Bosch GML 50 Professional User Manual

Browse online or download User Manual for Battery chargers Bosch GML 50 Professional. GLM 50 Professional

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 189
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.9 / 5. Based on13 customer reviews
Page view 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 773 (2011.08) O / 190 XXX
GLM 50 Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
/jointfilesconvert/413088/bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
cn
正本使用说明书
tw 正本使用說明書
ko 사용 설명서 원본
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-25698-003.fm Page 1 Wednesday, October 19, 2011 1:57 PM
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 188 189

Summary of Contents

Page 1 - GLM 50 Professional

Robert Bosch GmbHPower Tools Division70745 Leinfelden-EchterdingenGermanywww.bosch-pt.com2 609 140 773 (2011.08) O / 190 XXXGLM 50 Professionalde Orig

Page 2

10 | Deutsch 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMesswerte subtrahierenZur Subtraktion von Messwerten drücken Sie die Minustaste 5, im Display

Page 3 - 0 601 096 974

100 | Magyar 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsA mérőműszer kikapcsolásához nyomja meg hosszabb időre a 4 Be-/Kikapcsoló billentyűt.Ha a mér

Page 4 - Professional

Magyar | 101Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Az aktuális mérési eredmény az b eredmény sorban kerül kijelzésre.A tartós mérést a 2 mérési

Page 5

102 | Magyar 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsA mért értéket különböző hőmérsékletű levegőrétegek, vagy a vevőhöz közvetett úton eljutó vis

Page 6 - Sicherheitshinweise

Ðóññêèé | 103Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a mérőműszer

Page 7 - Batterien einsetzen/wechseln

104 | Ðóññêèé 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf Ðåìîíò Âàøåãî èçìåðèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà ïîðó÷àéòå òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó, èñ

Page 8 - Messfunktionen

Ðóññêèé | 105Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Èçîáðàæåííûå ñîñòàâíûå ÷àñòèÍóìåðàöèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé âûïîëíåíà ïî èçîáðàæåí

Page 9

106 | Ðóññêèé 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsïðîäîëæàòü ðàáîòàòü ñ èíñòðóìåíòîì (ñì. «Ïðîâåðêà òî÷íîñòè èçìåðåíèÿ ðàññòîÿíèÿ», ñòð. 108).

Page 10 - Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ðóññêèé | 107Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Ïî îêîí÷àíèè òðåòüåãî èçìåðåíèÿ îáúåì àâòîìàòè÷åñêè ðàññ÷èòûâàåòñÿ è âûñâå÷èâàåòñÿ â ñòðîêå

Page 11 - Safety Notes

108 | Ðóññêèé 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÓêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþÎáùèå óêàçàíèÿÏðè èçìåðåíèè íåëüçÿ çàêðûâàòü ïðèåìíóþ ëèíçó 12 è âûõîä

Page 12 - Technical Data

Ðóññêèé | 109Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû ïðè êàæäîì èçìåðåíèè. Ïðè êîíñòàòàöèè

Page 13 - Initial Operation

English | 11Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Wartung und ServiceWartung und ReinigungLagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in

Page 14 - Measuring Functions

110 | Óêðà¿íñüêà 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÓêðà¿íñüêàÂêàç³âêè ç òåõí³êè áåçïåêèÏðî÷èòàéòå âñ³ âêàç³âêè ³ äîòðèìóéòåñÿ ¿õ, ùîá ïðàöþâ

Page 15 - Working Advice

Óêðà¿íñüêà | 111Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Çîáðàæåí³ êîìïîíåíòèÍóìåðàö³ÿ çîáðàæåíèõ êîìïîíåíò³â ïîñèëàºòüñÿ íà çîáðàæåííÿ âèì³ðþâàëü

Page 16 - Maintenance and Service

112 | Óêðà¿íñüêà 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsïðè öüîìó çà ïðàâèëüíèì ðîçòàøóâàííÿì ïîëþñ³â, ÿê öå ïîêàçàíî âñåðåäèí³ ñåêö³¿ äëÿ áàòàðå

Page 17

Óêðà¿íñüêà | 113Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Âèì³ðþâàëüí³ ôóíêö³¿Ïðîñòå âèì³ðþâàííÿ äîâæèíè (äèâ. ìàë. B)Äëÿ âèì³ðþâàííÿ äîâæèíè íàòèñ

Page 18 - Avertissements de sécurité

114 | Óêðà¿íñüêà 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÄëÿ îïèòóâàííÿ ñóìè îáîõ îïåðàö³é âèì³ðþâàííÿ íàòèñí³òü ³ùå ðàç êíîïêó «ïëþñ» 8. Ðîçðàõóí

Page 19 - Caractéristiques techniques

Óêðà¿íñüêà | 115Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Âèì³ðþâàëüíèé ïðèëàä ñïîñòåð³ãຠçà ïðàâèëüíèì ôóíêö³îíóâàííÿì ïðè êîæíîìó âèì³ðþâàíí³. Ï

Page 20 - Eléments de l’appareil

116 | Română 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsRomânăInstrucţiuni privind siguranţa şi protecţia munciiPentru a putea lucra nepericulos şi s

