Bosch EHP 6.5 AA User Manual

Browse online or download User Manual for Heat pumps Bosch EHP 6.5 AA. Brukerhåndbok (PDF 5.0 MB)

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 84
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on18 customer reviews
Page view 0
1
ENGLISH
SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP
OPERATION MANUAL
"Plasmacluster" and "Device of a
cluster of grapes" are registered
trademarks or trademarks of Sharp
Corporation.
SUOMI NORSK SVENSKA DANSK
SPLIT LUFT/
LUFT VARMEPUMPE
BRUKSANVISNING
ILMALÄMPÖPUMPPU
KÄYTTÖOHJE
LUFTVÄRMEPUMP
ANVÄNDARHANDLEDNING
SPLIT LUFT /
LUFT VARMEPUMPE
BETJENINGSVEJLEDNING
EHP 6.5 AA
EHP6.5_AA_multi_TINSEA825JBRZ.indd 1 2013/7/6 13:35:31
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 83 84

Summary of Contents

Page 1 - EHP 6.5 AA

1ENGLISHSPLIT AIR/AIR HEAT PUMPOPERATION MANUAL"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or tr

Page 2

GB-8HORIZONTAL AIR FLOW DIRECTION1 Press the HORIZONTAL AIR FLOW but-ton to set the desired air ow direction.CAUTION:Never attempt to adjust the ope

Page 3 - SAFETY PRECAUTIONS

GB-9ENGLISH1 During operation, press the PLASMACLUSTER button. • The remote control will display “ ”. • The blue PLASMACLUSTER lamp on the

Page 4 - PART NAMES

GB-10ONE-HOUR OFF TIMERWhen the ONE-HOUR OFF TIMER is set, the unit will automatically turn off after one hour.1 Press the ONE-HOUR OFF TIMER button.

Page 5 - L.C.D. REMOTE CONTROL DISPLAY

GB-11ENGLISHTIMER ON 1 Press the TIMER ON ( ) button.2 The TIMER ON indicator will blink; press the TIME ADVANCE or REVERSE button to set the desi

Page 6 - USING THE REMOTE CONTROL

GB-1210˚C OPERATIONHeating operation with 10˚C set temperature will be performed.1 Press the MODE button and select HEAT mode.2 Press the ON/OFF but

Page 7 - SETTING AIR PURIFYING FILTER

GB-13ENGLISHCLEANING THE UNIT AND THE REMOTE CONTROL• Wipe them with a soft cloth.• Do not directly splash or pour water on them. It can cause electr

Page 8 - BASIC OPERATION

GB-14 INDOOR TEMP. OUTDOOR TEMP. COOLING upper limit 32˚C 43˚C lower limit 21˚C –10˚C HEATING upper limit 27˚C 24˚C lower

Page 9 - FULL POWER OPERATION

GB-15ENGLISHBEFORE CALLING FOR SERVICEThe following conditions do not denote equip-ment malfunctionsUNIT DOES NOT OPERATEThe unit will not operate if

Page 10 - VERTICAL AIR FLOW DIRECTION

Merk: Produktet ditt er merket med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsa

Page 11 - SELF CLEAN OPERATION

NO-1NORSKADVARSEL• Ikke trekk i eller lag knekk på strømforsyningska-belen. Hvis det trekkes i strømforsyningskabelen eller den brukes på feil måte ka

Page 12 - TIMER OPERATION

Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household w

Page 13 - TO CANCEL TIMER MODE

NO-2NAVN PÅ DELER1 Inntak (Luft)2 Filterdeksel3 Luftlter4 Ventilatorlter5 Mottakervindu6 AUX-knapp7 Utløserknapp8 Horisontalt luftspjeld9 Utløp

Page 14 - AUXILIARY MODE

NO-3NORSKFJERNKONTROLL1 SENDER2 SKJERM 3 PLASMACLUSTER-knapp4 VISNING-knapp5 PÅ/AV-knapp6 TERMOSTAT-knapp7 HORISONTAL LUFTSTRØMNING-knapp8 VERTIKAL

Page 15 - MAINTENANCE

NO-4INNSETTING AV BATTERIERBruk to AAA (R03) -batterier.1 Ta av dekselet på fjernkontrollen. 2 Sett inn batteriene, og påse at de instal-leres i sams

