page 1223 - [Lom, Arnold van]

12van boeken voor kerkelijk gebruik. Een drietal codices van zijn hand, afkomstig vanhet klooster Nieuwlicht, bevinden zich nog in de Universiteitsbib

Page 1224 - [Lom, Johan van]

140te nemen opdat het nageslacht de waarheid zou kennen.De hoofdinhoud derMemoriëngeeft locale historie, doch van algemeen belangvoor hem, die het anc

Page 1225 - [Loo, Johan Berthout van]

141Zie: v. Abcoude,Naamr. van Nederd. BoekenI, st. I en III; Visscher en vanLangeraad,Biog. Wdb. Prot. Godg.I, 566; W.v. Beuningen,Het geestel.kantoor

Page 1226 - [Loon, Laurentius van]

Momus gestroyd in en buyten de Academie-kerk te Franequer. Ter eeren van vijfberoemde Heren Professoren, wanneer hun Hoog Eerw. het Catheder nog nauwl

Page 1227

142verdediging van de bij hem zoo duur geschatte regtzinnigheid ingevolge de leer derdordtsche vaderen die hij waande, dat door Valckenaer in zijne re

Page 1228 - [Louise Hollandine]

143ning van zijnen zwaren arbeid in den wijngaard des Heeren... (Leeuw. [1763]).Zie: Visscher en van Langeraad,Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. inNe

Page 1229

144‘seconde edition’ door hemzelven bezorgd; en in 1657 gevolgd door deoorspronkelijke latijnsche uitgave:Johanna Papissa sive famosae quaestionis anf

Page 1230 - Rheinfels

145gevangenschap. In eene vlaag van wanhoop maakte hij zich 15 Febr. 1850 vankant.Aquasi was intelligenter en leerzamer en van een zachtere inborst da

Page 1231

146(die juist op eene verre dienstreis was), is bij het artikel de Groot van Embdenvermeld. Misschien omdat hij niet zoo bekwaam was als zijne ambtgen

Page 1232

147Buitenzorg en bleef daar tot zijn overlijden wonen, doch bracht wegens eeneslepende ziekte zijne laatste levensmaanden in het hospitaal te Buitenzo

Page 1233 - [Loze, Albertus]

148lijk, zeer pijnlijk trof hem de slag van een voorbijgang voor den rang vanhoofdingenieur’ is geheel onjuist. Zelfs de Groot werd eerst in 1861, dus

Page 1234

Zie: C.J. Polvliet inAlg. Ned. Fambl.IV, 174, 175;Nederl. PatriciaatIII.RegtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1235 - [Luderus, Paulus]

Hij (of zijn vader?) schreef:Het tweehonderdvijftig-jarig bestaan der HervormdeGemeente te Noorddijk, gevierd op den gedenkdag der Hervorming, 2Novemb

Page 1236 - De Regeering

149kanten met biografische bijzonderheden, ook die der schoolmeesters,kerkeraadsleden enz. Ook gaf hij enkele leerredenen uit, afzonderlijk en in deEv

Page 1237 - [Lunterbos, Lambertus]

BOERMANS (Jan) of Bormans, schepen van Kessel (Lb.) en Helden 1529-1540werd door Willem II, heer van Kessel, beleend met een huis en hof gelegen aan h

Page 1238 - [Lutgens, Johannes]

1501540 droeg Willem II van Kessel, met toestemming zijner voogden, aan Griet, zijnenatuurlijke zuster, haar man en erven, het veer te Kessel op de Ma

Page 1239 - [Lijnden, Dirk van (1)]

Juni 1640 tot raadsverwant aangesteld, en 1 Januari 1641 peijburgemeester. Hijbezat een huis in de Gasthuisstraat en een op de Groote Beekstraat (in h

Page 1240

151te Venlo 30 April 1603, aldaar overl. 19 Augustus 1642, dochter van Hubertus vanLom en van Elisabeth van Vogelsanck), hunne kinderen waren o.a.: He

Page 1241

Holling. Zij woonde te Venlo in het ouderlijk huis in de Gasthuisstraat; graafHendrik de Pas de Feuquières,Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.

Page 1242 - [Lijnden, Dirk van (2)]

152gouverneur van Monçon in Frankrijk, deed haar trouwbeloften, maar brak zijn woord.Hunne natuurlijke dochter was Anna Charlotte Antonetta Pas, geb.

Page 1243 - [Lijnden, Dirk van (4)]

Vele compositiën van zijn hand zijn te vermelden. Tevens was hij de eenigemusicus van zijn tijd, die zich met muziekhistorische studiën bezig hield. H

Page 1244

153en een collectie oude muziekinstrumenten (nu in het Rijksmuseum). Hij schreefartikelen in verschillende tijdschriften, o.a. inCaecilia. Voorts gaf

Page 1245 - [Lijnden, Dirk van (5)]

13[Andreae, Daniël Petrus Hermannus van Bothnia]ANDREAE (Daniël Petrus Hermannus van Bothnia), geb. te Hellevoetsluis 14Maart 1832, overl. te Soest 21

Page 1246 - [Lijnden, Dirk van (6)]

154met Elisabeth van Echten, uit welk huwelijk twee zoons, den reedsgenoemden Rutger, en Willem Jurriaan werden geboren, later met Luciavan Reede, wed

Page 1247

schuldeischers te voldoen, mits hij de renten betaalde. 26 Febr. 1684 vroegen devoogden van de kinderen van ritmeester van Echten, of zijNieuw Nederla

Page 1248

155op zijn goederen in Gelderland mochten procedeeren, omdat hij zijn bezittingen inDrente, waaronder Batinge, reeds in 1675 aan Roelof van Echten tot

Page 1249

156door de Staten-Generaal en het was de vraag, of dit lichaam dan wel het bestuurvan Drente het recht van benoeming had. 5 Dec. 1643 hadden de staten

Page 1250 - [Lijnden, Frans Carel van]

157Casper van Loen tot de Harzevoert en Bretler en van Theodoravan Munster. Op den landdag van 22 Maart 1648 hechtten de staten van Drentehun goedkeur

Page 1251 - [Lijnden, George van]

158Rutger, als jongeling van groote verwachting overleed, na in 1618 te Leiden eenlatijnsche redevoering over het nut der eendracht te hebben laten dr

Page 1252 - [Lijnden, Godard van]

159pastoor te Cuyk. Van 1852 af was hij tevens deken over het gelijknamige dekenaat.Hij werd eerekamerheer van Z.H. paus Pius IX, examinator-synodalis

Page 1253 - XXVI moekims

klooster-archief bezit eenige dossiers van de processen, waarin Bogaerts wasgemoeid, o.a. van het kapittel te Kortrijk, van de familie Egmont e.a.Zijn

Page 1254 - [Lijnden, Herman van]

160Instituut St. Marie te Huybergen bewaard, waar in het pand ook zijn wapenschild isingemetseld: drie groene boomen in een zilveren veld, met het dev

Page 1255 - Familiebl

Bohl huwde 10 Juni 1869 met Cornelia Petronella Joanna Tachi(geb. 21 Maart 1844 teNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1256 - [Lijnden, Jan van (1)]

Aan dit huwelijk danken wij:Mr. W. Bilderdijk's eerste huwelijk, naar zijnbriefwisseling met vrouw en dochter(1784-1807),medegedeeldNieuw Nederla

Page 1257

161Zierikzee, overl. 20 Jan. 1910 te Amsterdam), uit welk huwelijk twee dochters endrie zoons, waaronder Mauritius Cornelius Maria, pastoor te Zandvoo

Page 1258 - wordt beleend. Uit

162bestuursvergaderingen van de ‘Nederland’ in deze moeilijke tijden leidde, de fondsenrenteloos aan voor den bouw van een vijfde schip, een aanbod, h

Page 1259 - [Lijnden, Jan van (3)]

163vervoer der mail naar Singapore mede opgenomen. Het Rijks-subsidie was heteerste jaar ƒ 140.000, de volgende jaren ƒ 160.000. In 1859 mislukte eene

Page 1260

164Holland gekozen. Toen het lid der Gedeputeerde staten jhr. Mr. G.J. den Tex bij deperiodieke aftreding als lid der Provinciale staten in 1898 niet

Page 1261

stond. Olivier van Noord kende hij persoonlijk en hij had het schip ‘De GoudenLeeuw’ in Amsterdam zien liggen, evenzoo de acht schepen van van Neck.Hi

Page 1262 - Geneal. Herald. Bl

165Op 1 Juli 1604 werd hij, te zamen met Dirck Gerritsz en vier andere mannen van‘de Blijde Boodschap’ door Tymon Barentsz te Lissabon uit de gevangen

Page 1263 - [Lijnden, Jasper van (2)]

[Bomme, Bastiaan]BOMME (Bastiaan), geb. 12 Nov. 1802 te Middelburg, overl. ald. 4 Nov. 1858, zoonvan Servaas en Clara van den Broecke, werd voor den h

Page 1264 - [Lijnden, Jasper van (3)]

166werk verrichtte hij te Spa; het werd zoowel in ons vaderland door prof. Kaiser inAlbum der Natuur, 1856 als in het buitenland (Revue des deux monde

Page 1265 - [Lijnden, Jasper van (4)]

BONTE (Jan) was een der stoutste Middelburgsche commissievaarders, die in denoorlog van 1672-1678 blijken gaf van zeldzame zeemanschap en dapperheid.Z

Page 1266 - Alg. Ned. Familieblad

167ook eenige latijnsche verzen. Hij overleed 3 Juni 1601 te Antwerpen, werd althansin die stad begraven.Zie: de la Rue,Geletterd Zeeland2, 26 (geeft

Page 1267

14door zijn aangehuwden kleinzoon(Leiden 1873).In handschrift liet hij na:Aanteekeningen uit de handelingen van den kerkraadder N.H. gemeente te Hoorn

Page 1268

Ufford, waren met den ijver en de werkkracht van Boogaard zoozeer ingenomen,dat zij bewerkten, dat hij eene zeer snelle promotie maakte, waarbij deoms

Page 1269 - [Lijnden, Robert van]

168inspecteur van der Kun tevens hoofd der afdeeling Waterstaat benoemd werd.Toen van der Kun 26 Jan. 1864 plotseling overleed, werd, tengevolge van d

Page 1270

169Boogaard huwde L.J. Brien, overl. 9 Jan. 1881, bij wie hij negen kinderen had,van welke de bovengenoemde C.J. Boogaard vrij jong, zes anderen zeer

Page 1271 - [Lijnden, Steven van (1)]

170van zijn hand een godsdienstig boekjeAendachtige gebeden en Meditatien overden L Ien Psalm(Gouda, Tournay), dat hij aan Schoutet en Burgemeesteren

Page 1272

formulier-quaestie niet geeindigd achten?Een kerkelijk vraagstuk van onze dagenbeantwoord('s Hertogenbosch 1853);Af-Nieuw Nederlandsch biografisc

Page 1273 - [Lijnden, Steven van (2)]

171scheidspreek(1 Mei 1853 te Medemblik) (Meppel 1853);Intree-preek(23 Mei 1853te Zuidwolde) (Meppel 1853);Opwekkingsrede voor het ... Ned.Zendelingg

Page 1274 - Disputatio Historico-Critica

na den dood zijns vaders zijn voogd. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheiden werd predikant te Dubbeldam 12 Juli 1733, te Vlissingen 9 Juni 17

Page 1275 - Exhibens

172Zie: Visscher en van Langeraad,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. inNed.(1903) I, 499 v.;Kerkelijk Handboek(1907) Bijl. 113, (1909) Bijl. 139, 151.

Page 1276 - Geldermalsen

Schilderijen van hem zijn niet bekend, maar volgens zijn eigen aanteekeningenwas ook aanwezig bij zijn bagage, die reeds op de galeien naar Spanje was

Page 1277

173geschilderd gevogelte met vruchten en moderne figuren in landschap. Na zijnterugkeer uit Rome teekende hij o.a. bijbelsche tafereelen, mythologisch

Page 1278 - Als manuscript gedrukt

Zie:De reis van Mahu en de Cordes door de straat van Magalhães naarZuid-Amerika en Japan1598-1600, uitg. F.C. Wieder ('s Gravenhage 1923), I,65,

Page 1279

174zich in 1721 nog bij zijn familie te Deventer bevond (nu Nat. Gallery te Londen). InMunster leerde hij den graaf de Peñeranda kennen, die hem meden

Page 1280

175huiselijke leven. Hij is ook teerder dan Metsu.Tot de leerlingen en volgelingen van ter Borch behooren: Casp. Netscher, Barth.Berentsen, Anton Jord

Page 1281

176Magaz.(1925), Jan. 47; W. Bode,Die Meister der holl. und vläm. Malerschulen(Leipz. 1917), 98-111; C. Hofstede de Groot,Beschreibendes und kritische

Page 1282

de stamvader der amsterdamsche Boreels (zie hierna), Adam (dl. VI, kol. 164) enAbraham (zie vorig art.).Zie: de la Rue,Staatk. Zeeland, 1.MulderNieuw

Page 1283

177[Boreel, Jacob (2)]BOREEL (Jacob) (2), geb. 1 April 1630 te Amsterdam, overl. 21 Aug. 1697, zoonvan Willem B., (zie hierna) werd in 1661 schepen zi

Page 1284 - Oranje-Nassau

zoon Johannes was van April 1576 tot zijn overlijden in December d.a.v. predikantte Middelburg.Zie: het art. over Johannes dl. III, kol. 144; F. Nagtg

Page 1285

17829 Sept. 1668. Na zijn bevordering tot meester in de beide rechten werd hij advocaatder Oost-Indische Compagnie, in welke hoedanigheid hij in 1618/

Page 1286

179533 en 534, III, 212; Elias,Vroedschap van Amsterdam, 539;Journal d'un voyageà Paris, ed.Faugère, p. 84.Mulder[Boreel, Pieter Resen]BOREEL (Pi

Page 1287

Kossmann[Bos, Adriaan]BOS (Adriaan), geb. te Sliedrecht 10 Febr. 1811, overl. aldaar 19 April 1858, wasde zoon van Pieter Bos en Lena Schram.Zijn vade

Page 1288

180uitgevoerd: droogmaking van de Zuidplas (1829-1835), verzwaring van denWestkappelschen zeedijk (1832), forten te Geertruidenberg en te Ellewoudsdij

Page 1289

15Swarte Theunis, Swarte Teun, was in November 1603 ongeveer 36 jaar.Hij maakte als schipper van ‘de Trouw’ deel uit van de bemanning der vloot, die15

Page 1290 - Neerl. Held

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1291

181[Bos, Pieter]BOS (Pieter) Adriaanszon, geb. te Sliedrecht 11 Dec. 1835, overl. te Dordrecht 17April 1904, was de oudste zoon van A. Bos (zie hiervo

Page 1292

182van S.M.H. van Gijn, die ook lid der commissie voor den waterweg geweest was,aangenomen, waarin werd verklaard, dat de laatstgenoemde richting was

Page 1293

183den Hoek van Holland (1889), de spoorweg Schiedam-Maassluis (1890-92), defundeering van het stoomgemaal te Schellingwoude (1892), groote schutsluis

Page 1294

184thee-ondernemingen Goenong-Malang en Preanger Landbouwmaatschappij en lidvan het China-committee, dat P.G. van Schermbeek (VI, kol. 1225) uitzond.H

Page 1295

eene exacte beleezenheid voorzien werkje, genaamt trouwhartige Waarschouwinge,dat voorgedragen heet in het genootschap der ‘PetitsNieuw Nederlandsch b

Page 1296

185Scavans’ (Harl. 1751); [L. Holberg],Jacobus Bosch, schrijver en weever teLeeuwarden, ontmaskerd, twee hekeldichten, 2 pl. en j. (1751); en: J.P. Do

Page 1297

est(Lugd. Bat. 1775)]. Tegenover zijn:Lierzang aan den. Eerw. en Zeergel. HeerePetrus Hofstedeenz. (Leyd. 1769), verscheen:De Arminiaan ontmaskert in

Page 1298

186Bosch, Rem. preeker, op zijn Ed. Lierzang ... aan Petrus Hofstede, pred. teRotterdam(z.j.). DeCat. v. Handschr. op de bibliotheek der Rem.- Gere

Page 1299

1865); samen met anderen schreef hij over de jaarvergadering van het Nederl.Zendelinggenootschap in 1864, met toelichtingen en bijschriften. H.C. Berv

Page 1300

Zie: Nagtglas,Levensberichtenl.Mulder[Appelius, Johannes Conradus]APPELIUS (Johannes Conradus), geb. in het graafschap Tecklenburg in 1715,overl. te Z

Page 1301

187[Bosmans, Henri]BOSMANS (Henri), geb. 17 Febr. 1856 te 's Gravenhage, overl. 9 Aug. 1896 teAmsterdam, werd op 10-jarigen leeftijd leerling der

Page 1302

BOSVELT (Jacob van), geb. te Utrecht in 1758, overl. te Tiel 19 Jan. 1792. Hijstudeerde te Utrecht, werd predikant te Waverveen 2 Febr. 1783, te Beems

Page 1303

188Na drie jaren is hij beroepen te Heerenwaarden, waar hij 3 April 1791 zijn intrededeed. Hij schreef:De armis veterum Hebraeorum(Traj. ad Rhen. 1781

Page 1304

meende: ‘wij laten zulke dingen verder rusten, want wij konnen die hooge en heiligeverborgenheid met ons verstand dog niet begrijpen noch doorgronden,

Page 1305 - [Lijntgens, Pieter]

189maar wel gelooven.’ Ook gaf hij over de voetwassching uitvoerige voorschriften,omdat deze plechtigheid ‘onderhouden moet worden’ als een ‘goddelijk

Page 1306 - Gesch. v.h. Ned. Volk

190BoumaninBoekzaal1836;Jodocus Heringa, Eliza's zoon, als voorganger der Chr.gemeente geschetst(leerrede) (Utr. 1840);Jodocus Heringa, als voors

Page 1307 - [Maas, Gerard Brandt]

Hij studeerde sedert 6 Oct. 1862 te Utrecht, promoveerde in 1868 aan dezelfdeuniversiteit tot doctor in de beide rechten en vestigde zich als advocaat

Page 1308 - Denys le Chartreux

1911875 tot rechter in de arr. rechtb. te Rotterdam, in 1893 tot vice-president van datcollege en in 1901 tot raadsheer in het gerechtshof te 's

Page 1309

[Bouwensch, Menso Johannes]BOUWENSCH (Menso Johannes), geb. te Arnhem 10 Febr. 1788, overleden teVoorst 22 Mei 1864, zoon van Menso Johannes B. en van

Page 1310 - [Macropedius, Georgius]

192de Kaap de Goede Hoop; hij verliet Texel 5 Dec. 1802 aan boord van hettransportschip ‘Alida Theodora’ en kwam aan de Kaap in Maart 1803. Den 26. Mr

Page 1311 - [Maerlant, Jacob van]

VIIDit deel bevat artikelen van:J.C.E. BARTELDS.E.D. BAUMANN.G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.Mej. J.M. BLOK.P.J. BLOK.M. BOAS.H. BRUGMANS.L. BRUMMEL.E.C.G. B

Page 1312

16broek 26 Sept. 1798. Hij werd predikant te Jukwerd in 1738, te Appingadam 11Febr. 1742, te Uithuizen 1 Nov. 1744, te Zuidbroek en Muntendam 13 Juni

Page 1313

193Twee jaar later, in 1707, mengde hij zich met zijn ambtgenoot Derck Reinier vanBassen in de geschillen die te Wageningen waren ontstaan, daartoe te

Page 1314 - waarin de dichter zijn

BOXEL (Hugo van) of Boxelius, geb. te Heusden, studeerde te Leiden enpromoveerde daar 14 Juli 1626 in de philosophie (Molhuysen,Bronnen Univ.LeidenII,

Page 1315

194van Oudenhoven,Beschr. van Heusden, 189; Hermans,Consp. Onom.Liter. 18.Rosenstein[Braam, Johannes van]BRAAM (Johannes van), geb. te Dordrecht 1 Nov

Page 1316

Van zijn hand verscheen:Purgatio veteris Juris, en na zijn dood heeft Christ.Hennin zijneMuskovische reizein het licht gegeven, die te Utrecht in 1703

Page 1317 - [Maire, Isaac le (1)]

195van Bodegraven en Zwammerdam te zorgen, 2 Aug. 1710. Na zijn dood 7 Augustus1724 werd zijn taak overgenomen door pater J. van Branteghem, die met v

Page 1318

BRASSER (Jacobus Jaspersen), geb. te Vlissingen in 1733, werd te Leiden alsstudentNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1319

196ingeschreven, oud 20 jaar, 19 Mei 1752 (Album Studios. kol. 1037) en promoveerde9 Sept. 1757 op proefschriftAd principium legis6Codicis de secundis

Page 1320

vluchten moest. Toen Gent eveneens onveilig werd, vlood hij naar Frankfort a/M.Nog is hij in Zwitserland, ook te Lausanne en Genève geweest.Nieuw Nede

Page 1321 - [Maire, Jacques le]

197Weder teruggekeerd naar zijn vaderland, begin 1559, trouwde hij met KatharinaRamon. Zijn zoon Israël de Bray is geb. 31 Aug. 1560; hij woonde toen

Page 1322

198bas, lesquels desirentvivre selon la pureté de l'vEangile de nostre seigneur JesusChrist(1561) vertaald als:De nederlandsche Geloofsbelijdenis

Page 1323

17de beide rechten, 21 Oct. 1786, op eenSpecimen ad Statua Zelandia anni1495.Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats, werd er schepen en

Page 1324 - [Maire, Jan le]

Juten[Breda, Hendrik III van]BREDA (Hendrik III van), waarschijnlijk de derde zoon van Godfried II van Schooten(zie aldaar), trad in den geestelijken

Page 1325 - [Maire, Johannes le]

199te Deventer. Volgens de voorschriften van het utrechtsche kapittel zal hij priesterzijn geweest. De partij van keizer Frederik II houdend, werd Hen

Page 1326 - [Marbays, Gerard de]

Een portret van F.v.B. komt voor op een regen-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1327

200tenstuk der O.I. Comp. door J. de Baen, 1682, in het Museum te Hoorn. Twee dooronbekenden en een door N. Verkolje, 1721, geschilderde portretten bi

Page 1328 - [Marcquis, Cornelius]

van Beieren en Willem van Oostervant tegen de Friezen. In den vastentijd van 1398ging hij in Ierland het Sint Patricksvuur bezoeken;Nieuw Nederlandsch

Page 1329 - [Marcus, Jan]

201hij keerde nog in hetzelfde jaar op Sint Odulphusdag terug in Holland. Hij stichttein Sant poort een kapel ter eere van Sint Patricius, waar wekeli

Page 1330 - Midsgaders die van

202de verklaring weten te verkrijgen, dat deze zich inderdaad niet meer aan zijneprofessie gebonden behoefte te achten. Maar de kartuizers onderwierpe

Page 1331 - [Marius, Leonardus]

203gedeelte van Somme le Roy (Des Coninx Summe). Merkwaardig is, dat van de achtbekende handschriften van Des Coninx Summe er vier, waaronder de oudst

Page 1332 - [Marlot, David de]

204blz. 436, 446, 475; S. Muller Fzn.,Regesten van het Archief der Bisschoppenvan Utr.(732-1528) II (Utrecht 1918), nos 1832, 1834, 1876, 1793; H.J.J.