Page 21 - Fonctionnement

Română | 117Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Elemente componenteNumerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa de la pagina grafi

Page 22

118 | Română 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPentru a deschide capacul compartimentului de baterii 10 apăsaţi dispozitivul de blocare 16 ş

Page 23 - Défaut – Causes et remèdes

Română | 119Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Funcţii de măsurareMăsurare simplă a lungimilor (vezi figura B)Pentru măsurarea lungimilor ap

Page 24 - Elimination des déchets

12 | English 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf The measuring tool is delivered with a warning label in English language (marked with the n

Page 25 - Instrucciones de seguridad

120 | Română 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsIndicaţii pentru adunare:– Lungimile, suprafeţele şi volumele nu pot fi adunate amestecat. De

Page 26 - Componentes principales

Áúëãàðñêè | 121Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Aparatul de măsură îşi monitorizează funcţionarea corectă pentru fiecare măsurare. Dacă co

Page 27 - Iluminación del display

122 | Áúëãàðñêè 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf Èçìåðâàòåëíèÿò óðåä ñå äîñòàâÿ ñ ïðåäóïðåäèòåëíà òàáåëêà íà àíãëèéñêè åçèê (îçíà÷åíà íà

Page 28 - Funciones de medición

Áúëãàðñêè | 123Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Èçîáðàçåíè åëåìåíòèÍîìåðèðàíåòî íà åëåìåíòèòå ñå îòíàñÿ äî èçîáðàæåíèåòî íà èçìåðâàòåëíèÿ

Page 29 - Fallos – causas y soluciones

124 | Áúëãàðñêè 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÏðè ïîñòàâÿíå íà îáèêíîâåíè èëè àêóìóëàòîðíè áàòåðèè âíèìàâàéòå çà ïðàâèëíàòà èì ïîëÿðíîñò

Page 30 - Eliminación

Áúëãàðñêè | 125Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Îñâåòëåíèå íà äèñïëåÿÎñâåòëåíèåòî íà äèñïëåÿ ñå âêëþ÷âà àâòîìàòè÷íî â çàâèñèìîñò îò îêîëíà

Page 31 - Indicações de segurança

126 | Áúëãàðñêè 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÇà äà ñúáèðàòå îáåìè èëè ïëîùè, ñëåä ïúðâîòî çàâúðøåíî èçìåðâàíå íàòèñíåòå áóòîíà «Ïëþñ» 8

Page 32 - Componentes ilustrados

Áúëãàðñêè | 127Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Èçìåðâàòåëíèÿò óðåä ñëåäè êîðåêòíîòî ñè ôóíêöèîíèðàíå ïðè âñÿêî èçìåðâàíå. Àêî áúäå óñòàíî

Page 33 - Processo de medição

128 | Srpski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÑàìî çà ñòðàíè îò ÅÑ:Ñúãëàñíî Åâðîïåéñêà äèðåêòèâà 2002/96/EÎ èçìåðâàòåëíè óðåäè è ñúãëàñíî Å

Page 34 - Funções de medição

Srpski | 129Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Komponente sa slikeOznačavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata

Page 35 - Indicações de trabalho

English | 13Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Product FeaturesThe numbering of the product features shown refers to the il-lustration of th

Page 36 - Manutenção e serviço

130 | Srpski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsnove baterije odnosno akumulator. Pazite pritom na prave polove prema prikazu na unutrašnjoj

Page 37 - Italiano

Srpski | 131Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Posle završetka drugog merenja se površina automatski izračunava i prikazuje red sa rezultato

Page 38 - Componenti illustrati

132 | Srpski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsUticaji na merno područjeMerno područje zavisi od svetlosnih uslova i osobina refleksije cilj

Page 39 - Operazione di misura

Slovensko | 133Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Ako bi merni alat i pored brižljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popra

Page 40 - Funzioni di misurazione

134 | Slovensko 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsTehnični podatkiKomponente na slikiOštevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz m

Page 41 - Indicazioni operative

Slovensko | 135Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Prikazovalni elementia Vrstice merilnih vrednostib Vrstica z rezultatomc Merilne funkcijed

Page 42 - Manutenzione ed assistenza

136 | Slovensko 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsIzbira referenčne ravnine (glejte sliko A)Pri merjenju lahko izbirate med tremi različnimi

Page 43 - Gebruik volgens bestemming

Slovensko | 137Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Za odpoklic vsote obeh meritev pritisnite tipko plus 8. V vrsticah z merilno vrednostjo a

Page 44 - Afgebeelde componenten

138 | Hrvatski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMerilno orodje pri vsaki meritvi samo nadzira pravilno delovanje. Če ugotovi, da je prišlo

Page 45 - Ingebruikneming

Hrvatski | 139Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f Prije prve uporabe na naljepnicu sa engleskim tekstom nalijepite isporučenu naljepnicu na

Page 46 - Meetfuncties

14 | English 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsation. In case of extreme temperatures or variations in temperature, the accuracy of the meas

Page 47 - Tips voor de werkzaamheden

140 | Hrvatski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPrikazani dijelovi uređajaNumeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog ala

Page 48 - Onderhoud en service

Hrvatski | 141Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.f Izbjegavajte snažne udar