Page 16 - ADDITIONAL NOTES ON OPERATION

NO-5NORSKVentilatorltrene er pakket som tilbehør for denne enheten. Under drift av luftkondisjone-ringen fjerner ltrene støv og tobakksrøyk fra luft

Page 17 - BEFORE CALLING FOR SERVICE

NO-61 Trykk på MODUS-knappen for å velge driftsmodus. AUTO VARME KJØLE TØRKE 2 Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte driften. • Den røde DRIFT-l

Page 18

NO-7NORSKTIPS OM INDIKATORPANELIndikatorpanelet vil endres hver gang du trykker på VISNING-knappen på følgende måte.MERK:• De viste temperaturene er

Page 19 -

NO-8HORISONTAL LUFTSTRØMNINGSRETNING1 Trykk på HORISONTAL LUFTSTRØM-NING-knappen for å stille inn ønsket luftstrømningsretning.ADVARSEL:Du må al

Page 20 - NAVN PÅ DELER

NO-9NORSK1 Under drift, trykk på PLASMACLUSTER-knappen. • Fjernkontrollen vil vise “ ”. • Den blå PLASMACLUSTER-lampen på enheten blir tent

Page 21 - LCD- SKJERM PÅ FJERNKONTROLL

NO-10FOR AVSTENGING ETTER 1 TIME Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER 1 TIME er stilt inn, vil enheten slå seg av automatisk etter én time.1 Trykk på TIMER

Page 22 - BRUK AV FJERNKONTOLLEN

NO-11NORSKTIMER PÅ 1 Trykk på TIMER PÅ ( )-knappen.2 TIMER PÅ-indikatoren blinker; trykk på TID FREMOVER- eller TID BAKOVER-knappen for å still

Page 23 - INNSTILLING AV VENTILATOR

GB-1ENGLISHWARNING• Do not pull or deform the power supply cord. Pulling and misuse of the power supply cord can result in damage to the unit and caus

Page 24 - GENERELL DRIFT

NO-1210 ˚C DRIFTDet vil utføres varmedrift med innstilt temperatur på 10 ˚C.1 Trykk på MODUS-knappen og velg VARME-modus.2 Trykk på PÅ/AV-knap

Page 25 - DRIFT MED FULL EFFEKT

NO-13NORSKRENGJØRING AV ENHETEN OG FJERNKONTROLLEN• Tørk av dem med en myk klut.• Ikke spyl vann direkte på eller hell vann over dem. Det kan føre ti

Page 26 - "AUTO"

NO-14 INNETEMP. UTETEMP. KJØLING øvre grense 32 ˚C 43 ˚C nedre grense 21 ˚C –10 ˚C OPPVARM. øvre grense 27 ˚C 24 ˚C nedre gre

Page 27 - ELVRENSINGSPROSEDYRE

NO-15NORSKFØR DU RINGER ETTER SERVICEFølgende tilstander er ikke en indikasjon på utstyrsfeil.ENHETEN FUNGERER IKKEEnheten vil ikke fungere hvis

Page 28 - TIMER-DRIFT

Huomio: Tuote on mer-kitty tällä symbolilla. Se tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektronisia laitteita ei saa laittaa talousjätteiden sekaan. Ni

Page 29 - ENDRING AV TIMER-INNSTILLING

FI-1SUOMI VAROITUS• Älä vedä virtajohdosta tai väännä sitä. Vertajohdon vetäminen ja väärinkäyttö voivat vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa sähköiskun.

Page 30 - HJELPEMODUS

FI-2OSIEN NIMET1 Ilmanotto2 Suodattimen kansi3 Ilmansuodatin4 Ilmanpuhdistussuodatin5 Vastaanottimen ikkuna6 VARA-painike7 Vapautuspainike8 Ilmano

Page 31 - VEDLIKEHOLD

FI-3SUOMI KAUKOSÄÄDIN1 LÄHETIN2 NÄYTTÖ 3 PLASMACLUSTER-painike4 NÄYTTÖ-painike5 ON/OFF-painike6 TERMOSTAATTI-painike7 ILMANOHJAUS VAAKASUUNNASSA -pai

Page 32

FI-4PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKALLEENKäytä kahta AAA (R03) -kokoista paristoa.1 Irrota kaukosäätimen luukku. 2 Aseta paristot paikoilleen napaisuuden