Page 1333 - [Marlot, Lodewijk de]

Zie: S. van Milligen,Ontwikkelingsgang der muziek van de oudheid tot onzentijd(Gron. 1923); Hugo Riemann,Musik-Lexicon; J.D.C. van Dokkum,Nederlandsch

Page 1334 - [Martinius, Ds. Bernardus]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1335 - Oosterbaan. Hij koos de

205trad 13 Febr. 1752 in het klooster St. Nicolaas van de Norbertijner orde teKeizersbosch onder Neer, werd aldaar geprofest 6 Jan. 1754 en ontving to

Page 1336 - [Martinius, Ds. Franciscus]

bevestiging in den weg des geloofs, vert. uit het Engelsch door C. Brem, voorredeen aanteekeningen door P. Rutgers (Amst. 1836), drie deelen.Zie: Viss

Page 1337 - [Mastelijn, Rafael]

206[Brender a Brandis, Johannes Hermannus]BRENDER A BRANDIS (Johannes Hermannus) werd als proponent beroepen teEerswoud in Sept. 1704, te Overschie De

Page 1338 - [Mattenburgh, Jacoba van]

maakte hij zich verdienstelijk, ten slotte vaardigden zijn medeburgers hem af naarden gemeenteraad. Maar toen hij van politieke zienswijze veranderde,

Page 1339 - [Matthaeus, Antonius (1)]

207aan het stedelijk instituut en in het ordenen van de verwaarloosde gemeentelijkearchieven. Het was in dezen tijd, dat hij zich bewust werd de gave

Page 1340 - [Matthaeus, Antonius (2)]

[Brienen, Arent van]BRIENEN (Arent van). In 1590 ging de compagnie van Goossen Baeck,luitenant-kolonel, over op Arent v. Brienen (commissie R.v. St. 2

Page 1341 - [Mauricius, Andreas]

208[Brienen, Dirk van]BRIENEN (Dirk van), heer van de Lathmer, geb. omstr. 1600, overl. in of na 1669,zoon van Hendrik, kapitein-ter-zee, en van Petro

Page 1342 - Mr. J.J. Mauricius

Zie: Scheltema,Staatk. Nederl.; Bor,Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1343 - [Mauricius, Mr. Jan Jacob]

209Ned. Oorl.boek 27, 32, 33, 34 en 37;Mdbl. Ned. LeeuwXXVII, 172, XXVIII, 116;d' Ablaing,Ridderschap v.d. Veluwe, 99.Regt[Brienen, Hendrik van (

Page 1344

Gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maas 1591 en 1592; ook op die vanAmsterdam 1595-1606. Van 1606 tot 1619 was hij burgemeester van Harderwijk.In 1

Page 1345

18[Arberg - Vallangin, graaf Albert Joseph d']ARBERG - VALLANGIN (graaf Albert Joseph d'), geb. te Maastricht 11 Sept. 1655,overl. 24 Maart

Page 1346

210Hij huwde in 1571 Elisabeth van der Capellen, dochter van Johan envan Elizabeth van Wees; daarna hertrouwde hij met Tieth Jarges,weduwe van Poppe O

Page 1347

professie in de orde van den H. Bruno. In 1544 werd hij gekozen tot prior van ditklooster als opvolger van Joannes Arnoldsz. (zie kol. 24). Hij was ee

Page 1348

211gesticht. Uit liefde voor de eenzaamheid vroeg en verkreeg hij ontheffing uit dit ambt.Doch kort daarna (1567) riep men hem tot het bestuur van het

Page 1349

stadsbestuur aangeboden, die hij toen meende te moeten aanvaarden. Bij de komstvan Lodewijk Napoleon werd hij adjunct-burgemeester, terwijl men hem aa

Page 1350 - [Mauricius, Johannes]

212ambten aanbood. Bij herhaling bedankte hij daarvoor, maar Lodewijk, wiens oogop v.B. gevestigd was, gaf hem herhaaldelijk blijken van zijn groote a

Page 1351 - [Melis, Jan]

213Onder koning Lodewijk benoemd tot kolonel der nationale garde te Amsterdam,heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt bij gelegenheid, dat dez

Page 1352 - Stimmen der Zeit

214[Briët, Johannes Paulus]BRIËT (Johannes Paulus), geb. te Amsterdam in 1812, overl. te Maarsen 14 Nov.1880. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerd

Page 1353 - [Mercado, David]

Op het terrein der geschiedenis ging Brill zich meer speciaal bewegen, toen hijhet breed opgezette werk van J.P. Arend overnam. Hij beeft in 3½ der gr

Page 1354 - [Merica, Johannes de]

215den Vrede van Munster. In 1874 nam van Vloten zijn taak over. Van Brill's verderhistorisch werk is het beste te vinden in zijnVoorlezingen. Oo

Page 1355 - [Merode, Arnoldus de]

[Brink, Reinier Cornelis Bakhuizen van den]BRINK (Reinier Cornelis Bakhuizen van den), geb. te Amsterdam 28 Febr.,ged. Oude Kerk 11 Maart 1810, overl.

Page 1356 - [Merula, Angelus]

[Arberg - Vallangin, Maximiliaan Nicolaas Edmund Joseph d']ARBERG - VALLANGIN (Maximiliaan Nicolaas Edmund Joseph d'), graaf vanArberg en Va

Page 1357

216van den Brink en C.S.S. Bakhuizen) en Eva Jacoba van Eibergen.Hij werd student te Amsterdam 1826, te Leiden 1831 en 1842 en promoveerde inde letter

Page 1358

217die er in het tweede deel een levensschets over B.v.d.B. aan toevoegt. Deel IV(1877) is bewerkt door P.A. Tiele en deel V (1913) door S. Muller Fzn

Page 1359 - Historia

RosensteinNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1360 - [Merwyck, Caspar van (1)]

218[Broedelet, Daniël]BROEDELET (Daniël), geb. te Amsterdam omstr. 1800, overl. aldaar in Nov. 1867,zoon van Ds. D. Broedelet (overl. 1846). Hij stude

Page 1361 - [Merwyck, Caspar van (3)]

Hij werd op Eik-en-Duinen begraven. Eerst was hij gehuwd geweest met MariaElisabeth Magdalena Heppener(1829-1853)endaarnametHenriëtteCornelia Petronel

Page 1362

219[Broen, Marcus Jacobus]BROEN (Marcus Jacobus), geb. te Amsterdam in 1702, overl. te Nijmegen 26 Nov.1771. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerd

Page 1363 - [Merwyck, Willem van (1)]

Zie: Visscher en van Langeraad,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel.in Nederl.(1903) I, 644 v.;Catalogus van ... de bibliotheek der Vereen. Doopsgez.Geme

Page 1364

220geweest, waarmede hij jaren lang die ziekte heeft gedragen.Zie: korte levensschets in het maandschriftDe Volksmissionaris, Jg. XII(1890-1891), bl.

Page 1365 - [Merwyck, Willem van (2)]

1846, te Ede in 1852, te Bodegraven 3 Juli 1864, te Harderwijk 10 Oct. 1865, teLeiden 10 Oct. 1869; emeritus 1 Oct. 1883.Van hem verschenen vele preek

Page 1366

221predicatie op het derde eeuwfeest van Leidens ontzet(Leiden 1874);Eén Heer,één geloof, twaalf leerredenen van hem e.a. Ook schreef hij voorreden en

Page 1367 - [Messemaeckers, Antonius]

19dat art.) en van Isabella Félicité barones van Cortenbach. Bij akte vanhuwelijksche voorwaarden, die 9 Febr. 1715 voor Not. Donnea te Luik is verled

Page 1368 - Kerkmuziek

[Bruggen, Diederik]BRUGGEN (Diederik), geb. te Sittard, overl. te Luik 19 Apr. 1556. Hij trad in hetkartuizerklooster op den Mont-Cornillon bij Luik e

Page 1369 - [Meteren, Emanuel van]

222lon, fol. 63v, in het Staatsarchief te Luik; le Vasseur,Ephemerides OrdinisCartus. I (Monstrolii 1890) 496.Scholtens[Bruggen, Theodorus ter]BRUGGEN

Page 1370

Zie: Visscher en van Langeraad,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel.in Ned.(1903) I, 680;Kerkelijk Handboek(1903) Bijl. 153, 168, (1909) Bijl. 134,139.Kn

Page 1371

223[Brummelkamp, Anthony]BRUMMELKAMP (Anthony), geb. te Amsterdam 14 Oct. 1811, overl. te Kampen2 Juni 1888. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdh

Page 1372

BRUNA (Hendrik Magdalenus), geb. te Hasselt 8 Juni 1840, overl. te Hengelo 10Aug. 1906; zoon van Gerhardt B. (zie vorig art.). Hij studeerde te Gronin

Page 1373

224doctoraal examen deed, werd hulpprediker te Hellendoorn in 1865, predikant teHeumen 12 Juli 1868, te Wichen 14 April 1872, te Purmerend in 1886, te

Page 1374 - [Meursius, Johannes]

[Brussaerts, Catharina]BRUSSAERTS (Catharina), door Foppens genoemd Briffaert, door CoppensBouffarts, door Schutjes Bruffaerts, werd in 1553 abdis van

Page 1375 - [Mey, Johannes de]

225Op 76-jarigen leeftijd verzocht zij ter wille van haar hooge jaren uit haar waardigheidontslagen te worden. Bisschop Metsius en de abt van Villers

Page 1376 - Cartusie

vermoedelijk als opvolger van Tydeman Grauwert (II, kol. 504), dien men in 1391belastte met de stichting van een kartuizerklooster buiten Utrecht.Tijd

Page 1377 - [Millen, Willem van]

226voegde bij zijn voormaligen overste Tydeman Grauwert, die als rector arbeidde aande stichting van de chartreuse Nieuwlicht. In 1397 werd deze nieuw

Page 1378 - 25 Maart 1327 kwam

20zich in meerdere veldslagen, was kapitein van het ordonnanceleger, later préfectvan het departement Bouches du Weser (Bremen) en daarna te Mayenne;

Page 1379 - [Milst, Nicolaas van]

opeisching van Ternate geschiedde in 1797; de tweede in 1798, de derde in 1799en de laatste in 1801, toen de kolonie verraderlijk werd overgegeven en

Page 1380 - [Molewater, Dr. Jan Bastiaan]

227beschrijft als vervaardigd door J.G. Holtzhey).Budach huwde te Makassar 15 Juni 1776 met Rosa MargarethaBurghgraef, geb. te Makassar in 1755, overl

Page 1381 - Alb. Stud

de geloofsbank... ('s Gravenh. 1857);Verhaal van des Heeren leidingen met GeorgeMuller(Zierikzee 1861);Beschouwingen over het duizendjarig rijk(

Page 1382 - [Moliaert, Walterus]

2281866). Tegen hem schreef H. de Cock,Geloofsgetuigenis tegenover degeloofsbelijdenis van H.J. Buddingh(Gorinch. 1867) enHet geloof een gave Gods(Gor

Page 1383 - [Mondelaers, Claudius]

Procuratoris Egmondani Chronicon, bl. 75; P.L. Muller,Regesta Hannonensia,bl. 160 en 197.Juten[Bührmann, Frans Christian]BÜHRMANN (Frans Christian), g

Page 1384 - Kerkelijk en liefdadig

229Hij studeerde te Amsterdam en werd luthersch predikant te Breda 18 Jan. 1835, naook eenigen tijd als proponent dienst gedaan te hebben te Leeuwarde

Page 1385 - [Mont, Jan]

Christengemeente te Thessalonica...] (Lugd. Bat. 1825). Hij werd predikant teLeimuiden 6 Maart 1825 en te Sneek 3 Dec. 1827.Zie: Visscher en van Lang

Page 1386

230B. en Catharina, die van moederskant een nicht was van Hugo Bloot, vroegerbibliothecaris van keizer Rudolf II. Van 1604 tot 1606 bezocht B. de lati

Page 1387 - [Moreau, Jean Victor]

231alsCollegium physicum(Lugd. Bat. 1637, herdr. 1642);Idea oeconomicae et politicaedoctrinae(Lugd. Bat. 1644, herdr. 1649, 1657) en door toedoen van

Page 1388

RegtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1389

[Arentsz, Cornelis Lighthart]ARENTSZ (Cornelis Lighthart), geb. te Amsterdam 1552; overl. te Haarlem 3 Oct.1613. Hij behoorde tot den kring van seculi

Page 1390

232[Burmania, Bocco van (1)]BURMANIA (Bocco van) (1) of Bocke van B., geb. omstr. 1580, overl. te Edensin 1628 of 1629; zoon van Poppo (1) die volgt,

Page 1391 - leger heeft Moreau niet

[Burmania, Claes van]BURMANIA (Claes van), overleden 1581, zoon van Joost, grietman vanLeeuwarderadeel, en van Baef Caters. Hij was in 1579 met zijn v

Page 1392 - [Moucheron, Balthasar de]

233Eva, echtgenoote van Adam v. Zuylen van Nyeveld, en Adde (Ath),de vrouw van Jan Schummel.Zie:Stamboek v.d. Fr. Adel; Winsemius,Hist.VI, 504.Regt[Bu

Page 1393

Gelderschen werden geheel verslagen en lieten tal van gevangenen achter, terwijlde Lemmer en een deel van Oosterzee werden platgebrand. Om den oorlog

Page 1394

234zijn troepen in het karmelieterklooster te Woudsend gelegerd en om zijn dapperedaden tot ridder geslagen. Hij was drossaard van Harlingen en admira

Page 1395

235potest:ad explicanda et praediscenda Caeli phenomena;ut et ad notitiam ac usumdicti Barometri, ut plurimum conducens, occasione Capsulae Tabaci ste

Page 1396 - [Moucheron, Frederik de]

Zie:Stamboek v.d. Fr. Adel;Mdbl. Ned. LeeuwIII, 20;Friesche Volksalm.(1852),39.Regt[Burmania, Eduard Marius van]BURMANIA (Eduard Marius van), geb. te

Page 1397 - [Moucheron, Melchior de]

236in 1717 tot houtvester en pluimgraaf van Friesland aangesteld en werd 17 Sept.1723 te Leiden voor de studie der rechten ingeschreven. In 1737 werd

Page 1398

237en van Helena Maria barones thoe Schwartzenberg enHohenlansberg.Uit het eerste huwelijk sproten 6 kinderen o.a. Anna Idzardi (gedoopt teFerwerd 14

Page 1399

d.d. 28 Aug. 1814 nr. 14 werd hij benoemd onder de edelen van Friesland. Hijwoonde sedert lang ambteloos te Birdaard, waar hij zich bezig hield met he

Page 1400 - [Moucheron, Pierre de]

21A. te Leuven gestudeerd, en is daar Mr. in de beide rechten geworden. Reeds vòòr1580 arbeidde hij als missionaris te Amsterdam, Grootebroek, Bovenka

Page 1401 - [Moucheron, Pieter de]

238geb. te Augustinusga 1765 en in 1844 nog te Leeuwarden in het St. Anthoniegasthuisin leven. Bij een zekere Maaike had hij een buitenechtelijke, doc

Page 1402

Hij was eerst dijkgraaf van Wymbritseradeel, later houtvester en pluimgraaf vanFriesland en is tweemaal gehuwd geweest. Eerst te Cornjum 29 Sept. 1644

Page 1403 - [Muller, Cornelis Jansz.]

239Daarna hertrouwde hij te Britsum 30 Nov. 1655 met Foeck van Eysinga, geb.1630, overl. 20 Sept. 1686 op Jornsmastate, dochter van Frans en van Hylck

Page 1404

[Burmania, Hero van]BURMANIA (Hero van), geb. omstreeks 1580, kinderloos overl. 7 Aug. 1632, zoonvanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1405 - [Muller, Harmen Jansz.]

240Upco (2), die volgt, en van Rints van Roorda.Hij trad in militairen dienst en kreeg (volgens resolutie van Friesland 31 Maart1618) het bevel over v

Page 1406 - Oostenrijk

BURMANIA (Jan van), geb. vóór 1570, overl. in 1605 of 1606, zoon van Jan envan Jel Haringhsdr. van Glins (zie deze ouders op het art. Rienck (2)).Hij

Page 1407 - Die Passie ons Heeren

241mania, dochter van Poppe (1), die volgt, en van Claer van Frauenhoven.Uit dit huwelijk één zoon, Poppe (2) van Burmania, die tijdens het beleg te O

Page 1408 - [Muller, Jan Harmensz.]

deze 10 Mei 1734 met zijn gemalin zijn intocht te Harlingen deed. Hij was alscommissaris-politiek op de synode te Franeker in 1735 en 1742 en op die t

Page 1409

242tijdens de oproerige bewegingen in Friesland naar prins Willem IV in 's Gravenhagegezonden om hem te verwittigen, dat het erfstadhouderschap o

Page 1410 - Oud-Holland

Hij huwde 20 Maart 1664 met Jeltje Agatha van Aylva, in 1712 overleden,dochter vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1411 - [Muller, Pieter Lodewijk]

Bronnen: er bestaan verschillende biografieën van het geslacht Arkel. Genoemdmoeten worden:De vita et rebus gestis dom. de Arkel(ed. in Matthaei,Anale

Page 1412

243Ulbo (kol. 65) en van Hylck van Lycklama. Zij schonk hem acht kinderen,o.a. Ulbo Aylva v.B., die volgt, en Hobbe Laes v.B. Deze twee kinderen legde

Page 1413 - Geschiedenis der regeering

Regt[Burmania, Poppe van (1)]BURMANIA (Poppe van) (1), geb. vóór 1528, overl. in 1597, zoon van Boccoen van Frouck van Heemstra.Hij komt in 1580 voor

Page 1414

244geweest, toen hij uit naam der ingezetenen van die grietenij vóór de Unie van Utrechtstemde en wel tegen den zin van andere gecommitteerden uit Hen

Page 1415 - [Mus(ch), Joris]

Zie: v.d. Sande,Vervolg op v. Reyd Hist. d. Ned. Oorl.XV, 211a; de Bas enten Raa,Het Staatsche LegerIV, 237;Stamboek v.d. Fr. Adel.Regt[Burmania, Rien

Page 1416 - 1713 onder den klooster

245Upcke, grietman van Franekeradeel, en van diens eerste vrouw TethJongema.Hij was een der voornaamste edelen in Friesland, wier naam in de binnenlan

Page 1417 - [Muurling, Sytze Westerbaan]

[Burmania, Rienck van (3)]BURMANIA (Rienck van) (3), geb. omstr. 1560, overl. 4 Juni 1645, zoon vanGemme (1) hiervoor, en van Jel van Aylva.Nieuw Nede

Page 1418 - [Mijnden, Herberen van]

246Hij bracht zijn jeugd grootendeels te Keulen door en werd 22 Dec. 1581 student inde letteren te Leiden. Hij werd monsterheer (commissaris van de mo

Page 1419 - [Myst, Gerardus de]

247120; Wagenaar,Vad. Hist.XI, 223; Baerdt v. Sminia,Nieuwe Naaml. vanGrietm., 300.Regt[Burmania, Sjuck Gerrold Juckema van]BURMANIA (Sjuck Gerrold Ju

Page 1420 - [Nanninksz., Pieter]

Hij staat vermeld als: ‘Praefectus Silvarum’, d.i. opperhoutvester van Friesland,hetgeen Ferwerda vertaalt door: ‘kommandeur van 's Hertogenbosch

Page 1421 - [Nansius, Franciscus]

248Zie: Ferwerda,Wapenboek;Stamboek van den Frieschen Adel.Regt[Burmania, Taecke van]BURMANIA (Taecke van), geb. omstr. 1560, zoon van Gemme (1), hier

Page 1422

A.A. VAN SCHELVEN.Mej. A.J. SCHOLTE.H.J.J. SCHOLTENS.Mevr. W.H. VILENSKISPIER.F.W. STAPEL.J.F.M. STERCK.W.A.C. VAN STRIEN.Mej. A.J. VERSPRILLE.J. VERZ

Page 1423 - [Nassau, Maria van]

22Bibl. hs.) (16e eeuw);Chronycke der heeren van Arkel ende oirspronck endevoortganck van de stede van Gorinchem(Kon. Bibl. hs.) (17e eeuw; door Aeren

Page 1424

Regt[Burmania, jhr. Mr. Ulbo van]BURMANIA (jhr. Mr. Ulbo van), geb. te Leeuwarden 15 Sept. 1737, overl. opHoldingaburgt onder Anjum 18 Aug. 1818, zoon

Page 1425

249werd 14 Oct. 1756 student in de rechten te Groningen en 12 Maart 1765 grietmanvan Leeuwarderadeel. Hij werd volmacht ten landdage, gecommitteerde s

Page 1426 - [Nieuwenhoven, Antonius van]

250ambten onthouden, tot hij in 1762 overleed. Hij is driemaal gehuwd geweest: 1e teLeeuwarden 23 April 1702 met Anna Maria Baerdt van Sminia, geb.168

Page 1427

van Karel den Groote;Vertoog over de ligginge, grootte en verdeelinge van Fr.; enStamregister van de Adelijke geslachten in Fr.Het laatste hs. werd be

Page 1428 - [Nihusius, Bartholdus]

2511673 overleed, en daarna door Feye van Heemstra, in 1690 overleden. Hetdraagt in de wandeling den naam van ‘het Burmaniaboek’ en strekte o.a. prof.