Page 49 - Sikkerhedsinstrukser

142 | Hrvatski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsStalno mjerenje (vidjeti sliku E)Kod stalnog mjerenja mjerni alat se može relativno pomicat

Page 50 - Montering

Hrvatski | 143Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Provjera točnosti mjerenja udaljenostiTočnost mjerenja udaljenosti se provjerava kako slije

Page 51 - Målefunktioner

144 | Eesti 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsZbrinjavanjeMjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo reciklira

Page 52 - Arbejdsvejledning

Eesti | 145Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Seadme osadSeadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.1 Ekraan2

Page 53 - Vedligeholdelse og service

146 | Eesti 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMontaažPatareide paigaldamine/vahetamineMõõteseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patar

Page 54 - Säkerhetsanvisningar

Eesti | 147Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)MõõterežiimidPikkuse ühekordne mõõtmine (vt joonist B)Pikkuse mõõtmiseks vajutage nupule 9 sen

Page 55 - Illustrerade komponenter

148 | Eesti 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMõõteväärtuste mahaarvamineMõõteväärtuste lahutamiseks vajutage miinus-nupule 5, ekraanile ilm

Page 56

Latviešu | 149Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Hooldus ja teenindusHooldus ja puhastusHoidke ja transportige seadet üksnes komplekti kuulu

Page 57 - Arbetsanvisningar

English | 15Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Values above 999999 m3 cannot be indicated; “ERROR” ap-pears on the display. Divide the volum

Page 58 - Underhåll och service

150 | Latviešu 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsIzstrādājuma un tā darbības aprakstsAtveriet atlokāmo lapu ar mērinstrumenta attēlu un turi

Page 59 - Sikkerhetsinformasjon

Latviešu | 151Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)15 Brīdinošā uzlīme16 Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators17 Aizsargsoma18 Statīvs*19 Lāze

Page 60 - Illustrerte komponenter

152 | Latviešu 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties lāzera star

Page 61

Latviešu | 153Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Laikā starp atsevišķajiem mērījumiem lāzera stars paliek ieslēgts.Atkārtoti nospiediet mērī

Page 62

154 | Latviešu 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsKļūmes un to novēršanaIkviena mērījuma laikā tiek kontrolēta mērinstrumenta pareiza funkcio

Page 63 - Service og vedlikehold

Lietuviškai | 155Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Tikai ES valstīmAtbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2002/96/EK, lietošanai nederīgi

Page 64 - Tuotekuvaus

156 | Lietuviškai 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPavaizduoti prietaiso elementaiPavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo p

Page 65 - Kuvassa olevat osat

Lietuviškai | 157Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Ekrane pasirodžius baterijos simboliui , dar galima atlikti mažiausiai 100 atskirų mata

Page 66 - Mittaustapahtuma

158 | Lietuviškai 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsNorėdami įjungti lazerį ir matuoti, vieną kartą trumpai paspauskite matavimo mygtuką 2.M

Page 67 - Mittaustoiminnot

Lietuviškai | 159Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Matavimo verčių atimtisNorėdami atimti matavimo vertes, paspauskite minuso mygtuką 5, ek

Page 68 - Viat – Syyt ja korjaus

16 | English 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools– Structured surfaces (e.g., roughcast, natural stone).If required, use the laser target plat

Page 69 - ÅëëçíéêÜ

160 | 中文 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPriežiūra ir servisasPriežiūra ir valymasSandėliuokite ir transportuokite matavimo prietaisą tik

Page 70 - Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

中文 | 161Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)技术数据插图上的机件机件的编号和仪器详解图上的编号一致。1 显示屏2 测量按键3 针对面积、体积和间接高度测量 (单毕达哥拉斯定理)的按键4 删除按键 / 起停按键 **5 减少按键6 选择固定

Page 71 - ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá

162 | 中文 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools显示图a 测量值显示列b 测量结果显示列c 测量功能d 激光被开启e 测量的固定参考点f 温度警告标志g 电池电量警告标志h 错误讯息指标 "ERROR"安装安装 / 更换电

Page 72 - Ëåéôïõñãßåò ìÝôñçóçò

中文 | 163Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)选择固定参考点时必须重复按下按键 6, 至显示屏上出现需要的固定参考点为止。 开机时,固定参考点是设定在仪器的后缘上。显示屏照明显示屏的照明设备会根据周围环境的亮度而自动开启。 在显示屏的照明设

Page 73 - Õðïäåßîåéò åñãáóßáò

164 | 中文 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools显示屏上会短暂地出现 "ERROR"。然后测量仪器便会转换回上一个测量功能。– 一般而言相加的都是测量后的结果 (例如体积值)。如果是进行持续测量,则相加显示在测量结果显示列

Page 74 - ÓõíôÞñçóç êáé êáèáñéóìüò

中文 | 165Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)使用潮湿,柔软的布擦除仪器上的污垢。不可以使用洗涤剂或溶剂清洁仪器。小心地维护、清洁接收透镜 12,就好比您清洁眼镜和照相机的透镜一般。虽然本公司生产的仪器在出厂之前都经过严格的品质检验, 如果