Page 33 - FØR DU RINGER ETTER SERVICE

FI-5SUOMI Ilmanpuhdistussuodattimet poistavat pölyä ja tupakansavua ilmasta, joten ilma raikastuu.1 Ilmansuodattimien irrottaminen 1 Avaa suodattimi

Page 34

GB-2PART NAMES1 Inlet (Air)2 Filter cover3 Air Filter4 Air Purifying Filter5 Receiver Window6 AUX Button7 Release Button8 Horizontal Airow Lo

Page 35 - TURVALLISUUSOHJEET

FI-61 Valitse käyttötila painamalla TILA-paini-ketta. AUTOMAATTINEN LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS 2 Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiket

Page 36 - OSIEN NIMET

FI-7SUOMI KOJETAULU 5Kun painat NÄYTTÖ-painiketta, tiedot vaihtuvat näytössä.HUOMIO:• Näytössä näkyvät lämpötilat ovat summittaisia. Ne voivat poiketa

Page 37 - KAUKOSÄÄTIMEN NÄYTTÖ

FI-8ILMANOHJAUS VAAKASUUNNASSA1 Voit säätää ilmavirran suuntaa paina-malla ILMANOHJAUS VAAKASUUN-NASSA -painiketta.HUOMIO:Älä koskaan yritä säätää il

Page 38 - KAUKOSÄÄTIMEN

FI-9SUOMI 1 Paina PLASMACLUSTER-painiketta käytön aikana. • Kaukosäätimessä näkyy ” ”. • Sininen PLASMACLUSTER-merkkivalo syttyy.PERUUTTAMINENP

Page 39 - ILMANPUHDISTUSSUODATIN 5

FI-10POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄKun POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄ on ase-tettu, laite sammuu automaattisesti tunnin kulut-tua.1 Paina POISKYTKENTÄ TUNNIN

Page 40 - PERUSKÄYTTÖ

FI-11SUOMI KÄYNNISTYSAJASTIN KÄYTÖSSÄ 1 Paina KÄYNNISTYSAJASTIN-painiketta ( ).2 AJASTIN-merkkivalo vilkkuu. Aseta ha-luttu aika KELLON SÄÄTÖ ETEE

Page 41 - KÄYTTÖ TÄYDELLÄ TEHOLLA

FI-1210 ˚C KÄYTTÖIlmalämpöpumppu lämmittää huoneen 10-astei-seksi.1 Paina TILA-painiketta ja valitse LÄMMI-TYS-tila.2 Käynnistä LÄMMITYS-toiminto pa

Page 42 - ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN

FI-13SUOMI LAITTEEN JA KAUKOSÄÄTIMEN PUHDISTAMINEN• Pyyhi laite ja kaukosäädin puhtaiksi pehmeällä liinalla.• Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan n

Page 43 - ITSEPUHDISTUS

FI-14 SISÄLÄMPÖTILA ULKOLÄMPÖTILA JÄÄHDYTYS yläraja 32 ˚C 43 ˚C alaraja 21 ˚C –10 ˚C LÄMMITYS yläraja 27 ˚C 24 ˚C alaraja

Page 44 - AJASTINKÄYTTÖ

FI-15SUOMI ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOONSeuraavat tilanteet eivät ole merkkejä laiteviasta.LAITE EI TOIMILaite ei toimi, jos se yritetään käynnist

Page 45 - AIKA-ASETUSTEN MUUTTAMINEN

GB-3ENGLISHREMOTE CONTROL1 TRANSMITTER2 DISPLAY 3 PLASMACLUSTER Button4 DISPLAY Button5 ON/OFF Button6 THERMOSTAT Button7 HORIZONTAL AIR FLOW But

Page 46 - VARATILA

Obs! Produkten är märkt med denna symbol. Det betyder att förbrukade elektriska och elektro-niska apparater inte ska slängas i hushållssopor-na. Det 

Page 47 - KUNNOSSAPITO

SV-1SVENSKAVARNING• Dra inte eller böj strömsladden. Att dra i sladden eller felaktig användning av sladden kan skada enheten och orsaka elektriska st

Page 48 - LISÄTIETOJA KÄYTTÄMISESTÄ

SV-2KOMPONENTNAMN1 Luftintag2 Filterskydd3 Luftlter4 Luftrengöringslter5 Mottagarfönster6 AUX-knapp7 Låsknapp8 Horisontell luftriktare9 Luftutlop