Page 1429 - [Nomius, Nicolaas]

floreenrente in Friesland, waarvan hij in 1762 vrijwillig afstand deed. Hij is tweemaalgehuwd geweest: 1e te Ferwerd 6 Sept. 1772 met Anna Elizabeth W

Page 1430 - [Nomsz, Johannes]

252Romke (alias: Alegonda Symons R.), geb. te Bakkeveen 18 Januari 1759,overl. te Leeuwarden 29 Sept. 1818; de tweede vrouw schonk hem drie dochters,a

Page 1431 - (1781), dat

het eeredoctoraat aangeboden; de promotie had plaats op 6 Mei 1766 met hetproefschrift:De clauso per tonitura et ignem Paradiso Gen.3:24.Hij gaf uit:G

Page 1432 - der wraak

253oeffeningen(zie vooral VII, en VIII):Verklaring van het vonnis 't welk van God overde slange in het Paradijs is uytgesproken;Verklaring over G

Page 1433 - [Nuck, Anthony]

ingenii cultum capessente Celsiss. et Illustriss. Henrico Casimiro, Nassaviae Principe(Franeq. 1672);Zie: E.L. Vriemoet,Athen. Fris.492-494; Paquot,Mé

Page 1434

ARKEL (Jan IV van), zoon van Jan III, zie vorig art., is gehuwd geweest metIrmengard van Kleef, waardoor het aanzien van het geslacht zoodanig steeg,d

Page 1435 - [Nuyts, Pieter]

254Duisburg, en werd tot de evangeliebediening toegelaten door de classis Kleef.Daarna werd hij eerst hulpprediker te Utrecht in 1747; maar hij is ree

Page 1436 - [Nys, Cornelius]

BUURT (Adriaan), geb. te Zalt-Bommel (?) 27 Mei 1711, overl. te Amsterdam 16Dec. 1781; zoon van Alardus Adrianus Buurt. Hij studeerde te Utrecht inde

Page 1437 - [Oeijen, Johan van (1)]

255plaat 30 April 1741, te Hanau (Ned. Herv. gemeente) in Mei 1744 en te Amsterdam25 Febr. 1748. Hij vertaalde J.F. Buddeus'Theses theologicae de

Page 1438

BUYDTS (Helena), geb. te Middelburg begin 18e eeuw, gehuwd met WillemFiledt, schreef tal van gelegenheidsgedichten en een berijmdeKorte inhoud derHeid

Page 1439 - [Oeijen, Maria Anna van]

256[Buys, Cornelis Alyander Brandts]BUYS (Cornelis Alyander Brandts), geb. 3 April 1812 te Zalt-Bommel, gest. 18Nov. 1890 te Deventer, toonde reeds vr

Page 1440

[Buysrogge, Cornelius]BUYSROGGE (Cornelius), of Buserogge, magister in artibus geb. in Hontenisse,was volgens de ‘Naemlijst’ der pastoors der St. Jaco

Page 1441

257ger komt eerst voor met den zekeren datum 1524.1506/7 werd hij aangesteld als pastoor te Hontenisse, zijn geboorteplaats. 1508en volgende jaren ove

Page 1442

258Oosterhesselen 30 Maart 1735, te Gieten 1 Juni 1739.Hij schreef:Somnium(1718);Tractaatje over de sterfte van het rundvee(1719);Matthiae Libii Cato

Page 1443 - [Oeijen, Willem van (2)]

257C.[Cabel, Adriaen van der]CABEL (Adriaen van der), landschap-, marineschilder en etser werd in 1631 teRijswijk geb., en is, volgens Houbraken, te L

Page 1444 - [Oeijen, Winand van]

258kwam daar Joh. Glauber gedurende twee jaar bij hem, en in 1684 ontmoetteJohannes van Bunnik hem te Lyon. Houbraken heeft ons een anecdote aangaande

Page 1445 - [Oliviers, Arnoldus]

23bestuurder van het bisdom. Toen nu in 1343 Jan bisschop was geworden, had hetgeslacht v.A. een machtspositie, welke de naijver der hollandsche grave

Page 1446

259moeten zich in Zuid-Frankrijk bevinden; men klaagde er reeds op het einde der18de eeuw over, dat zijn schilderijen zooveel donkerder waren geworden

Page 1447 - [Op Ten Noort, Engelbert (1)]

260hij een belooning voor zijn gedrukteRekenkonst van de groote seevaert(Amst.1617). Op zijn verzoek om belooning voor zijne uitvinding te mogen ontva

Page 1448

werd medegedeeld. Op 22 Juni d.a.v. teekende hij de acte van stilstand; in Aug.d.a.v. is hij volgens de kerkelijke regelenNieuw Nederlandsch biografis

Page 1449 - [Op Ten Noort, Engelbert (3)]

261afgezet. Voordat hij predikant werd, was hij nog ‘rector’ van de latijnsche school teZalt-Bommel. Als predikant van Utrecht heeft hij de synode ald

Page 1450

262afkomst en van Anna Carolina Fleischacker, wier vader uit Polen wasuitgeweken.Haar vader, een zeer ontwikkeld, maar eenigszins zonderling man, heef

Page 1451 - [Op Ten Noort, Gerhard David]

263schrijven had aangespoord, zich van haar afwendde, moet voor de schrijfster zeerpijnlijk zijn geweest.In 1850 was Elise naar Breda verhuisd, waar z

Page 1452

264Eindelijk vormde zich te Leiden een commissie van eenige invloedrijke en bij hetonderwijs bekende personen en op 13 April 1865 werd overgegaan tot

Page 1453 - [Op Ten Noort, Gijsbert (1)]

265die bestendig haar invloed op de wereld der verschijnselen doet gelden. Door velevan haar romans loopt een spiritistische draad, maar deze is voora

Page 1454 - [Op Ten Noort, Hendrik Jan]

266heil der jeugd ter harte gaat(Amst. 1864);Wat is noodig?Eene vraag overvrouwelijke opvoeding(Amst. 1864);Aan de geachte leden der Vereeniging voorh

Page 1455

267(1880) enLitterarische fantasiën en kritiekenXI, 69;Eigen Haard(1892) 745; J.Ch.Blok inLeeskabinet(1893) I, 81; M.J. Brusse,Elise van Calcar. Bij h

Page 1456 - [Op Ten Noort, Johan (1)]

24die er uitgebroken was met Aernout van IJselstein, waarbij deze gesteund werddoor enkele ontevreden edelen. Jan sloot een verdrag met Holland, waard

Page 1457 - Gedenkwaardigheden

Zie voor de genealogie dezer in den hervormingstijd uit de Palts naar deNederlanden uitgeweken familie: Janssen en van Dale,BijdragenZeeuwsch-Vlaander

Page 1458 - [Op Ten Noort, Johan (4)]

268[Callenfels, Hendrik Antonie]CALLENFELS (Hendrik Antonie), geb. 16 Jan. 1791 te Sluis, overl. 24 Jan. 1860te Oostburg, zoon van den voorgaande, stu

Page 1459

het buitenland, en op het Gemeentearchief te Dordrecht berust een fraai portret vanzijn hand van Matthijs Balen, beschrijver van Dordrecht, gesigneerd

Page 1460 - [Op Ten Noort, Johan (6)]

269[Calraet, Hendrik van]CALRAET (Hendrik van), zoon van Pieter Jz. v.C. (die volgt), ged. te Dordrecht27 April 1646, overl. aldaar 24 Sept. 1686. Hij

Page 1461 - [Op Ten Noort, Joost (1)]

[Camerling, Mr. Daniel Jacobus Canter]CAMERLING (Mr. Daniel Jacobus Canter), zoon van Mr. Daniel JanCamerling, raad in de vroedschap en burgemeester v

Page 1462 - [Op Ten Noort, Joost Jan (1)]

270municipaliteit en in 1796 schout. In 1804 werd hij tot directeur der BataafscheMaatschappij van wetenschappen gekozen. Na de omwenteling van 1814 w

Page 1463 - [Op Ten Noort, Joost Jan]

Door W.J. Wolterbeek, secretaris van Koning Willem III voor de zaken vanlandbouw en nijverheid, werd namens Z.M. op 12 Oct. 1853Nieuw Nederlandsch bio

Page 1464 - [Op Ten Noort, Willem (1)]

271een brief gericht tot het bestuur van het Koninklijk instituut van ingenieurs metverzoek om met het oog op de geringe geschiktheid der woningen voo

Page 1465

272huis van den prins. Op 3 Nov. 1875 werd deze benoeming met een jaar verlengd.Camp werd 28 Febr. 1856 gekozen tot lid van den raad der gemeente &apo

Page 1466 - Het geslacht Op ten Noort

Hij schreef:Nieuw metselverbandin zware muren(Breda 1836);Proeven omtrenthet bindend vermogen van onderscheiden metselspeciën(Vliss. 1838);Proefneming

Page 1467 - [Oratorio, Johannes de of ab]

25[Artopaeus, Franciscus]ARTOPAEUS (Franciscus), ook Pistorius of de Bakker genoemd, en naarzijn herkomst ook Tolensis, afkomstig van het eiland Thole

Page 1468 - [Os, Alardus de]

273Bijdragen tot de krijgskunst(Vliss. 1838);Mémoire sur la fortification etc.(Paris1840);Deuxième mémoire(Paris 1850).Zie: Nagtglas,Levensberichten v

Page 1469 - Suppliques Innocent

1709 door een banvonnis der Staten getroffen en kon niet meer naar Blaricumweerkeeren. 1710 werd hij door den internuntius Bussi te Hoorn benoemd in d

Page 1470 - [Otterus, Christiaan]

274boekdrukker was. In 1573 reeds woonde hij te Dordrecht, waar hij 28 Juni totouderling der Gereformeerde gemeente werd gekozen. Zijn eerste vrouw he

Page 1471

Knipscheer[Cannegieter, Hendrik Gerrit]CANNEGIETER (Hendrik Gerrit), geb. te Parrega 15 Sept. 1804, overl. te Ternaard1 Aug. 1866, zoon van Hermannus

Page 1472 - [Overbeeke, Abraham van]

275Groningen in de godgeleerdheid, werd predikant te Hemelum 11 Nov. 1827 en teTernaard 7 Oct. 1849.Hij schreef:Het klooster Foswerd in Friesche Volks

Page 1473 - [Overhoff, Arnoldus]

Nov. 1686 naar O.-Indië vertrokken; Wijnandus, geb. 1665, overl. te Zierikzeein 1749; Pieter, geb. 1677, student in de philosophie te Leiden, 10 Sept.

Page 1474

276Gerard de Haan, en Hendrica Antonia, geh. met Adam van Tiel.De Johannes Cantzius, door Schotel genoemd als een zoon, predikantte Amsterdam en aldaa

Page 1475

277den Prins van Oranje zijn bemiddeling te verleenen tot het dadelijk aanstellen vaneen bisschop, zoowel te Brugge als te 's Hertogenbosch, een

Page 1476 - [Parival, Jean Nicolas de]

278gesproken had, beval deze immers per brief van 4 Juni 1584 aan de GecommitteerdeRaden van Zeeland Capito, goedschiks of kwaadschiks, naar Delft te

Page 1477

279kleur; iets bijzonders voor zijn tijd is, dat hij op een zijner schilderijen tracht de zonweer te geven. Volgens Hofstede de Groot heeft hij minste

Page 1478 - geen twijfel

Sept. 1759. Te Delft is hij gehuwd met Cornelia van Wijn, 20 Maart 1770,overl. in Sept. 1771. Hij werd emeritus in 1790. Hij schreef:Kerkelijke Redenv

Page 1479

CARON (Noël de) was een vlaamsch edelman, misschien zoon van den WatergeusJacques (Caron) van Schoonewalle (VI, 1229), die bij den mislukten aanslag d

Page 1480 - V.d. Parra achtte zichzelf

280Mei 1573 sneuvelde. Hij speelde, als schepen in het Vrije van Brugge, sedert dePacificatie van Gent, een belangrijke rol in Vlaanderen en steunde,

Page 1481

Knipscheer[Cartenstat, Hubertus Jacobus]CARTENSTAT (Hubertus Jacobus), geboren te Maastricht 23 September 1806,vice-praefectus der R.K. Missie in Ned.

Page 1482 - [Parvé, Mr. Jan Frederik]

281praefect Scholten. Toen deze in 1842, tot herstel van gezondheid, met verlof moestgaan, stelde hij C. aan tot vice-praefectus. Cartenstat werd den

Page 1483

282het leger aanzienlijk stijgen, vooral door zijn betere regeling der voeding van desoldaten. Hij was gehuwd met Magdalena Rueck en liet een dochter

Page 1484 - De Curvis Funiculariis

Bloedraad 9 Aug. 1568 ter dood veroordeeld, werd hij 14 Sept. 1568 te Vilvoordeonthoofd. Zijn weduwe, Wilhelmina van Bronkhorst, schonk hem eenNieuw N

Page 1485 - Hoogere Burgerscholen

283dochter, Anna, die, na den dood van haren vader, Backerzeele terugkreeg opverzoek van haren oom en voogd, Nicolaas de Casembroot.Van hem bezit men:

Page 1486

[Casembroot, Reinier de]CASEMBROOT (Reinier de), denkelijk zoon van Jan (zie onder Samuel) en inIndië geboren, stierf 1685. Hij werd in 1681 directeur

Page 1487 - [Patras, Abraham]

284kwam hij voor Gamron, nam een aantal arabische schepen in beslag en veroverdehet eiland Kismis na een beleg van zeven dagen. Hij moest deze verover

Page 1488

[Cateau, Benjamin]CATEAU (Benjamin), overl. in 1792 te Londen, was raad in de vroedschap,pensionaris-honorair van Vlissingen en houthandelaar. Hij was

Page 1489

26Zijn portret bestaat als prent door Jer. Snoek naar H. Lapis.Zie: Visscher en van Langeraad,Het Protest. VaderlandI (1903),263-265;Kerkelijk Handboe

Page 1490 - [Peckelsen, Johannes]

285[Cats, Cornelis]CATS (Cornelis), geb. te Gorcum 1613, overl. te Haarlem 3 Jan. 1671. In 1645 werdhij door Rovenius aangesteld als één der vier vast

Page 1491 - [Peetersen, Johannes]

topografisch van weinig waarde, doch altijd schilderachtig zijn. Daar hij bovendienteekenles gaf, kon hij zich uit de fabriek terugtrekken. Sedert 179

Page 1492 - [Pennincx, Gerardus]

286gezocht en werden in 1912 nog goed betaald. Zijn leerlingen waren J.E. Grave enC.S. Roos.Teekeningen van zijn hand bevinden zich te Amsterdam, &apo

Page 1493

287(verz. Hoynck te Frankfort), Is. de Witt, H.M. Schouten, J.E. Marcus, C. Ploos vanAmstel, R.C. Schoenecken, C. Josi, J.P. Visser Bender, C.F. Löbbe

Page 1494 - [Pepinghen, Cornelis van]

288ZijneSermonen, opgeteekend door de klopjes Cath. Jans Oly en Maykende Graef berusten in het archief van het seminarie te Warmond; daar ook eengesch

Page 1495

[Cazius, Mr. Jan Hendrik]CAZIUS (Mr. Jan Hendrik), geb. te Utrecht 8 Oct. 1767, ged. in den Dom 14 Oct.,overl. te Utrecht 18 Maart 1845, zoon van Gijs

Page 1496

289Christina Anna Reygersman(1773-1840),dochtervanMr.Jacob Carelen van Petronella Elsevier. Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen, waarvanUnico Willem E

Page 1497

dienen. Hij bleef met rang en titel in Holland tot hij 12 Juni 1831 benoemd werd totsubst. officier bij de toenmalige rechtbank van eersten aanleg te

Page 1498

290in Limburg 17 Maart 1848. In 1869 werd hem het ambt van procureur-generaal voorCuraçao aangeboden. Hij was o.a. ook jaren lang lid en secretaris va

Page 1499 - [Petit, Jean François le]

wist aldaar spoedig den invloed van Reinhold te overvleugelen. Leo XII belasttehem bij zijn terugkeer naar het vaderland met een uiterst welwillend sc

Page 1500 - Apologie

Zie:Bijdr. bisdom HaarlemII, 422, III, 106;Archief Zeeland(Z. genootsch.) VIII,3 st. (1900) 136; Grijpink,Register op de parochiënI, Wal. 82, 117.Fruy

Page 1501 - [Pfeiffer, Georg Heinrich]

291lijke regeling van het R.K. kerkgenootschap in de Nederlanden. Na zich gelukkigvan zijn last te hebben gekweten, werd de C. 2 Sept. 1826 benoemd to

Page 1502 - Naamlijst

hier, dat hij omstr. 1575 Jan Pauwels tot leermeester heeft gehad in decijferkunst; zeker kende hij er den beroemde wiskundige Michiel Coignet. Nadit

Page 1503 - [Philips]

292Collen of van Colen, in welken laatsten vorm hij in latere jaren zelf gewoonlijkzijn naam schrijft. Deze en andere twijfelachtige punten in den vro

Page 1504

293Coignet gezonden, en door dezen 31 Mrt. 1588 aan Galilei overgemaakt (Le Operedi Galileo Galilei, t. X (1900), p. 32-33); In 1589 verbleef hij eeni

Page 1505

294den exemplaren, later als curiosum is herdrukt (Amst. 1879). Was v.C. tot dusverte Leiden slechts als particulier onderwijzer in de wiskunde en sch

Page 1506 - Gesch. v. Antw

295et adscriptis liber(Lugd. Bat. 1619), waarover men zie het aan den vertaler gewijdeartikel. Een groot werk over de algebra en den bovengenoemden re

Page 1507 - Acta Publ. Angl. V

296née(tome 9-26), inBibliothèque Brittannique(vijf laatste deelen),NouvelleBibliothèque, Bibliothèque historiqueen inBibliothèque impartiale, uitgege

Page 1508 - plaats had op Sinte

[Chapelle, Armand de la]CHAPELLE (Armand de la), of Armand Boybellaud (Boisbeleau), heervan la Chapelle, geb. te Oullac in 1676, overl. te 's Gra

Page 1509

2971711 tot 1725 te Londen; eindelijk werd hij waalsch predikant te 's Gravenhage.Hij schreef veel (zie van Langeraad): de tien laatste deelen va

Page 1510

[Chaufepié, Jacques Henri de Dompière de]CHAUFEPIÉ (Jacques Henri de Dompière de), geb. te Delft in 1806, overl. teLeiden 9 Dec. 1864, zoon van George

Page 1511

2789). Alles bij opdracht van zijn vader aan den graaf, met de bedoeling dat deze erBarthout mee zou verlijen. Denkelijk in dat jaar 1315 is Barthout

Page 1512 - F.z. Dt. Gesch

298Zie: van Langeraad en de Bie,Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned.(Utr. 1918) II, 43 v.;Ned. Gel. EuropaXV, 629;Bull. Egl. Wall.III, 75.Knipsch

Page 1513 - vermoedelijke

approbatie van zijnGenaderoem‘eene sterre van de eerste grootte aan den hemelvan Gods kerke’. Als patriot werd zijn huis in Juli 1787 door de prinsgez

Page 1514 - Burg. Zentr. Beh

299(Amst. 1770);Lijkreden op J. Groenewegen(Utr. 1764);Jojada's roem in zijnendood, overgebragt op de doorluchtigste vorstinne Maria Louisa... (

Page 1515

voor den spaanschen magistraat een verklaring af. Hij kon schrijven, want hijonderteekende zijn verklaring; hij was waarschijnlijk roomsch-katholiek.

Page 1516

300gedaan, altijd als putger (‘grumete’), een naar San Lucar de Barrameda, een naarLissabon, een naar Engeland en twee of drie naar Rouen; na elke rei

Page 1517 - Revue des deux mondes

CLAGER (Thomas), kartuizer, overl. 28 Febr. 1574 te Utrecht. Hij was eenEngelschman, die omstreeks 1508 als convers was getreden in het kartuizerkloos

Page 1518

301hij stierf, na 66 jaren kartuizer te zijn geweest. Hij werd in het utrechtsche kloosterbegraven aan de oostzijde van het groote claustrum.Zie: L. l

Page 1519

hij genoemd ‘mijnheer Cliffort’; hij schijnt dus een persoon uit den goeden stand tezijn geweest.Zie: de rekeningen van het St. Lucasgilde op het venl

Page 1520

302met Matthia van Greffra. Zijn kinderen, die onder de namen Clockegieters,Conraets, Conrarts en Janssen voorkomen, waren: Wilhelmus (onder den naam‘

Page 1521

[Cock, Gerardus Theodorus de]COCK (Gerardus Theodorus de), geb. te Niewolda 28 Oct. 1733, overl. te Beetgum23 Oct. 1808, zoon van Tjaarda Cock en Cath

Page 1522 - [Phyleus, Simon Johannis]

28over de geschillen tusschen den abt en den heer van Egmond (a.w.328, 329). B.v.A.ridder, belooft met vele andere ridders, knapen en steden gravin Ja

Page 1523 - [Pichegru, Jean Charles]

303Beetgum 8 Sept. 1765. Omstreeks 1764 hadden de predikanten te Leeuwarden,op verzoek van den stedelijken magistraat, een advies uitgebracht over dev

Page 1524

304158; J. Verhagen Jr.,De Gesch. der Christ.-Geref. Kerk in Nederland aan hetvolk verhaald(Kampen 1881), passim.Knipscheer[Cock, Hendrik de]COCK (Hen

Page 1525

305aar’. Na zijn afscheiding schreef hij niet meer. H.J. de Wind,christel.-afgesch.-geref. predikant te Leens hield een lijkrede op hem op 20 Nov.1842

Page 1526 - Mémoires

samenzwering tegen prins Maurits gevangen genomen doch als geheel onschuldigweldra weer ontslagen.Hij schreef een lijkrede op Rudolphus Snellius (Lugd

Page 1527 - [Pietersz., Doen]

306Twee gegraveerde portretten door onbekende kunstenaars, waarvan een inAlmaLeidens.p. 45.Zie: van Langeraad en de Bie,Biogr. Woordenb. v. Prot. Godg

Page 1528

Als componist heeft Coenen op velerlei gebied blijken van talent gegeven. Hijschreef vele composities voor viool, trio's, kwartetten, een symphon

Page 1529 - [Pietersz., Jan]

307Beets),Albrecht Beiling(tekst van J.P. Heye) enMaria Magdalena(tekst vanHenriëtte Heinze-Berg). Een lijst van zijn uitgegeven composities vindt men

Page 1530 - [Pipart, Ds. Daniël]

Zie: Hugo Riemann,Musik-Lexicon; J.H. Letzer,Muzikaal Nederland(Utrecht 1911).Spier[Coenen, Louis jun.]COENEN (Louis jun.), oudste zoon van Frans Coen

Page 1531

308koning Willem III benoemd. Af en toe bezocht hij ons land. In 1895 werd hij leeraaraan de muziekschool te Amsterdam en later aan het conservatorium

Page 1532

hadde ick hem eens alleen gehadt in de heyde oft velt, ick soude hem omverregeschooten hebben.’ In de dorpspolitiek van zijn tijd was hij een der voor

Page 1533 - [Plemper, Petrus of Pieter]

1A.[Aartman, A.]AARTMAN (A.), teekenaar, omstr. 1756. Teekeningen van zijn hand kwamen voorop de veilingen P. Hasselaer, 1797: ‘de vier stonden van de

Page 1534

29geweest, toen deze laatste den haagschen pastoor beleedigd had en hem een touwom den hals had gedaan onder bedreiging hem te zullen worgen, indien d

Page 1535 - [Poelgeest, Adriaan van]

309indienen. In plaats van zijn ingezetenen te ontvangen en van hun grieven kennis tenemen, liet hij hen eenige dagen gijzelen. Toen lotharingsche tro

Page 1536

volgend artikel genoemde gedicht:Esraas predikstoel ... ter gelegenheid van deinzegening des nieuwen predikstoels in de Luth. kerk tot Zardam... (Zaan

Page 1537 - [Poelgeest, Dirk van (2)]

310Eenige geestelijke gezangen, ten gebruike na de predikatie. Hiervan verschenenherdrukken te Amsterdam in 1733, te Zaandam in 1756.Zijn portret is g

Page 1538 - Batav. Illustr

26 Juli 1581 werden alle beelden en altaren uit de kerk weggebroken. 31 Mrt. 1582werd de pastoor Petrus Collier met de andere geestelijken uit de stad

Page 1539 - [Poelgeest, Dirk van (3)]

311leed. Zijn eigenhandig testament dagteekent van 18 Nov. 1585; 27 Nov.daaropvolgend was hij reeds overleden.Zie:Graf- en Gedenkschriften prov. Antw.

Page 1540 - [Poelgeest, Gerrit van (1)]

312bl. 581 vlg.;Archief voor Ned. Kunstgesch.I, bl. 189, noot; P. Haverkorn vanRijsewijk,Cat. du Musée Boijmans(1892), bl. 43 en 44, die de dochter Ta

Page 1541

te zijn; in den inventaris van zijn winkel, na zijn dood door zijn weduwe opgemaakt,vinden wij tachtig grootere en kleinere schilderstukkenNieuw Neder

Page 1542

313vermeld, doch het is niet uit te maken of zich daarbij een enkel stuk bevond doorden overledene geschilderd. De schilders van der Venne, Jacob Bell

Page 1543 - [Poelgeest, Gerrit van (2)]

COLYEAR (Alexander) (2), geb. te 's Gravenhage en daar in de Waalsche kerkgedoopt 21 Aug. 1659, zoon van Justinus, later ambassadeur te Constanti

Page 1544 - Pancras op het koor begraven

314zijn oom Alexander (1) die hier voorgaat. Alex. (2) heeft het grootste gedeelte vanzijn leven te Constantinopel doorgebracht. Van 1689 tot 1699 was

Page 1545 - [Poelgeest, Gerrit van (4)]

30in een huis van ƒ 750 huurwaarde, en hield vijf dienstboden. Van zijn kinderloosoverleden broeder Paulus v.A. erfde hij ƒ 42000. Zie over de waardee

Page 1546 - [Poelgeest, Gerrit van (6)]

van Utrecht, kolonel der koninkl. schotsche dragonders. Hij huwde tweemaal. Eerstin 1691Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1547

315met Arnolda de Beyer geb. te Nijmegen omstr. 1665, ald. overl. in 1752,dochter van Johan en van Geertruida van Benthem. Na enkele jarenscheidde hij

Page 1548 - [Poelgeest, Gerrit van (7)]

kloostergebouwen bezet, uit vrees, dat anders de Spanjaarden dit wel tot eensteunpunt zouden kunnen kiezen bij hun krijgsverrichtingen tegen Utrecht.