Page 75 - Güvenlik Talimat

166 | 中文 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf 不要在易爆環境,如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作測量儀器。 測量儀器內可能產生火花並點燃粉塵和氣體。產品和功率描述請翻開標示了儀器圖解的折疊頁,閱讀本說明書時必須翻開折疊頁參考。按照規定

Page 76 - Ürün ve işlev tanm

中文 | 167Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)插圖上的機件機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。1 顯示屏2 測量按鍵3 針對面積、體積和間接高度測量 (單畢達哥拉斯定理)的按鍵4 刪除按鍵 / 起停按鍵**5 減少按鍵6 選擇固定參考點的按

Page 77 - Ölçme işlemi

168 | 中文 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools測量過程按下測量按鍵 2 並開動儀器之後,測量儀器是被設定在長度測量的功能上。您可以使用各別的功能按鍵,來選擇其它的測量功能 (參考 " 測量功能 ", 頁數 168)。開

Page 78 - Ölçme fonksiyonlar

中文 | 169Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)連續地按下按鍵 3 至顯示屏上出現單畢達哥拉斯測量的標志 為止。如同長度測量一般,先後測出距離 "1" 和距離 "2" 的值。 務必注意,線段 &quo

Page 79

English | 17Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)After-sales Service and Customer AssistanceOur after-sales service responds to your questions

Page 80 - Wskazówki bezpieczeństwa

170 | 한국어 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools每次進行測量時,測量儀器會自動監控運作功能。如果發現故障,左側的圖形會在顯示屏上閃爍。當顯示屏上出現這個圖形, 或者無法以上述的處理措施排除故障,則必須把儀器交給經銷商或博世 顧客服務中心修理

Page 81 - Dane techniczne

한국어 | 171Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f 이 측정공구에는 영문으로 된 경고판이 있습니다 ( 측정공구의 주요 명칭이 나와있는 그림 중 번호 15 으로 표시 ).f 처음 사용하기 전에 함께 공급되는 한국어로 된 스

Page 82 - Wkładanie/wymiana baterii

172 | 한국어 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools제품의 주요 명칭제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 측정공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오 .1 디스플레이2 측정 버튼3 면적 , 체적 및 간접 높이 측정 ( 피

Page 83 - Praca urządzenia

한국어 | 173Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f 측정공구를 극심한 온도에서 혹은 온도 변화가 심한 곳에서 사용하지 마십시오. 예를 들면 측정공구를 자동차 안에 장기간 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 측정공구를

Page 84

174 | 한국어 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools999999 m3를 초과하는 수치는 표시될 수 없으며 디스플레이에 “ERROR” 표시가 나타납니다 . 이 경우 측정하려는 체적을 나누어 개별 측정하고 이 값을 각각 계산하여

Page 85 - Błędy – przyczyny i usuwanie

한국어 | 175Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)비스듬히 표적면에 조준한 경우 측정 에러가 생길 수 있습니다 .또한 온도가 상이한 공기층 혹은 간접적인 반사 경우에도 측정 결과에 지장이 있을 수 있습니다 .거리 측정의 정

Page 86 - Bezpečnostní upozornění

176 | 한국어 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools한국로버트보쉬기전주식회사Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd.전동공구 사업부경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지 전화

Page 87 - Popis výrobku a specifikací

ﻲﺑﺮﻋ | 177 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺓﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟﺍﻦﻋ ﺔﺌﻴﺒﻟﺎﺑ ﺔﻔﺼﻨﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻒﻴﻠﻐﺘﻟﺍﻭ ﻊﺑﺍﻮﺘﻟﺍﻭ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺓﺪﻋ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟﺍ ﺐﳚ.ﻊ

Page 88 - Uvedení do provozu

178 |ﻲﺑﺮﻋ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools.ﺓﺭﻭﴬﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺡﻮﻄﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﯽﻠﻋ (ﻊﺑﺍﻮﺗ) 20 ﺭﺰﻴﻠﻟﺍ ﲔﺸﻨﺗ ﺔﺣﻮﻟ ﻞﻤﻌﺘﺳﺍﺎﻬﻨﻴﺸﻨﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﺪﳍﺍ ﺡﻮﻄﺳ ﯽﻠﻋ

Page 89 - Měřící funkce

ﻲﺑﺮﻋ | 179 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)(D ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻊﺟﺍﺮﺗ) ﻡﻮﺠﳊﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺽﺮﻌﻳ ﻥﺃ ﯽﻟﺇ ،ﻡﻮﺠﳊﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﻗ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ3 ﺭﺰﻟﺍ ﯽﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺍ ﺭﺮﻛ.ﺔﺷﺎﺸﻟ

Page 90 - Pracovní pokyny

18 | Français 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsBosch Service Center:9725-27 Kamagong StreetSan Antonio VillageMakati City, PhilippinesTel.:

Page 91 - Údržba a servis

180 |ﻲﺑﺮﻋ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools ﻥﺃﻭ 16 ﺖﻴﺒﺜﺘﻟﺍ ﺭﺯ ﻂﻐﻀﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ 10 ﺕﺎﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮﺠﺣ ﺀﺎﻄﻏ ﺢﺘﻔﺗ ﻲﻜﻟﯽﻟﺇ ﻚﻟﺫ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻪﺒﺘﻧﺍ .ﻢﻛﺍﺮﳌﺍ