Page 49 - Pohjoismainen joutsenmerkki

SV-3SVENSKAFJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR1 SÄNDARE2 DISPLAY 3 PLASMACLUSTER-knapp4 DISPLAY-knapp5 PÅ/AV-knapp6 TERMOSTAT-knapp7 LUFTRIKTNING I SIDLED-knapp

Page 50

SV-4ISÄTTNING AV BATTERIERAnvänd två AAA-batterier (R03).1 Ta bort fjärrkontrollens lucka. 2 Sätt i batteriera och kontrollera att bat-teripolerna (+

Page 51 - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

SV-5SVENSKALuftrengöringsltren är förpackade som tillbehör till enheten. Under drift avlägsnar ltren damm och tobaksrök ur luften och släpper

Page 52 - KOMPONENTNAMN

SV-61 Tryck på driftlägesknappen MODE för att välja driftläge. AUTO VÄRME KYLA AVFUKTNING 2 Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta driften. •

Page 53 - FJÄRRKONTROLLENS DISPLAY

SV-7SVENSKATIPS FÖR INDIKATORPANELTemperaturvisningen på indikatorpanelen änd-ras enligt nedan varje gång du trycker på vis-ningslägesknappen DISPLAY.

Page 54 - ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

SV-8LUFTRIKTNING I SIDLED1 Tryck på knappen för luftriktning i sid-led för att ställa in önskad luftriktning.VIKTIGT:Försök aldrig justera panelen oc

Page 55 - LUFTRENGÖRINGSFILTER

SV-9SVENSKA1 Tryck på knappen PLASMACLUSTER under drift. • På fjärrkontrollens display visas ” ”. • Den blå PLASMACLUSTER-lampan på enhe-ten

Page 56 - GRUNDLÄGGANDE DRIFT

GB-4LOADING BATTERIESUse two size-AAA (R03) batteries.1 Remove the remote control cover. 2 Insert batteries, making sure the (+) and (-) polarities a

Page 57 - TIPS FÖR INDIKATORPANEL

SV-10TIMERSTYRD AVSTÄNGNING EFTER EN TIMMENär timerstyrd avstängning efter en timme ställts in, stannar enheten automatiskt efter en timme.1 Tryck på

Page 58 - INSTÄLLNING AV LUFTRIKTNING

SV-11SVENSKATIMER STARTTID 1 Tryck på knappen TIMER STARTTID ( ).2 Indikatorn för TIMER STARTTID blinkar. Tryck på knappen TID FRAMÅT eller TID B

Page 59 - SJÄLVRENGÖRING

SV-1210 ˚C-DRIFTUppvärmning med 10 °C inställd temperatur utförs.1 Tryck på driftlägesknappen MODE och välj uppvärmningsdriftläge (HEAT).2 Tryck på

Page 60 - TIMERSTYRD DRIFT

SV-13SVENSKARENGÖRING AV ENHET OCH FJÄRRKONTROLL• Torka med en mjuk trasa.• Se till att inte stänka eller hälla vatten direkt på dem. Vatten kan ors

Page 61 - ÄNDRA TIDSINSTÄLLNING

SV-14 INOMHUSTEMP. UTOMHUSTEMP. KYLA övre gräns 32˚C 43˚C nedre gräns 21˚C –10˚C VÄRME övre gräns 27˚C 24˚C nedre gräns –

Page 62 - DRIFT UTAN FJÄRRKONTROLL

SV-15SVENSKAINNAN DU KONTAKTAR SERVICETEKNIKERNedanstående tillstånd utgör inte fel på utrust-ningen.UTRUSTNINGEN FUNGERAR INTEUtrustningen fungerar i

Page 63 - UNDERHÅLL

Vigtigt: Dit produkt er mærket med dette symbol Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med alm. husholdningsaf-fa

Page 64 - YTTERLIGARE DRIFTANMÄRKNINGAR

DK-1DANSKADVARSEL• Undlad at trække i eller deformere netledningen Træk i og misbrug af netledningen kan resultere i skader på anlægget og forårsage e

Page 65 - Nordisk miljömärkning

DK-2NAVN PÅ DELE1 Luftindtag2 Oplukkeligt panel3 Luftlter4 Luftrenselter5 IR6 Hjælpeknap (AUX)7 Frigørelselsesknap8 Vandret luftstrømslamel9 U