Page 1549 - [Poelgeest, Gerrit van (9)]

316de monniken echter van deze bezetting tal van kwellingen te verduren hadden,moesten zij hun chartreuse verlaten. 15 Jan. 1579 vonden zij te Utrecht

Page 1550

gedicht boven zijn deur, dat Guiccardini en naar hem de la Rue mededeelt. Hetgeslacht Crompfliet was in Walcheren zeer bekend (vgl. de Stoppelaar,Inve

Page 1551 - [Poelgeest, Gerrit van 10]

317Brugge en verzocht in 1610 restitutie der verbeurdverklaarde en verkocht goederen,o.a. van de hofstede Nieuwenhove bij Middelburg (vgl.Zelandia Ill

Page 1552 - [Poelgeest, Gerrit van 12]

Curaçao 25 Juni 1837 en in Suriname in 1856, waar hij stierf. Hij schreef:Lijkredeop mr. E.L. baron van Heeckeren(Amst. 1838).Zie: van Langeraad en de

Page 1553

318[Conradi, Willem Christiaan Slingerland]CONRADI (Willem Christiaan Slingerland), broeder van Cornelis C. (dievoorgaat), geb. te Haringhuizen 28 Oct

Page 1554 - [Poelgeest, Hendrik van]

CONRAETZ (Willem), ged. te Venlo 19 April 1779, overl. aldaar 11 April 1802, zoonvan Joannes Baptista en van Joanna Elisabeth Duycker, volgdezijn scho

Page 1555 - [Poelgeest, Jan van (1)]

31921 Dec. 1759, regeerend burgemeester 1762, 1767, 1774, 1778, 1782 en 84, huwdemet Maria Johanna van Ginck (ged. te Venlo 6 Maart 1714, aldaar begr.

Page 1556

overgegeven, doch bij diens dood weder aan W.v.D. teruggekeerd. Zij zoudenverblijven aan Dirk v.A. en zijn afstammelingen, doch wanneer Dirk kinderloo

Page 1557

(Zwolle 1879). Voorts schreef hij, behalve een werk over de arabische taal,Redevoering bij het25-jarig bestaan van het Ned. Bijbelgenootschap. (Harl.

Page 1558 - [Poelgeest, Jan van (2)]

3201858);Lezen=eten(Harl. 1859);De afschaffing der afschaffingsgenootschappen(Harl. 1860);De feestmorgen van Zondag13Oct.1861herdacht(Harl. 1861);Eenl

Page 1559 - [Pomp, Dirck Gerritsz]

COOPMANS (Laurentius), geb. te Blerick 14 Maart 1744, aldaar overleden 29 Juli1815, zoon van Leonardus, scholtis te Blerick 1761-1795 en AldegondisSyb

Page 1560

321stellingen verdedigd. Naar Venlo overgeplaatst, werd hij daar Discreet van hetklooster. Toen zijne ouders 7 Februari 1792 het 50e jaar hunner echtv

Page 1561

examinatorschap van de chirurgijns ten dienste der Commerciecompagnie (sinds1748) en van de O.-I. compagnie (sinds 1771 als opvolger van Paulus de Win

Page 1562 - [Pompe, Michiel (1)]

322door den natuurlijken weg van besmettingin dez.Verhandel.1765, 206.Zie: A.A. Fokker,Levensberichten van Zeeuwsche Medici, 28.Mulder[Coppenol, Lieve

Page 1563

Batavia teruggeroepen, werd hij nog in 1669 gouverneur van Ambon. Ook hiermaakte hij het slechtNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1564 - [Pompe, Michiel (2)]

323en werd 30 April 1672 teruggeroepen wegens willekeur, heersch- en baatzucht.Tevergeefs vroeg hij zitting te mogen nemen als raad van Indië; hij wer

Page 1565

Zie: Grijpink,Register op de parochiën. I, Wal. 65, 89.Fruytier[Cordes, Balthasar de]CORDES (Balthasar de), neef (oomzegger, Spaansch sobrino) van Sim

Page 1566

324vond den dood op Tidor 5 Januari 1601. Hij was Roomsch Katholiek.Hij had tweemaal gelegenheid op deze reis op te treden, in den Chiloé-Archipel,waa

Page 1567 - Sasbout

31Als vrouw van Dirk v.A. wordt genoemd Mabelia van Haerlem, wat echtertot heden nog onbewezen is. Dirk, die in elk geval kinderloos overleed, liet zi

Page 1568 - [Pon, Henricus du]

bestemming naar Japan. Men - waarschijnlijk de stuurlieden, waaronder WilliamAdams - stelde voor één der beide schepen te verbranden, doch deNieuw Ned

Page 1569 - Margraten

325nieuw benoemde kapiteins, de Cordes op ‘de Hoop’ en Jacob Quaeckernaeck op‘de Liefde’, verzetten zich daartegen. 27 November 1599 gingen zij den Gr

Page 1570 - van de gemeente van

1580 werd hij door Parma benoemd tot bevelhebber van het krijgsvolk in 'sHertogenbosch.Ad. van Cortenbach was 1574 gehuwd met Anna de Merode (ove

Page 1571

326[Cortenbach, Alexander van]CORTENBACH (Alexander van), geboren te 's Hertogenbosch 27 Sept. 1588,gedoopt 25 Nov. d.a.v., waarbij Alexander Far

Page 1572

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1573

327[Cortenbach, Edmund van]CORTENBACH (Edmund van), geb. te Helmond 16 en gedoopt 23 Mei 1623 teHelmond, overleden aldaar 22 Oct. 1681, zoon van Alexa

Page 1574

Jan van Cortenbach huwde in 1433 (zegt A. Sassen in zijnHeeren van Helmondblz. 8, zonder hiervoor eenig bewijs bij te brengen) met Catharina vanBerlae

Page 1575

328diens testament uitgedrukt, al zijn schulden en legaten aan bastaardkinderen, enaan anderen gemaakt en liet in 1448 de St. Lambertuskerk binnen de

Page 1576

CORTENBACH (Jan van) (3), zoon van den voorgaande, geboren 1470, overledente Helmond 1505, werd in 1490 meerderjarig. Te zijnen behoeve had zijn oom I

Page 1577 - [Potter, Dirc]

329had er op 24 Dec. 1483 voor de poort van het kasteel van Helmond een grootevolksvergadering plaats, waarbij talrijke nieuwe belastingen en accijnse

Page 1578 - Blome der doechden

vrouw o.a. Claes (zie op Paulus), Paulus (1) (kol. 42) en Johan (kol. 38). Er schijnennog zesNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1579

330K. en W. in N. Br.II 30; J. Heeren,Biogr. Wdb. van Helmond, 59-70.Heeren[Cortenbach, Jan van (5)]CORTENBACH (Jan van) (5), geboren omstreeks 1537,

Page 1580 - [Potter, Paulus]

1561, schonk hij aan zijn broeders en zuster al zijn rechten, die hij op denalatenschap zijner ouders zou kunnen doen gelden, onder voor-Nieuw Nederla

Page 1581 - Beschreibendes und kritisches

331waarde, dat zij hem jaarlijks zouden uitkeeren de som van 600 carolusgulden totop het oogenblik, dat hij in het bezit zal zijn van een commanderie,

Page 1582

Sacramentsdag van genoemd jaar hadden de Roomschen de kerk aldaar moetenverlaten en 12 Dec. d.a.v. werd de pastoorswoning aan den predikant ingeruimd.

Page 1583 - [Potter van der Loo, Geryt]

332Voor de schade, toen aan zijn onbeheerd achtergebleven goederen aangericht werdhem in de raadsvergadering van 21 Sept. 1668 een som van 30 ducaten

Page 1584 - [Price, John]

hij een medebroeder van Groenendaal tot assistent, fr. Antonius van denHove, die 1693 pastoor werd in Orthen en 13 Dec. 1724 overleed. Hij over-Nieuw

Page 1585 - Beschrijvinge

333leefde het langzamerhand uitgestorven convent. De laatste nonnen van Sint Geertruischonken dan ook haar bezit en roerende goederen en ornamenten aa

Page 1586 - bedacht, zich

334aan. Sinds 1498 verbleef hij het meest te Brugge in een huis, de Reefter genaamd.J.v.C. was een vroom man en groot vereerder der H. Maagd. Bijzonde

Page 1587 - [Puteanus, Christina]

335meester van de St. Salvatorsschole. Hij bevorderde de stichting van zijn broederter eere van de Zeven Weeën van Maria en was tot zijn dood in het b

Page 1588

pamfletten. Daar schreef hij zijn eerst in onzen tijd volledig uitgegeven werkHetWelvaren der Stad Leyden, geschreven 1659, voltooid 15 Sept., en anon

Page 1589 - [Puteanus, Martinus (2)]

32dochters te zijn geweest, aan wie in het testament van Gerrit voornoemd, 1555, eenjaarlijksche uitkeering werd toegekend. Een daarvan was Catharina,

Page 1590 - Predicatorum decus

336uitgegeven geschriften hem werden te laste gelegd, ‘niet en approbeere’, werd hijop zijn verzoek 1 Juni 1663 weder tot het Avondmaal toegelaten. Se

Page 1591 - [Pijman, Gerrit Jan]

337door D.C.(2 dl. Leiden 1662; Amst. 1662); Lucius Antistius Conflans,Dejure ecclesiastorum liber sing. (Aletophili 1665);Historie der Gravelyke Rege

Page 1592

voorkwam in de bibliotheek van Nic. Heinsius, II, 68. Waarschijnlijk is hij een lid deraanzienlijke middelburgsche familie van dien naam.Zie: de la Ru

Page 1593

338[Craenlandt, Gerardus]CRAENLANDT (Gerardus), of Kraenlandt, priester, magister en baccalaureusin de godgeleerdheid, geboren te Amsterdam 24 Nov. 15

Page 1594 - [Pijnenborgh, Henricus]

waar hij aan Liszt werd voorgesteld en zich in diens bijzondere gunst mochtverheugen. Door hem werd hij ten hove aldaar geïntroduceerd, waar hij zichh

Page 1595 - [Quassie]

339In 1862 werd hij tot concertmeester bij het groningsche orkest benoemd, maar reedsna twee jaar vertrok hij naar Amsterdam. Door Frans Coenen werd h

Page 1596

340dienst, hetwelk hem 30 Sept. 1879 met ingang van 15 Oct. d.a.v. eervol werd.verleend De fabrieken van genoemde firma bestonden uit eene distilleerd

Page 1597 - [Quast, Johan Caspar Adolf]

[Cromjongh, Johan Koenraad Anthonie]CROMJONGH (Johan Koenraad Anthonie), geb. 1816, overl. ongehuwd 10 Juni1868, werd in 1844 hoofdonderwijzer aan de

Page 1598 - [Queillerie, Maria de]

341[Crompvliet, Adrianus]CROMPVLIET (Adrianus) uit Reimerswaal in Zeeland, regulier-kanunnik van deCongregatie van Windesheim in het Roodeklooster bij

Page 1599

Verzijl[Cruqius, Ioannes]CRUQIUS (Ioannes), sub-prior van het Regulieren convent in ‘den Hem’ bijSchoonhoven, ter dood gebracht 13 Nov. 1572. Nadat Sc

Page 1600 - [Quirynssens, Marcus]

[Assendelft, Gerrit van (2)]ASSENDELFT (Gerrit van) (2), geb. omstr. 1320, overl. nà 1356; zoon van Barthout(1) en van Catharina van de Wale.Hij werd

Page 1601 - [Quitman, Frederik Hendrik]

342geplunderd, en de onder-prior met drie van zijn onderhoorigen op bevel van Lumeygepijnigd en daarna gedood.Zie: van Opmeer,MartelaarsboeckII, 71; W

Page 1602 - [Raetsen, mgr. Godefridus]

DisputationesXXXVIII (Franeq. 1654):Notae ad Institutiones Juris(Franeq.);Fasciculus Dissertationum Juridicarum(Franeq. 1664).Zijn door een onbekend k

Page 1603

343[Curtius, Otto]CURTIUS (Otto), geb. onbekend, overl. na 1635 en vóór 1638, was landmeter enkaartteekenaar te Dordrecht. Hij was gehuwd met Janneken

Page 1604 - [Randen, Abraham Jansz. van]

schriftelijk wordt aangemaand zich daarvan te onthouden. Medio Sept. 1368 (?)ontvangt Cuser van Willem van Amstel, kleinzoon van Gijsbrecht, een ontze

Page 1605 - [Randenraedt, Johanna van]

344zoon Willem (2) door de hoeksche edelen werd vermoord; op zijn aanraden werdenmoordenaars en medeplichtigen ingedaagd (zie op Willem (2)).In 1397 k

Page 1606 - [Raphaël, Sabbatai]

345goed te IJsselmonde). Daarna is hij in 1339 hertrouwd met Machtilde, dochtervan Reinier van Heemstede Arentszoon, die hij 27 Nov. 1339 tochtaan zij

Page 1607 - [Raye, Mr. Joan]

en de nabij gelegene eilanden(Delft 1789, 8o.), dat na zijn dood werd uitgegevendoor J. G van Oldenbarneveld gen. Witte Tullingh met zijn levensberich

Page 1608

346Tullingh, de biogr. woordenb. van Immerzeel, Kramm enz.Brugmans[Cuyp, Aelbert]CUYP (Aelbert) werd geb. te Dordt in Oct. 1620 en is in Nov. 1691 ove

Page 1609 - [Regius, Martinus]

347Amsterdam, 's Rijks Prentenkabinet: Gezicht op Dordt (2), 4 landschappen, 't Mallegatbij Dordt (1648 Muller no. 1934), 3 studies van denz

Page 1610

348bendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorrag. Holl. Maler des XVIItenJahrh.band II (Paris 1908), p. 5-246; Thieme-Becker,Allgem. Künst

Page 1611

33Schiedam gelegen, die Willem van Oosterhout aan Gerrit's broeder Dirk hadgeschonken. In 1356 werd hij door Dirk van Wassenaer, burggraaf van Le

Page 1612 - [Reinken, Jan Adamsz.]

349W. Bode,Die samml. Oscar Huldschinsky(Frankfurt 1909), 30, 31; W. CoheninZeitschr. Bild. Kunst(1910), 6; W. Suida,Oesterreich. KunstschätzeII, 1912

Page 1613 - Hortus musicus

350verdere levensbijzonderheden inTaxandriaV (1898), bl. 118; vgl. ook X (1903) bl.98.Juten[Cuypers, Johanna]CUYPERS (Johanna), dochter van Daniel Egi

Page 1614 - [Renesse, Maria van]

doch vluchtte naar Holland, waar hij verbleef tot 8 Mei 1802, toen hij met grootemoeite en kosten zijne amnestie verkreeg. Het volgend jaar nam hij we

Page 1615 - [Rensselaer, Kiliaen van]

351D.[Dale, Antonius van]DALE (Antonius van), geb. te Haarlem 8 Nov. 1638, begr. in de Groote Kerk aldaar1 Dec. 1708, deed zich kennen als een krachti

Page 1616 - [Resen, François van]

werk; komt 1698/99 in het schildersgilde te Middelburg. Hij teekende o.a. de drieafbeeldingen der domburgsche oudheden in van Loon'sAloude Hollan

Page 1617

352de regeering van Middelburg en van prins Willem IV geschenken in zilver. Hij wordtvermeld in L. Bomme,Redevoering ter inwijding van het Teeken-coll

Page 1618 - [Reyniersz, Carel]

353zijn geschriften moeten wij nog vermelden:De Verlosser, cantate, uitgevoerd op 28Febr. 1847 door het godsdienstig zanggezelschap te Zwammerdam.De s

Page 1619

in katoenen en zijden netjes. Hij huwde Bela, de dochter van TanchumHauffaden, die in 1700 stierf. Alexanders groote verdienste is, dat hij dehoogduit

Page 1620

354Hendele, Beer, Mozes, Tanchum en Leib. Slechts Wolf (ook welBenjamin genaamd), die in 1694 met Martha Nathan huwde, en Leib lietennakomelingen na.

Page 1621 - [Ribera, Daniël de]

Persiaensche, Egiptische en Medische historiën... Beneffens een Beschrijving vanHomerus leven door denzelfden Herodoot. Uit het Grieks vertaelt... (

Page 1622 - [Ricchi, Raphael]

34Heemskerck. 20 Oct. van hetzelfde jaar is hij getuige in een geschil van deingelanden van het Land van Altena. In 1468 behoort hij met zijn broeder

Page 1623

355vinge der Afrikaensche gewesten, van Egypten, Barbaryen, Libyen, Biledulgerid,Negroslant, Guinea, Ethiopiën, Abyssinië getrokken uit verscheyde hed

Page 1624 - [Riemsdijk, Jeremias van]

356een soort bloemlezing uit zijn werken (2 dln. 8o).Dapper was ongetwijfeld een kundig man, die zeer veel materiaal wist teverzamelen van zeer versch

Page 1625 - [Rios, Josua de los]

357troepen te worden gevolgd en er zich, niettegenstaande hevigen tegenstand vande hollandsche bezetting, van meester maakte.Na de inbezitneming van N

Page 1626 - Jewish Encyclopaedia

358dien gen. Daendels daartoe zou aanwijzen. Den dag, waarop dit geschieden zou(30 Nov.), overviel hem evenwel eene bloedspuwing en toen deze zich her

Page 1627 - [Rivet, André]

359dag zijn chef kon volgen, en toen tevens overbrenger was van een geheim besluitvan het Uitv. Bew., waarin Brune zelfs gemachtigd werd, Daendels gev

Page 1628

360naam van den franschen chef van den generalen staf in 1799 hier te lande nogvoortleeft. Bij die familie berusten twee medaillons, waarop Dardenne i

Page 1629

361hij zich te Elsene vestigen. Hij had twee dochters: Emilie, die de vrouw werd vanden vlaamschen dichter Frans de Cort, en Adèle, die in het huwelij

Page 1630 - [Rocamora, Salomon de (2)]

362Strijdige richtingen sedert drie, vier eeuwen der Hoogen Nederduitsche taelleeraren(1862).In 1857 richtte Dautzenberg met P. van Duyse, J. Heremans

Page 1631 - [Rocha, David da]

hem eervol verleend werd bij besluit van den gouverneur-generaal van 22 Aug.1854. Hij vestigde zich toen te Weltevreden. Onder de door hem tot stand g

Page 1632 - [Rodenburg, Theodore]

363Als industrieel onderscheidde Deeleman zich door het ontwerpen en vervaardigenvan verschillende rijtuigtypen, waaronder de te Batavia en later ook

Page 1633

351520 liet hij het bekende huis van Assendelft in het Westeinde te 's Gravenhagebouwen; het werd later verbeterd en vergroot door Gerrit (overl.

Page 1634

hem weten. Zeer belangrijk is het contract van 1668 (waarbij zijn benoeming wedervoor 4 jaar verlengd werd) voor de kennis van de beteekenis van zijn

Page 1635

364in die dagen. Zijn ambtsbezigheden worden daarin ongeveer als volgt beschreven,welke functies, wanneer hij drie maanden afwezig blijft, voor goed a

Page 1636

Eens zeide een geneesheer, zijn vriend, dat de meid van den ingedrongen,onwettigen pastoor vanNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1637 - [Rodriquez, Josuah Jesurum]

365Zande in doodsgevaar verkeerde en een onbeëedigd priester wenschte. Vinc.Delebecque ging als een doctor gekleed met zijn vriend in consultatie bij

Page 1638

366Enkele zijner stukken schijnen door anderen gestoffeerd te zijn.Zie: Kramm,Leven der schilders;Navorscher, 1858 en 1859; H.M. Kesteloo,Geschieden p

Page 1639 - [Roebroeck, Mathias]

Antwerpen naar Frankfort, en kwam van daar in Nov. 1593 te Dordrecht, bezochtde leidsche hoogeschool (ingeschreven 14 October 1598) en werd in 1602 to

Page 1640

367[Dentz, Dr. Leopold Ferdinand]DENTZ (Dr. Leopold Ferdinand), geboren te Amsterdam 12 Aug. 1858, overledente Helmond 25 Jan. 1903, zoon van Simon Na

Page 1641 - [Roest, Meyer Marcus]

368III (Monstrolii 1891), 26; le Couteulx,Annales Ordinis Cartus. VII (Monstrolii1890), 106, 108, 170-171.Scholtens[Dhaenens, Levinus Josephus]DHAENEN

Page 1642 - [Rogaar, Dr. Jan]

40 jaar, zooals beweerd wordt in een handschrift no. 2249 der Biblioth. Royale teBrussel (v.d. GheynCatal. Bibl. RoyaleIII, 379). Dit handschrift:Libe

Page 1643 - [Rogaar, Philippus]

369270; Schutjes,Gesch. Bisdom 's Hertogenb.IV, 948; J. Acquoy,Het kloosterte WindesheimIII, 80.Fruytier[Diepenbeeck, Abraham van]DIEPENBEECK (Ab

Page 1644

2[Adriaensens, Petrus Josef]ADRIAENSENS (Petrus Josef), geboren te Antwerpen, gedoopt 10 April 1697, werdNorbertijn aldaar in de abdij St. Michiel, 19

Page 1645 - [Römer, Johan Willem]

36overleden, daarom komen de goederen, gelegateerd aan Floris, heer van Goudriaan,aan diens zoon Otto; die aan Dirk, heer v. Besoyen, aan diens jongst

Page 1646 - [Roock, Jacob Derk de]

welke met 1555 begint. Jan huwde met Johanna van der Meulen, waaruitkinderen werden geboren, waarvan Gijsbert, de oudste, gedoopt werd 6 Nov.1582 in d

Page 1647 - [Rooleeuw, Dr. Reinier]

370(bisschoppelijk paleis; vergaderlokaal der Kolveniers; Kruisbroederskerk; St. Pieter;kerk van Empel; Clarissenklooster; St. Christoffelkerk te Roer

Page 1648

[Dilsen, Maria van]DILSEN (Maria van), ged. te Dordrecht 27 April 1588, was de dochter vanHendrik van Dilsen en Clara van Beveren. Schotel deelt mede

Page 1649 - [Rosales, Jacob Hebraeus]

37125 jaar oud, maakte de groote zeereis van Mahu en de Cordes mee als timmermanop de ‘Trouw’, later op de ‘Blijde Boodschap’. Hij oefende zijn beroep

Page 1650

372vlakkige waarneming getuigen, trekken twee punten de aandacht; ten eerste geefthij als constabel een goede opgave van de bewapening der schepen en

Page 1651 - [Rose, Willem Nicolaas]

Helmond. Hoewel zij zeker dertig jaar lang als abdis het adellijk convent bestuurdheeft, en haar naam in oorkonden uit dien tijd herhaaldelijk voorkom

Page 1652

373[Doerne, Everard van]DOERNE (Everard van), zoon van jkr. Henrick van Doerne, overl. te Deurne29 Nov. 1508, en van jkvr. Christina van Hemert, overl

Page 1653 - Ingenieur

374Zie: A.M. Frenchen,Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwanteMeierysche geslachten, blz. 27;TaxandriaXXIII, 36; archiefstukken.H.N. Ouwe

Page 1654

DOESBORGH (Michael van), ged. te Venlo 13 October 1722, overl. te Buggenum20 Juni 1796, zoon van Joannes en Petronella van Boven. Hij was rectorvan he

Page 1655

375zoon van Matthias Dögen en Maria Vermeulen. Na den dood zijnerouders woonde hij bij Volkard Visscher, luthersch predikant te Amsterdam.In 1678 bega

Page 1656

Hij was volgens het doodenboek van het warmondsche klooster ‘Mariënhave’een der stichters van het cistercienser-klooster te Heemstede. Mr. Hugo van A.