Page 92 - Slovensky

ﻲﺑﺮﻋ | 181 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ﺓﺭﻮﺼﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍﺔﺤﻔﺻ ﯽﻠﻋ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺓﺪﻋ ﻡﻮﺳﺭ ﯽﻟﺇ ﺓﺭﻮﺼﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﻢﻴﻗﺮﺗ ﺪﻨﺘﺴﻳ.ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﺔ

Page 93 - Vkladanie/výmena batérií

182 |ﻲﺑﺮﻋ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsﰊﺮﻋﻥﺎﻣﻷﺍ ﺕﲈﻴﻠﻌﺗﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﲈﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣﻭ ﺓﺀﺍﺮﻗ ﻲﻐﺒﻨﻳﻩﻮﺸﺗ ﻻ .ﻦﻣﺁ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﺮﻃﺎﳐ ﻼﺑ ﺱﺎﻴﻘ

Page 94 - Používanie

ﯽﺳﺭﺎﻓ | 183 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11):ﺎﭘﻭﺭﺍ ﻪﯾﺩﺎﲢﺍ ﻮﻀﻋ یﺎﻫﺭﻮﺸﻛ یﺍﺮﺑ ﻂﻘﻓﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﻭ ﻪﻨﻬﻛ یﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺳﺩﯽﺋﺎﭘﻭﺭﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍﺭﻮﺘﺳﺩ ﻭ ﻪﻣﺎ

Page 95

184 | ﯽﺳﺭﺎﻓ2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsﻞﺣ ﻩﺍﺭ ﻭ ﺖﻠﻋ – ﺎﻄﺧﺖﻠﻋﻞﺣ ﻩﺍﺭﻦﺷﻭﺭ ﻥﺯ ﮏﻤﺸﭼ ﺕﺭﻮﺼﺑ (f) ﺎﻣﺩ ﻥﺍﺰﯿﻣ ﻭ ﺕﺭﺍﺮﺣ ﻪﺟﺭﺩ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧﺖﺴﯿﻧ ﺮﯾﺬﭘ ﻥ

Page 96 - Pokyny na používanie

ﯽﺳﺭﺎﻓ | 185 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11) ﺭﺎﺸﻓ ﺭﺪﻘﻧﺁ ﺍﺭ 3 (ﺙﺭﻮﻏﺎﺜﯿﻓ) ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻭ ﻢﺠﺣ ،ﺢﻄﺳ یﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻪﻤﮐﺩ ﺙﺭﻮﻏﺎﺜﯿﻓ ﻩﺩﺎﺳ یﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺮ

Page 97 - Biztonsági előírások

186 | ﯽﺳﺭﺎﻓ2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools .ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﻫﺎﻇ ﻪﯿﻧﺎﺛ 4 ﺮﺜﮐﺍﺪﺣ ﺎﯾ 0,5 ﻦﯿﺑ ﻻﻮﻤﻌﻣ یﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣﺏﺎﺗﺯﺎﺑ ﺕﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻭ ﺭﻮﻧ ﻂﯾﺍﺮﺷ

Page 98 - Műszaki adatok

ﯽﺳﺭﺎﻓ | 187 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ﺮﮕﺸﯾﺎﳕ ﻪﺤﻔﺻ ﺭﺩ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺑﺎﻗ یﺎﻫﺩﺎﳕﺎﻫ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺮﮕﺸﯾﺎﳕ ﺭﻮﻄﺳ aیﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺮﮕﺸﯾﺎﳕ ﺮﻄﺳ bیﺮﯿﮔ

Page 99 - Üzembevétel

188 | ﯽﺳﺭﺎﻓ2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsGLM 50 Professionalﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾﺩ یﺭﺰﯿﻟ ﺮﺘﻣ6 mm 35 mm(ﺩﺍﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟﺭﺩ 25 °C یﺎﻣﺩ ﺭﺩ) ﺭﺰﯿﻟ ﻮﺗﺮﭘ ﯽ

Page 100 - Mérési funkciók

ﯽﺳﺭﺎﻓ | 189 Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ﯽﺳﺭﺎﻓﯽﻨﻤﯾﺍ یﺎﻫ ﯽﺋﺎﻤﻨﻫﺍﺭیﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺭﺍﺰﺑﺍ ﺎﺑ ﺮﻄﺧ ﯽﺑ ﻭ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﺭﺎﮐ یﺍﺮﺑﯽﻨﻤﯾﺍ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟﺍﺭ

Page 101 - Munkavégzési tanácsok

Français | 19Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque d’avertissement en langue anglaise (dans

Page 102 - Karbantartás és szerviz

2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools2 | Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6En

Page 103 - Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

20 | Français 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsEléments de l’appareilLa numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-présentat

Page 104 - Îïèñàíèå ïðîäóêòà è óñëóã

Français | 21Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs en même temps. N’utilisez que

Page 105 - Ýêñïëóàòàöèÿ

22 | Français 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsSi plusieurs mesures de longueurs sont effectuées successi-vement, les résultats des dernièr