Page 66

DK-3DANSKFJERNBETJENING1 IR-SENDER2 LCD DISPLAY 3 PLASMACLUSTER4 DISPLAY5 TIL-/FRA6 TERMOSTAT7 VANDRET LUFTSTRØM8 LODRET LUFTSTRØM9 TILSTAND (MODE

Page 67 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GB-5ENGLISHThe air purifying lters are packed as accessory of this unit. During operation of the air conditioner, the lters remove dust and tobacco

Page 68 - NAVN PÅ DELE

DK-4ISÆTNING AF BATTERIERBrug to batterier i størrelse AAA (R03).1 Fjern dækslet på fjernbetjeningen. 2 Isæt batterier, og sørg for, at (+) og (-) po

Page 69 - LCD-DISPLAY, FJERNBETJENING

DK-5DANSKKulltre er vedlagt som tilbehør til dette enhed. Når varmepumpen kører, fjerner ltrene støv og tobaksrøg fra luften og udsender

Page 70 - BRUG AF FJERNBETJENINGEN

DK-61 Tryk på knappen MODE for at vælge funktionstilstand. AUTO OPVARM KØL TØR 2 Tryk på knappen TÆND-/SLUK for at starte anlægget. • Den rø

Page 71 - INDSTILLING AF KULFILTRE

DK-7DANSKTIP OM INDIKATORPANELIndikatorpanelet bliver ændret, hver gang der trykkes på knappen DISPLAY på følgende måde.BEMÆRK:• De viste temperature

Page 72 - GRUNDLÆGGENDE FUNKTION

DK-8VANDRET LUFTSTRØMSRETNING1 Tryk på knappen VANDRET LUFT-STRØM for at indstille den ønskede luft-strømsretning.FORSIGTIG:Forsøg aldrig at justere

Page 73 - FULD EFFEKT-FUNKTION

DK-9DANSK1 Tryk på knappen PLASMACLUSTER, mens anlægget kører. • Fjernbetjeningen viser “ ”. • Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget bliv

Page 74 - LODRET LUFTSTRØMSRETNING

DK-101 TIME SLEEP TIMERNår 1 TIME SLEEP TIMER er indstillet, slukkes anlægges automatiks efter en time.1 Tryk på knappen 1 TIME SLEEP TIMER. • Fjern

Page 75 - SELVRENSNINGSFUNKTION

DK-11DANSKTIMER TIL 1 Tryk på knappen TIMER TIL ( ).2 Indikatoren TIMER TIL blinker. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at indstille den ø

Page 76 - TIMERFUNKTION

DK-1210˚ C FUNKTIONDer foretages opvarmning med en temperaturind-stilling på 10˚ C.1 Tryk på knappen TILSTAND (MODE) , og vælg tilstanden OPVARMNING.

Page 77 - SÅDAN ÆNDRES TIMERINDSTILLING

DK-13DANSKRENGØRING AF ANLÆGGET OG FJERNBETJENINGEN• Tør dem af med en blød klud.• Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan forårsa

Page 78 - HJÆLPETILSTAND

GB-61 Press the MODE button to select the operation mode. AUTO HEAT COOL DRY 2 Press the ON/OFF button to start operation. • The red OPERATI

Page 79 - VEDLIGEHOLDELSE

DK-14 INDETEMP. UDETEMP. KØLING øvre grænse 32˚ C 43˚ C nedre grænse 21˚ C –10˚ C OPVARM- øvre grænse 27˚ C 24˚ C NING nedre g

Page 80 - YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION

DK-15DANSKINDEN TILKALD AF SERVICEFølgende tilstande er ikke tegn på fejlfunktion på anlæggetANLÆGGET KØRER IKKEAnlægget vil ikke køre, hvis det tænde

Page 81 - INDEN TILKALD AF SERVICE

EHP6.5_AA_multi_TINSEA825JBRZ.indd 16 2013/7/6 13:35:46

Page 82

EHP6.5_AA_multi_TINSEA825JBRZ.indd 17 2013/7/6 13:35:47

Page 83

TINSEA825JBRZ 13G- CN 1 Bosch Thermotechnik GmbHD-73249 WernauGermanyEHP6.5_AA_multi_TINSEA825JBRZ.indd 18 2013/7/6 13:35:47

Page 84 - D-73249 Wernau

GB-7ENGLISHTIPS ABOUT INDICATOR PANELThe indicator panel will change each time you press the DISPLAY button in the following man-ner.NOTE:• The displ

Comments to this Manuals

No comments