Page 1657 - [Rouffs, Frans Antoon]

med. doctor 9 April 1840. In 1841 deed hij als scheepsdokter een reis naar Oost-Indiëen vestigde zich daarna als geneesheer te Utrecht. Hij huwde 16 O

Page 1658 - [Rousseaux, Gerardus]

376kundige tijdschriften zijn verhandelingen en verslagen van hem opgenomen. Hijbewerkte vrij naar het Fransch:Handboek voor scheepsgeneeskundigen(Ams

Page 1659 - [Rue, Pieter de la]

naar Londen en overhandigde op 3 Nov. 1654 een petitie aan Cromwell, die hemaanbeval bij de engelsche regeering. Ook heeft Cromwell een interventie te

Page 1660 - en het Gebed des Heeren

377ter der portugeesche synagoge aldaar, Saar Asamaim (1664), die thans op BevisMarks gevestigd is. Zijn zoon Salom verkreeg toestemming, om zich als

Page 1661 - [Rumpf, Carel of Charles]

de haringvisschers te beschermen, was zijn beleid weder zeer onvoldoende, wat,naast de oude bezwarenNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1662 - [Rumpf, Christian]

378tegen hem, zulke oneenigheden met de admiraliteit en de andere bevelhebbers vande vloot veroorzaakte, dat de beste kapiteins ontslag uit den dienst

Page 1663

Over hem: Frederiks inHet geslacht Doubleth('s Grav. 1879) en inHerald.Bibl.N.R. II, 262; ten Raa en de Bas,Staatsche LegerII, 313, 314.Blok[Doub

Page 1664

379Alva tijdens den overval van prins Willem van Oranje. Hij werd hier 2 Nov. 1572buitengewoon secretaris van het Hof en later van Gecommitteerde Rade

Page 1665 - [Rumpf, Mr. Isaäc Augustinus]

te Leiden (ing. 30 Juni 1615) in de letteren en rechten, reisde daarna 1621-25 inEngeland, Frankrijk en Italië, voor een deel samen met Nicolaas Meerm

Page 1666

380toezicht op den zeevond. 1640 werd hij lid van den Hoogen Raad. Hij kwam met C.Pz. Hooft in aanraking en correspondeerde met dezen overletter- en g

Page 1667 - [Rumpf, Petrus Augustinus]

37van Bourgondië de bisschoppelijke goedkeuring werd 30 Maart 1457 verkregen.Hugo v.A. droeg 3 April 1458 aan den prior van het warmondsche klooster e

Page 1668 - [Rumpf, Willem]

1798 met Johanna Philippina Frederix (geb. te Luik 1776, overl. te Venlo11 Juli 1838, dochter van Philip Jacob en Joanna Catharina Arentz).Zijne docht

Page 1669

381Elisabeth Philippina, geb. te Broeckhuysen 27 Maart 1812, woonde latermet hare moeder te Venlo aan ‘Maagdenburg’ en huwde aldaar 8 Mei 1838 metSege

Page 1670 - [Ruyght, Joannes]

Verzijl[Douwen, François van]DOUWE(N) (François van), beeldsnijder, ged. 15 Aug. 1659 te Rotterdam als zoonvan Willem Jacobsz van Douwen (zie hierna)

Page 1671 - [Ruys, Arnoldus Emmanuel]

382Op verschillende teekeningen van spiegels van schepen, op de Admiraliteits- ofStatenwerf gebouwd, komt zijn naam voor als maker en waarschijnlijk z

Page 1672 - [Ruys, Franciscus Gerardus]

383[Drappentier, Daniel]DRAPPENTIER (Daniel) was stempelsnijder aan de Munt van Holland te Dordrecht,en leefde nog in 1689, toen hij doleerde bij Geco

Page 1673 - [Ruysch, Arie]

Werken van zijn hand vindt men in het Rijksmuseum te Amsterdam, museumTeyler te Haarlem, Prentkabinet der Nationalgallerie te Berlijn, Hamburger Kunst

Page 1674

384Beeker,Allg. Lex. d. bild. Künstl.IX (1913), 549.van Dalen[Drelincourt, Charles]DRELINCOURT (Charles), geb. te Parijs 1 Febr. 1633, overl. te Leide

Page 1675 - [Ruyters, Dierick]

385den, die hem ook een lossen levenswandel verweten. Van zijn geschriften zijnvermeldenswaard: eenVerhandeling over den achtmaandschen foetus(1662),w

Page 1676 - [Rysack, Jean]

DRENCKWAERT (Johan van) (1), geb. te Dordrecht in de 2e helft der 15e eeuw,overl. ald. 1549, was de zoon van Willem (1) Bouwensz.Nieuw Nederlandsch bi

Page 1677 - [Saelmaker, Godefridus]

386v.D. (zie vorig art.) en Machtelt Pallaes Jansdr. Hij werd in 1516 schoutvan Dordrecht, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde. Hij was een streng v

Page 1678

Toen hij door deze club in 1728 tot burgemeester van G. gekozen was (ofschoonJohan Deym moest voorgaan), zette dit bij de tegenpartijNieuw Nederlandsc

Page 1679

DROM (Nicolaas IJsbrandtsz) of den Drom, van Rotterdam, eind 1599 oud 40jaar, maakte de groote zeereis van Mahu en de Cordes mee als schipper op de‘Ge

Page 1680

387Barent Jansz of Zacharias Heyns verklaart, dat zijn dood ‘gheen kleijn verlies voorCapiteijn de Weerdt en was, die sedert sonder schipper zijnde, n

Page 1681

[Drucker, Chajiem ben Jacob]DRUCKER (Chajiem ben Jacob), ook Arbich genaamd, drukker en uitgever bijde hoogduitsche joodsche Gemeente te AmsterdamNieu

Page 1682

388op het einde der 17de en het begin der 18de eeuw. Zijn werkzaamheid als zoodanigen als auteur en verkooper van hebreeuwsche lettertypen omvat de ja

Page 1683 - [Saldaña, Felix de]

DRIJFFHOUT (Laurens) (1), ged. te Dordrecht 17 Jan. 1585, overl. te 's Gravenhage,was de zoon van Lebuwijn D. (zie kol. 389) en Teuntje Laurensdr

Page 1684

389den amsterdamschen schilder Christiaan Striep, geboren zijn.Uit archiefaanteekeningen.van Dalen[Drijffhout, Laurens (2)]DRIJFFHOUT (Laurens) (2), g

Page 1685 - [Saldaña, Dr. David Valle]

[Duarte, Gaspar]DUARTE (Gaspar) ook wel vervlaamscht tot Deweert of Duweert, zoon vanden bankier en juwelier Diego of Jacob Duarte (geb. 1584, gest. A

Page 1686

39017de eeuw. ‘Product van eeuwenoude beschaving was hij een voorbeeld van den17den-eeuwschen Renaissanceman, een mercator sapiens, die niet alleen ee

Page 1687

391Zie: Mej. Dr. F. Szper,Een kunstlievende familie uit de17e eeuwin het joodscheweekbladDe VrijdagavondJrg. I, no. 7 (9 Mei 1924 met portret van Gasp

Page 1688

392dat, zooals mej. Dr. Szper meent, deze Duarte's doortrokken waren ‘van denRenaissancegeest, die onverschillig staat tegenover iederen godsdien

Page 1689 - [Samuel, Wolf]

38kwaad bloed. Er werd door ‘den Negenden’ niet veel notitie van genomen. Mr. Jacobbedankte nog in hetzelfde jaar, daar hij 1 Mei 1728 benoemd was tot

Page 1690 - [Sanchez, Antonio Ribeyro]

ZwartsNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1691 - [Sandelin, Adrianus]

393[Dubno, Salomon ben Joël]DUBNO (Salomon ben Joël), geb. te Dubno (Wolhynië) Oct. 1738, gest. teAmsterdam 26 Juni 1813, hebreeuwsch dichter en taalg

Page 1692 - [Sanders, Willem]

394heid der beheerders van ‘Il Resorgimento’, en in het bizonder van Z.E. Salandra.Ook was het hem mogelijk om, met goedkeuring der betreffende autori

Page 1693

Zie: Hugo Riemann,Musik-Lexiconi.v.; J.D.C. van Dokkum,Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw(Amst. 1913).SpierNieuw Nederlandsch biografisch woo

Page 1694

395[Dupper, Leendert]DUPPER (Leendert), geb. te Dordrecht 16 Aug. 1799, overl. aldaar 4 Maart 1870,was de zoon van Willem Dupper en Jacomina Cornelia

Page 1695 - [Santvliet, Servatius van]

396haar man overleed: 1 Maart 1741. Zij liet een minderjarig kind na.Zijn door een onbekende geschilderd portret is in het Paleis te Weltevreden;verkl

Page 1696 - [Sarcerius, Dirk]

nadat de overblijfselen van het fransche leger op duitschen bodem warenteruggekeerd, korten tijd, nadat de pruisische koning, Frederik Willem III, zij

Page 1697

397Duycker bevorderd tot 1en luitenant bij het 2e westfaalsche regiment infanterie (1April 1813), in welken rang hij deelnam aan den veldtocht van dat

Page 1698 - [Sasportas, Isaac ben Jacob]

398de 11e Afdeeling (grootendeels Zuid-Nederlanders) in garnizoen lagen. Deprovinciale commandant, generaal van Boecop, achtte het geraden, de troepen

Page 1699 - Het Hebreeusche

399sionneering werd hem de toenmaals hoogste bekende rang van ‘generaal derinfanterie’ toegekend.Hij huwde te 's Gravenhage 27 October 1841 met D

Page 1700 - [Sasportas, Jacob]

Johan er eigenaar van. Hij woonde te Rotterdam en komt nog 12 Oct. 1604 voorals benoemd tot raad ter Admiraliteit op de Maas.Nieuw Nederlandsch biogra

Page 1701 - gewenscht

400in de universiteitsbibliotheek te Utrecht bevindt (no. 148 van den catalogus).Zie: le Vasseur,Ephemerides Ord. Cartus.IV (Monstrolii 1896), 26;Bijd

Page 1702 - [Saudeur, Adrien]

niemand zijner kloosterlingen daarover iets meegedeeld, zoodat dit alles verlorenwas.Het lijk van den vermoorde werd in de kerk van het nonnenklooster

Page 1703

4011727) II, 109-110; D. Papenbrochius,Annales Antverp.(Antv. 1846) III, 147.Fruytier[Dijkshoorn, Johannes van]DIJKSHOORN (Johannes van), geb. te Schi

Page 1704

402land(Vlissingen 1809, 8o.), dat als het verhaal van een tijdgenoot en ooggetuigenog altijd waarde heeft voor de kennis van het behandelde onderwerp

Page 1705 - [Scade, Jan]

401E.[Edersheim, Marcus of Meyer]EDERSHEIM (Marcus of Meyer), Salomonszoon, behoorde tot de joodsche familiein den Haag, die er tot op heden tot de be

Page 1706 - [Schaap, Leib Benjamin]

402(Londen 1834), waarvan een hebreeuwsche en duitsche uitgave in 1818 teAmsterdam verscheen, en een historisch verhaal van de 10 stammenAn Historical

Page 1707

403hij ontslag en is toen naar St. Eustatius gegaan, waar eenigen zijner kinderengeboren werden en ook zijn eigen wieg heeft gestaan. Althans in het l

Page 1708 - [Schalij, Jilles]

4041904), no1906;De Norbertijner abdij Averbode(Averb. 1920) 117.Fruytier[Elst, Christianus de]ELST (Christianus de) of de Elsen, magister artium der

Page 1709 - [Schellens, Henricus]

door de oprichting van een fonds voor den bouw van arbeiderswoningen en in 1856van een ondersteuningsfonds voor de arbeiders, werd hij bij Koninklijk

Page 1710 - Henricus Schellens

405d.a.v. onder den titel van ingenieur der mijnen en groeven in Nederland belast metde algemeene leiding van het mijnwezen in Nederland. Kort daarna,

Page 1711 - [Schinck, Jacobus]

39Johan was gehuwd met Margaretha van Rossum, weduwe van Claesvan Gendt, en dochter van den heer van Zoelen. Hij liet zijn leenen na aan zijnzoon Gerr

Page 1712

Zie:Jewish EncyclopaediaV (New York-Londen 1903) 146; D.S. van Zuiden,Hoogduitsche Joden te 's Gravenhage(1913) en D.M. Sluys,Beelden uit deGesch

Page 1713 - [Schooten, Frans van (1)]

406Hoogduitsche Joodsche Gemeente te Amsterdam in het begin der18de eeuw(1925)15.Zwarts[Emden, Jacob Israel ben Tsewie Aschenazi]EMDEN (Jacob Israel b

Page 1714 - , 3e Afd. (1907)

na niet minder dan 67 jaren in de strenge orde van S. Bruno te hebben geleefd.Kort voorNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1715

407zijn dood had men hem van het prioraat ontheven. Zijn opvolger was JacobHollander. Hij werd begraven in het klooster Betlehem.Zie: le Vasseur,Ephem

Page 1716 - [Schooten, Frans van (2)]

of parnas gefungeerd moet hebben. Toen de banden met den eersten opperrabbijnMozes Weile in 1643Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1717

408verbroken werden, werd E. op 10 Mei beroepen. Vermoedelijk was zijn opvolger R.Abraham ben Josua Worms een broeder van hem. Voor zijn aanwezigheidt

Page 1718

beslissende beteekenis geworden. Want toen eindelijk in 1594 Groningen doorMaurits was genomen en de nieuwe toestanden waren geregeld, keerden deballi

Page 1719

409de leiding der zaken in het nieuwe gewest Stad en Lande in handen namen. Denieuwe calvinistische stadsregeering begon ook onmiddellijk met de hervo

Page 1720 - [Schooten, Godfried II van]

410te Aurich. Emmius is terecht door Möhlmann aldus gekarakteriseerd: ‘ein Mann vontrefflichen Anlagen, bewunderenswürdigem Fleisse, hoher classischer

Page 1721 - [Schooten, Joris van]

dat contract duurde, is niet bekend; het werd opgeheven, toen de prijs der granenophield te Luik merkelijk hooger te zijn dan in Holland. Dirk Engelen

Page 1722

Nicolaas zelf deed een goed huwelijk: hij trouwde Agatha van Bruhese,Henr. dochter en werd door zijn vrouw heer van 's Gravenmoer, waarnaar dezet

Page 1723 - [Schouten, Willem Cornelisz.]

411drecht kon varen. Zijn handel moest hij echter langen tijd staken, daar de Maas teMaastricht, gedurende het beleg van deze stad door Parma, versper

Page 1724 - [Schram, Martinus Johannes]

412(ged. 21 Mei. 1634). Zij hertrouwde te Venlo 3 Februari 1638 met HermanusIngenhuys (ged. aldaar 12 April 1616), zoon van Joannes en SophiaValckenbo

Page 1725 - [Schuerman, Everhardus]

inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo primo. Hij heeftals advocaat te Utrecht de rechtspractijk uitgeoefend, waar hij bleef

Page 1726 - [Schultze, Johan Christian]

413vestigde, waar hij een touwslagerij had. Engels heeft naam gemaakt door eenigejuridische werken, vooral door zijneGeschiedenis der belastingen in N

Page 1727 - [Schut, Jan Ernst]

herstelling in Ned. in1814elkander in Drente zijn opgevolgdIII, 140; H. Bonder,Crimineele rechtspleging onder Filips IIin deNieuwe Drentsche Volksalma

Page 1728

414[Ensse, Evert]ENSSE (Evert, Everhardt of Eberhart van) of van Ense, een zoon van Engelbert(zie vorig art.) en Agnes Mulert, overl. in 1606 te Zwoll

Page 1729 - [Schuurman, Johannes Abraham]

415overgave van Coevorden in 1592 voortdurend afnam, deed van Ensse in 1596 nogeen poging om zijn aanspraken op het drostambt te doen gelden. Omstreek

Page 1730

416van Philips de II Coninck van Spaengien door sijne stadhouders in 't werk ghesteltzijn geduyrende deze Nederlantsche troublen ende oorlogen...

Page 1731

als student in de rechten ingeschreven te Groningen, waar hij o.a. de lessenbijwoonde van Schwartz, Rucker en Frederik Adolf van der Marck. Hij promov

Page 1732

417opgedragen. In 1776 volgde hij Jan Kymmell op als raad en landsschrijver vanDrente. In 1787 koos hij de zijde van de Prinsgezinden en werd, ofschoo

Page 1733

40Reeds lang vertoonde hij sporen van gekrenkte geestvermogens; hij verrichtteallerlei dwaze daden, o.a. had hij in 1563 moedernaakt op de straat te B

Page 1734

418Zie:Jewish Encyclopaedia(Londen, New York 1903) 219 en de daar genoemdeliteratuur.Zwarts[Essche, Jan van der]ESSCHE (Jan van der), Eschius of van E

Page 1735 - Stamboek v.d. Fr. Adel

Willem, de zoon, had zijn kennis van het Grieksch en Latijn te danken aan deschool der Hiëronymieten te Utrecht. Daarna zond zijn vader hem naar de un

Page 1736

419in de Valk bij de promotie, 13 Febr. 1561, de zevende plaats behaalde van 153(Analectes hist. eccl.IV, 239). Als student der theologie woonde hij i

Page 1737

420morata:nominalim Cornelii Musii Delfii, Theologi et poetae(Duaci Ex officinaBaltazaris Belleri Anno 1603) 302 blz. in 8o. Een tweede editie versche

Page 1738

421Joannis clarissimae elucidationes, cum indice rerum memorabilium locupletissimo(Duaci ex off. Belleri MDCXVI) in fol. 927 blz. Uitgaven Parijs 1623

Page 1739

422was de voornaamste bewerker van het stuk, dat gedrukt werd alsCensura Duacensissive assertionum quarumdam censura super quibus Rmi in Christo Patre

Page 1740 - Dominicus thoe]

423Pii V, Gregorii XIII, Urbani VIII ex luculentis commentariis Exim. D.D. ac. M.M.N.N.Guil. Estii et Franc. Sylvii(Duaci 1649) fol.In alle biografisc

Page 1741 - Gesch. Ned. Volk

algemeene directie van den Waterstaat in het koninkrijk Holland over. Bij het herstelonzer onafhankelijkheid werd hij 1e kommies bij het departement v

Page 1742 - [Schylander, Cornelius]

424Van 1816 tot 1830 woonde hij het eene jaar te 's Gravenhage, het andere jaar teBrussel.In 1818 werd hij tot referendaris bij het departement v

Page 1743

425Zie: Moes,De Amsterdamsche boekdrukkersI, 148-175; de Roever inOud-HollandIII, 276.Burger[Excel, Joannes van]EXCEL (Joannes van), priester, geb. te

Page 1744 - [Schijndel, Leonardus van]

41het land te verlaten en antwoordde schriftelijk, 20 Febr. 1567, dat hij waskoningsgezind en het Verbond niet had geteekend. Wel schijnt hij in het v

Page 1745

afkomstig uit het klooster Binderen. Daarop ziet men tweemaal het wapen der familievan Eyll uitgehouwen. Ook staat daarop een non met een abdissestaf

Page 1746 - [Sebastiaan, Gysbert]

426van de toen regeerende abdis uitgehouwen. Door haar uitdrijving uit het klooster,heeft zij haar laatste rustplaats niet gevonden onder de zerk, die

Page 1747 - [Sels, Jan]

[Eyssell, Johan Christiaan]EYSSELL (Johan Christiaan), geb. te 's Gravenhage 13 Jan. 1795, overl. aldaar26 Mei 1872, werd in 1814 buitengewoon ge

Page 1748

427Zaken, ging Eyssell daarheen over, maar behield zijn werkkring. Hij werd in 1826commies, werd met behoud van zijn werkkring, die hoofdzakelijk op d

Page 1749 - [Sels, Joost]

428inspecteur, later hoofdinspecteur van den waterstaat, die in afwijking van zijnevoorgangers en opvolgers, zijn bureau aan het departement van Binne

Page 1750 - [Sels, Maurits (1)]

427F.[Fabius, Gerrit]FABIUS (Gerrit), kartuizer, overl. te Diest, omstreeks 1571. Hij was professus vanhet kartuizerklooster van St. Jan Baptist te Ze

Page 1751 - [Sels, Paul]

428anderen afgevaardigd, om den vorst van die verheffing, namens de stad Haarlem,de tijding te brengen. Hij werd, bij de verandering der regeering, 14

Page 1752 - [Sels, Peter (1)]

429groote. Het loon voor drukken en corrigeeren bedraagt ƒ 32 per vel van 32 bladzijden.De exemplaren waren niet alleen voor binnenlandsch gebruik bes

Page 1753 - [Sels, Willem Hendrik]

belangrijke plaats in, niet minder in die der Joden in Nederland, want hebben debeide laatsten voor zich een philosofische wereldbeschouwing nagestree

Page 1754

430Farrar heeft als bestuurder de toen nog zeer onvaste overtuiging dezer pasaangekomen crypto-joden in anti-joodsche richting trachten te drijven. Da

Page 1755 - [Sels, Ernst van Löben (2)]

3rogge, geb. te Rotterdam 6 Jan. 1686, overl. te Venlo 5 Jan. 1736, dochter vanJohan O. (zie VI, 1087) en Catharina Stalpaert van der Wiele. Zijne kin

Page 1756 - . Vooral het eerste

bij zijn tweede vrouw geen kinderen kreeg, zouden (volgens Gerrit's testament van1555) al de hem toebedeelde heerlijkheden aan zijn zoon Cornelis

Page 1757

FAURE (Jean) was baljuw te Standdaarbuiten in Noord-Brabant en stierf in 1760.Hij schreef eenHistoire abrégée de la ville de Bergen op Zoom(la Haye 17

Page 1758

431Groningen, waar hij in 1848 promoveerde op een proefschriftSpecimen inauguralecontinens Observationum ad tit. VII libri IV Codicis Civilis Capita I

Page 1759 - [Seriere, Guillaume de]

432[Fenacolius, Johannes]FENACOLIUS (Johannes), geb. te Zevenhuizen of te Delft in 1577, overl. teMaassluis 13 Mei 1645. Hij was een zoon (vermoedelij

Page 1760

433[Ferdooner, Elias]FERDOONER (Elias), rabbijn bij de hoogduitsch-joodsche gemeente van den Haagin het begin der 18de eeuw. In 1708 was het gedeeltel

Page 1761

opperrabbijn van dezelfde gemeente in den Haag. Opgeleid door zijn vader aan hetportugeesch israël. seminarium te Amsterdam, fungeerde hij als 18-jari

Page 1762

434taal mogen worden gehouden’, hem in 1842 de zilveren eerepenning van de‘Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten in Nederland’ gewerd, vastgeste