Page 106 - Ðåæèìû èçìåðåíèé

Français | 23Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)– C’est le résultat d’une mesure (p.ex. valeur de volume) qui est à chaque fois additionné,

Page 107

24 | Français 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsL’appareil de mesure surveille la fonction correcte lors de chaque mesure. Au cas où un défa

Page 108 - Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Español | 25Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)EspañolInstrucciones de seguridadDeberán leerse íntegramente y respetarse todas las instrucci

Page 109 - Óòèëèçàöèÿ

26 | Español 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsComponentes principalesLa numeración de los componentes está referida a la imagen del aparato

Page 110 - Óêðà¿íñüêà

Español | 27Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ladores. Respete la polaridad indicada en la parte interior del alojamiento de las pilas.Al i

Page 111 - Âñòàâëåííÿ/çàì³íà áàòàðåéîê

28 | Español 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsFunciones de mediciónMedición directa de la longitud (ver figura B)Para medir longitudes vaya

Page 112 - ϳäñâ³÷óâàííÿ äèñïëåÿ

Español | 29Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Tras el cálculo de la suma pueden seguirse sumando a este re-sultado otros valores de medició

Page 113 - Âèì³ðþâàëüí³ ôóíêö³¿

3 | 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools1 608 M00 05B202 607 001 39119BS 1500 601 096 97418OBJ_BUCH-1444-003.book Page 3 Wednesday, October

Page 114 - Âêàç³âêè ùîäî ðîáîòè

30 | Español 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsEl aparato de medición supervisa el correc-to funcionamiento en cada medición. En ca-so de de

Page 115 - Óòèë³çàö³ÿ

Português | 31Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Los acumuladores/pilas inservibles pueden entregarse direc-tamente a:EspañaServicio Central

Page 116 - Descrierea produsului şi a

32 | Português 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsDados técnicosComponentes ilustradosA numeração dos componentes ilustrados refere-se à apre

Page 117 - Elemente componente

Português | 33Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Elementos de indicaçãoa Linhas dos valores de mediçãob Linha de resultadosc Funções de medi

Page 118 - Iluminare display

34 | Português 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsNa função de medição contínua a medição começa imediata-mente após a função ser ligada.O va

Page 119 - Funcţii de măsurare

Português | 35Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Medir, como em uma medição de comprimento, os percursos “1” e “2” nesta sequência. Observe

Page 120 - Instrucţiuni de lucru

36 | Português 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsAvaria – Causas e acções correctivasO instrumento de medição controla a fun-ção correcta a

Page 121 - Áúëãàðñêè

Italiano | 37Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Apenas países da União Europeia:Conforme as Directivas Europeias 2002/96/CE relativa aos res

Page 122 - Îïèñàíèå íà ïðîäóêòà è

38 | Italiano 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsComponenti illustratiLa numerazione dei componenti si riferisce all’illustrazione dello stru

Page 123 - Ïîñòàâÿíå/ñìÿíà íà áàòåðèèòå

Italiano | 39Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)d Laser attivatoe Piano di riferimento della misurazionef Indicatore temperaturag Indicatore

Page 124 - Èçìåðâàíå

2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools4 | GLM 250 VFProfessional1789123456711121413151610abefcdcghGLM 50ProfessionalOBJ_BUCH-1444-003.book Pag

Page 125 - Ðåæèìè íà èçìåðâàíå

40 | Italiano 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsstanza, dalle condizioni di luminosità e dalle proprietà riflet-tenti della superficie di pu

Page 126 - Óêàçàíèÿ çà ðàáîòà

Italiano | 41Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)In caso di una misurazione di lunghezze misurare i tratti «1» e «2» in questa sequenza. Pres

Page 127 - Ïîääúðæàíå è ñåðâèç

42 | Italiano 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsAnomalie – cause e rimediLo strumento di misura controlla il corretto funzionamento nel cors

Page 128 - Opis proizvoda i rada

Nederlands | 43Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)SvizzeraTel.: +41 (044) 8 47 15 13Fax: +41 (044) 8 47 15 53SmaltimentoSmaltire gli imballa

Page 129 - Ubacivanje baterije/promena

44 | Nederlands 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsTechnische gegevensAfgebeelde componentenDe componenten zijn genummerd zoals op de afbeeld

Page 130 - Merne funkcije

Nederlands | 45Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Indicatie-elementena Meetwaarderegelsb Resultaatregelc Meetfunctiesd Laser ingeschakelde R

Page 131 - Uputstva za rad

46 | Nederlands 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolslingseigenschappen van het doeloppervlak. Na beëindiging van de meting wordt de laserstraa

Page 132 - Održavanje i čišćenje

Nederlands | 47Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Na afsluiting van de laatste meting wordt het resultaat voor het gevraagde lijnstuk „X” in

Page 133 - Slovensko

48 | Nederlands 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsHet meetgereedschap controleert de juiste werking bij elke meting. Als een defect wordt va

Page 134 - Komponente na sliki

Dansk | 49Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)DanskSikkerhedsinstrukserAlle instruktioner skal læses og følges, for at man kan arbejde farelø

Page 135 - Postopek meritve

5 | 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsFE0,5 m2,45 mDCBA23121121XOBJ_BUCH-1444-003.book Page 5 Wednesday, October 19, 2011 1:58 PM

Page 136 - Merilne funkcije

50 | Dansk 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsIllustrerede komponenterNummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustration

Page 137 - Napake – Vzroki in pomoč

Dansk | 51Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Skift altid alle batterier eller akkuer på en gang. Batterier eller akkuer skal stamme fra den

Page 138 - Hrvatski

52 | Dansk 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMål herefter længde, bredde og højde, li-ge som ved en længdemåling. Mellem de tre målinger er

Page 139 - Opis proizvoda i radova

Dansk | 53Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Brug på disse overflader i givet fald laser-måltavlen 20 (tilbe-hør).Fejlmålinger er desuden mu

Page 140 - Stavljanje/zamjena baterije

54 | Svenska 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsBortskaffelseMåleværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en mil-jøvenlig måde.Smid i

Page 141 - Funkcije mjerenja

Svenska | 55Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Illustrerade komponenterNumreringen av komponenterna hänvisar till illustration av mätverktyg

Page 142 - Upute za rad

56 | Svenska 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMontageInsättning/byte av batterierFör mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-primär-bat

Page 143 - Održavanje i servisiranje

Svenska | 57Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Mät sedan efter varandra längd och bredd som vid mätning av längd. Mellan de båda mätningar k

Page 144 - Ohutusnõuded

58 | Svenska 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsInverkan på mätresultatetPå grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en fel-mätnin

Page 145 - Seadme osad

Norsk | 59Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)SvenskaBosch Service CenterTelegrafvej 32750 BallerupDanmarkTel.: +46 (020) 41 44 55Fax: +46 (0

Page 146 - Kasutamine

6 | Deutsch 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsDeutschSicherheitshinweiseSämtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem Mess

Page 147 - Mõõterežiimid

60 | Norsk 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsIllustrerte komponenterNummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av målev

Page 148 - Tööjuhised

Norsk | 61Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)MonteringInnsetting/utskifting av batterierTil drift av måleverktøyet anbefales det å bruke alk

Page 149 - Latviešu

62 | Norsk 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsTil innkopling av laseren og til måling tryk-ker du en gang kort på måle-tasten 2.Måleverdien a

Page 150 - Attēlotās sastāvdaļas

Norsk | 63Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ArbeidshenvisningerGenerelle informasjonerMottakerlinsen 12 og laserutgangen 11 må ikke være ti

Page 151 - Mērīšana

64 | Suomi 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsHvis måleverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svi

Page 152 - Mērīšanas režīmi

Suomi | 65Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Tekniset tiedotKuvassa olevat osatKuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-kasivussa ol

Page 153 - Norādījumi darbam

66 | Suomi 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsNäyttöelementita MIttausarvorivitb Tulosrivic Mittaustoiminnotd Laser kytkettye Mittauksen vert

Page 154 - Apkalpošana un apkope

Suomi | 67Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Näytön valaistusNäytön valaistus aktivoituu automaattisesti ympäristön valoi-suuden mukaan. Jos

Page 155 - Lietuviškai

68 | Suomi 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsMittausarvojen vähennyslaskuMittausarvojen vähennyslaskua varten painat miinusnäppäintä 5, näyt

Page 156 - Baterijų įdėjimas ir keitimas

EëëçíéêÜ | 69Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Hoito ja huoltoHuolto ja puhdistusSäilytä ja kuljeta mittauslaite vain toimitukseen kuuluvas

Page 157 - Naudojimas

Deutsch | 7Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Abgebildete KomponentenDie Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Dars

Page 158

70 | EëëçíéêÜ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsf Ìçí áöÞíåôå ðáéäéÜ íá ÷ñçóéìïðïéïýí áíåðéôÞñçôá ôï åñãáëåßï ìÝôñçóçò. Ìðïñåß, ÷ùñßò íá ôï

Page 159 - Darbo patarimai

EëëçíéêÜ | 71Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Áðåéêïíéæüìåíá óôïé÷åßáÇ áñßèìçóç ôùí áðåéêïíéæüìåíùí óôïé÷åßùí âáóßæåôáé óôçí áðåéêüíéóç ôï

Page 160 - Priežiūra ir servisas

72 | EëëçíéêÜ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools– ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ÌÝôñçóç 2: Ôï åñãáëåßï ìÝôñçóçò êáé ôï ëÝéæåñ åíåñãïðïéïýíôáé. Ôï åñãáë

Page 161 - 中文

EëëçíéêÜ | 73Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)ÄéáñêÞò ìÝôñçóç (âëÝðå åéêüíá E)ÊáôÜ ôç äéáñêÞ ìÝôñçóç ôï åñãáëåßï ìÝôñçóçò ìðïñåß íá ìåôáôï

Page 162 - 选择基本面 (参考插图 A)

74 | EëëçíéêÜ 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools– ðïñþäåéò åðéöÜíåéåò (ð.÷. ìïíùôéêÜ õëéêÜ),– áíáãëõöïåéäåßò åðéöÜíåéåò (ð.÷. óïâÜäåò, öõóéê