Page 1763 - [Seversz., Jan]

die na het herstel van de Hiërarchie in 1853 aan het hoofd zou komen van deUtrechtsche kerk provincie; tevens werd hij tot bisschop van Gerra i.p.i. v

Page 1764 - [Siardus, Heilige]

435bisschop van Canea i.p.i. geconsacreerd, en vertrok daarop, zonder helaasgenoegzaam te zijn gemachtigd door de Regeering, naar zijn nieuwe standpla

Page 1765

deel, Amst. 1816);Over de beweging van een wiel, op een' effen grond gelijkmatigvoortloopende(7de deel, Amst. 1825); In het derde deel derNieuwe

Page 1766

436Rotterdamis van hem geplaatst:Onderzoek over de verschillende wijzen waaroponderscheidene vaste ligchamen in eene vloeistof drijven(m. pl.);Beschri

Page 1767

42Gerrit v.A. door het optreden van diens zoon Nicolaas (3) (kol. 40.), maar weinigterechtgekomen. Otto en zijn tweede vrouw maakten 18 Mei 1559 met N

Page 1768 - [Sibelius, Caspar]

Kok bewerkte. Van hem verscheen bovendien anoniem:Amsteldam en zijnegeschiedenissen. Met printverbeeldingen(Amsterdam 1788-1792 kl. 8o., 6 dln., datna

Page 1769 - [Siberg, Joannes]

437aldaar 23 Febr. 1781 en werd in de kerk onder den preekstoel begraven. Hij trad in1765 in het huwelijk met Geertruida Palthe, uit welk huwelijk 3 z

Page 1770 - [Silvius, Willem]

FONSECA (Daniel da) behoorde tot de portugeesch-joodsche gemeente teAmsterdam, en noemt zichzelf ten onrechte de eerste hebreeuwsche drukker vandie st

Page 1771 - [Slanghen, Egidius]

438Boek, overdruk uit het joodsche onderwijzersorgaanAchawahvan Februari/Maart1910; Jac. Zwarts,De beide oudste hebreeuwsche Bijbeluitgaven van Amster

Page 1772

[Fonseca de Mattos, Abraham]FONSECA DE MATTOS (Abraham), promoveerde 4 Juli 1753 in de medicijnen teLeiden, op een dissertatieDe Fractura(Leiden 1753)

Page 1773 - [Sloyer, Diederik]

439Kramm,Aanh.82; Wurzbach,Niederl. Künstlerlex.I, 545; Thieme-Becker,Allg. Lex. d. bild. KünstlerXII, 194.van Dalen[Fourneau, Antonius de]FOURNEAU (A

Page 1774 - [Smeth, Mr. Pieter baron de]

medegedeeld in het volgende deel, werpen een ander licht op de feiten en stellenden abt van Floreffe en J. Fr. in het gelijk. Op verzoek van den abtNi

Page 1775 - [Smeth, Theodorus baron de]

440van Prémontré werd J. de Fraisinne tot proost gekozen door de nonnen van St.Gerlacusklooster te Houthem bij Maastricht 16 Maart 1632. De visitator,

Page 1776 - [Snabels, Henricus]

441Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel(Leiden 1883), Inleiding, Bijlagen en no. 18fol. 99 vgl.; Jac. Zwarts,Jacob van Ruysdael's Jodenkerkhof(1

Page 1777 - [Snellius, Rudolph]

wordt gegeven. Zijn grafmonument, met opgaande steenen trappen, gedekt dooreen sarcophaagje, is nog intakt en bevat het eenvoudig opschrift ‘Isaac Fra

Page 1778

huurwaarde. Zij had ƒ 8000 inkomen, bezat een buitenplaats, hield 5 dienstbodenen een koets met 4 paarden.Zijn geschilderd portret op een regentenstuk

Page 1779 - Register van inwoonders

442[Franco Mendes, Mordochay]FRANCO MENDES (Mordochay) alias Christoval Mendes Franco, geb.te Porto, gest. te Amsterdam 9 Aug. 1624, broeder van den v

Page 1780 - in de kerk te Oudewater

Zie: Kleerkooper en van Stockum,De Boekhandel te Amsterdam inde17de eeuw(den Haag 1914-16) 41, 42, 1148, 1149 en 1167.Zwarts[Frankforter, Mozes]FRANKF

Page 1781 - [Snellius, Willebrord]

443leeftijd den naam Aron er bij kreeg, hetgeen naar joodsch gebruik bij stervendenwel geschiedt. Mozes richtte in 1720 een hebreeuwsche drukkerij te

Page 1782

in het vaderland terug. De gedwongen rust hier te lande strekte hem tot last, waarommgr. Joannes Paredis, bisschop van Roermond, hem in 1869 als pasto

Page 1783

444te Grathem, Thorn en Ittervoort de typhus heerschte, was het pastoor Franssen,die zich onderscheidde en alle gevaren trotseerde, de lijdenden bijst

Page 1784

Meassefiembeweging, die zich aldaar in de tweede helft der 18de eeuw een herlevingder hebreeuwsche poëzie ten doel stelde. In 1781 kwam hij naar Amste

Page 1785

445jeugdigen huisgenoots’. Zoo kweekte Friedrichfeld bij Mulder de liefde voor dehebreeuwsche taal aan, waardoor Mulder later zulk een groot aandeel a

Page 1786

446eersten luitenant benoemd en bleef met bedoeld onderwijs belast tot 1 Juni 1844,toen hij bij den staf der genie geplaatst werd ter standplaats Naar

Page 1787

447In verband met deze ontwerpen werd hij 26 Nov. 1852 door den raad van Amsterdambenoemd tot inspecteur der publieke werken. Wegens zijne vele werkza

Page 1788

448de commissie het stilzwijgen, omdat de raad had geweigerd, aan hare niet teAmsterdam woonachtige leden reis- en verblijfkosten te vergoeden. Het ka

Page 1789 - [Soillot, Karel of Charles]

43van 1717 door C. de Moor in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage, voorts doorJ. Vollevens, met zijn jongste dochter, en door H. Serin.Zie:Alg. N

Page 1790 - Le Débat de félicité

449staat, Handel en Nijverheid Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet (IV kol. 1295) tot denaanleg van een aantal kanalen in het geheele land, sprak Froger in

Page 1791 - [Sonck, Wilhelmus]

450en Zenetti),houdende een plan tot reiniging en reinhouding van de wateren envan den bodem van Amsterdam(Amst. 1872);Rapport(met T.J. Stieltjes)over

Page 1792 - Margriete

hij benoemd tot hoogleeraar in het nederlandsch privaatrecht aan de rijksuniversiteitte Utrecht. Hij aanvaardde zijn professoraat den 12en October 185

Page 1793 - [Specht, Philippus]

451ning van het Fransche regt voor de wetenschappelijke verklaring onzer burgerlijkewetgeving(Utrecht 1859). Dit ambt heeft hij tot zijn dood bekleed,

Page 1794 - [Sporon, Adrianus Apollonius]

452tor van het erasmiaansch gymnasium te Rotterdam.Zie: Vissering inEigen Haard(1884), 590 vlg.; Brinkgreve inLeeskabinet(1884) IV, 184 vlg.;Utr. Stud

Page 1795 - [Sporon, Daniël]

4531588-98 (1857-58; nieuwe uitgave, Amsterdam 1861; 3e dr. 's Gravenhage 1882;4e dr. 's Gravenhage 1889; 5e dr. 's Gravenhage 1897; 6e

Page 1796 - [Sporon, Jean Isaäc]

454boven de gebeurtenissen en die het hem mogelijk maakt in vollen zin onpartijdig tezijn. Bij zijn afscheid in 1894 komt hij in menig opzicht terug o

Page 1797 - Pierre Fasseel Sporon

455dige studiën. Over den tijd van Frederik Hendrik gaf hij slechts een artikel overDejeugd van Louise Henriette d' Orange. Fruins onderzoekOver

Page 1798 - [Spronck, Gerrit]

456met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschapuitgegeven('s Gravenhage 1900-05, 10 dln. m. reg.).Zijn portre

Page 1799

1013) te Amsterdam en trad in 1764, 18 jaar oud in het huwelijk. Het echt paarbewoonde verschillende huizen te Vreeland. In hun perceelenNieuw Nederla

Page 1800 - [Stas, Willem]

ASSENDELFT (Mr. Willem van) (3), geb. te 's Gravenhage 14 Mei 1693, ged.Hoogd. kerk 17 Mei, overl. 31 Oct. 1740 (Nav.XXXVI, 552) zoon van Mr. Pau

Page 1801 - Ned. Adel

457aan de Vechtbrug en aan de Noorderdwarsstraat hoek Breedstraat hielden zij eenportugeesche synagoge. Deze particuliere synagoge droeg den naam ‘Ken

Page 1802

458zich protestantsch doopen en schreef verschillende anti-joodsche geschriften,waarvan het hebreeuwscheSchatkamer der Talmudhet bekendste is.Bronnen

Page 1803

459G.[Gallant, Emmanuel]GALLANT (Emmanuel), geb. te Thielt, zoon van Bern. en Godelieve vanLanduyt, Minderbroeder-Recollect, gekleed in het noviciaat

Page 1804 - [Steengracht, Mr. Cornelis]

460Equile Joannis Austriaci(38 bl.) enVenationcs ferarum, avium, pisciumenz. (104bl.) naar Stradanus. Hij sneed ook de kaarten voor het, in navolging

Page 1805 - Jacoba Wilhelmina van Gelre

461aanvallers af te slaan. De Staten-Generaal benoemden hem daarna tot kapitein.Zie: de Jonge,Gesch. v.h. Nederl. ZeewezenIV, 3e stuk, 526; Nagtglas,L

Page 1806 - [Steengracht, Mr. Johan (2)]

GAVEREN (Raso van) (3) volgde zijn vader op in de heerlijkheid Breda. Hij overleedomstreeks het begin 1314.In zijn testament, opgesteld 13 Febr. 1313,

Page 1807

462laer reeds had afgestaan, en aan zijne halfzusters de heerlijkheid Humbermont.Deze Raso schijnt weinig in Breda te hebben vertoefd. Hij verkoopt he

Page 1808 - [Steengracht, Mr. Johan (3)]

het dikwijls moeilijk is uit te maken of een werk aan den een dan wel aan den andermoet worden toegeschreven, te meer daar beiden vaak gelijke onderwe

Page 1809

463dien de handteekening van van Geel meer dan eens zeer handig in die van Metsuveranderd is. Ook herinnert hij in zijn wijze van behandeling meermale

Page 1810 - [Steengracht, Mr. Johan (4)]

464van Groot Brittanje, Vrankrijk en Yrlant(Pamflet Knuttel no. 14080). Zijn gedichtChristus doods Gedenk-teekenvond een plaats in denLusthof der Ziel

Page 1811

44dat hem was opgedragen ‘om als Resident aan het Hoff van Denemarken wegensden Staet te gaen resideeren’, waarom hij als pensionaris aftrad. In 1729

Page 1812

465in alle punten die betwistbaer en bygevolge niet grontwezentlyk zyn’.Zijn portret, gegraveerd door J. Houbraken naar een zelfportret in 's Rij

Page 1813 - . 14 werd hij benoemd

van een wetboek van koophandel, in 1808 door den Koning benoemd. Het ontwerpvan deze commissie is van groote waarde en is bijna geheel in het latere w

Page 1814 - [Stegen, Servatius van der]

466(van 5 Juli 1814-9 Mei 1826), vice-president van het syndicaat, waarnemend ministervan Financiën (van 10 Jan.-1 Juni 1837 en van 9 Jan. - 31 Juli 1

Page 1815

loffelijk opschrift was gegraveerd. Het veroverde schip werd door de firma terkaapvaart uitgerust en als ‘De gekroonde Burgt’ tegen den vijand in zee

Page 1816 - [Steur, Arnoldus Willemsz.]

467Zie de la Rue,Heldhaftig Zeeland173; Nagtglas,Levensber. v. Zeeuwen.260.Mulder[Gerwen, Marcus van]GERWEN (Marcus van), geboren in de tweede helft d

Page 1817 - Graf- en Gedenkschr. prov

schilderijen en penteekeningen voor zaken naar Zweden; met dezen zoon was deG. in 1622 in Londen. In 1627 woonde hij naast Const. Huygens in de LangeH

Page 1818 - [Stolck, Joris Adriaensz van]

468bloemstukken. Van Mander spreekt o.a. over twee bloemstillevens en over eenboekje met bloemen en insecten voor keizer Rudolf II. Ook als tuinarchit

Page 1819 - Admirant;

469sijn Marotken’, vanitas, gierigaard en dood, concert, portretten o.a. Karel Clusius,Tycho Brahe, H. de Groot, Gorlaus, Hendrik IV, Hendrik II van B

Page 1820

470Meister im Städ. Institut zu Frankfurt a/MVIII 8, XI, 7;Vasary-SocietyV, 19; J.Scholten.Catalogue raisonné des dessins des écoles franç. et holland

Page 1821

1656 door den predikheer Wassenberch de broederschap van den H.Rozenkrans werd opgericht. De inventaris dier kapel vindt men vermeld bij Houben(Gesch.

Page 1822

nam hij deel aan Bonaparte's eersten grooten veldtocht in 1796 in Noord-Italië,waarin hij zich door beleid en onverschrokkenheid onderscheidde, v

Page 1823

471werd gehouden ‘Het was alsof de regen verdroogde en de wind plotseling geketendwerd, wanneer hij zich naar O. begaf (Houben). Onder de burgerij was

Page 1824

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1825

472[Ginck, Joannes Henricus Fredericus van]GINCK (Joannes Henricus Fredericus van), begr. te Venlo 23 Sept. 1747, waspostmeester te Venlo, richtte 25

Page 1826

werd in Mei 1813 élève du génie maritime te Antwerpen en 12 Maart 1814onder-constructeur 3e klasse te Rotterdam.In den aanvang van 1816 ontving hij de

Page 1827 - [Story, Johannes Jacobus]

473gezonden tot het bestudeeren der aldaar gebruikelijke samenstelling deroorlogsschepen en de inrichting der Rijkswerven. Omtrent deze reis, die voor

Page 1828 - [Straelen, Isabelle van]

474ling der schepen gebezigd, wordtinTijdschrift ter bevordering van nijverheid, 2edeel (1834), blz. 582;Over verschillende houtsoorten, afkomstig uit

Page 1829

verdediging van het Texelsche zeegat en om daarop vijandelijke schepen te doenstranden. Het bleek bij uitvoering eene mislukking te zijn.In 1803 werde

Page 1830

475lijk instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten bij koninklijkdecreet van 18 Juli 1808 tot lid dier instelling benoemd.Hij huwde I

Page 1831

leuvensche academie. Zijn grafschrift in de Minderbroederskerk te Leuven looft hemzeer, niet alleen als geleerde, maar ook als mensch.Nieuw Nederlands

Page 1832 - Stam- en Wapenb

476Een toevallige naamgenoot van hem, afkomstig uit Venlo, was in 1689 praeceptoraan de latijnsche school te Middelburg.Zie: de la Rue,Geletterd Zeela

Page 1833 - [Sturmius, Gerlacus]

45Arcole en Castiglione. De aan Bonaparte en Augereau toegeschreven overtochtenover de bruggen bij Lodi en Arcole, vóór de troepen uit, met het vaande

Page 1834

477zelf bij haar emblemata vervaardigde en die trouwens uit haar jeugd dagteekenen.Voorts werd ze geprezen om haar bedrevenheid in het borduren, haar

Page 1835 - [Stuyvesant, Petrus]

478huwde met Sara Pijpelaar, uit welk huwelijk twee dochters geboren worden,de hier voorgaande Margaretha en Kornelia. Daar zijn inkomen niet toereike

Page 1836

479Ten behoeve der dordtsche schooljeugd gaf Godewijk een niet onaardige bewerkingvan het latijnsche schooldramaDyscolivan den haarlemschen rector Cor

Page 1837

480lieden, zijnde alle benamingen van gereedschappen, stoffen, woorden vancommando enz. die bij de werkers aan den bouw dagelyx gebruikt worden;Woorde

Page 1838

voor Een- en Ondeelbaarheid en een der grootste voorstanders van het analgamader schulden en van gemeene belastingen.Na de omwenteling van 1795, bekle

Page 1839 - [Swinkels, Leonardus]

481in de partij (hij was agent van financiën), een samenzwering op touw tegen hetinvloedrijkste lid van het uitvoerend bewind, Vreede. Deze beweging g

Page 1840 - [Swoll, Christoffel van]

482A. Gogel(Amst. 1864); H.T. Colenbrander,Gedenkstukken der Alg. Gesch.van Ned. van1795-1840, I (inl.) bl. 297 en verdere deelen, passim.Schallenberg

Page 1841 - Commissarissen-generaal

Zie: over Christianus:Namen der Heeren Rectores, Praefecten en Vaendraeghersder Broederschap van 't H. Cruijs, opgericht in de KerckeNieuw Nederl

Page 1842 - [Symonis, Wilhelmus]

483van dan H. Nicolaes binnen de Sladt Venlo anno1645; stadsarchief van Venlo no.173;Maasgouw1901, 18, 1906, 21, 1920, 59; over Goswinus: stadsarchief

Page 1843 - Vermoede

Zie:Maasgouw1901, 18, 1906, 21, 1920, 59.Verzijl[Gomarus, Franciscus]GOMARUS (Franciscus), of François Gomaer, geb. te Brugge 30 Jan. 1563,overl. te G

Page 1844 - [Sypesteyn, Cornelis van]

46Napoleon's gelukster dreigde onder te gaan, trad hij ten slotte in geheimeonderhandeling met den oostenrijkschen generaal von Bubna. Zoodra det

Page 1845

484en werd in 1584 baccalaureus of magister philosophiae. Van 1584 tot 1586 was hijweder te Heidelberg, waar Johan Casimir zijn broeder Lodewijk was o

Page 1846

485Sepp zeide, dat deze ‘wel in staat is, ons over Gomarus gunstiger te doen denkendan gewoonlijk geschiedt’. Bertius' werk daarover beantwoordde

Page 1847

486overleden in 1621. Zijn derde vrouw was Anna Maria la Noye. Van zijn tweedevrouw had hij een zoon, die vóór hem overleed, en twee dochters, van wel

Page 1848 - [Sypesteyn, Evert van (1)]

een middel om te ontkomen aan den eisch van den Paus, wiens opvolgers op ditpunt verregaand gemakkelijk waren. Arn. de G. zou van hen nog veleNieuw Ne

Page 1849

487prebenden en waardigheden verkrijgen. 1342 schonk hem Paus Clemens VI eenkanunnikdij met prebende, zoodra er een zou openkomen, in de hoofdkerk te

Page 1850 - [Sypesteyn, Jan van]

48811 Febr. 1381/2 maakte hij zijn testament en op den 18. derzelfde maand was zijndekenzetel open, zegtBijdr. tot de Gesch.XV (1924), 682. Zijn overl

Page 1851

was hij sedert 1718 bibliothecaris der school, en in 1720 conrector. Hij overleed teDordrecht 26 Sept. 1730. Hij schreef:Begin en Ingang aller mensche

Page 1852 - [Sypesteyn, Leonard van]

489weelde of vrugt in ontugt(Leiden 1723), 8o.Zie: van Abcoude,Naamreg.; Schotel,Ill. school, 161, 162.van Dalen[Goris, Gerardus]GORIS (Gerardus), ged

Page 1853 - [Sypesteyn, Maarten van]

Griffioen’. Hij heeft o.m. uitgegeven't Begin van Hollant in Dordrechtdoor Joh.van Beverwijck, 1640. Zijn uitgeversmerk was de dordtsche maagd, m

Page 1854 - [Sypesteyn, jhr. Wigbold van]

490Dirck Goris hebben de zaak tot in de 18e eeuw voortgezet. Ook Caspar G. (ziedat art.) was waarschijnlijk een zoon van Jasper.Uit archiefaanteekenin

Page 1855 - [Sypesteyn, Willem van]

47bataafsche troepen samengestelde legerafdeeling den linker vleugel van hetRijnleger, dat onder bevel van generaal Moreau stond, te gaan dekken en da

Page 1856 - [Tasman, Abel Janszoon]

hij sloeg dit aanlokkelijk aanbod af met de woorden: ‘Zoolang ik vader Willem opmijn borst draag, wil ik geen verrader worden’.In den nu volgenden vel

Page 1857

491een goed schutter, legde hij haast ongelooflijke proeven van bekwaamheid af.Zijne promotie is zeer langzaam gegaan. Verschil van meening met zijn c

Page 1858 - [Teerlinck, Diederik]

492kennis gemaakt met koning Christiaan van Denemarken, die aan den abt van St.Pieter te Gent loffelijk over hem schreef (vgl.Messager des sciences et

Page 1859 - [Telders, Jean Marie]

493(1697) en Samuel Auerbach'sChesed Schemoël(1699) uit.Zie:Jewish Encyclopaedia(New York, Londen 1903) V, 109.Zwarts[Gouka, Abraham]GOUKA (Abrah

Page 1860

Hendrik van Serooskerken, Paulus Merula, Arent Buchel enPetrus Scriverius en van zichzelf, o.a. beschrijvingen van steden naar Guic-Nieuw Nederlandsch

Page 1861 - [Temminck, Mr. Hendrik]

494ciardini. Scriverius noemt hem den ‘goeden Goudhoeven’ en beschuldigt hemvan een te veelvuldig gebruik zijner aanteekeningen.De titel luidt:D'

Page 1862 - [Tesschemaker, Samuel]

GRAAF (de). De schrijver derHistoire naturelle des Iles Antilles(1658), vermeldtals predikant op St. Eustatius ‘M. de Graaf, à présent pasteur de l&ap

Page 1863

495vius (IV, 673), maar ... hij was in 1654 van Formosa gekomen, waar hij de bekendemoeilijkheden met gouv. Nic. Verburch gehad had. Hij kan dus niet

Page 1864 - [Thedens, Johannes]

in 1826 en 27 de zilveren, in 1829 de gouden medaille. In 1828 werd hij onderwijzeraan die inrichting, in 1839 stads-architect. In 1856 kreeg hij als

Page 1865 - [Thieme, Dirk Anthonie]

496Walcheren. De kerk te Zierikzee voltooide hij in 1848. Hij was gehuwd metJohanna Jacoba Revers (1808-1881) en liet kinderen na.Zijn broeder Johan J

Page 1866 - [Thierens, Adolph Ernestus]

424 April 1759, overl. op het kasteel Baarschot 6 Mei 1852, zoon van Jacobus JosephM. en Maria Josepha Dubois), Franciscus Fredericus Ernestus (ged.28

Page 1867

48gelithografeerd door Delfech, A. Maurin en G. Kuestner.Zie: Lievyns, Verdot et Régat,Fastes de la Légion d'honneur(Paris1842) I, 333; Robinet,

Page 1868 - [Thierens, Johan Adriaan]

In 1625 werd hij onder Frederik Hendrik ook kolonel der infant. Bij het beleg van 'sHertogenbosch werd de Grenu belast met het opperbevel der art

Page 1869 - [Thierens, Mr. Johan Petrus]

497Zie:Zelandia IllustrataII, 337; Nagtglas,Levensber. v. ZeeuwenI, 293; tenRaa en de Bas,Staatsche LegerI, 208, II, 155, 176, 266, III, 15, 85, 195,

Page 1870 - [Tierens, Simon]

498en waaruit zijn meesterschap in de vakken van den mijningenieur, denspoorwegingenieur, den econoom en den koopman blijkt, had ingezonden, ging hijd

Page 1871

499troepen van Rennenberg, welke echter het Statenleger te gemoet trok. Deachtergebleven bewakers in de abdij werden tijdens een zwelgpartij overvalle

Page 1872 - [Timmermans, Arnoldus]

500waterbouwkundigen na de inlijving bij Frankrijk in 1810 in het corps des ponts etchaussées werden opgenomen, werd Grinwis bij keizerlijk decreet va

Page 1873

Zie:Hollandsche Revue1e Jaarg. no. 8, waarinNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1874

501ook zijn portret voorkomt, en vooral het feuilleton van Dr. H. Gerversman in deNieuwe Rotterd. Courantvan 3 en 10 Januari 1925.Wiersum[Grooff, Mgr.