Page 163 - 中文

Türkçe | 75Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Ðáñáêáëïýìå, üôáí êÜíåôå äéáóáöçôéêÝò åñùôÞóåéò êáèþò êáé êáôÜ ôçí ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí, í

Page 164 - 故障 –原因和处理措施

76 | Türkçe 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÜrün ve işlev tanmLütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve kullanm klavuzunu okuduğ

Page 165 - 顾客服务处和顾客咨询中心

Türkçe | 77Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)15 Lazer uyar etiketi16 Batarya gözü kapak kilidi17 Koruyucu çanta18 Sehpa*19 Lazer gözlüğü*2

Page 166 - 按照規定使用機器

78 | Türkçe 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsÖlçme işlemi sona erdiğinde lazer şn otomatik olarak kapanr.Nişan almadan kesme lazeri yak

Page 167 - 安裝 / 更換電池

Türkçe | 79Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Hacimleri veya yüzeyleri toplamak için tamamlanan ilk ölçme işlminden sonra art tuşuna 8 bas

Page 168 - 選擇基本面 (參考插圖 A)

8 | Deutsch 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsErsetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien oder Ak

Page 169 - 故障 - 原因和處理措施

80 | Polski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsBu ölçme cihaz her ölçme işlemininin fonksiyonunn kusursuz olup olmadğn kontrol eder. Bir

Page 170 - 顧客服務處和顧客咨詢中心

Polski | 81Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza z napisem w języku an

Page 171 - 제품 및 성능 소개

82 | Polski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPrzedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schemat

Page 172 - 배터리 끼우기 / 교환하기

Polski | 83Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Baterie lub akumulatory należy zawsze wymieniać kompletami. Należy stosować tylko baterie lub

Page 173 - 디스플레이 조명

84 | Polski 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsAby włączyć laser, a także aby dokonać pomiaru, należy za każdym razem krótko nacisnąć przycis

Page 174 - 174

Polski | 85Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Wskazówki dotyczące dodawania:– Wartości odległości, powierzchni i kubatury nie można do siebi

Page 175 - 보수 정비 및 서비스

86 | Česky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsUrządzenie pomiarowe samo kontroluje prawidłowe funkcjonowanie podczas każdego z pomiarów. Gdy

Page 176 - 위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다

Česky | 87Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)f Měřící přístroj se expeduje s varovným štítkem v angličtině (v zobrazení měřícího přístroje n

Page 177 - ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺓﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟﺍ

88 | Česky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsZobrazené komponentyČíslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřícího přístroje

Page 178 - ﺔﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻧﺎﻴﺼﻟﺍ

Česky | 89Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Zapnutí – vypnutíPro zapnutí měřícího přístroje máte následující možnosti:– Stisknutí tlačítka

Page 179 - ﻞﻐﺷ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ

Deutsch | 9Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Bei mehreren Längenmessungen hintereinander werden die Ergebnisse der letzten Messungen in den

Page 180 - ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ

90 | Česky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsNepřímé měření výšek / Jednoduché měření podle Pythagorovy věty (viz obr. F)Nepřímé měření výšk

Page 181 - ﺕﺎﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ/ﺐﻴﻛﺮﺗ

Česky | 91Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Chyby – příčiny a nápomocMěřící přístroj hlídá správnou funkci při každém měření. Pokud je zjiš

Page 182 - ﺘﻨﳌﺍ ﻒﺻﻭ

92 | Slovensky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsSlovenskyBezpečnostné pokynyAby ste mohli s týmto meracím prístrojom pracovať bez ohrozenia

Page 183 - .ﺖﺳﺍ ﻅﻮﻔﺤﻣ یﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﻖﺣ

Slovensky | 93Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Vyobrazené komponentyČíslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobraz

Page 184 - ﺲﯾﻭﺮﺳ ﻭ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ

94 | Slovensky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power ToolsPri vkladaní batérií resp. akumulátorových článkov dávajte pozor na správne pólovanie podľa

Page 185 - ﯽﻠﻤﻋ یﺎﻫ ﯽﺋﺎﻤﻨﻫﺍﺭ

Slovensky | 95Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)V prípade viacnásobného merania dĺžky za sebou sa výsledky posledných meraní zobrazia v ria

Page 186 - یﺮﯿﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ یﺎﻫﺩﺮﮑﻠﻤﻋ ﻉﺍﻮﻧﺍ

96 | Slovensky 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Tools– Pripočítava sa vždy výsledok jedného merania (napr. hodnota objemu), pri trvalých merania

Page 187 - ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺩﺮﺑﺭﺎﮐ ﻩﻮﺤﻧ

Magyar | 97Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Merací prístroj kontroluje korektné fungovanie pri každom meraní. Keď sa zistí porucha, na dis

Page 188 - ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺀﺍﺰﺟﺍ

98 | Magyar 2 609 140 773 | (19.10.11) Bosch Power Toolsszemüvegként. A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással

Page 189 - ﻥﺁ ﺩﺮﮑﻠﻤﻋ ﻭ ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺢﯾﺮﺸﺗ

Magyar | 99Bosch Power Tools 2 609 140 773 | (19.10.11)Az ábrázolásra kerülő komponensekAz ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek a

Comments to this Manuals

No comments