Page 1875 - [Tyebaut, Pieter Jansz.]

502en vele Katholieken als zoodanig opgenomen. Veel dreigender werd de stemmingtegen Grooff, toen hij Grube, pastoor van Semarang, Cartenstat (zie dit

Page 1876

503gouverneur-generaal en waarop onmiddellijk antwoord werd verwacht. Grooff gingdaags daarna naar den gouverneur-generaal. Wederom richtte deze tot h

Page 1877 - [Vaillant, Everhard Maurits]

GROOT (David Eduard de), geb. 8 April 1795 te Amsterdam, overl. 29 Maart 1874te Parijs, ontving het eerste onderricht in klarinetspel van zijn vader.

Page 1878

49der Missie, den vicaris Adam Damen. Augiers gaf ten antwoord, dat hij een oudezending had; wat betrof de erkenning van den vicaris, dat hij afhankel

Page 1879 - [Valckenier, Adriaan]

504geplaatst. Na drie jaar keerde hij naar Holland terug en gaf herhaaldelijk concertente Amsterdam en te 's Gravenhage. Gedurende vier jaren was

Page 1880

Niettegenstaande hij zeer bekwaam en zijn onderwijs uitstekend was, was hij bijde stu-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1881

505denten niet gezien wegens zijn minder aangename wijze van optreden, vooral bijexamens. Toen daarover in den studenten-almanak voor 1873 geklaagd we

Page 1882 - [Vechel, Leonard]

Mulder[Grijp, Cornelis van der]GRIJP (Cornelis van der), uit een geslacht dat Vroeger te Dordrecht gevestigdwas geweest. Zijn vader Jeremias werd in 1

Page 1883 - [Veen, jhr. Jacob van]

506lijden in 1746 te Noordgouwe. Deze was gehuwd met Anna Clement. Van hunvele kinderen zijn bekend geworden Cornelis en Willem Gerard (die volgt).Cor

Page 1884 - [Veen, Jan van der]

tot een voorrecht gerekend hebben, als hij dezen jongeling tot onderwijzer in hetArabisch had kunnen krijgen (J. Casaubonus,Epistolae(Rotterd. 1709).N

Page 1885 - [Vegelin, Philips Ernst]

507Ook Thomas Erpenius en Louis de Dieu prijzen zijn verwonderlijke kennis van hetArabisch. Op zijn dood heeft Foppe van Aitzema een latijnsch (Poemat

Page 1886 - [Velde, Willem van de]

508niet in den drieëenigen God gelooft, die gaat zonder twijfel voor eeuwig verloren’.Hij zeide o.a. dat de godsdienstwetenschap is het verstandelijk

Page 1887 - Le Pays d' Israël

Zie: Nagtglas,Levensberichten v. ZeeuwenI, 311 v.MulderNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1888 - [Velthaan, Eustachius]

509H.[Haaff, Dr. Gerard ten]HAAFF (Dr. Gerard ten), geb. in 1720 te Zevenaar in het land van Cleeff, overl.te Rotterdam 26 Mei 1791. Zijn opleiding in

Page 1889 - [Veltwijck, Gerardus van]

50werden er in het geheel slechts 38 studenten in de medicijnen ingeschreven. Deeerste promotie onder hem had plaats in 1596.Den treurigen toestand de

Page 1890 - [Venlo, Jan van]

510ligchaamenz. in dezelfdeVerh.1776, 221;Bericht wegens het snijden en afhalenvan den steen der blaaze, in twee bijzondere tijdenin dezelfdeVerh.1779

Page 1891

511reeds aldaar, doch werd pas 24 Juni 1785 geëed als poorter der stad.Van hem heeft men in druk de volgende verhandelingen:Verhandeling over deoorzak

Page 1892 - Tijdschr. Muziekgesch

1643 wordt hij lid van het St. Lucasgilde, waarvan hij in de jaren 1653 en 1654hoofdman was; in 1656 scheidde hij zich met 46 andere schilders af van

Page 1893 - [Venne, Adriaan van de]

512graphische waarde hebben; het bekendst zijn echter zijn typisch hollandscheboschgezichten. Een enkele maal ook schildert hij op meer italianiseeren

Page 1894

(Leiden 1867). Ten deele vonden deze aanvullingen haren oorsprong in een nieuwwerk, waarin de H. een overzicht van de theorie der bepaalde integralen

Page 1895

513een critische beschouwing van de tot de berekening geleid hebbende methodesgaf, welk werk mede door de Academie (1862) werd gepubliceerd. Na sinds

Page 1896

5141660 voor schepenen van Helmond gehuwd met Geertrui van Hoof, weduwevan Mr. Albert Kets. Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.Zie: J.

Page 1897 - [Venne, Huybert van de]

HAES (Frans de) (2), geb. te Rotterdam 18 April 1708, overl. aldaar 14 April 1761;zoon van Joan de Haes (die volgt); hij huwde 28 Sept. 1732 te Rotter

Page 1898 - [Venray, Jan van]

515oprichters van het rotterdamsche dichtgenootschap ‘Natura et Arte’ (1726); alsdichter, vooral van stichtelijke verzen, munt hij niet uit boven de m

Page 1899

HAESTENS (Hendrik van) was boekverkooper te Leiden. Hij werkte mede aan hetberoemde werk van Jan Orlers:De Nassausche laurencrans ofte beschrijvingeen

Page 1900

verstandig Psalmzingen. Al zijn verhandelingen zijn in twee deelen herdrukt als:Bundel van praktikale verhandelingen over eenige schriftuurteksten(Rot

Page 1901 - [Verbeek, Servatius]

516Nederlanden verleent heeft door het wijs en kloeck belegd des Hooghgeboren VorsteMaurits van Nassau(Leiden 1610, fol.). Zelfstandig gaf Haestens ui

Page 1902

van Gansfort en Agricola en vertoefde hij meermalen in de bernardijner abdij teAduard, waar hij den bloeitijd meemaakte, en verschillende vrienden von

Page 1903 - [Verburgh, Frederik]

517huis gekozen. Onder zijn rectoraat bloeide het Fraterhuis zeer. Met tal van bekendepersonen correspondeerde hij of kwam hij in aanraking. O.a. met

Page 1904

518(1853), nam v.H. daarin zitting als Minister van Buitenl. Zaken, welke functie hij driejaar bekleedde. In den Krimoorlog wist hij onze onzijdigheid

Page 1905 - [Verburgh, Nicolaas]

519in het Album Stud. van Franeker inschrijven als François Halma Junior Acad. Franeq.Typogr. Reeds in 1716 zag hij zich als candidaat beroepen naar H

Page 1906

[Hals, Frans (1)]HALS (Frans) (1), hollandsch schilder, vermoedelijk in 1580 te Antwerpen geboren,en gestorven te Haarlem in 1666. Zijn vader Frans Ha

Page 1907 - [Verburgh, Steven]

520Haarlem. De schilder is daar als tienjarige knaap gekomen en er levenslanggebleven.Van zijn jeugd is niets bekend. Als hij, zooals overgeleverd is,

Page 1908 - Bataviaasch Handelsblad

521sterdam) en de portretten der familie van Beresteyn (Louvre).Sedert omstr. 1640 verdwijnt de kleurenrijkdom uit zijn stukken, wordt de ondertoonzwa

Page 1909 - [Verellen, Gaspard Thomas]

HALS (Harmen), hollandsch genre-schilder, geb. te Haarlem in 1611, aldaargestorven in 1669. Eenige zoon van Frans Hals (1) uit diens eerste huwelijk.

Page 1910 - [Vereul, Mr. Abraham]

522van hem, terwijl ook het Mauritshuis in 1917 in het bezit van een werk van hem isgekomen. Hij was geen groot meester, maar behoorde tot de goede vo

Page 1911 - zelf prins

51[Aylva, Alef van]AYLVA (Alef van), overl. 1582, zoon van Alef, rechter te Wons, en van Bauckvan Offenhuisen. Hij was in 1578 grietman van Ferwerdera

Page 1912 - [Vereul, Mr. Jan Jacob]

(museum te Haarlem), en twee kleinere: een appelschilster en een naaister (beideden Haag). Deze kleinere zijn beter dan het groote stuk, dat blijkbaar

Page 1913 - [Verhoeven, Petrus]

523meer en meer voor de zaak van den opstand was gewonnen; tot drie maal toe werdhij door de Staatsgezinden uit zijn ambten gezet. Hij schijnt ook daa

Page 1914

Regt[Hangest-Genlis gezegd d'Yvoy, Egbert Marie Frederik van]HANGEST-GENLIS gezegd D'YVOY (Egbert Marie Frederik van), geb. te Utrecht6 Febr

Page 1915 - [Verhoysen, Petrus]

5241 Mei 1782 aangesteld tot ontvanger van de bisdomstienden en 11 Nov. d.a.v. totkameraar van den Lekdijk-bovendams. Hij was de partij der Patriotten

Page 1916 - [Verkuyl, Nicolaas]

525nederl. wapenen te Ekeren was gehandhaafd - geeft in zijn verslag aan de Statente kennen: geen woorden genoeg te kunnen vinden om de diensten in he

Page 1917 - De Nederlanders op de

5261729 met Isack Marcellis Reck van Mülhausen, geb. 9 April 1694,kapitein in het regiment infanterie van den luit.-generaal de Carris, overl. 2 Febr.

Page 1918 - [Vermaes, Arie]

tot kwartiermeester-generaal der legers van de nederlandsche Staten onderscheiddehij zich in het bijzonder bij het beleg van Grave (27 Juli-28 Oct. 16

Page 1919 - [Vermie, Johannes]

527Willem III was hierover zoo voldaan, dat hij d'Yvoy het pensioen schonk, dat hij enzijn vader op de domeinen van Bourgondië had, met belofte o

Page 1920 - [Vermuyden, Cornelius]

hem 13 Mei 1593 afgegeven over een som gelds van een huis, door zijn vader teBourges verkocht; Nicolas noemt zich daarin nog heer van Genlis en vanNie

Page 1921

528Yvoy, ofschoon hij nimmer in het rustig bezit dezer heerlijkheden is getreden.In 1600 was hij kapitein in staatschen dienst en wordt vermeld bij de

Page 1922

Douwe van Aylva was omstr. 1605 gehuwd met Luts (Lucia) van Meckema,overl. 29 Juni 1630, dochter van Hessel en van Hisck van Feytsma. Uitdit huwelijk

Page 1923 - Worcester in het westen

Marcus en van Anna Magdalena van Hasselt. Uit het eerste huwelijkzijn geen kinderen geboren; uit het tweede sproten twee dochters, waarvan baronesAnna

Page 1924

529Zie:Jaarb. Ned. AdelVI 177, 178;Nederl. Adelsboek(1914) 95; Bouman,Gesch.Geld. HoogeschoolII, 560;WapenherautXX, 315, 316.Regt[Hanneman, H.]HANNEMA

Page 1925

werd kanunnik te Namen, later te Leuven. In deze stad stierf hij 11 Jan. 1632. Hijheeft allerlei geschreven over theologie en kerkgeschiedenis. Over d

Page 1926 - [Vernatti, Philibert]

530tijds raadsheer in den Hoogen Raad, gaf daartegen uit eenWederlegginghe vanseker boeksken, uitghegheven bij François Verhaer:ghenaemt Onpartijdighe

Page 1927 - [Versaren, Joannes]

531Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III,511-513.Knipscheer[Hardeveldt, Samuel van]HARDEVELD(T) (Samuel van), zoon van

Page 1928

zijn verzamelde werken uitgegeven in 1904 onder den titel:Sjofelen, met zijn portret,dat ook voorkomt inWereldkroniekvan 12 Maart 1904 en in hetRott.

Page 1929

532Zie:NecrologiedoorL. van Deysselin hetHandelsbladvan 27 Februari 1904, hetartikel van H. Gerversman in hetRott. Jaarboekjevoor 1926, blz. 75. enBri

Page 1930

Joost was in eerste huwelijk getrouwd met Petronella Redula (waaruit eendochter Gudula, ged. 8 Dec. 1624 te Venlo) en in tweede met GisbertaMagdalena

Page 1931 - [Verster, Abraham Gijsbertus]

533Van zijn kinderen uit het tweede huwelijk noemen wij Joannes AdamGodefridus, ook Joannes Adam of wel Godefridus of Godardusgenoemd, komt herhaaldel

Page 1932 - [Veste, Nicolaas van der]

534land te Arnhem. Terwijl hij als zoodanig in functie bleef, werd hij met vergunningdes Konings tevens advokaat te Arnhem, in welke functie hij 7 Apr

Page 1933 - Bijdr. bisdom Haarlem

52kinderen, waarvan Hessel, Douwe (2) en Ernst (2) hierna volgen.Zie: Aitzema,Saken v. St. en Oorl.I, 591; J.v.d. Sande,Ned. Hist.121-123;Wagenaar,Vad

Page 1934 - [Vierlingh, Andries]

535schen bleef, totdat het Congres van Weenen haar aan het groothertogdom Hessentoewees. Hatry is aan het hoofd van het leger van Mainz gebleven, totd

Page 1935 - [Vierloos, Johannes]

536Het commando over de bataafsche troepen is hem niet opgedragen geworden,hoewel Joubert in de order, waarbij hij het bevel overgaf, de woorden had d

Page 1936

537Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III, 584v.;Kerkelijk Handboek(1903) Bijl. 116, 154, (1907) Bijl. 142.Knipscheer[Ha

Page 1937 - [Villers, Johannes de]

der zaken in Asie, Afrike en Europe ... sedert het ophouden der Fabel- Eeuwe, totop Karel den Grooten en tot de Middel- Eeuwe ..., met meerNieuw Nede

Page 1938 - Fasti acad

538dan duizent historiepenningen verrijkt en opgeheldert('s Gravenhage 1736-1739),drie deelen.Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunste

Page 1939 - [Visscher, Claes Jansz.]

Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III,603 v.Knipscheer[Heemstede, Diederik van]HEEMSTEDE (Diederik van), kartuizer, zoo

Page 1940

539Op 10 Juni 1520 nam ook zijn broeder Jan van Heemstede, die student wasin het college van Standonck, in deze chartreuse het habijt van S. Bruno aan

Page 1941

Gouda 8 Nov. 1705; emeritus 8 Maart 1734. Hij schreef:De ydele verwagting derJoden na de komste van den Messias. Getoond in een Doop-predicatie over G

Page 1942 - [Visscher, Theodorus de]

540[Heessel, Adrianus van]HEESSEL (Adrianus van), geb. te St. Oedenrode omstreeks 1660, overleden teSomeren 10 Aug. 1701, deed zijn studiën te Postel

Page 1943 - Hist. episc. Harlem

HEIDENRIJK (Menso), geb. te Wesel 9 Febr. 1644, overl. te Maastricht 12 Oct.1724, zoon van Jan Anthonij Heidenrijk, kapitein, en DrieskeHonnerts. Hij

Page 1944 - [Vitteus, Frederik]

[Aylva, Epo van (2)]AYLVA (Epo van) (2), overl. na 1515, zoon van Epo (1) en van Ebel Juwsma,was een avontuurlijk hoofdman in de bloedige twisten, die

Page 1945

541predikant te Hasselt werd. Sedert 22 Jan. 1679 stond hij te Maastricht. Hij wasgehuwd met Johanna Catharina van der Beek, en later met Alettavan He

Page 1946 - Mannen en Vrouwen

[Heimenberg, Henricus van]HEIMENBERG (Henricus van), of Heymen berg, broeder van Casparus vanHeimenberg (zie dat art.), gedoopt te Utrecht 12 April 16

Page 1947

542was gehuwd met Maria van den Helm, en schreef:De komst van den Schilohter bestemder tijd voorgevallen ende de toevloed der Heydenen tot denselven(U

Page 1948

[Heineken, Diderik]HEINEKEN (Diderik), geb. te Bremen in 1730, overl. te Elburg 6 Aug. 1795; broedervan Nicolaus Heineken (zie volg. art.). Hij studee

Page 1949 - Amsterd. Jaarboekje

543Elburg. Zijne richting was de coccejaansche. Hij huwde in Jan. 1758 met TheodoraSegerina van Loon, en na haar overlijden met Egbarta Römer, wed.van

Page 1950 - Ned. Familiebl

op Ds. E.P. Pesarovius (Amst. 1709);De heilige wooningen des Hoogsten bijden Christen, in eene inwyings-predicatie van een nieuw gebouwt Godshuis binn

Page 1951

544in 's Gravenhage30Nov.1716 ('s Grav. 1716).Zie: J. Loosjes,Naamlijst van predikanten der Luth. Kerk in Ned.('s Graven.1925), 114 v.;

Page 1952 - [Vliegher, Lubbertus de]

In 1883 bedankte Heinze als directeur van Excelsior; hij vestigde zich teMuiderberg. In 1884 werd hij directeur der hilversumsche en bussumsche afdeel

Page 1953 - [Vlies, Bernhard van der]

545nard van Loenen te Amsterdam. In den winter van 1886-87 dirigeerde hij nogeen uitvoering van Excelsior.Zijn 80ste verjaardag werd luisterrijk gevie

Page 1954 - [Vlimmerius, Joannes]

[Hel, Simon van]HEL (Simon van), of Hellius, overl. te Haarlem 26 Mei 1704. Hij was predikantte Overschie sedert 23 Aug. 1648, te Weesp sedert 21 Aug.

Page 1955

53aan Pieters' bloedverwanten ten laste leggen. In 1489 wordt hij vermeld als grietmanvan Wonseradeel, woonachtig te Witmarsum, waar zijn stins i

Page 1956 - [Vlissingen, Paul van]

546Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III, 631v.;Kerkelijk Handboek(1907) Bijl., 148; (1908) Bijl., 116, 122, 143, 148.K

Page 1957

onderwijs in Ned.(Leid. 1874) I, 145-149; P. Gouda Quint,Grondsl. voor deBibliographie van Gelderland(Arnh. 1910), 485 v.KnipscheerNieuw Nederlandsch

Page 1958 - had diensten op Stockholm en

547[Heller, Christoffel of Christophorus]HELLER (Christoffel of Christophorus), of Hillegerus, geb. te Bremen in 1579,overl. vóór 1636. Hij studeerde

Page 1959

[Hemert, Gerardus van of van den]HEMERT (Gerardus van of van den), geb. te Middelburg 21 Jan. 1698, overl.ald. 11 Oct. 1759, zoon van Gerrit van Hemer

Page 1960 - [Voet, Aldegonda]

548Hij schreef:G. de Wind uit zijne verhandeling van Godts algemeene genadeontmaskert... (vooraf gaat een bericht wegens de Doopsgezinden en der zelv

Page 1961

549Van uitvoeriger beschrijvingen moeten wij ons onthouden, zelfs van zijn ‘strijd metGisbertus Bonnet’, hoogleeraar te Utrecht, waaraan zijn biograaf

Page 1962 - [Voet, Nicolaas (2)]

gestorven. Bij de benoeming van zijn vader tot hoogleeraar aan de leidscheuniversiteit verliet Frans in 1740 Friesland. In Leiden schijnt hij vooral d

Page 1963 - [Voet, ridder Paulus]

550naar Duitschland wellicht ook in dezen tijd te plaatsen is. Na blijkbaar eenigen tijdhet beroep van ingenieur te hebben uitgeoefend, werd hij in 17

Page 1964 - [Voetius, Gisbertus]

551der en Wieland. In Duitschland hebben zijn denkbeelden ook de meeste waardeeringgevonden.Hemsterhuis, die zelf teekende en boetseerde, was zeer kun

Page 1965

552ondergeschikt is aan zijn ethische beschouwingen. De ‘Simon’ is verder aanaesthetische problemen gewijd, met name aan dat van het onderscheid derve

Page 1966 - Ned. Arch. voor Kerkgesch

moesten met de Zweden middelen beramen om de verhooging der Deensche tollentegen te gaan, hetzijNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1967 - IV, en dl. III, bijlagen

553levensbeschrijving en eenige brieven bevat. Een moderne duitsche vertalingdagteekent van 1912. Brieven van Hemsterhuis aan prinses Gallitzin en aan

Page 1968 - [Volkach, Henricus de]

dezelfde bedreigingen als voorheen. Het boekjePraetje bij de weg, dat kort hieropverscheen en deze zaak behandelt, wordt aan hem toegescheven.Nieuw Ne

Page 1969

554Voor al zijn lijden oogstte hij geen dank van zijn eigen gemeente: de rechtzinnigemeerderheid stichtte een nieuwe vlaamsche gemeente in de Breestra

Page 1970 - [Voltelen, Ds. Arnoldus]

HENDRIKS (Pieter), leeraar bij de oudvlaamsche Doopsgezinden te Sappemeer,bekend als tegenstander van Johannes Stinstra en bestrijder van hetSocianism

Page 1971 - [Voochts, Christianus]

555lijk te belijden. In 1754 was hij reeds overleden; hij leefde nog in 1750.Hij schreef:Schriftuurlijke Katechismus waar in de grondlere der Doopsgez

Page 1972 - [Voochts, Theodorus]

schreef van Hengel onder den schuilnaam Christianus Philadelphus:Zedigh, en grondigh bericht over het gebruyck der genaemde geestelijcke goederen,soo

Page 1973 - [Vos, Gijsbertus]

556herdr. met zijn eigen naam in 1666). Voetius en de zijnen gewaagden in dezeaangelegenheden menigmaal van ‘de sonde van Achan’ (Jozua 7:1). Toen van

Page 1974

publiceeren en verdedigen van filosofische disputen, o.a. over de ‘Goddelijkebesluiten’, en werd 25 Febr. 1710 doctor in de philo-Nieuw Nederlandsch b

Page 1975 - [Vosmaer, Jacques Nicolaas]

557sofie na de verdediging van zijne disputatie over ‘de vereniging van de ziele methet menschelijk lighaam’. Hij werd predikant te Purmerland 6 Sept.

Page 1976 - Makassaren allengs

voor min en meer geoefenden(Semarang 1858);Het Christelijk vertrouwen op God(Bat. 1862).Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1977 - [Vossius, Dionysius]

bende met hun hoofdman, Ornand, bracht Gillis tot inkeer en overreedde hen zelfsom conversNieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 1978 - Belgarum aliarum

54door een anderen vaarweg, over Gothenburg of over Lubeck, te zoeken, of andersmet de Zweden een verbond sluiten. Volgens resol. van 12 en 19 Mei 164

Page 1979 - [Vossius, Matthaeus]

558Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III, 692v.; C.A.L. van Troostenburg de Bruijn,Biographisch Woordenboek v.Oost. Ind

Page 1980 - Hollandiae

geschrift op de scholen te Gouda ‘rondelicken bekent heeft’. Ook dat Arminius hetnog vóór zijn dood gelezen had. Maar hij voegde daarbij, dat het hem

Page 1981

559De Remonstrantie en het Remonstrantisme, Haarl. 1851, 36), en van de Unie vanFebr. 1617 (J. Tideman,De stichting der Rem. Broedersch.I, Amst. 1871,

Page 1982

560de, wat hij ‘duysentmael beter’ achtte. Een dwingend voorschrift bestond wel niet,maar hij brak op deze wijze met een algemeen gebruik dat ook te D

Page 1983 - [Vredeman, Gerrit]

561naar Gouda te gaan. Deze kwamen echter aldaar te vergeefs, omdat de dordtschepredikanten er niet waren. Nu verscheen de Prins zelf te Dordrecht, wa

Page 1984 - [Vredeman, Jaques]

562Frans Hendrik (geb. te Meerlo 11 Mei 1709, overl. aldaar 25 Januari 1768,werd kapelaan te Meerlo, priester gewijd 1732, vicaris van het St. Antoniu

Page 1985 - [Vredeman, Sebastiaen]

Zie: Berlière,Suppliques de Clément VI, No. 956, 960, 1051-1053, 1857;Denifle,Chartular. univ. Par.II, 590; Molanus,Histor. Lovan.119-120, 645,722.Fru

Page 1986

563[Hergraeff, Michael van den]HERGRAEFF (Michael van den), overl. te Venlo 25 Januari 1629, zoon vanEgbertus (scholtis van Blitterswijck 1565-1587) e

Page 1987 - bij uitnemendheid geworden

564verklaarden tegen het optreden van de stadhouderlijke partij. Hierdoor kreeg hij zóóde volksklasse tegen zich, dat men niet alleen zeide dat hij ‘d

Page 1988

565gen 11 Dec. 1791; hoogleeraar te Utrecht 5 Juni 1794, waar hij ook den vollenpredikdienst moest waarnemen. Op 2 April 1794 promoveerde hij. De inau

Page 1989 - [Vredeman de Vries, Salomon]

55ses van Scheltema (overl. aan de pest 11 Nov. 1666). Deze weduwe, Luts(Lucia) van Aylva, geb. 1638, overl. 31 Aug. 1718, was de dochter van Douwe(2)

Page 1990 - Holland

566Hij schreef:Drie parabolen ofte gelykenissen der H. Schrift... (Amst. 1661);Devrient te middernagt en vijgeloosen vygeboom of geleerde en schriftm

Page 1991

‘geteeckent hadden tot naarder teeckeninge in volle conformiteijt van andere hebbentoegelaten, maer mij, die 't selve al lange vóór desen voorgen

Page 1992

567lijck versocht hadde om te mogen doen, hebben afgeslagen en plotselijck van dendienst afgeworpen’. Deze en andere omstandigheden (en vooral de uitv

Page 1993 - [Vredenburch, Mr. Gerard van]

568van leerredenen. De twee eersten behelzen de inwijing van Veendammer Kerk enpredikstoel, gedaan doorHenrikus Hermannius,eerste predikant aldaar.De

Page 1994

Hermans schreef de volgende werken:Wiskunde der ambachtslieden, Handleidingbij de Wiskundige lessen aan de Kon. School voor nuttige en Beeldende Kunst

Page 1995 - Memoriën

569Mengelwerk over de Provincie Noord-Brabant(2 dln. 1839-1842);Analytische opgaveder gedrukte Charters, diploma's, handvesten, plakaten, keuren,

Page 1996

570lagere studie werd hij primus perpetuus verklaard. Daarna volgde hij de lessen derphilosofie aan de universiteit te Leuven. 1746 begon hij zijn nov

Page 1997 - [Vrolik, Willem Karel Marie]

571Groot waren de verdiensten van abt Hermans op het gebied van land- en boschbouw.Meer nog ijverde hij voor kunsten en wetenschap. Een onsterfelijken

Page 1998

572In druk verscheen van hem met zijn naam:Oratio poenitentis ex Medit. et soliloq.St. Augustini per Ampl. D.D. Godefridum Hermans Tong. 16o(gedrukt t

Page 1999

HERMKHUYSEN (Joannes Sybing van), geb. te Oost-Zaandam in 1690, overl.te Utrecht 28 Jan. 1740; zoon van Bernhardus Hermkhuysen (die voorgaat). Hijstud

Page 2000 - [Vrydema, Wicbolt]

Lucia v.A., gedoopt te Leeuwarden 11 Oct. 1644 en 31 Jan. 1669 gehuwd metMauritius Lodewyck baron van Isselstein, ritmeester.Nieuw Nederlandsch biogra

Page 2001 - [Vijlder, Franciscus de]

573Gal.2:11-14 ... (Lugd. Bat. 1720). Uit Rolde vertrok hij naar Utrecht 23 April 1724.Hij huwde in Mei of Juni 1730 te Amsterdam met Maria de With,

Page 2002 - Gesch. bisdom Breda

jaar in het schildersgilde werd opgenomen. Hij genoot aldaar de bijzonderebescherming van bisschop d'Allamont.6 Juni 1662 schreef hij nog van uit

Page 2003 - [Waddinck, Gijsbertus]

574Henri, die in Roermond bij hem te gast was, behaalde en hij drukt zijn vreugde uitover den roem, die den naam van Herregouts over heel de wereld za

Page 2004

texten der H. Schrifture;Meditatiën over Dan.6:26, 27.Eerst sommarischer wijseghepredict de25Sept.1631in de Oude Kerck t' Amsterdam als die groot

Page 2005 - Zelandia

575baerheydt voor ghestelt in sekere Dancksegginghe:sommierlijck voor desen ghedaenna het H. Avondmaal uyt den lof des H. Apostels Pauli:daer in hy uy

Page 2006 - [Waghenaer, Lucas Jansz.]

Zijn portret is gelithografeerd door C.C.A. Last.Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III,755 v.;Kerkelijk Handboek(1903)

Page 2007

576[Herwerden, Casparus van]HERWERDEN (Casparus van), geb. te Amsterdam 18 Jan. 1772, overl. teSchiedam 14 April 1822, zoon van Claudius Henricus van

Page 2008 - [Walter, Taborensis]

Aebinga van Humalda, douairière van Lijnden, overl. te Beetsterzwaag2Sept.1835(Leeuw. z.j.); en een vertaling van: A. Coquerel,De kerken der woestijn

Page 2009 - [Wamel, Joannes van]

577Zijn portret is gegraveerd door C.C. Fuchs; een geschilderd portret door eenonbekend kunstenaar is bij den heer A.A. Hondius van Herwerden te Amste

Page 2010

Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned.III,773 v.;Kerkelijk Handboek(1911) Bijl. 147, 158.KnipscheerNieuw Nederlandsch biogr

Page 2011 - [Wassenaer, Abel]

56Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar is in het museum teLeeuwarden.Zie: Bosscha,Ned. Held. te LandII, 11; ten Raa en de Bas,HetStaa

Page 2012 - [Wassenaer, Jacob van]

578[Hespel, Hendrik van den]HESPEL (Hendrik van den), geb. te Dordrecht 26 Oct. 1742, overl. te Middelburg15 Oct. 1828. Hij studeerde te Groningen, wa

Page 2013 - [Watervliet, Johannes]

was curator van de theologische school te Kampen en had zitting in de commissievan toezicht op het gymnasium aldaar.Hij trouwde eerst met Aaltje Hesse

Page 2014 - [Weert, Johannes de of van]

579schreef:De onsterfelijkheid der ziel(Delfzijl 1880);De roem van denEvangeliedienaar(Zwolle 1902, met portret); [met J.H. Feringa en H. de Cock],Ker

Page 2015

huwelijk in vóór zijn vlucht uit Gastel. Spoedig keerde hij weer om in het geheim inkamers, schuren of stallen de godsdienstoefeningen teNieuw Nederla

Page 2016 - Wet tot regeling en

580houden, en zijne parochianen bij te staan. Hij werd te Gastel in het koor der kerkbegraven onder een grafzerk, waarop zijn familiewapen en een opsc

Page 2017 - [Wendelberch, Wilhelmus]

menige veer laten. Van Heuff's tooneelstukken, bijna alle blijspelen, noemen wij:Het Nichtje van den Bakker(Amst. 1869);Buat(hist. drama);Hotel W

Page 2018

581stukken der oude school (Purm. 1872);De Speculanten('s Gravenhage 1882);OomFrederik(Zutphen 1887);Gekroonde Hoofden(Amst. 1897);Het nieuwe Hot

Page 2019 - [Werff, Adriaen van der]

582Sumpt. Engelb. Gymnici, 1663), 62 blz. ongen., 599 gen. en 10 ongen. De opdrachtaan R.D.D. Zacharias de Mez, bisschop Tralensis, dateert van 19 Mrt

Page 2020

583zich te vestigen te Eekeren of Stabroek. De moederpriorin had een vast vertrouwenin de bescherming van den H. Jozef. Onverwachts ontving zij 1 Sept

Page 2021

5841717), en:Afgeperste Verantwoordinge wegens het Gedigt voor hem uitgegeven.Ter onstervlyke opvaard van Willem Deurhoff. Tegen alle de onheusche en

Page 2022 - De levens

Hij bezocht de hoogeschool te Franeker en was daar nog, toen hij zijn vader alsgrietman van W.-Dongeradeel 27 Nov. 1654 opvolgde. Hij bleef zijn studi

Page 2023 - [Wesep, Jacobus de of de la]

Hij schreef:Gebeden over den Catechismus(Leid. 1655);Catechismus derGereformeerde Nederlandsche kerken in haare waarheid bevestigd met degetuigenissen

Page 2024 - Index episcoporum

585[Heuterus, Pontus]HEUTERUS (Pontus) of Pontus de Huyter, natuurlijke zoon van Jan deHuyter, baljuw en dijkgraaf van Delft, geb. aldaar in 1535, ges

Page 2025 - [Wessel, Gijsbertus]

586onderzoeker; wij wezen er reeds op, dat hij ook fouten maakt; aanteekening verdientevenwel, dat hij onpartijdig weet te zijn, hoewel hij natuurlijk

Page 2026

1794 predikant te Tilburg (deze had te Heerewaarden gestaan sedert 1785, te Boxtelsedert 1790 en overleed 6 Mei 1802).Zie: de Bie en Loosjes,Biogr. Wo

Page 2027 - [Weymar, Philippus baron de]

587voornaemste Leer-stucken der Christelycken Godtsdienst(Utr. 1659), geschrevendoor G. van Alendorp, J. Andries, W. van Maurick en Arent van Heuven.D

Page 2028

Weder-spraeck op de Aen-spraecke A. Heydani aen alle Remonstrantschgesinden).Een benoeming tot hoogleeraar te Harderwijk heeft Heydanus afgewezen. Ook

Page 2029 - [Wezemale, Gerard van]

588onderscheiding door den keurvorst van de Palts in 1656 niet terughield. Debenoeming tot hoogleeraar te Leiden op 13 Sept. 1648 heeft hij aanvaard,

Page 2030 - [Widmarius, Abdias]

589Pater?), en had drie kinderen, van welke Caspar van der Heyden in 1670overleed, en Margareta van der Heyden gehuwd is (29 Nov. 1661 ) metden amster

Page 2031 - [Wielmaecker, Jacobus]

Esprit, Communautés religieuses; (Les Dàmes Blanches;L'ordre des Templiers Lecouvent de St. Antoine;L'ordre Teutonique);Continuation de la d

Page 2032

590Augustins, Begards, Croisiers, Cellites, Jésuites, Capucins); Communautésreligieuses de femmes (St. André, le ‘Beyard’, le ‘Nieuwenhof’, St. ‘Catha

Page 2033 - [Wiggerts, Cornelis]

57van van Aylva geschiedde, is ons niet bekend; in de twisten die sedert 1668 Frieslandberoerden, behoorde hij niet tot de zoogenaamde prinsgezinden,

Page 2034 - [Wilde, Andries de]

591heid verbonden was en het invoeren van belangrijke en hoogst noodige hervormingenop de vloot, waarvan inderdaad onmiddellijk werk werd gemaakt. Zoo

Page 2035

uit (Amst. 1801). Hij huwde 5 Febr. 1741 met Maria de Heger (overl. 13 Juni1796), en heeft zeven kinderen gehad.Zijn portret komt o.a. voor in de lijk

Page 2036 - [Wilde, Gozewijn de]

592[Heynricxz., Reynier]HEYNRICXZ. (Reynier), boekdrukker te Amsterdam in de eerste helft der 16e eeuw.Men kent tot nu toe slechts één druk van hem, d

Page 2037 - [Willems, Johannes]

Bourgondische Bibliotheek te Brussel. Verder bestaan er nog fragmenten van eenwaarschijnlijk oorspronkelijk volledig handschrift te Rostock, terwijl e

Page 2038

593zen man, die zelf lijdt onder zijn gebrek aan ontwikkeling en er rond voor uitkomt,dat hij zijn kunst om den broode beoefent. Zijn werk verraadt de

Page 2039 - [Willems, Mattheus]

een lijst van inteekenaren voor het vaderlandsche fonds naar Dr. Guljé te Helmond.In 1787 werd hij gevankelijk naar den Haag gevoerd, beschuldigd van

Page 2040

594en met groot gejuich in Boxtel ingehaald werd.Een door D. Nederveen geschilderd portret hangt bij de familie van Hoeck teHelmond van hem en van zij

Page 2041 - [Willigen, Claes Jansz. van]

van Rijnland. Later werd hij vrederechter en raad der stad H. In 1799, toen deEngelschen en Russen in N. Holland geland waren, werd David H. als een m

Page 2042 - [Winius, Andries]

595werden hem de sleutels der stad door denzelfden overhandigd. Hoeufft, die ook lidwas van de Prov. Staten van Holland (noordel. deel) en regent van

Page 2043 - Diarium itineris in Moscoviam

aangesteld als een der geëligeerden, representeerende het Eerste Lid van de Staten's Lands van Utrecht. Voorts was hij afgevaardigde ter Admirali

Page 2044 - [Wissekerke, Jacobus van]

58Uit haar huwelijk met Aylva sproot slechts één zoon, Hans Willem (2), die volgt.Zie: Baerdt v. Sminia,Nieuwe Naaml. v. Grietm., 238;Nederl. Adelsboe

Page 2045 - [Wit, Hendrik]

596Hij woonde te Utrecht achter St. Pieter, doch overleed te 's Gravenhage, waar een‘publieke uytvaert’ plaats had, en liet uit geen zijner huwel

Page 2046 - [Wittem, Arnold heer van (2)]

hij lid was van verscheidene commissiën en genootschappen was hij tal van jarensecretaris van de Maatsch. van Landbouw, afd. Amsterdam.Van zijn moeder

Page 2047 - [Wittem, Arnold heer van (3)]

597's zomers op ‘Watervliet’ onder Velsen, 's winters te Amsterdam op de Heerengrachtbij de Vijzelstraat. Hij werd ook eigenaar van de Breez

Page 2048 - [Wittem, Jan heer van (1)]

Zie:Genealogie Hoeufft, 77-79, 99-108, 258;Bulletin des Egl. WallV, 220;M.S.Engelen(Gem. Arch. Utrecht) I, 373, 374, 414.Regt[Hoeufft, Jan (3)]HOEUFFT

Page 2049

598hiervóór, en van Sophia Everwijn. Reeds op jeugdigen leeftijd trad hij inzeedienst en werd in 1736 kapitein-ter-zee in dienst der Vereen. Nederl. I

Page 2050 - [Wittem, Jan heer van (3)]

599lerie en sneuvelde in 1712, nog vóór zijns vaders dood, vóór de stad Bergen inHenegouwen.Zie:Genealogie Hoeufft, 135.Regt[Hoeufft, Jan Diederik (2)

Page 2051 - [Wittenhorst, Johan van (1)]

Regt[Hoeufft, Joseph]HOEUFFT (Joseph), heer van Lunenburg, geb. te Utrecht 26 Juli 1657, overl. 24Nov. 1700, begr. te Utrecht, zoon van Jan (2), die v

Page 2052 - [Wittenhorst, Johan van (2)]

600West-Friesland en het Noorderkwartier, zetelende te Hoorn.Hij huwde te Zuilen 13 Febr. 1699 met Constantia van Toll (1675-1731),later hertrouwd met

Page 2053 - [Wittenhorst, Walraven van]

1745, schepen in 1753 en volgende jaren en in 1771 burgemeester. Zijn neef J.H.Hoeufft (dl. III, kol. 595) vervaardigde een latijnsch gedicht op hem.P

Page 2054

601dochter, Sophia Adriana, die met Mr. Hendrik Onderwater, schepen,raad en burgemeester van Dordrecht, was gehuwd.Zie:Genealogie Hoeufft, 160, 161, 1

Page 2055 - [Wolkensteyn, Georgius de]

AYLVA (Hessel van), Hessel Meckema des H.R.R. baron van A., heervan Brandt-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 2056

Juni 1795, dochter van Johannes, predikant te Prinsenhage. Uit dit huwelijktwaalf kinderen.Zie:Genealogie Hoeufft, 157-159, 179-185;Alg. Ned. Familieb

Page 2057

6022 Mei 1747, zoon van Mr. Gerard (zie volg. art.) en van Geertruida Dutry.Hij was heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, welke heerlijkhede

Page 2058 - 1200 gulden. Op zekeren dag

Hij was, als oudste zoon, erfgenaam van de heerlijkheden Heemstede, Rietwijken Riet-Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

Page 2059 - [Wor, Dirk]

603wijkeroord en heette alzoo na den dood zijns vaders in 1792 Pauw geboren Hoeufft.Hij studeerde in de rechten te Leiden, sedert 6 Juli 1774, en prom

Page 2060 - [Worzel, Cornelius]

[Hoeufft van Oyen, Leonard]HOEUFFT VAN OYEN (Leonard), geb. te 's Gravenhage 9 April 1697, overl. in1772, begr. te 's Gravenhage Gr. K. 25 J

Page 2061 - [Wulf, Laurentius de]

604dora Doublet. Hij was heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuik, welkeheerlijkheden hij van zijn broeder Mattheus (2) erfde, en verkocht de beide laats

Page 2062 - Cron. et

HOEUFFT VAN OYEN (Mattheus) (2), geb. (vermoedel. te 's Gravenhage) 10 Sept.1690, overl. te Voorschoten 5 Febr. 1765, begr. te 's Gravenhage

Page 2063 - [Wurffbain, Johan Sigmund]

605brigade-generaal en 16 Mei 1747 luitenant-generaal bij dat wapen. Bij de begrafenisvan prins Willem IV, 29 Jan. 1752, droeg hij een der vier kwarti

Page 2064 - [Wijck, Adriaan of Aart van]

606wettige nakomelingen in den nederl. adelstand verheven; hij huwde te Oosterbeek10 Juli 1840 met Ernestina Lucretia Roukens (1822-1894).Uit dit huwe

Page 2065 - Arch. Aartsb. Utr

607Hoeufft huwde te Elsene bij Brussel 6 October 1869 met Adrienne de Perez,geb. te Makassar 6 April 1844, overl. te 's Gravenhage 30 April 1923,

Page 2066

59stein, geb. op Haniastate te Holwerd 1608, overl. 21 April 1660, begr. te Holwerd,zoon van Douwe (1), zie hiervóór, en van Luts van Meckema Hesselsd

Page 2067

hem in zijn verslag ‘vas utile erit in domo Dei’. Alardus Hoflant was een tegenstrevervan de partij der Jansenisten. Hij deed zijn beklag in Rome over

Page 2068

608zonden. Toch komt de naam van Alardus H. ook voor onder de getuigenis ten gunstevan P. Codde om op te komen tegen deze aanklacht, inBat. Sac.II, 51

Page 2069

betrekking in Indië. Door voorspraak van prinses Wilhelmina bij haar oom, denkoning van Pruisen, konden de twee oudste zoons op de adellijke cadet-Nie

Page 2070 - [Wymbergh, Joannes]

609tenschool te Berlijn geplaatst worden. Op 16-jarigen leeftijd werd Dirk als vaandrigaangesteld bij een regiment in Oost-Pruisen. De beide broers we

Page 2071

610spreiding. Wat in later dagen Schimmelpenninck heeft willen, wat koning Willem Iop het gebied van hervormingen heeft kunnen doen, is hun vooral doo

Page 2072 - [Wijngaard, Winandus van (2)]

611Van een tijdelijk verblijf buitenslands stelde hij zich veel voor: de partijschappenkonden bekoelen en het nieuwe Charter kon vastgesteld zijn. Het

Page 2073

612bewijzen, werd hij door den Keizer tot lid der commissie benoemd, die overwegenmoest welke maatregelen de vereeniging der beide landen met zich bra

Page 2074 - [Wijts, Nicolaas Johannesz.]

613Richelieu, ook Louis Say, de broer van den beroemden economist, e.a. lieten denauteur alle recht wedervaren, maar hij werd niet aangezocht zijn den

Page 2075 - Fasti Academ

614heid, van gemakkelijkheid, van elegantie in de vormen en ook wederomnietgevenkan zonder den uitnemendsten aanleg, vereenigde zich in dien veelbelov

Page 2076 - [Xanten, Gosuinus de]

615Na zijn eervol ontslag op 2 Januari 1829 bleef hij nog op Java om door vele reizenop dat eiland land en volk nader te leeren kennen. Helaas overvie

Page 2077

60Hij huwde te Ternaard 8 Mei 1729 met Bouwina van Burmania, ged. teEngelum 8 Jan. 1702, overl. te Holwerd 24 Jan. 1771, dochter van FransEysinga van

Page 2078 - [IJsebout, Philippus]

616studentenconcerten, en organist van de Domkerk; in 1875 directeur dermuziekschool. Hij wist de muziekbeoefening te Utrecht op zeer hoog peil te bre

Page 2079 - [IJsendijk, Johannes de]

617beminde Zonen, weent niet, want God zal U een goeden prior bezorgen; dit, immers,staat vast, dat goede monniken altijd goede priors hebben’.In 1415

Page 2080 - [Zilgens, Antonius Leo]

Hij trad 2 Mei 1796 in militairen dienst als cadet-volontair bij de artillerie, werdbenoemd tot 2en luitenant (1800), tot adjudant-majoor (1808), verl

Page 2081

618dienst als kapitein-titulair bij het korps rijdende artillerie op 8 Maart 1814 en werd20 Mei d.a.v. aangesteld als kapitein-effectief bij het 4e ba

Page 2082 - [Zwaardecroon, Henricus]

met Catharina Bartha Verbrugge en op 10 Jan. 1806 met MariaGeertruida Gries, wed. van Jac. Stevens.Zie: Schotel,Illustre School Dordr., 153; dez.,Kerk

Page 2083 - Platenalbum Oud-Batavia

619kundig uitgebreid(1726), en in het zevendeVervolgderNederduitsche en Latijnschekeurdichteneen gedicht dat tot titel voert:Klagende godsvrucht. Uit

Page 2084 - [Zwaardemaker, Cornelis]

HOOGKAMER (Sebastiaan), geneesheer en priester, geb. te Goes, overleed teRotterdam 25 of 26 Februari 1641. Na volbrachte studie was hij werkzaam alsge

Page 2085 - Analecta Belgica

620overl. 7 Jan. 1630, als diens opvolger in de stad bleef. Hij was de tweede priesterna de reformatie, die zich in Rotterdam aan den Oppert metterwoo

Page 2086 - [Zijl, Johannes van]

621kunstoefeningen van 1711 af: evangelische keurstoffen, herderszangen, geboorte-,bruilofts-, lijken lofdichten; in hetVervolgervan (1753) eveneens t

Page 2087 - Rechtsbr

1691 te Leiden promoveerde tot Dr. in de geneesk. met een dissertatieDe partupraeternaturali(keering en afhaling aan één voet). In het voorjaarNieuw N

Comments to this Manuals

No comments